Проект bg051PO001 05„Да направим училището привлекателно за младите хора”Скачать 94.65 Kb.
Дата01.05.2016
Размер94.65 Kb.ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз143 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Георги Бенковски” гр. София,

район Подуяне, ул. Тодорини кукли № 9тел: 02 846 51 67, факс: 02 846 51 67


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ПУБЛИЧНА – ПОКАНА
за участие в процедура по глава осма „а“, от ЗОП с предмет:
Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание глава ОСМА, от ЗОП и чл.19 от Инструкцията за изпълнението на дейностите по проекта, утвърдена със Заповед № РД09-95/21.01.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката и в изпълнение на заповед №.365 /13.02.2012 г. на директора на143 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Георги Бенковски“ кани всички заинтересованите лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по събиране на оферти чрез побликуване на покана и със следната информация:


 1. Възложител на поканата е 143 ОУ «Георги Бенковски» гр. София, район « Подуяне»,

ул Тодорини кукли № 9.

 1. Предмет на процедурата: „Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05


Обем на поръчката е както следва:
Обособена позиция 1: КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ за нуждите на ИИД: „Приказен свят“, „Млад еколог“, „Бърза помощ в училище“, „Аз и моето семейство“, „Традиции и обичаи на моя народ“, „Аз архивира“, „Светът около мен“, „Моят детски свят“, „Трудният диалог в училище“ „Цветове и багри в българското везмо“, „Виртуален туризъм“, „Изготвяне на компютърни презентации и кратки филмчета“, „Създаваме удивителна презентаци“,

„Визуална комуникация – уеб-дизайн, графика и рекламна техника“- по приложен списък на асортименти и с прогнозна обща стойност 11 580,30 лв.:Обособена позиция 2: ЛИТЕРАТУРА за нуждите на ИИД: „Приказен свят“, „Млад еколог“, „Бърза помощ в училище“, „Аз и моето семейство“, „Традиции и обичаи на моя народ“,„Аз архивира“, „Светът около мен“, „Моят детски свят“, „Трудният диалог в училище“„Цветове и багри в българското везмо“, „Виртуален туризъм“, „Създаваме удивителна презентаци“, „Визуална комуникация – уеб-дизайн, графика и рекламна техника“- по приложен списък на асортименти и с прогнозна обща стойност 5 494, 80 лв..
Обособена позиция 3: СПЕЦИФИЧНИ АПТЕЧНИ ПРОДУКТИ за нуждите на ИД: „Бърза помощ в училище"- по приложен списък на асортименти и с прогнозна обща стойност 287,20 лв..
Обособена позиция 4: МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА РИСУВАНЕ И АПЛИКАЦИЯ за нуждите на ИИД : „Приказен свят“, „Млад еколог“, „Традиции и обичаи на моя народ "„Светът около мен“, „Моят детски свят“" „Бърза помощ в училище“, - по приложен списък на асортименти и с прогнозна обща стойност 3 544,50 лв..

Обособена позиция 5: СПЕЦИФИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ШИЕНЕ за нуждите на ИИД: „Традиции и обичаи на моя народ“, „Цветове и багри в българското везмо“, „Млад еколог“- по приложен списък на асортименти и с прогнозна обща стойност 594,00 лв..
Обособена позиция 6: МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ПОЗНАНИЯТА ЗА ЕВРОПА И БЪЛГАРИЯ за нуждите на ИИД: „Традиции и обичаи на моя народ“и „Виртуален туризъм“ - по приложен списък на асортименти и с прогнозна обща стойност 670,00 лв..
Обособена позиция 7: СПЕЦИФИЧНИ МАТЕРИАЛИ за нуждите на ИИД: „Млад еколог“ “ - по приложен списък на асортименти и с прогнозна обща стойност 1041, 00 лв..


 1. Настоящата покана цели да Ви помогне да се запознаете с изискванията на възложителя, за да подготвите офертите си за участие в конкурса.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в поканата.

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще започне своята работа в първия работен ден, следващ крайната дата за представяне на офертите, като за резултатите ще бъдете уведомени на посочените от Вас върху пликовете с офертите факс номера.

Всеки участник може да представи само една оферта, която трябва да бъде изготвена по пълния предмет на поръчката. Участниците могат да направят предложение по една или няколко обособени позиции / от 1 до 7/, предмет на поръчката.
Правно основание: : Глава осма „а“ от ЗОП, Заповед №.РД 09- 121/ 30.01.2012г. на министъра на образованието, младежта и науката относно утвърждаване на списък с включените в проекта училища и Приложение 11 към утвърдената със Заповед № РД09-95/21.01.2012 г. на министъра нобразованието, младежта и науката Инструкция за изпълнинеи на проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- „УСПЕХ, схема BG051РО001- 4.2.05


 • Срок за изпълнение на поръчката: до 15 дни от датата на заявката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 • Място на изпълнение на поръчката: 143 ОУ «Георги Бенковски»

 • Срок на валидност на предложенията: не по- малък от 20/двадесет/ календарни дни

Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за малката обществена поръчка.
Начин на заплащане на поръчката: Плащането се извършва три работни дни след превод от МОМН на база подписан на приемо-предавателния протокол за изпълнение и връчването на фактура.

Изисквания за качество: При изпълнение на поръчката кандидатът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални и международни стандарти в тази област.

Офертата трябва да съдържа най- малко изискванията, съгласно чл. 101в от ЗОП.


 • Изисквания към кандидатите:

Удостоверение за вписване в търговския регистър или друг удостоверяващ легитимността на фирмата/организацията/ документ.

* При сключване на договор одобреният кандидат трябва да отговаря и на всички други изисквания по ЗОП/ чл.101е, ал.2/.
Място за подаване на офертите за участие: 143 ОУ «Георги Бенковски»

Краен срок за подаване на офертите за участие: 26.04.2012 г.-12.00 часа.


 • Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в 143 ОУ «Георги Бенковски» на 26.04. 2012г. в 13.0 0 ч.

 • Разглеждане, оценяване и класиране. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена със заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за тяхното разглеждане. Комисията разглежда, оценява и класира офертите и участниците, съобразно обявените от възложителя условия.

 • Председателят на комисията отваря последователно големите пликове с офертите на всички участници в процедура по реда на получаването им. В случай, че документите на участника не отговарят на изискванията на ЗОП и поканата, офертата и участникът се предлагат от комисията на възложителя за отстраняване от процедурата;

 • Оферта, която не е изготвена по пълния предмет на обособената позиция, за която се кандидатства не се оценява и се предлага на възложителя, също за отстраняване от процедурата.

 • Пликовете с ценовата оферта на участниците, допуснати до участие след извършване на техническата оценка, се отварят по реда на постъпването им . Председателят на комисията или друг упълномощен от него член на комисията, обявява цените, представени в ценовите оферти. Пликовете с ценовата оферта на отстранени от участие участници, не се отварят.

 • При отваряне на офертата най-малко трима от членовете на комисията подписват ценовата оферта.

 • Класирането се извършва за всяка обособена позиция по отделно.

 • Критерии за извършване на избора на изпълнител: “ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, оценено при следните критерии:

 • предложена цена (Кц) -60%

 • График ( срок и начин) на доставка(Кс) -20%

 • Качество на предлагания продукт (Кк) – 20 %

Всеки участник, може да получи комплексна оценка (К) максимум 100 точки.

Комплексната оценка за всяко предложение “K” представлява сбор от получените оценки на предложението по всеки един от показателите, отнесени към тежестта на всеки един от тях в комплексното оценяване и се изчислява по формулата:

К = Кц + Кс + Кк

1. По показател Кц:

Максималният брой точки по този показател е 60.

Оценката на участниците по показател – Кц, се изчислява по следната формула:

Кц = C min x60

C

където:

“C min” е най-ниската предложена обща цена за всяка една от обособените позиции на поръчката),

“C” е общата цена на участника.

Общата цена се калкулира от комисията.

2. По показател Кс

Максималният брой точки по този показател е 20, а стойността му се оценява по следната формула:С

Кс = --------- *20

Сnкъдето:

Кс – броят на точките на критерия,

С - най-краткият срок на доставка,

Сn- предложението на кандидата за срока на доставка
Забележка: критерият Кс е за кандидатът предложил най-кратък срок на доставка в работни дни, същият получава максимален брой точки. Останалите кандидати получават точки по формулата посочена по-горе.

При определяне на оценката по този показател комисията преценява реалистичността на оферирания срок с обосновката от техническата оферта.

 1. По показател Kк:

Максималният брой точки по този показател е 20

Кк-документи за съответствие на продуктите съобразени с раздел IV на ЗОП или с изискванията на ЕС (например СЕ обозначение, декларации за произход, еко етикети или покрити стандарти качество, референции за добро изпълнение, опит на образователния пазар и др. Доказателства, с които обективно може да бъде измерено качеството на продукта /асортимента/. Наличие на документ, доказващ гореизброените изисквания за съответствие всеки от тях носи 1 т./максимален брой точки 6, а липсата му – 0 т./ и това важи за всички обособени позиции .
Всеки кандидат може да участва само за една или едновременно за няколко обособени позиции. Участниците в процедурата следва да направят предложения по една/ няколко или всички обособени позиции от предмета на поръчката, съгласно приложените списъци с асортименти към тази покана.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособена/и позиция/и за коя/и се отнася. Върху малкия плик се отбелязва името на кандидата и означение „Предлагана цена”, в който се поставя ценовата оферта, а в отделен плик се представя графика ( срок и начин) на доставката.Оферта за участие в процедурата за доставка трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

А/ Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кадидатите /по образец – приложение № 1 и № 2 /

Б/ Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката – график на доставката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания; /Срокът за доставка задължително се изписва в календарни дни и цели числа, не се допуска запис "работни дни" или “часове”/- по образец – приложение № 3/

В/ Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника за обособената/те позиция/и за които участва. В плика се поставя попълнено предложение с цени на стоките, за обособената/те позиция/и по предмета на поръчката, като предлаганата цена за всяка обособена позиция се поставя в отделен плик, надписан за съответната позиция. /по образец - приложение № 4 /.

Всички документи представени от участника трябва да са на български език, ако са предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” от легитимен представител (управител или нотариално упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) на участника.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в канцеларията на 143 ОУ «Георги Бенковски».

Не се допуска до участие в процедурата участници и оферти, които не отговарят на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника:

 • представената оферта е постъпила в незапечатан плик;

 • представената оферта е постъпила с нарушена цялост;

 • представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок;Настоящата покана да се качи на сайта на проект „УСПЕХ“.


Дата 26.04.2012 г. Директор : подпис

Ръководител на проектни дейности

по проект УСПЕХ в 143 ОУ

/Ирена Дойчинова/Инвестира във вашето бъдеще!


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница