Програм а за развитие на читалищната дейност на територията на община своге през 2013 год. І. ВъведениеСкачать 200.74 Kb.
Дата29.04.2016
Размер200.74 Kb.
П Р О Г Р А М А
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ ПРЕЗ 2013 ГОД.

І. ВЪВЕДЕНИЕ
На територията на Община Своге са регистрирани 15 Народни читалища, чрез които се реализира част от културния и духовен живот на града и на населени места с кметства. Съгласно чл. 26а, от ал.1 до ал. 4 Народните читалища изготвят и внасят предложения за дейността си пред Кмета на Община Своге. Общинската администрация внася предложението като ежегодна програма за развитие на читалищната дейност пред Общински съвет – Своге.

ІІ. НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ
Народните Читалища в България са уникални организации, пример за устойчиви културни институции, имащи дълбока връзка с миналото, с традициите, с образователния и културен процес. На тях се гледа като структури, които трябва да се запазват и укрепват в съвременни условия за развитие на гражданското общество.

Съгласно чл.2 от ЗНЧ читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места,които изпълняват и държавни културно –просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.


На територията на Община Своге работят и функционират следните Народни читалища:

НЧ „Градище 1907” гр.Своге;

НЧ „Възраждане 1928” с.Искрец;

НЧ ”Христо Ботев 1929” с.Церово;

НЧ ”Светлина - 1896” с. Гара Бов;

НЧ „Искърски пролом -1934” с.Гара Лакатник;

НЧ „Народна култура 1954” с.Владо Тричков;

НЧ „Искра 1928” с.Реброво;

НЧ „Никола Вапцаров 1956” с.Томпсън;

НЧ „Никола Вапцаров 1955” с.Свидня;

НЧ „Пробуда 1957” с.Миланово;

НЧ „Климент Охридски 1924” с.Осеновлаг;

НЧ „Сава Доброплодни 1956” с. Габровница;

НЧ „Св.Св. Кирил и Методий 1931” с.Зимевица;

НЧ „Христо Ботев 1961”с. Батулия.

НЧ „Кирил и Методий 1956 „ с.Желен

Всички читалища са с регистрация в Министерство на културата и със съдебна регистрация. Управляват се от Настоятелства и набират средства от членски внос, културно-просветна и информационна дейност, субсидия от държавния и общински бюджети, наеми от движимо и недвижимо имущество, дарения и завещания , други разпоредби на чл.21 от ЗНЧ.


ІІІ. ДЕЙНОСТИ

И през настоящата 2013 год. Община Своге ще подкрепя дейността на работещите народни читалища, като важни центрове за съхраняване и развитие на любителското творчество и инициатива и културно-просветителски звена. Днешните реалности изискват от НЧ да бъдат високо отговорни самоуправляващи се културни сдружения на гражданите, особено в населените места, където се явяват като единствен културен институт.

Към всички читалища на територията на Община Своге функционират библиотеки, разположени в читалищните сгради. Книжните фондове на читалищните библиотеки включват следния брой библиотечни единици: гр.Своге – 55078 тома, с.Церово – 15985 тома, с.Зимевица - 7659 тома, с.Томпсън - 8740 тома, с.Габровница - 4680 тома, с.Свидня – 10301тома, с.Владо Тричков – 9877 тома, с.Реброво – 14091 тома, с. Гара Бов – 16324 тома, с. Осеновлаг – 9859 тома, с.Миланово – 7267 тома, с.Гара Лакатник – 16520 тома, с.Искрец – 24142 тома.

През 2009, 2010 и 2011 год. библиотеките към читалищата в гр.Своге, с.Бов, с.Церово , с.Искрец и с.Осеновлаг кандидатстваха по Програмата Глоб@лни библиотеки – България. Одобрени те получиха компютри, мултифункционални и мултимедийни устройства.


Съгласно приложените от народните читалища план-програми за 2013 година всяко читалище на територията на общината има свой празничен календар, включващ събития, посветени на важни чествания, бележити дати и традиционни местни празници.Дейности развиват следните читалищни художествени колективи, школи , кръжоци и клубове:

 1. НЧ ”Градище 1907 гр.Своге: театрално студио, танцова школа по модерни и хип-хоп танци, детски мажоретен състав, детски танцов състав „Балканче”, Фолклорен танцов ансамбъл, школа по приложни изкуства, школа по изобразително изкуство, две певчески групи за автентичен фолклор и стари градски песни, клуб за изучаване на народни танци и клуб „Историята на Своге”.

 2. НЧ „ Възраждане 1928” с.Искрец: клуб за народни танци, художествено творчески клуб „Искри”, певческа група за народно пеене.

 3. НЧ „Христо Ботев 1929” с.Церово: детски танцов състав „Церовче”,школа за народни танци, детска фолклорна певческа група „Сладкопойна чучулига”,

Женска формация за обработен фолклор „Фолклорна фантазия”, Хип-хоп група.

 1. НЧ „Светлина - 1896” с.Гара Бов: неделно училище по грънчарство, детски танцов състав за народни танци „Бовянче”, детско-юношеска група за модерен балет „АРТ-М”, певческа група „Лазарки”, и Туристически информационен център.

 2. НЧ „Искърски пролом – 1934” с.Гара Лакатник: детски танцов състав за народни танци, детски танцов състав за модерен балет.

 3. НЧ „Народна култура 1954” с.Владо Тричков- няма худ.творчески колективи

 4. НЧ „ Искра 1928” с.Реброво – няма худ.творчески колективи

 5. НЧ „Никола Вапцаров – 1956” с.Томпсън: женска певческа група

 6. НЧ „Никола Вапцаров 1955” с.Свидня: женска битова група за автентичен фолклор и танцова фолклорна група.

 7. НЧ „Пробуда – 1927 г”с.Миланово: женска певческа група за автентичен фолклор.

 8. НЧ „Климент Охридски 1924” с.Осеновлаг: смесена танцова и певческа група за автентичен фолклор, разказвачи.

 9. НЧ „Сава Доброплодни 1956” с.Габровница: клуб за автентични народни танци, разказвачи.

 10. НЧ „ Св.Св. Кирил и Методий – 1931”в с.Зимевица има разказвачи.

 11. НЧ „ Христо Ботев” с.Батулия: струнен квартет „Академика” , концертно трио „Роби и приятели”и организиране и провеждане на постоянен пленер съвместно със Софийския университет „Климент Охридски „ – катедра Изобразително изкуство.

Художествените колективи активно се включват в местните културни прояви, а певческите и танцови групи от гр.Своге, с.Церово, с.Томпсън, с.Бов, с.Искрец и с.Габровница участват в събори, прегледи, и фестивали на регионално и национално ниво.

Повечето от читалищата от община Своге периодично работят по одобрени проекти към Министерство на културата за допълваща целева субсидия за ремонтни дейности, обновяване на библиотечните фондове, компютърно оборудване и сценични костюми. Ежегодно читалищните секретари и библиотекари участват в обучения и семинари.
ІV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Настоящата програма има за цел да подпомогне организирането и реализацията на комплекса от дейности, както и да съдейства за повишаване активността на читалищните ръководства с цел създаване на благоприятна творческа среда за всички възрастови групи, ползващи услугите на народните читалища.


 • Основни задачи:

- да опазва културно-историческото наследство и националните традиции;

- да спомага изграждането на ценностна система у децата и младежите;

- да поддържа и обогатява материалната си база;

- да разработва и реализира инициативи/ проекти за общностно/ местно развитие

и финансиране на читалищната дейност;

- да работи за осигуряване на по-добра, по-съвременна и по-висококачествена

образователна, културна, социална и информационна среда на населението;

- да разшири съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за

привличане на по-широк кръг население;

- да развива ползотворното сътрудничество между читалищата на територията на община Брезник, региона и страната;

- да поддържа активно партньорство с общинската администрация и с културните институции и бизнеса за взаимна полза.


 • Библиотечна дейност:

- обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси;

- подобряване дейността на библиотеката, съобразена с интересите и нуждите на

населението, чрез различни форми на културно – масовата работа;

- осъществяване на изложби, свързани с бележити дати на личности и събития от

местен, регионален и национален характер;

- провеждане на срещи и литературни четения на новоиздадена литература и

млади автори.


 • Културно – масова дейност:

- осъществяване на културният календар за читалищните прояви;

- повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните

мероприятия;

- участие в културните мероприятия на общината;

- честване на официалните и традиционни празници, сборове и годишнини;

- провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и

популяризирането на местни традиции и обичаи.


 • Любителско художествено творчество:

- повишаване на художествено – творческите постижения на любителските

състави и индивидуални изпълнители чрез привличане на специалисти – ръководители;

- активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в

културно – масови събития на селото и общината. • Подобряване финансовото състояние на читалището чрез:

- осъществяване на контакти с личности и фирми за набиране на допълнителни

средства за по-активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в местни и национални програми, конкурси и фестивали;

- увеличаване броя на членовете на читалището;

- членски внос;

- проекти и програми;

- дарения и спонсорства;

- наем от земеделски земи;

- наем за ползване на читалищно имущество и помещения в сградата. • Обучение и квалификация:

- Участие на щатния работник в семинари, обучения и др., свързани с повишаване квалификацията му по основните читалищни дейности и работа по проекти.
V. Приоритети през 2013 год. ще бъдат:
1. Продължаване подкрепата на Общински съвет – Своге и общинската администрация за приобщаване на гражданите към глобалното информационно общество, а именно чрез съдействие за устойчивост на проектите по Програма Глоб@лни библиотеки – България, в която са включени пет Народни читалища на територията на Община Своге – НЧ „Градище - 1907”, гр.Своге, НЧ „ Възраждане - 1928” с.Искрец , НЧ „Христо Ботев – 1927” с. Церово, НЧ „Светлина – 1896” с.гара Бов и НЧ „Климент Охридски – 1924”с. Осеновлаг.

2. Включване дейността на Народните читалища в сайта на община Своге в раздел „Култура”.

3. Участие на творчески колективи на народните читалища в културния календар на Община Своге, в Празника на град Своге „Петровден”, традиционните Празници на Искърското дефиле „Искър пее и танцува” провеждащ се между жителите на Общините Мездра, Своге и район Нови Искър , традиционните Празници на Бов, фестивала „Огньове в дефилето, както и в Коледните и Великденски мероприятия.

4. Веднъж месечно прожекция на игрален филм.

5. Представления на гостуващи художествени колективи.

6. Усъвършенстване на механизма за финансиране на народните читалища и осъществяване на обществен контрол на разходваните бюджетни средства, съгл. Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5.VІ. ФИНАНСИРАНЕ
Финансирането на дейностите на народните читалища на територията на Община Своге се извършва съгласно регламентирана държавна субсидия за 2013 год. Субсидираната численост за читалищата в Община Своге за 2013 год., е 27 субсидирани бройки, а стандартът за една субсидирана бройка през 2013 год. е в размер на 6271 лв. Общата субсидия е в размер на 169 317 лева. Разпределението на средствата се извърши от Комисия за разпределяне на субсидията за читалищата на територията на община Своге за организиране и провеждане на читалищната им дейност, в която участват всички читалищни секретари.

Финансирането със средства от бюджета на Община Своге за дейности на народните читалища се извършва съгласно Решение на Общински съвет – Своге и сключени договори с Кмета на Община Своге(съгласно чл. 26а, ал. 1, 2, 3 от ЗНЧ).VІІ. СРОКОВЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
Настоящата Програма е разработена съгласно чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища и е с продължителност до 31 декември 2013 год.

Неразделна част от програмата е Приложение № 1 – КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР на Община Своге през 2013 г.Приложение №1
К У Л Т У Р Е Н К А Л Е Н Д А Р

2013 ГОДИНА


по ред

Дата

Мероприятия

Организаторим. януари
1

06.01.2013

Отбелязване 165 год.от рождението на поета-революционер Христо Ботев

НЧ ”Градище-1907”

НЧ”Христо Ботев1929”с.Церово


2

13.01.2013

Изложба в библиотеката посветена на 150 г.от рождението на Алеко Константинов-бъл.писател и сатирик

НЧ”Градище-1907”
3

19.01.2013

135 години от рождението на Пейо Яворов-литературно четене в библиотеката

НЧ”Христо Ботев1929”с.Церово
4

21.01.2013

„Бабин ден”-ден на родилната помощ

всички читалища


м. февруари


1

01.02.2013

Честване деня на лозаря (Трифон зарезан) –ритуал по зарязване конкурс за най-добро вино

Кметство Церово

НЧ”Христо Ботев1929”с.Церово


2

10.02.2013

Създаване на първото българско читалище-уреждане на етнографска композиция

НЧ”Градище – 1907”

3

14.02.2013

Трифон зарезан(Деня на влюбените)

НЧ в с.Габровница19.02.2013

Тържествено честване на 140 годишнината от обесването на Васил Левски

НЧ”Градище1907”,СОУ „Васил Левски”с.Церово и СОУ” Иван Вазов” гр.Свогем. март
1

01.03.2013

Баба Марта – изработване на мартеници, изложба


НЧ гр.Своге,с.ГараБов,с.Церово

с.Искрец,с.Томпсън,с.Свидня, с.Зимевица,с.Осеновлаг с.Габровница,с.Реброво,с.Владо Тричков,с.Гара Лакатник


2

01.03.2013

Ден на самодееца

НЧ в гр.Своге, с.Церово
3

03.03.2013

Тържества по случай 3-ти март-Национален празник на Република България

Община Своге и

всички читалища


4

08.03.2013

Честване международния ден на жената

НЧ в гр.Своге,с.Батулия,с.Реброво,с.Искрец,с.Владо Тричков
5

21.03.2013

Световен ден на гората

Община Своге
6

21.03.2013

Световен ден на поезията

Библиотека НЧ”Градище 1907”
7

22.03.2013

Учредяване на Художествено- творчески клуб „Градище”

НЧ „Градище 1907”
8

22.03.2013

Световен ден на водата

НЧ в с.Свидня
9

23.03.2013

Тодоровден

Посолство на Р Монголия Община Своге , Кметство с.Зимевица и НЧ”Св.Св.Кирил и Методий-1931” с.Зимевица
м. април

1

01.04.2013

Ден на хумора и шегата

НЧ в гр.Своге, с.Гара Бов, с.Церово,с.Владо

Тричков,с.Искрец


2

01–06.2013

Седмица на детската книга

НЧ гр.Своге, с.Искрец, с.Церово,с.Реброво,
3

09-15.2013

„Бог е любов”-седмица на благотворителността

НЧ „Градище 1907”
4

22.04.2013

Пролетни християнски празници Лазаровден и Цветница – възпроизвеждане на обичая „Лазаруване и кумичкуване”

НЧ в с.Церово и с.Гара Бов, с.Осеновлаг
5

23.04.2013

Международен ден на книгата

Библиотеката в НЧ”Градище”
6

29.04.2013

Поетична вечер, посветена на 120 год.от рождението на Елисавета Багряна

Библиотеката в НЧ”Христо Ботев1929” с.Церово
7

30.04.2013

137 години от Априлското въстание

НЧ „Градище1907”


м.май


1

01-06.2013

Великденски празници-концерти,изложби на писани яйца и обредни хлябове и козунаци

ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА
2

06.05.2013

„Заедно на Гергьовден” – празник на с.Свидня

НЧ”Никола Вапцаров 1955”с.Свидня
3

09.05.2013

Ден на Европа

Община Своге, НПО, и НЧ”Градище1907”
4

12.05.2013

Томина неделя-оброчен празник

Манастир „Седемте престола”
5

11-12 май

Туристически събор – с.Гара Лакатник – туристически атракции на скалите, факелно шествие

Туристическо дружество Кметство с.Гара Лакатник и НЧ” Искърски пролом-1934” с.Гара Лакатник
6

22-23. май

Участие в „Искър пее и танцува”-домакин Община Мездра

Художествено - творчески състави и клубове от читалищата в общината
7

23.05.2013

Тържество в памет на Франк Томпсън и празник на с.Томпсън

НЧ”Никола Вапцаров 1956” с.Томпсън
8

24.05.2013

Тържества по случай 24 май-деня на българската просвета, култура и славянска писменост.

ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА
м. юни

1

01.06.2013

„Детство мое”- детски празник с много игри и забавления

НЧ в гр.Своге, с.Церово,с.Искрец,с.Габровницас.Реброво,с.Владо Тричков
2

02.06.2013

Отбелязване на деня на Ботев и падналите за свободата на България

Община Своге и НЧ „Христо Ботев 1961”с Батулия
3

16-23.06

Празници на Бов

Община Своге и НЧ”Светлина-1896” с.Гара Бов
3

22.06.2013

Отпразнуване на десет години от учредяването на Художествено-творчески клуб „Искри”

НЧ”Възраждане 1928”с.Искрец
4

24-30 юни

Празник на гр.Своге „Петровден”

Международен фестивал на любителското творчество”Огньове в дефилето”Община Своге и НЧ”Градище1907”м. юли


1

07.07.2013

Европейски ден на шоколада

НЧ”Градище 1907”
2

20.07.2013

Международен ден на шахмата-провеждане турнир

НЧ”Градище 1907” и НЧ” Възраждане 1928” с.Искрец
3

30.07.2013

Световен ден на приятелството

НПО и НЧ”градище 1907”
м. август

1

19.08.2013

Световен ден на фотографията-изложба

НЧ”Градище 1907”
2

21.08.2013

Годишнина от рождението на Ангел Каралийчев

НЧ”Градище1907”
3

30.08.2013

Годишнина от рождението на Александър Вутимски

Община Своге и НЧ”Градище 1907” гр.Своге
4

август

Туристически събор на Грохотен

Туристическо дружество „Искърски пролом” и Община Своге


м.септември


1

01.09.2013

190 години от Рождението на Добри Чинтулов

Библиотеката на НЧ”Градище 1907” гр.Своге
2

06.09.2013

Честване Деня на Съединението на България

НЧ в гр.Своге, с.Церово, с.Искрец
3

07.09.2013

48 години Своге град

Община Своге и НЧ”Градище 1907”
4

15.09.2013

Тържествено откриване на учебната година

СОУ”Иван Вазов” гр.Своге
5

22.09.2013

Честване деня на независимостта на България

НЧ в гр.Своге, Церово, Искрец


м. октомври


1

01.10.2013

Честване деня на възрастните хора

НЧ Градище 1907”
2

04-06 октомври

Първи областен фестивал на музикалното и танцово изкуство

Община Своге и НЧ”Градище 1907” гр.Своге
3

26.10.2013

Раздумка на Димитровден

НЧ „Градище” съвместно с всички читалища


м. ноември


1

01.11.2013

Честване деня на народните будители

ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА
2

07.11.2013

145 години от рождението на Мария Кюри

НЧ”Градище 1907”
3

21.11.2013

Ден на Християнското семейство

НЧ”Градище 1907”
4

22.11.2013

Детско утро в библиотеката, посветено на 100 год. от рождението на Асен Босев

НЧ”Христо Ботев 1929” с.Церово
5

24.11.2013

103 години от рождението на Никола Вапцаров

НЧ”Никола Вапцаров 1955” с.Свидня


м. декември


1

01.12.2013

Световен ден на борба срещу СПИН

НЧ”Градище 1907”
2

03.12.2013

Ден на инвалида

НПО и НЧ”Градище 1907”
3

16-20 декември

Коледни и Новогодишни празници – коледуване,изложби,конкурси и тържества

ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА


VІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата програма е отворена за допълнение. Тя е разработена въз основа на предоставените от председателите на народните читалища в община Своге предложения намиращи се за сведение при секретаря на община Своге.Съгласно чл.26а, ал 4 от ЗНЧ председателите на народните читалища ежегодно до 31 март ще представят пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница