Јп дирекција за изградњУ, урбанизам и грађевинско земљиште смедеревоСкачать 55.81 Kb.
Дата25.04.2016
Размер55.81 Kb.


ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ

И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ СМЕДЕРЕВО

11300 Смедерево Трг Републике бр. 5


МБ: 07361068 ПИБ: 100966461 Тел / Факс: +381 26 617 870 +381 26 4621 947

Рачун: 840-583641-55 www.direkcijasd.co.rs direkcija@direkcijasd.co.rs

Број: ЈН 12-11/2015 -3

Дана : 20.01.2016.године


Јавно предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, у својству наручиоца, у складу са одредбом члана 108. у вези са чланом 107. ЗЈН, одлучујући у поступку јавне набавке у отвореном поступку ЈН 12-11/2015 '' Изградња пристана за путничке бродове у Смедереву '', на основу Извештаја о стручној оцени понуда број ЈН 12-11/2015 -2 од дана 22.01.2016. године, донело је следећу
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор за јавну набавку у отвореном поступку ЈН 12-11/2015 '' Изградња пристана за путничке бродове у Смедереву '', покренуту на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку ЈН 12-11/2015 од 16.12.2015.године, понуди понуђача ''Југословенско речно бродарство''а.д. Београд,Кнеза Милоша 82, под бројем ПО ЈН 12-11/2015-2 од 20.01.2016.године.
Образложење
Наручилац Јавно предузеће Дирекција за изградњу,урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке у отвореном пoступку ЈН 12-11/2015 од 16.12.2015.године '' Изградња пристана за путничке бродове у Смедереву '' објавило позив за подношење понуда складу са одредбом члана 55. ЗЈН, дана 21.12.2015.године.

У остављеном року наручилац је примио једну понуду, у благовременом року. Наручилац је примио понуду понуђача:
1.

ПО ЈН 12-11/2015-1

''Југословенско речно бродарство''а.д. Београд,Кнеза Милоша 82

Јавно отварање понуда је, у складу са објављеним позивом, извршено дана 20.01.2016. године. Отварању је присуствовао овлашћени представник понуђача ''Југословенско речно бродарство'' а.д. Поступак јавног отварања је водила Комисија за јавну набавку именована одговарајућим решењем директора наручиоца. О јавном отварању понуда вођен је записник. На поступак јавног отварања понуда није било примедби. Критеријум за доделу уговора је била економски најповољнија понуда.

Процењена вредност јавне набавке је била 18.333.000 динара,односно,са ПДВ 22.000.000 динара.

Примљена понуда је благовремена и одговарајућа.

У складу са одредбом члана 108.став 4. ЗЈН наручилац даје податке из Извештаја о стручној оцени понуда:

1)Предмет јавне набавке
- Природа мешовите набавке су радови и услуге у оквиру којих се планира израда пројектно-техничке документације са свим претходно потребим истражним и другим радовима за изградњу и постављање пристана са приступним мостом у реци Дунав у акваторију Смедерева за пристан путничких бродова, изградња пристана за пристаниште са допремом и постављањем на планирану локацију, постављање шипова или шорпање за фиксирање зависно од техничког решења за изградњу и постављање потребне инфраструктурне инсталације на пристану (водовод, електро-, тк-мрежа, канализација са резервоаром за отпадне воде) и извођење осталих радова потребних да се пристан обезбеди и доведе у функционално стање,а све у складу са позитивним прописима који су релевантни за предмет јавне набавке.

- Изградња пристана за путничке бродове у Смедереву

- 45248000 - Радови на изградњи хидро-механичких конструкција

2) Процењена вредност (јавне) набавке укупно и посебно за сваку партију
18.333.000 динара без ПДВ

22.000.000 са ПДВ

јавна набавка није обликована по партијама

3) Основни подаци о понуђачима
1.

ПО ЈН 12-11/2015-1

''Југословенско речно бродарство''а.д. Београд,Кнеза Милоша 82

4) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цену тих понуда
Р.бр.

Назив понуђача и шифра понуде

Разлог одбијања

Понуђена цена

-

-

-

-

5) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена
-

6) Начин примене методологије доделе пондера-критеријум економски најповољнија понуда

Шифра понуде


Понуђач

Понуђена

цена по м2 -пондери (Бц)

Површина

палубе-

пондери

(Бпп)

Површина

радних просторија-

пондери

(Бпрп)

Тежина објекта-

пондери

(Бто)УкупноРанг


ПО ЈН

12-11/2015-1

''Југословенско речно бродарство''а.д. Београд

20.627

712 м2

70 м2


230 т100,001.


55,00


15,00

10,00

20,00

7) Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача
''Југословенско речно бродарство''а.д. Београд,Кнеза Милоша 82

Према члану 107.став 1. ЗЈН наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.Није било неприхватљивих понуда,а једна приспела понуда је оцењена као благовремена,одговарајућа и прихватљива па је извршено рангирање применом критеријума одређеног за предметну јавну набавку како је исказано у Извештају о стручној оцени понуда.

Према члану 108. став 1. ЗЈН наручилац доноси одлуку о додели уговора на основу Извештаја о стручној оцени понуда,односно извршеном рангирању понуда, а како је и одлучено диспозитивом одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке захтев за заштиту права може да поднесе понуђач у року од десет дана од дана пријема ове одлуке.


Директор
Мр Ненад Крчум,дипл.просторни планер

__________________________________________________________________________________________________________

Сектор за изградњу Сектор за урбанизам Сектор за економско-финансијске послове Сектор за правне и опште послове

Тел: +381 26 223 626 +381 26 222 017 +381 26 223 934 +381 26 222 230

Факс:+381 26 231 319 +381 26 227 950 +381 26 221 947 +381 26 221 947

База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница