Пп багрянцева тетяна юріївнаСкачать 67.78 Kb.
Дата02.05.2016
Размер67.78 Kb.
ПП БАГРЯНЦЕВА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА

Ідентифікаційний код 2607409724

Р/р 260055016170 МФО 304665

ВАТ «Державний ощадний банк України»


вул. Тітова, будинок 7, кв. 46

м. Луганськ, 91055

тел. 53-14-28, факс 53-14-28
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМЦЯ БАГРЯНЦЕВОЇ ТЕТЯНИ ЮРІЇВНИ


про фінансову звітність публічного акціонерного товариства

«Луганське управління механізації» станом на 31 грудня 2010 року.

м. Луганськ 07 березня 2011 року.

  1. Основні відомості про аудитора.

Повне найменування аудитора – Приватний підприємець Багрянцева Тетяна Юріївна.

Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2679 від 22.06.01р.

Юридична адреса та місце знаходження:

91055, м. Луганськ, вулиця Тітова, будинок 7, квартира 46.

Телефон (0642) 53-14-28.


2. Основні відомості про акціонерне товариство.
Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство «Луганське управління механізацації».

Код ЕДРПОУ - 21764061.

Юридична адреса та місце знаходження:

91034, Луганська область, місто Луганськ, вулиця Ломоносова, будинок 98.

Телефон (0642) 49-09-72.

Підприємство зареєстровано виконавчим комітетом Луганської міської ради 25 квітня 2001 року.

31 травня 2010 року у зв’зку зі змінною найменування юридичної особи виконавчим комітетом Луганської міської видано свідоцтво серії А01 № 611669. Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію 1 382 105 0006 006597.

Основними видами діяльності підприємства є:  • 60.24.0 – діяльність автомобільного вантажного транспорту;

  • 29.56.6 – ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування спеціального призначення, не віднесених до інших групувань;

  • 45.21.1 – будівництво будівель;

  • 45.50.0 – оренда будівельної техніки з оператором.


3. Основні відомості про умови договору про проведення аудиту.
Аудит виконано згідно договору № 16/11/А від 01.03.2011 року.

Аудит проведено у наступні строки: початок 01 березня 2011 року, закінчення 07 березня 2011 року.


4. Перелік перевіреної фінансової інформації.
Мною перевірена фінансова звітність у такому складі:

  • форма № 1 – Баланс станом на 31.12.2010 року,

  • форма № 2 - Звіт про фінансові результати за 2010 рік,

  • форма № 3 – Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік,

  • форма № 4 - Звіт про власний капітал за 2010 рік,

- форма № 5 - Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік.
5. Опис обсягу аудиторської перевірки.
Перевірка проведена згідно вимог Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року № 3125 – XII, Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих в Україні, а також Вимог «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за № 53/13320.

Аудиторський висновок підготовлено для найвищого управлінського персоналу.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку, прийнятих на Україні. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Моєю відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від професійного судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Під час перевірки використані: установчі документи, фінансова звітність, головна книга, журнали ордера, первинні документи. У відповідності до наказу № 78 від 30.09.2010 року по підприємству проведено річну інвентаризацію активів та зобов’язань. Виявлені надлишки та нестачі відображені згідно вимог діючого законодавства.

Суттєвість з замовником не обумовлювалась, рівень її визначався по виявленим відхиленням окремих показників фінансової звітності та професійної думки аудиторів.

Вважаю, що отримала достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення моєї думки.


Висновок:

На думку аудитора, за винятком впливу коригувань (якщо є такі), які могли б бути потрібними для нашого підтвердження кількості запасів, оскільки дата проведення інвентаризації передувала призначенню мене аудитором товариства та впливу на фінансові звіти не нарахуванню резерву сумнівних боргів, не створення забезпечення на виплату відпусток, фінансові звіти справедливо і достовірно відображають фінансовий стан підприємства ПАТ “Луганське управління механізації ” станом на 31 грудня 2010 року, її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату і складені у відповідності до вимог, встановлених положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, прийнятими в Україні.

Не змінюючи своєї думки аудитор звертає увагу на той факт, що підприємством при складанні «Звіту про фінансові результати за 2010 рік» собівартість реалізованих необоротних активів відображена у рядку 160 «Інші витрати», а ні у рядку 090 «Інші операційні витрати», але даний факт на фінансовий результат 2010 року не вплинув.

На підприємстві дебіторська заборгованість з минулим строком позовної давності відсутня, але сума дебіторської заборгованості за строком непогашення від 18 до 36 місяців склала:

- 31,0 тис. грн. – дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

- 11,0 тис. грн. – інша поточна дебіторська заборгованість.

В порушення вимог п. 7 положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року № 237, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за № 725/4018 (із змінами і доповненнями) підприємством не створено резерв сумнівних боргів.

На думку аудитора, крім не нарахуванню резерву сумнівних боргів, облік активів, відображення та розкриття інформації про них у фінансовій звітності підприємства здійснюється згідно вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні.

В порушення вимог положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 року № 601, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2003 року за № 1025/8346 (із змінами і доповненнями) на підприємстві не створено забезпечення на виплату відпусток.

На думку аудитора, крім не створення забезпечення на виплату відпусток, облік зобов’язань, відображення та розкриття інформації про них у фінансовій звітності підприємства здійснюється згідно вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні.

Підприємством за 2010 рік отримано чистий збиток у розмірі 305,0 тис. грн. За винятком впливу не створення резерву сумнівних боргів та забезпечення на виплату відпусток, сума збитку розрахована згідно вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні.

На думку аудитора, крім впливу на обліковий збиток не створення резерву сумнівних боргів та забезпечення на виплату відпусток, облік власного капіталу, відображення та розкриття інформації про його у фінансовій звітності підприємства здійснюється згідно вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні.

Станом на 31 грудня 2010 року вартість чистих активів підприємства відповідає вимогам чинного законодавства.

Статутний капітал підприємства сплачено у встановлені законодавством терміни.

Статутний капітал складає 1205016,10 грн. і поділений на 1417666 простих іменних акції номінальною вартістю 0,85 грн. кожна. Форма існування – бездокументарна. Випуск акцій зареєстрован Луганським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 24.06.2010 року, реєстраційний номер 66/12/1/10. Свідоцтво № 49/12/1/02 від 26.07.2002р., видане Луганським територіальним управлінням ДКЦПФР втратило чинність.

Станом на 31 грудня 2010 року вилучений капітал на підприємстві відсутній.

Протягом 2010 року на підприємстві відбулися дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме підприємством до Луганського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку надана особлива інформація «Відомості про зміну складу посадових осіб емітента». Дата здійснення дії 13.05.2010 року. Інформація оприлюднена з дотриманням терміну, визначеного Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007р. за № 97/13364 (із змінами і доповненнями).

Аудитор


Сертифікат серія А № 004364 Т. Ю. БагрянцеваБаза данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница