Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична общинаСкачать 112.03 Kb.
Дата27.04.2016
Размер112.03 Kb.
П О К А Н А
ЗА УЧАСТИЕ в избор на изпълнител за малка обществена поръчка
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ул. ”Московска” №33, на основание чл.2б, ал.1, и чл.2в, ал.1, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител за представяне на оферти за малка обществена поръчка с предмет: „ Пране, дезинфекция и гладене на спално бельо и постелъчен инвентар на Заведенията за социални услуги ” .

КОД по КОД- 98000000.
I.Описание на поръчката :

Асортимента на артикулите за пране включва: чаршаф долен и горен, калъфка, олекотена завивка, одеяло , покривки, хавлиени кърпи, пътеки , пердетатаII. Количество:

Прeдполагаемо количество за пране на месец- 3900кг.III.Изисквания към абонаментната техническа поддръжка:

III.1. Място за изпълнение - съгласно Образец №3:

Заведенията за социални услуги както следва:


ЗСУ

Адрес

1. Дом за стари хора

кв.Дървеница

ул. Пловдивско поле 82.Дом за стари хора Зона Б-5ж.к „Зона Б-5”, бл. 4

„Захарна „3. Дом за възрастни с умствена изостаналост

с. Подгумер

4. Социален учебно професионален център „Княз Борис І”

жк.”Хаджи Димитър”

ул.”Баба Вида” № 15. Център за временно настаняване „Св.Димитър”

жк. “Люлин” бл. 464,

вх.А


6. Център за временно настаняване на сираци над 16 години „Св. София”

жк.”Захарна фабрика”

Бл. 51, вх. А7. Център за временно настаняване на бездомни хора

жк.”Красна поляна”

ул.”Ришки проход”№28. ДЦХУ „Седмична грижа”

жк.”Сердика”

ул.”Гюешево”бивше ОДЗ 279. Столичен общински дневен център за социална интеграция на инвалиди

жк.”Слатина”

ул.”Слатинска” №26-2810. Военно инвалиден дом

„Елена и Никола Иванови”гр.Банкя

ул.”Княз Борис І” № 2011. Дом за деца „Асен Златаров”

кв. „Надежда-1” ул. „Сава Филаретов” № 23

12. ДЦДУ – седмична грижа „Слънчоглед”

Бул. „Цар Борис ІІІ” № 128

III.2.Срок за изпълнение – за една календарна година считано от датата на регистрационния индекс.


IV. Минимални изисквания:

 1. Участникът да притежава удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение – пералня, издадено от РИОКОЗ/РЗИ/;

 2. Участникът да е внедрил система за управление на качеството – Сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентна система;

 3. Участникът да разполага със собствена или наета база, притежаваща разрешително от РИОКОЗ;

 4. Да разполага с необходимото техническо оборудване за осигуряване изпълнението на поръчката;

 5. Да разполага с минимум два броя собствени или наети автомобили;

 6. Да има изпълнени минимум три договора за подобни услуги, изпълнени през последните три години, придружени с референции за добро изпълнение;

 7. Да има разрешителни за употреба на използваните перилни препарати и дезинфекционни средства.


V. Изборът на изпълнител ще се извършва на база, „най-ниска цена” за кг/ сухо пране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 9377 366, лице за контакт – Виктория Петкова.


VI.Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик до 12.00ч. на 29.02.2012г. на ул. „Московска” №33, фронт-офис.

VII. Всяка оферта трябва да съдържа:

 • Административни сведения – Образец №1

 • Ценово предложение – Образец №2

 • Доказателства по т.IV:

1.Копие на удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение – пералня, издадено от РИОКОЗ/РЗИ/;

2.Сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат;

3.Доказателства за собствена или наета база, притежаваща разрешително от РИОКОЗ;

4.Декларация за техническо оборудване;

5.Списък на автомобилите – талони;

6.Списък на договорите за подобни услуги, изпълнени през последните три години, придружени с референции за добро изпълнение;

7.Копия на разрешителни за употреба на използваните перилни препарати и дезинфекционни средства. • Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

VIII. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката.

IX. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от стойността на договора и се представя в една от следните форми:

- парична сума, внесена по IВAN сметка ВО 72 SOМВ 9130 3333008301, В1С код SОМВ ВG SF, „Общинска банка" АД, клон "Врабча",ул. "Врабча"№ 6, на името на Столична община, Дирекция "Финанси";

- или банкова гаранция;

X.При подписване на договора, задължително се представя документ за гаранция за изпълнение на договора.

Приложения:

1.Административни сведения - Образец №1;

2.Ценово предложение – Образец №2 ;

3.Списък на заведенията за Социални услуги –Образец №3

4.Списък на заведенията за Социални услуги с кг./месечно пране – Образец №4.

ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/Албена Христова Атанасова/

съгласно заповед

№ РД-09-69/25.01.2012г.

на Кмета на СООБРАЗЕЦ № 1

 1. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ


1. Наименование на участника

________________________________________________________________


2. Адрес

________________________________________________________________

/град, код, улица № /

телефон: ________________ мобилен телефон: _________________

факс: ________________

E-mail: ______________________________________


3. Фирмени данни:

ЕИК (БУЛСТАТ)_______________________
4. Обслужваща банка

име: ___________________________________________________________

IBAN сметка: ____________________

BIC код: _______________________

титуляр на сметката: _____________________________________________
5. Идентификационен по ДДС ___________________

Дата: Подпис и печат: ……………………

/име, длъжност/
ОБРАЗЕЦ № 2

......................................................................................................................................................

/наименование на участника/
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА
Пране, дезинфекция и гладене на спално бельо и постелъчен инвентар на Заведенията за социални услуги ” .


І. Цена за кг/ сухо пране:

без ДДС .............................................лв.

(словом)лв. .................................................

Цена за кг/ сухо пране:

с ДДС .............................................лв.

(словом ) лв. ...............................................


IІ. Валидността на предложението е ............... кал.дни

/минимум 60 кал. дни/Приложения:

1.Списък на заведенията за Социални услуги – Образец № 3

2.Списък на заведенията за Социални услуги с кг./месечно пране - Образец № 4.

Дата: Подпис и печат:……………… /име, длъжност/
ОБРАЗЕЦ №3

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИЗСУ

Адрес

Директор

1. Дом за стари хора

кв.Дървеница

ул. Пловдивско поле 8Зоя Маркова

088855113522.Дом за стари хора Зона Б-5ж.к „Зона Б-5”, бл. 4

„Захарна „Й. Темелкова

08855113513. Дом за възрастни с умствена изостаналост

с. Подгумер

Н. Гергова

08855113444. Социален учебно професионален център „Княз Борис І”

жк.”Хаджи Димитър”

ул.”Баба Вида” № 1К. Георгиева

08855113475. Център за временно настаняване „Св.Димитър”

жк. “Люлин” бл. 464,

вх.А


Н. Андонова

0885511343436. Център за временно настаняване на сираци над 16 години „Св. София”

жк.”Захарна фабрика”

Бл. 51, вх. АГ. Георгиева

08855113427. Център за временно настаняване на бездомни хора

жк.”Красна поляна”

ул.”Ришки проход”№2В. Рунева

08855113458. ДЦХУ „Седмична грижа”

жк.”Сердика”

ул.”Гюешево”бивше ОДЗ 27Т. Събева

08855113419. Столичен общински дневен център за социална интеграция на инвалиди

жк.”Слатина”

ул.”Слатинска” №26-28В. Йончева

088551134910. Военно инвалиден дом

„Елена и Никола Иванови”гр.Банкя

ул.”Княз Борис І” № 20Г. Георгиев

088551135011. Дом за деца „Асен Златаров”

кв. „Надежда-1” ул. „Сава Филаретов” № 23

С. Обретенова

089835624112. ДЦДУ – седмична грижа „Слънчоглед”

Бул. „Цар Борис ІІІ” № 128

Л. Пенева

0882633031
ОБРАЗЕЦ №4ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИЗСУ

Адрес

Директор

кг/мес.

1. Дом за стари хора

кв.Дървеница

ул. Пловдивско поле 8Зоя Маркова

08885511352


2000


2.Дом за стари хора Зона Б-5ж.к „Зона Б-5”, бл. 4

„Захарна „Й. Темелкова

0885511351


50


3. Дом за възрастни с умствена изостаналост

с. Подгумер

Н. Гергова

0885511344


900


4. Социален учебно професионален център „Княз Борис І”

жк.”Хаджи Димитър”

ул.”Баба Вида” № 1К. Георгиева

0885511347


70


5. Център за временно настаняване „Св.Димитър”

жк. “Люлин” бл. 464,

вх.А


Н. Андонова

088551134343


130


6. Център за временно настаняване на сираци над 16 години „Св. София”

жк.”Захарна фабрика”

Бл. 51, вх. АГ. Георгиева

0885511342


100


7. Център за временно настаняване на бездомни хора

жк.”Красна поляна”

ул.”Ришки проход”№2В. Рунева

0885511345


300


8. ДЦХУ „Седмична грижа”

жк.”Сердика”

ул.”Гюешево”бивше ОДЗ 27Т. Събева

0885511341


20


9. Столичен общински дневен център за социална интеграция на инвалиди

жк.”Слатина”

ул.”Слатинска” №26-28В. Йончева

0885511349


30


10. Военно инвалиден дом

„Елена и Никола Иванови”гр.Банкя

ул.”Княз Борис І” № 20Г. Георгиев

0885511350


90


11. Дом за деца „Асен Златаров”

кв. „Надежда-1” ул. „Сава Филаретов” № 23

С. Обретенова

0898356241


160


12. ДЦДУ – седмична грижа „Слънчоглед”

Бул. „Цар Борис ІІІ” № 128

Л. Пенева

0882633031
50


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница