Приложение №12 към т. 21, Раздел II – имоти, които Общината има намерение да предостави под наемСкачать 135.23 Kb.
Дата29.04.2016
Размер135.23 Kb.
Приложение № 12 към т. 21, Раздел II.1. – имоти, които Общината има намерение да предостави под наем

по ред

АОС №

Дата

Описание на имотите в землище с. Бабинци

1

228

3/26/2001 г.

земеделска земя - имот № 040001, м."Присоето", начин на трайно ползване ПАСИЩЕ с площ от 26.618 ( двадесет и шест цяло шестотин и осемнадесет ) дка.2

257

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004063, м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива ",
с площ от 1.640 ( едно цяло шестотин и четиридесет ) дка.

3

258

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004062, м."Присоето ", начин на трайно ползване "Нива ",
с площ 0.630 (нула цяло шестотин и тридсет )дка.

4

259

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004061,м."Присоето" , начин на трайно ползване "Нива ",
с площ от 0.662 (нула цяло шестотин шестдесет и два) дка

5

260

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004060, м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива ",
с площ от 0.804 (нула цяло осемстотин и четири ) дка.

6

261

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004059 м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива ",
с площ от 0.390 (нула цяло триста и деветдесет) дка.

7

262

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004058 ,м."Присоето" ,начин на трайно ползване " Нива ",
с площ от 0.473 (нула цяло четиристотин седемдесет и три ) дка.

8

263

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004057, м."Присоето",начин на трайно ползване "Нива ",
с площ от 0.250 (нула цяло двеста и петдесет) дка.

9

264

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004056, м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива ",


с площ от 0.278 (нула цяло двеста седемдесет и осем) дка.

10

265

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004055 м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива ",
с площ 0.271 (нула цяло двеста седемдесет и един ) дка.

11

266

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004054 , м."Присоето",начин на трайно ползване "Нива ",
с площ от 0.196 ( нула цяло сто деветдесет и шест ) дка.

12

267

1/21/2002 г.

Поземлен имот № 004053, м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива ",
с площ 0.243 (нула цяло двеста четиридесет и три ) дка.

13

268

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004052, м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива",
с площ 0.211 (нула цяло двеста и единадесет ) дка.

14

269

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004051,м."Присоето", с начин на трайно ползване "Нива "
с площ 0.184 ( нула цяло сто осемдесет и четири ) дка.

15

271

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004049, м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива",


с площ 0.192 ( нула цяло сто деветдесет и два ) дка.

16

272

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 0040048 м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива",


с площ 0.214 ( нула цяло двеста и четиринадесет ) дка.

17

273

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004047 м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива",
с площ 0.245 (нула цяло двеста четиридесет и пет) дка.

18

275

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004045, м. "Присоето", начин на трайно ползване "Нива",


с площ 0.211 ( нула цяло двеста и единадесет ) дка.

18

276

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004044, м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива",
с площ 0.240 ( нула цяло двеста и четиридесет) дка.

19

277

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004043, м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива",
с площ от 0.491 дка

20

278

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004042 м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива",
с площ 0.204 ( нула цяло двеста и четири ) дка.

21

279

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004041, м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива",
с площ от 0.177 ( нула цяло сто седемдесет и седем ) дка.

22

280

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 0040040, м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива",
с площ 0.166 ( нула цяло сто шестдесет и шест ) дка.

23

282

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004038 , м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива", площ 0.382 (нула цяло триста осемдесет и два) дка.

24

283

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004037, м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива", с площ 0.135 (нула цяло сто тридесет и пет) дка.25

284

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004036, м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива", с площ 0.223 (нула цяло двеста двадесет и три) дка.26

285

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004035, м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива",
с площ 0.192 (нула цяло сто деветдесет и два) дка.

27

286

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004034, м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива",


с площ 0.304 (нула цяло триста и четири) дка.

28

287

1/23/2002 г.

Поземлен имот № 004033, м."Присоето", начин на трайно ползване "Нива",
с площ 0.521 (нула цяло петстотин двадесет и един) дка.

29

3982

5/27/2014 г.

Поземлен имот №006041 , м."Сардината", с начин на трайно ползване "Пасище с храсти", категория IX (девета) с площ от 7.940 (седем цяло деветстотин и четиридесет) дка.

30

3983

5/27/2014 г.

Поземлен имот №006026, м. "Старешното", с начин на трайно ползване "Използв.ливада", категория IX (девета) с площ от 4,141 (четири цяло сто четиридесет и един) дка.

31

3984

5/27/2014 г.

Поземлен имот №005077, м.''Червения дол" с начин на трайно ползване "Пасище,мера", категория IX (девета) с площ от 2.050 ( две цяло нула петдесет ) дка.

32

3985

5/27/2014 г.

Поземлен имот №005071,м. ''Сеновското"с начин на трайно ползване "Използв.ливада", категория IX (девета) с площ от 4,117 ( четири цяло сто и седемнадесет ) дка.

33

3986

5/27/2014 г.

Поземлен имот №005069, м.''Сеновското",с начин на трайно ползване "Използва.ливада", категория IX (девета) с площ от 1,759 (едно цяло седемстотин петдесет и девет) дка.

34

3987

5/27/2014 г.

Поземлен имот №005065, м.''Сеновското", с начин на трайно ползване "Използв.ливада", категория IX (девета) с площ от 2,292 (две цяло двеста деветдесет и два) дка.

35

3988

5/27/2014 г.

Поземлен имот №005033, м. "Митювата" с начин на трайно ползване "Пасище, мера", категория IX (девета) с площ от 19,861 (деветнадесет цяло осемстотин шестдесет и един) дка.

36

3989

5/27/2014 г.

Поземлен имот №004030, м.''Червения дол"с начин на трайно ползване "Пасище, мера", категория IX (девета) с площ от 2,787 (две цяло седемстотин осемдесет и седем) дка.

37

3990

5/27/2014 г.

Поземлен имот №003034, м."Арамлия",с начин на трайно ползване "Пасище, мера", категория IX (девета) ,с площ от 4,198 (четири цяло сто деветдесит и осем) дка.

38

3991

5/27/2014 г.

Поземлен имот №003032,м. "Арамлия", с начин на трайно ползване "Използв.ливада", категория IX (девета) , с площ от 9,566 (девет цяло петстотин шестдесет и шест) дка.

39

3992

5/27/2014 г.

Поземлен имот №003003, м."Арамлия" с начин на трайно ползване "Пасище,мера", категория IX (девета) с площ от 14,066 (четиринадесет цяло нула шестдедет и шест) дка.

40

3993

5/27/2014 г.

Поземлен имот №002099, м. "Рътлака",с начин на трайно ползване "Използв.ливада", категория IX (девета), с площ от 2,147 (две цяло сто четиридесет и седем) дка.

41

3994

5/27/2014 г.

Поземлен имот №002099, м.''Близаците" с начин на трайно ползване "Използв.ливада", категория IX (девета) с площ от 1,244 (едно цяло двеста четиридесет и четири) дка.

42

3995

5/27/2014 г.

Поземлен имот №001110, м.''Полата" с начин на трайно ползване "Използв.ливада", категория IX (девета) с площ от 1,125 (едно цяло сто двадесет и пет) дка.

43

3996

5/27/2014 г.

Поземлен имот №001109, м.''Бадънското" с начин на трайно ползване "Използв.ливада", категория IX (девета),с площ от 0,401 (нула цяло четиристотин и един) дка.

44

3997

5/27/2014 г.

Поземлен имот №001028, м. ''Близнаците" с начин на трайно ползване "Използв.ливада", категория IX (девета), с площ от 0,611 (нула цяло шестстотин и единадесет) дка.

45

3998

5/27/2014 г.

Поземлен имот №001012, м. ''Близнаците", с начин на трайно ползване "Пасище,мера", категория IX (девета) с площ от 1,535 (едно цяло петстотин тридесет и пет) дка.

46

671

11/25/2004 г.

Поземлен имот № 004002 , м. "Присоето", с начин на трайно ползване "Пасище, мера", категория Девета с площ 944,247 (деветстотин четиридесет и четири цяло двеста четиридесет и седем) дка.

47

672

11/25/2004 г.

Поземлен имот № 001021, м. "Близнаците", с начин на трайно ползване "Пасище, мера", категория Девета с площ 1,579 ( едно цяло петстотин седемдесет и девет ) дка.

48

673

11/25/2004 г.

Поземлен имот № 001036 , м. "Алилов трап", с начин на трайно ползване "Използв. ливада", категория Девета с площ 21,822 ( двадесет и едно цяло осемстотин двадесет и два ) дка.

49

674

11/25/2004 г.

Поземлен имот № 001200 , м. "Алилов трап", с начин на трайно ползване "Залесена територия", категория Девета с площ 3.120 ( три цяло сто и двадесет) дка.

50

675

11/25/2004 г.

Поземлен имот № 002002, м. „Рътлака“, с начин на трайно ползване "Използв. ливада", категория Девета с площ 2,049 (две цяло и четиридесет и девет) дка.

51

676

11/25/2004 г.

Поземлен имот № 002004 , м. „Рътлака“, с начин на трайно ползване "Пасище, мера", категория Девета с площ 5,802 (пет цяло осемстотин и два) дка.

52

678

11/25/2004 г.

Поземлен имот № 002055 ,м. „Райково било“, с начин на трайно ползване "Пасище, мера", категория Девета с площ 1,824 (едно цяло осемстотин двадесет и четири) дка.

53

679

11/25/2004 г.

Поземлен имот № 002058, м. „Митрова“, с начин на трайно ползване "Пасище, мера", категория Девета с площ 1,586 (едно цяло петстотин осемдесет и шест) дка.

54

682

11/26/2004 г.

Поземлен имот № 003005, м.“Чуката“, с начин на трайно ползване "Пасище, мера", категория Девета с площ 4,254 (четири цяло двеста петдесет и четири лева) дка.

55

683

11/26/2004 г.

Поземлен имот № 003033, м. „Арамлия“, с начин на трайно ползване "Използв. ливада", категория Девета с площ 5,383 (пет цяло триста осемдесет и три) дка.

56

684

11/26/2004 г.

Поземлен имот № 004017, м. „Присоето“, с начин на трайно ползване "Пасище, мера", категория Десета с площ 11,370 (единадесет цяло триста и седемдесет) дка.

57

685

11/26/2004 г.

Поземлен имот № 004027, м. „Райково било“, с начин на трайно ползване "Пасище, мера", категория Десета с площ 12,771 (дванадесет цяло седемстотин седемдесет и един) дка.

58

687

11/26/2004 г.

Поземлен имот № 005047, м. „Митювата“, с начин на трайно ползване "Ерозирала ливада", категория Девета с площ 0,868 (нула цяло осемстотин шестдесет и осем) дка.

59

688

11/26/2004 г.

Поземлен имот № 005048, м. „Герговци“, с начин на трайно ползване "Пасище, мера", категория Девета с площ 3,075 (три цяло и седемдесет и пет) дка.

60

689

11/26/2004 г.

Поземлен имот № 005050, м. „Герговци“, с начин на трайно ползване "Пасище, мера", категория Девета с площ 46,325 (четиридесет и щест цяло триста двадесет и пет) дка.

61

691

11/29/2004 г.

Поземлен имот № 006007, м. „Бутенец“, с начин на трайно ползване "Използв. ливада", категория Девета с площ 4,810 (четири цяло осемстотин и десет)дка.

62

693

11/29/2004 г.

Поземлен имот № 006009, м. „Бутенец“, с начин на трайно ползване "Използв. ливада", категория Девета с площ 6,459 (шест цяло четиристотин петдесет и девет) дка.

63

903

4/6/2006 г.

Подемлен имот № 004065, м."Присоето", с начин на трайно ползване "Пасище, мера", категория VІІІ (осма) с площ 6,000 (шест) дка.

64

904

4/6/2006 г.

Поземлен имот № 004066, м. "Присоето", с начин на трайно ползване "Пасище, мера", категория VІІІ (осма) с площ 9,376 (девет цяло триста седемдесет и шест) дка.

65

905

4/6/2006 г.

Поземлен имот № 004067, м. "Присоето", с начин на трайно ползване "Пасище, мера", категория VІІІ (осма) с площ 0,509 (нула цяло петстотин и девет) дка.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница