Програма „Правна рамка и услуги за функционирането на съдебната система" 11 Програма „Регистри"страница1/15
Дата07.05.2016
Размер2.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15ОТЧЕТ
за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми

на Министерство на правосъдието

за

периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г.
Август 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
стр.

Увод

3

1. Политика в областта на правосъдието

8

Програма „Правна рамка и услуги за функционирането на

съдебната система”11

Програма „Регистри”

41

Програма „Охрана на съдебната власт и на лицата застрашени в наказателното производство”

47

Програма „Равен достъп до правосъдие”

60

Програма „Инвестиции на органите на съдебната власт”

63

2. Политика „Изпълнение на наказанията”

67

Програма „Затвори – изолация на правонарушители”

69

Програма „Следствени арести и пробация”

74

3. ПрограмаАдминистрация”

77


УВОД
Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на правосъдието (МП) за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. е изготвен съгласно разпоредбите на § 70, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2012 г. и Указания БЮ № 4 от 05.07.2012 г. на Министерство на финансите за определяне на структурата и формата за изготвяне и представяне от Министерския съвет, министерствата, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” и Държавна агенция „Национална сигурност” на отчетите за изпълнението на политиките и програмите им за полугодието и годишни отчети за 2012 г.

МИСИЯ
Министерството на правосъдието разработва, координира и провежда държавната политика в областта на създаването на ефективно законодателство и съдействие за подобряване дейността на съдебната система с оглед постигане на ефективно, справедливо, прозрачно и достъпно правораздаване.

Важна част от дейността на Министерството на правосъдието е свързана с укрепването на пенитенциарната система и инфраструктурата по сигурността в затворите и следствените арести.Министерството на правосъдието е отговорно и за подобряване материалните условия на органите на съдебната власт чрез ново строителство, закупуване на сгради и основни ремонти на съществуващия сграден фонд.


Отчет

за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми

на Министерството на правосъдието

за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г.

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО /Приложение № 1/Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджетаПРИХОДИ

за периода 01.01.2012 г.- 30.06.2012 г.

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лв.)

Общо приходи:

74 000 000

74 000 000

35 291 742

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

74 000 000

74 000 000

35 286 602

Приходи и доходи от собственост

168 200

168 200

570 901

Държавни такси

73 595 800

73 595 800

34 769 196

Глоби, санкции и наказателни лихви

36 000

36 000

28 008

Други

200 000

200 000

51 568

Постъпления от продажба на нефинансови активи

 

 

736

Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите

 

 

-133 807

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

 

5 140

За периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. Министерството на правосъдието отчита приходи общо в размер на 35 291 742 лв., при уточнен план 74 000 000 лв. Изпълнението на приходите за полугодието е 47,69 %.

С най - голям относителен дял - 98,52 % от всички приходи са приходите от държавни такси, които за периода са в размер на 34 769 196 лв. Основните постъпления от държавни такси са от Агенция по вписванията (АВ) и Централен регистър на особените залози (ЦРОЗ). Приходите от такси за извършените административни и др. услуги и дейности от АВ са в размер на 31 859 367 лв., а от ЦРОЗ – 1 883 907 лв. Част от приходите от държавни такси по бюджета на Министерството на правосъдието са и от предоставените услуги от администрацията на МП, които за периода са в размер на 1 025 494 лв.

Агенцията по вписванията е администратор на приходите, които постъпват на основание Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за търговския регистър, Закон за регистър БУЛСТАТ и Семейния кодекс. Изпълнението на всички приходи от Агенция по вписванията към 30.06.2012 г. е 31 882 049 лв. или 46,89 % от планираните и утвърдени за годината – 68 000 000 лв. За сравнение изпълнението на приходите за същия период на 2011 г. е 54, 01 % при непроменен годишен план.

Анализът на данните показва лек спад в общия обем на работа в службите по вписванията за първото полугодие на 2012 г.

Наблюдава се трайна тенденция за плавен, стабилен ръст в използването на електронно предоставяни услуги и намаляване броя на предоставяните услуги от службите по регистрация на АВ. Отчитайки обстоятелството, че през 2012 г. електронно предоставяните услуги са с 50 % по-ниски такси, то общият обем на приходите е занижен спрямо предходни периоди.

Практиката до момента показва, че обемът на работа в АВ, респективно обемът на приходите се увеличава през второто полугодие на годината.

Съгласно чл. 4 от Закона за търговския регистър (ЗТР) в Търговския регистър се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване. С измененията на ЗТР, влизащи в сила от 01.01.2012 г. (ДВ.,бр.34 от 29.04.2011г.) е предвидено, че за подадени по електронен път заявления размерът на таксите не може да надвишава 50 на сто от съответната такса, предвидена за подаване на заявления на хартиен носител. В тази връзка е изменена и Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията (ДВ, бр.104 от 27.12.2011г.)

От друга страна, в чл. 17, ал. 2 от Закона за търговският регистър е предвидено, че заявленията за вписване и за заличаване на обстоятелства и заявленията за обявяване на актове се подават от акционерните дружества и командитните дружества с акции само по електронен път.

Цитираните по– горе текстове от ЗТР, оказват пряко влияние върху приходите от такси от Търговския регистър.

Централният регистър на особените залози е администратор на приходите на основание Закона за особените залози. За 2012 г. приходите по план на Централния регистър на особените залози са 3 000 000 лв. Към 30.06.2012 г. реализираните приходи от държавни такси са 62,80 % от годишния план. За същия период на 2011 г. изпълнението на приходите е 59,36 % лв.

За полугодието са реализирани приходи и доходи от собственост по бюджета на Министерство на правосъдието в размер на 570 901 лв., при планирани 168 200 лв., предимно от получавани наеми от сградите на органите на съдебната власт.

Отчетени са други неданъчни приходи в размер на 51 568 лв., при утвърден план 200 000 лв.

За периода по бюджета на Министерство на правосъдието са отчетени получени помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми в размер на 5 140 лв.ОТЧЕТ на разходите по бюджета на Министерство на правосъдието към 30.06.2012 г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики и по програма „Администрация

Наименование на политиките по бюджета на Министерство на правосъдието

Закон

Уточнен план

Отчет (лв.)
Общо разходи по бюджета на МП

169 117 000

170 407 697

74 730 475

І. Политика в областта на правосъдието

71 677 400

72 966 949

25 178 658

ІІ. Политика "Изпълнение на наказанията"

92 983 800

92 984 948

47 157 193

 


Програма „Администрация”

4 455 800

4 455 800

2 394 624


ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

/Приложение № 2а/Приложение № 2а – Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБК)

РАЗХОДИ за периода 01.01.2012 г. - 30.06.2012 г.

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лв.)

Общо разходи по бюджета на ПРБК

169 117 000

170 407 697

74 730 475

І. Политика в областта на правосъдието

71 677 400

72 966 949

25 178 658

Програма 1 "Правна рамка за функционирането на съдебната система"

8 326 480

9 616 029

1 947 015

Програма 2 "Регистри"

19 038 190

19 038 190

5 680 771

Програма 3 "Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство"

23 302 930

23 302 930

11 228 831

Програма 4 "Равен достъп до правосъдие"

7 412 400

7 412 400

4 713 285

Програма 5 "Инвестиции на органите на съдебната власт"

13 597 400

13 597 400

1 608 756

 

 

 

 

ІІ.Политика "Изпълнение на наказанията"

92 983 800

92 984 948

47 157 193

Програма 6 "Затвори - изолация на правонарушители"

64 052 547

64 053 695

33 337 452

Програма 7 "Следствени арести и пробация"

28 931 253

28 931 253

13 819 741

 

 

 

 

Програма „Администрация”

4 455 800

4 455 800

2 394 624
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница