Правилник o рефрактометрима који се користе у промету роба и услуга ПредметСкачать 277.24 Kb.
Дата30.04.2016
Размер277.24 Kb.
ПРЕДЛОГ

На основу члана 15. став 2, члана 18. став 5, члана 20. став 9. и члана 21. став 8. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10),


Министар привреде доноси
ПРАВИЛНИК

o рефрактометрима који се користе у промету роба и услуга
Предмет
Члан 1.

Овим правилником прописују се захтеви за ручне, Abbe и аутоматске рефрактометре који се користе у промету роба и услуга (у даљем тексту: рефрактометри), означавање рефрактометара, начин утврђивања испуњености захтева за рефрактометре, начин испитивања типа рефрактометара, методе мерења, као и начин и услови оверавања рефрактометара.


Примена
Члан 2.

Овај правилник примењује се на рефрактометре који се користе у промету роба и услуга, који мере и приказују индекс преламања и масени садржаја шећера у течном раствору (воденом раствору шећера или шири) уколико су рефрактометри снабдевени одговарајућим скалама.Значење појединих израза
Члан 3.

Поједини изрази који се употребљавају у овом правилнику имају следеће значење:

1) рефрактометар је мерило које мери и приказује индекс преламања или масени садржај шећера у течном раствору унутар наведених граница грешке;

2) ручни и Abbe рефрактометр је мерилo код кога се течни узорак наноси на мерну површину, а показивање се очитава на скали рефрактометра;

3) аутоматски рефрактометар је мерило којим се мери и приказује индекс преламања светлости раствора шећера или природне шире пре ферментације која се заснива на појави тоталне рефлексије светлости;

4) индекс преламања светлости хомогене супстанце дефинисан је односом брзине светлости у ваздуху и брзине светлости у тој супстанци;

5) масени садржај шећера у течном раствору, односно у шири, је однос масе шећера у том раствору и масе раствора;

6) грешка мерења је измерена вредност индекса преламања или масеног садржаја шећера коју приказује рефрактометар умањена за референтну вредност мерене величине;

7) највећа дозвољена грешка (у даљем тексту: НДГ) је екстремна вредност грешке мерења, у односу на познату референтну вредност индекса преламања или масеног садржаја шећера, прописана овим правилником;

8) референтна температура рефрактометра је утврђена температура која се односи на температуру мерне површине рефрактометра и узорка. Референтна температура износи 20 ºС;

9) водени раствор шећера је свеже припремљен референтни раствор сахарозе, будући да временом долази до хидролитичког разлагања на глукозу и фруктозу.
Други изрази који се употребљавају у овом правилнику, а нису дефинисани у ставу 1. овог члана, имају значење дефинисано законима којима се уређују метрологија и стандардизација.
Захтеви
Члан 4.

Захтеви за рефрактометре дати су у Прилогу 1 – Захтеви, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.


Резултат мерења
Члан 5.
Резултат мерења рефрактометром изражава се у процентима (%) и индексу преламања (nD).

Члан 6.
Код аутоматских рефрактометара резултат мерења може бити и одштампан и/или сачуван у меморији рефрактометра.

Масени садржај шећера (сахарозе) у воденом раствору шећера изражава се у процентима, а једнак је броју грама шећера у 100 грама раствора. Масени садржај шећера у воденом раствору шећера, односно у шири, је однос масе шећера у том раствору и масе раствора који има исти индекс преламања светлости одређене таласне дужине.

У видном пољу рефрактометра налазе се највише две скале међусобно јасно размакнуте или одвојене непрекидном линијом раздвајања. Уколико су рефрактометри снабдевени одговарајућим скалама, користе се за одређивање масеног садржаја шећера у течном раствору:

WB = 100 m1/m2

где је:


- m1 маса шећера у течном раствору,

- m2 маса раствора,

под условом да су масе m1 и m2 изражене у истим јединицама масе.

Скале су градуисане у јединицама:

- индекса преламања или

- масеног садржаја шећера.

На скали са масеним саджајем шећера налази се на јасан и видљив начин нанета ознака %.

Резултати мерења могу се изразити (се изражавају) као вредност: • индекс преламања шире или воденог раствора шећера;

 • масеног садржаја шећера у шири или воденом раствору шећера;

 • концентрацији шећера у шири или воденом раствору шећера;

 • величини која је у директном односу са неком од наведених величина (нпр. степенима Ексла (Oechsle), Бабоа (Babo).


Техничка документација и пратећа опрема
Члан 7.

Произвођач рефрактометра сачињава техничку документацију која омогућава оцењивање усаглашености рефрактометра са захтевима из члана 4. овог правилника. Техничка документација прати сваки појединачни рефрактометар и штампана је на званичном језику Републике Србије.

Техничка документација садржи нарочито:


 1. опис општег принципа мерења рефрактометра;

 2. упутство за употребу рефрактометра;

 3. најниже и највише температуре складиштења, као и друге релевантне механичке и електромагнетне услове средине;

 4. радне услове;

 5. верзију софтвера етилометра (за аутоматске рефрактометре);

 6. услове за безбедан и сигуран рад.

Члан 8.
Ручни рефрактометри су снабдевени термометром који мери температуру амбијента.

Аббе рефрактометри се повезују на циркулациони термостат да би се обезбедило термостатирање мерне призме и узорка.

Аутоматски рефрактометри имају уграђену аутоматску температурну компензацију, којом прерачунавају тренутну вредност температуре узорка на вредност референтне температуре.

Рефрактометри имају уређај који обезбеђује да показивања инструмента одговарају мерним вредностима на температури 20 оС. Температура се изражава у степенима Целзијуса (оС). Такав уређај за температурну компензацију сигнализира увек кад радна температура пређе опсег компензације.

Радна температура рефрактометра треба да буде у границама од +10 оС до +30 оС.


Означавање
Члан 9.

На рефрактометар се постављају следећи натписи и ознаке: 1. назив мерила и ознака типа;

 2. пословно име и/или знак, односно назив произвођача;

 3. мерена величина и ознака мерене величине;

 4. производни број и година производње;

 5. референтна температура;

 6. мерни опсег.

Идентификација софтвера приказана је на показном уређају аутоматског рефрактометра.

Уколико величина рефрактометра не дозвољава постављање свих наведених натписа и ознака, натписи и ознаке из тач. 5) и 6) става 1. овог члана навoде се у упутству за употребу.


Члан 10.

Рефрактометар се оверава само ако је за то мерило издато уверење о одобрењу типа, у складу са прописом којим се уређују врсте мерила за које је обавезно оверавање и временски интервали њиховог периодичног оверавања.

Оверавање рефрактометра може бити прво, редовно или ванредно, у складу са законом којим се уређује метрологија.
Начин утврђивања испуњености захтева
Члан 11.
Испуњеност захтева утврђује се испитивањем типа рефрактометра које обухвата следеће провере и испитивања:

1) проверу упутства за употребу рефрактометра;

2) визуелни преглед рефрактометра;

3) испитивања тачности, поновљивости.

Начин испитивања типа рефрактометра, односно методе мерења и испитивања дати су у Прилогу 2 – Утврђивање испуњености захтева (у даљем тексту: Прилог 2), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Оверавање
Члан 12.
Оверавање рефрактометра обухвата:


 1. визуелни преглед и проверу функционалности рефрактометра;

 2. испитивање тачности рефрактометра.

Рефрактометри се оверавају појединачно.

Визуелним прегледом и провером функционалности из става 1. тачка 1) овог члана проверава се да ли је рефрактометар у потпуности у складу са уверењем о одобрењу типа мерила издатим за тај тип рефрактометра, односно да нема оштећења показног уређаја или других делова који могу утицати на функционалност рефрактометра.

Испитивање тачности из става 1. тачка 2) овог члана врши се на начин описан у подтачки 3.3.1 Прилога 2 овог правилника, с тим да се испитивањем проверава испуњеност захтева за НДГ из пододељка 1.3 Прилога 1 овог правилника, када рефрактометар ради у референтним условима из тачке 3.2 Прилога 2 овог правилника, за прво, редовно и ванредно оверавање рефрактометара.

Испитивање тачности рефрактометра врши се у три тачке равномерно распоређене према мерном опсегу рефрактометра, уз обавезну проверу нуле рефрактометра. Приликом испитивања тачности рефрактометра за прво, редовно и ванредно оверавање користе се референтни раствори – водени раствори шећера или шире.

Уколико се визуелним прегледом, провером функционалности и испитивањем тачности утврди да рефрактометар испуњава прописане метролошке захтеве, рефрактометар се жигоше у складу са законом којим се уређује метрологија, прописом донетим на основу тог закона и уверењем о одобрењу типа мерила издатим за тај тип рефрактометра.
Члан 13.

Произвођач аутоматског рефрактометра обезбеђује заштитно жигосање свих делова рефрактометра који нису на други начин заштићени oд подешавања, односно замене делова којима би се утицало на метролошке карактеристике и интегритет софтвера рефрактометра.

Начини и услови оверавања рефрактометара дати су у Прилогу 2 и Прилогу 1 овог правилника.
Завршне одредбе
Члан 14.

Даном почетка примене овог правилника престају да важе Правилник о метролошким условима за ручне и Аббе рефрактометре („Службени лист СРЈ”, број 34/98), Правилник о метролошким условима за аутоматске рефрактометре којима се мери масени садржај шећера у шири („Службени лист СФРЈ”, број 70/89), Метролошко упутство за преглед ручних и Аббе рефрактометара („Гласник СЗМДМ”, број 4/98) и Метролошко упутство за преглед аутоматских рефрактометара којима се мери масени садржај шећера у шири („Гласник СЗМДМ”, број 4/98).

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. септембра 2015. године.
Број:

У Београду,МИНИСТАРПРИЛОГ 1
ЗАХТЕВИ


 1. Метролошки захтеви
  1. Мерни опсег

Мерни опсег рефрактометара je:

- за индекс преламања од 1,30000 до 1,71000 на таласној дужини λ ═ 589,3 nm на утврђеној референтној температури;

- за масени садржај шећера у растворима од 0,0 % до најмање 85 %.

1.1.1 Однос индекса преламања и масеног садржаја раствора шећера

Однос између масеног садржаја раствора шећера, WB, израженог као % (0% < WB < 85%) и индекса преламања у ваздуху овог раствора nv, на температури 20 oС и таласној дужини од 589 nm дата је следећом једначином:

nv ═ A0 + A1 x WB + A2 WB2 + A3 x WB3 +A4 x WB4 + A5 x WB5

где су:

А0 ═ + 1,3333488А1 ═ + 1,428372 х 10-3

А2 ═ + 5,440473 х 10-6

А3 ═ + 1,306219 х 10-8

А4 ═ + 1,203625 х 10-10

А5 ═ - 8,97784 х 10-13.

Индекс преламања у функцији масеног садржаја сахарозе даје однос између масеног садржаја и индекса преламања у ваздуху израчунат за вредност успостављену по B.Edllen-u индекса преламања за ваздух под референтним условима na ═ 1,00027191 и примењујући формулу

n ═ nv/na .

Концентрација шећера c у грожђаном соку добија се у функцији индекса преламања n шире преко следећег емпиријског односа:c ═ 6844 (n-1,3358)

за n мање или једнако 1,3706 иc ═ 6712 (n -1,3351)

за n веће од 1,3706. Концентрација је овде изражена у g·L-1.


Када се као референтни раствор користи шира, помоћу еталонског рефрактометра се тачно одређује индекс преламања или масени садржај шећера. Пре употребе референтни раствор-ширу треба профилтрирати како би се смањила грешка услед нехомогености раствора. Табела 3. даје однос између индекса преламања и различитих величина на референтним условима и за масени садржај шећера у шири за проширени опсег од 10% до 30% и однос према неким другим величинама.
Мерни опсег рефрактометра за одређену величину мора обухватати одговарајуће вредности дате у Табели 1., а може бити и шири, тако да обухвата вредности мање од најмање , односно веће од највеће вредности дате у табели 1.

Такве вредности проширене за шири опсег као и однос према неким другим величинама дат је у Табели 2.


Табела 1.

Масени садржај сахарозе у дестилованој води (број грама сахарозе на 100 g раствора)

Идекс преламања при

20 оС


Концентрација шећера у шири (број грама шећера на литар шире)

Могући запремински садржај алкохола у % (%VOL)

1

2

3

4

10,0

2

46

8

11,02

4

68
12

2

46

8

13,02

4

68
14,0

2

46

8

15,02

4

68
16,0

2

46

8

17,02

4

68
18,0

2

46

8

19,02

4

68
20,0

2

46

8

20,02

4

68
22,0

2

46

8

23,02

4

68
24,0

2

46

8

25,02

4

68
26,0

2

46

8

27,02

4

68
28,0

2

46

8

29,02

4

68

30,01,347 83

1,348 14


1,348 45

1,348 75


1,349 06

1,349 37


1,349 68

1,349 99


1,350 31

1,350 62
1,350 93

1,351 24

1,351,56


1,351 87

1,352 19


1,352 50

1,352 82


1,353 13

1,353 45


1,353 76
1,354 08

1,354 40


1,354 72

1,355 03


1,355 35

1,355 67


1,355 99

1,356 31


1,356 64

1,356 96
1,357 28

1,357 60

1,357 93


1,358 25

1,358 58


1,358 90

1,359 23


1,359 55

1,359 88


1,360 20
1,360 53

1,360 86


1,361 19

1,361 52


1,361 85

1,362,18


1,362 51

1,362 84


1,363 18

1,363 51
1,363 84

1,364 17

1,364 51


1,364 84

1,365 18


1,365 51

1,365 85


1,366 18

1,366 52


1,366 85
1,367 19

1,367 53


1,367 87

1,368 20


1,368 54

1,368 88


1,369 22

1,369 58


1,369 91

1,370 25
1,370 59

1,370 93

1,371 28


1,371 61

1,371 97


1,372 32

1,372 66


1,373 00

1,373 35


1,373 70
1,374 05

1,374 40


1,374 75

1,375 10


1,375 45

1,375 80


1,378 15

1,376 50


1,376 85

1,377 21
1,377 57

1,377 93

1,378 28


1,378 63

1,378 99


1,379 35

1,379 71


1,380 06

1,350 42


1,380 78

1,381 14


82,3

84,5


86,6

88,6


90,8

92,9


95,0

97,1


99,3

101,4
103,6

105,7

107,9


110,0

112,2


114,3

116,5


118,6

120,8


122,9
125,1

127,3


129,5

131,6


133,8

136,0


138,2

140,4


142,6

144,8
147,0

149,2

151,5


153,7

155,9


158,1

160,4


162,6

164,8


167,0
169,3

171,5


173,7

176,0


178,3

180,5


182,8

185,1


187,4

189,7
191,9

194,2

196,5


198,8

201,1


203,3

205,7


207,9

210,3


212,5
214,8

217,2


219,5

221,7


224,1

226.4


228,7

231,1


233,4

235, 8
238,2

240.3

243,0


245,0

247,7


249,7

251,7


254,4

256,4


259,1
261,1

263,8


265,8

268,5


270,5

273,2


275,2

277,9


279,9

282,6
284,6

287,3

289,3


292,0

294,0


296,7

299,4


301,4

304,1


306,1

308,8


4,7

4,8


5,0

5,1


5,2

5,3


5,4

5,6


5,7

5,8
5,9

6,0

6,2


6,3

6,4


6,5

6,7


6,8

6,9


7,0
7,2

7,3


7,4

7,5


7,7

7,8


7,9

8,0


8,2

8,3
8,4

8,5

8,7


8,8

8,9


9,0

9,2


9,3

9,4


9,5
9,7

9,8


9,9

10,1


10,2

10,3


10,5

10,6


10,7

10,8
11,0

11,1

11,2


11,4

11,5


11,6

11,8


11,9

12,0


12,1
12,3

12,4


12,5

12,7


12,8

12.9


13,1

13,2


13,3

13,5
13,6

13,7

13,9


14,0

14,2


14,3

14,4


14,5

14,7


14,8
14,9

15,1


15,2

15,3


15,5

15,6


15,7

15,9


16,0

16,2
16,3

16,4

16,5


16,7

16,8


17,0

17,1


17,2

17,4


17,5

17,6


Табела2.


Табела 3. Однос између индекса преламања и различитих величина на референтним условима


Табела 4. Корекције масеног садржаја шећера у функцији температуре на таласној дужини λ ═ 589,3 nm  1. Вредност подељка скале

Вредност подељка на скали рефрактометра износи 2 х 10-4, 5 х 10-4 или 1 х 10-3 за индекс преламања, односно 0,1 %, 0,2 % или 0,5 % за масени садржај шећера, за ручне и Аббе рефрактометре.

Код аутоматских рефрактометара зависно од мерене величине износи најмање: 1. 2·10-4 или 2·10-5 за индекс преламања;

 2. 0,01% или 0,02% за масени садржај шећера;

 3. 1 g/L или 2 g/L за концентрацију шећера;
  1. НДГ

Највећа дозвољена грешка рефрактометара при првом и ванредно оверавању после поправке, износи ± 1 подељак скале у односу на показивање еталонског рефрактометра.

При редовном оверавању, највeћа дозвољена грешка износи ± 1,5 подељак у односу на показивање еталонског рефрактометра.

Највећа дозвољена грешка при првом и ванредном оверавању износи ± 2 подељка скале у случају коришћења шире као референтног раствора.

Највећа дозвољена грешка при редовном оверавању износи ± 2,5 подељка скале у случају коришћења шире као референтног раствора.
  1. Скале рефрактометра

У видном пољу рефрактометра могу да буду највише две скале међусобно размакнуте или одвојене непрекидном линијом раздвајања. Скале могу бити градуисане у јединицама:

- индекса преламања или

- масеног садржаја шећера.

На скали са масеним садржајем шећера налази се на јасан и видљив начин нанета ознака %.
  1. Нула скале код рефрактометара

Мерни опсег има за полазну тачку „нулу“ скале која одговара вредности за дестиловану воду.

Рефрактометри могу бити снабдевени уређајем за подешавање нуле, при чему је подешавање једноставно и континуално без обзира на тип показног уређаја. Прилаз командама за подешавање нуле је заштићен. Рефрактометри који нису опремљени уређајем за подешавање нуле су конструисани тако да резултат који одговара изабраној контролној вредности одступа од те вредности највише за ± једну четвртину подељка. Такви рефрактометри су опремљени уређајем за самоконтролу контролне вредности.

Горња границa мерног опсега дефинисана је од стране произвођача.

Аутоматски рефрактометар показује када је прекорачена горња граница мерног опсега.

   1. Помак нуле

Одступање нуле рефрактометра, при нормалним условима употребе (које прописује произвођач) у току четири сата од укључивања не сме бити веће од пола подељка.


  1. Минимални захтеви за називне услове употребе

Рефрактометар је пројектован и произведен тако да његове грешке не прелазе НДГ дате у пододељку 1.3 овог Прилога под следећим називним условима употребе:


a

Температура околине

најнижа

+ 10 оС

највиша

+ 30 оС

б

Напон

± 10 % називног напона, за аутоматске рефрактометре

в

Фреквенција

± 2 % називне фреквенције, за аутоматске рефрактометре

Ове одредбе се примењују посебно на сваки утицајни фактор и при сваком одређивању грешке.
1.6.1 Радна температура

Радна температура може да буде у границама од 10 оС до 30 оС. Abbe рефрактометри се повезују на циркулациони термостат да би се обезбедило термостатирање мерне призме и узорка. У случају да се температура мерења разликује од референтне температуре, урачунава се температурска корекција.

Температура је изражена у степенима Целзијуса (оС). Термометар има мерни опсег од 5 оС до 40 оС и има вредност подељка 1 оС или 2 оС или бољу у случају ручног рефрактометра, односно 0,5 оС или 1 оС или бољу у случају Abbe рефрактометра.

Аутоматски рефрактометар има уређај за аутоматску температурну компензацију који сигнализира када радна температура пређе опсег компензације.

 1. Технички захтеви

2.1 Конструкција рефрактометра

Рефрактометри су произведени од материјала који обезбеђују одговарајућу чврстину и стабилност током употребе. Делови који су у току мерења у контакту са узорком су израђени од материјала отпорног на састојке узорка. Окулар и скала су заштићени од влаге. Оптичке компоненте рефрактометра су израђене од материјала који имају одговарајућу транспарентност, хомогеност и чврстину тако да током дужег времена употребе обезбеђују потребну тачност мерења.
2.1.1 Оптички делови

Окулар има могућност постепеног подешавања у опсегу најмање +2 диоптрије до -5 диоптрија. Одговарајући оптички делови обезбеђују јасну граничну линију и добар контраст измећу светлог и тамног поља, као и добру видљивост скале са свим подељцима, натписима и ознакама. Када се гранична линија појављује преко скале, она је паралелна са подељцима скале. Када се као репер користе укрштене линије (Abbe рефрактометар), оне су распоређене тако да гранична линија, постављена у тачку њиховог пресека, представља њихову симетралу.


2.1.2 Оптичка призма и узорак

Призма и течни узорак се осветљавају дневном светлошћу или помоћу система за осветљење који користу одговарајући извор светлости.

2.2 Показни уређај рефрактометра

Показни уређај рефрактометра може бити аналогни или дигитални. Аналогни показни уређај обухвата скалу снабдевену иглом или показивачем са континуалним или дисконтинуалним померањем. Дужина подељка скале износи најмање 1 cm. Дебљина црта поделе треба да буде приближно једнака дебљини игле или показивача, а највише једнака четвртини дужине подељка. Део игле или показивача који прекрива скалу је једнак најмање трећини црте поделе. Сваки десети подељак скале је означен бројем, а сваки пети подељак се разликује од осталих.

Ако је показни уређај дигиталан, цифре које формирају резултат су јасно видљиве.
2.3 Уређај за штампање

Рефрактометар може бити снабдевен штампачем за штампање резултата мерења. Ако је рефрактометар са дигиталним показним уређајем, одштампани резултат мерења представља поновљено показивање инструмента (најмање 5 мерења). Када је рефрактометар снабдевен аналогним показним уређајем, одштампана вредност је измерена вредност заокружена на најближу половину подељка.

Штампање резултата мерења не сме бити могуће пре завршетка мерења. На одштампаном резултату мерења налазе се време, датум и вредност мерене величине.

ПРИЛОГ 2
УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ЗАХТЕВА

Практична упутства


У циљу минимизирања грешке мерења, произвођач рефрактометра или подносилац захтева за испитивање типа пре почетка испитивања може подесити узорак који се подноси за испитивање типа мерила. Након почетка испитивања типа рефрактометра па до завршетка испитивања, не врше се подешавања мерила.

Метролошка контролаУзорци рефрактометра поднети за испитивања типа


Произвођач, за потребе испитивања типа, обезбеђује најмање један рефрактометар са упутством за употребу и пратећом опремом прописаном у члану 7. овог правилника.

2.2 Техничка документација

Техничка документација која се доставља за потребе испитивања типа рефрактометра нарочито садржи:


 1. опис општег принципа мерења рефрактометра;

2) листу најважнијих саставних делова рефрактометра, нарочито електронских и других битних компонената, са њиховим најзначајнијим карактеристикама;

 1. технички цртеж рефрактометра;

 2. електричне, односно електронске шеме за аутоматске рефрактометре;

5) план обезбеђења метролошких параметара рефрактометра којe се постиже жигосањем за аутоматске рефрактометре ;

6) изглед показног уређаја за аутоматске рефрактометре;

7) опште информације о софтверу за рефрактометре;

8) податке и друге информације које указују да перформансе рефрактометра испуњавају захтеве овог правилника.

Приликом испитивања типа рефрактометра упутство за употребу рефрактометра се прегледа у погледу његове потпуности и јасноће описа поступка мерења.

Преглед и испитивања


Под прегледом и испитивањем рефрактометра подразумевају се визуелни преглед и испитивања метролошких карактеристика.

Визуелни преглед


Приликом испитивања типа, рефрактометар се визуелно прегледа према спецификацијама произвођача како би се утврдило да су испуњени захтеви из одељка 2. Прилога 1 овог правилника. Овом приликом прегледа се и пратећа документација, у односу на:

 1. мерне јединице и број приказаних децималних места;

 2. мерни опсег;

 3. вредност најмањег подељка;

 4. начин приказивања резултата мерења;

 5. уређаје за подешавање;

 6. заштиту од злоупотребе;

 7. заштиту од спољашњих утицаја;

 8. софтвер за аутоматске рефрактометре;

 9. штампач (уколико је применљиво за аутоматске рефрактометре);

 10. чување резултата мерења за аутоматске рефрактометре;

 11. пренос података за аутоматске рефрактометре;

 12. натписе и ознаке;

 13. упутства за употребу;

 14. жигосање и

 15. погодност за испитивање.


3.2 Процедуре испитивања метролошких карактеристика


Овим прилогом је одређен програм испитивања перформанси намењен да обезбеди да рефрактометри функционишу на предвиђени начин у дефинисаном окружењу и под одређеним условима. Свако испитивање приказује, где је то погодно, референтне услове под којима се одређује сопствена грешка.

Када се процењује ефекат једне утицајне величине или сметње, све остале утицајне величине и сметње одржавају се релативно константним, на вредностима блиским референтним условима.  Током испитивања рефрактометар је стабилно подешен у складу са спецификацијама произвођача. Уколико произвођач није препоручио време загревања код аутоматских рефрактометара, претпоставља се да су резултати тачни одмах након укључења уређаја.

  При испитивању показивач рефрактометара се, уколико је то могуће, подешава на резолуцију дефинисану у тачки 1.2 Прилог 1 овог Правилника.При испитивању типа рефрактометра користе се реферетни материјали - свеже припремљени референтни раствори сахарозе или шире.

Референтни услови за етилометре су:

а) Температура околине (Тref): 23 oC ± 5 oC

Током сваког испитивања при референтним условима, температура не варира за више од 5 oC у наведеним границама опсега. Напон и фреквенција напајања, уколико је применљиво, одржавају се на називним вредностима.


3.3 Грешке под називним условима употребе

Тип мерила испуњава захтеве наведене у Прилогу 1. овог правилника уколико прође испитивања потврђујући да грешка мерила не прелази НДГ првог оверавања дефинисану у тачки 1.3 Прилога 1, под референтним условима датим у тачки 3.2 овог прилога.

Услови који се морају остварити током испитивања су константно електрично напајање у периоду дужем од времена загревања аутоматског рефрактометра након укључивања, и одржавање аутоматског рефрактометра укљученог током испитивања.

За време испитивања узорак рефрактометра за испитивање типа се не подешава.

Информације које се записују за време вршења испитивања су:


 1. датум и време;

 2. температура;

 3. вредности мерене величине;

 4. показивање мерила;

 5. грешке.

3.3.1 Испитивање тачности


Сагласност са захтевима из Прилога 1. овог правилника за НДГ утврђује се најмање за нулу рефрактометра и у пет тачака са називним вредностима у мерном опсегу рефрактометра приликом испитивања типа.

Приликом оверавања мерила користе се свеже припремљени референтни раствори – водени раствори шећера или шире дефинисани у члану 12. Правилника.Приликом оверавања мерила врши се најмање 10 поновљених мерења са сваком масеном концентрацијом испитног воденог раствора шећера или шире. За сваку концентрацију испитног воденог раствора шећера или шире, сваки од 10 резултата мерења мора имати мању вредност од НДГ дефинисане у пододељку 1.3 Прилога 1 овог Правилника.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница