Отчет за дейността на защитено жилище за хора с интелектуални затруднения сливен за 2007 годинаСкачать 86.34 Kb.
Дата09.05.2016
Размер86.34 Kb.
Защитено жилище за хора с интелектуални затруднения

п.к. 88 00, град Сливен, ул. “Битоля” № 17, телефон: 044 62 26 94ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ – СЛИВЕН ЗА 2007 година


През последните години се утвърди нова стратегия в сферата на социалната

политика, насочена към преодоляване на социалната изолация и осигуряване на възможност на хората с увреждания да водят пълноценен и независим начин на живот. Новите приоритети на държавната политика са в унисон с ангажиментите, поети пред Европейския съюз и отговарят на изискванията за зачитане на основните свободи, социална справедливост, запазване на достойнството и значимостта на човешката личност, регламентирани в Хартата за правата на човека.

В изпълнение на поставените цели усилията на новата социална политика са

насочени към деинституционализация на хората с увреждания, която се осъществява чрез „стесняване” входа на институциите и „разширяване” на изхода им. За да подпомогне процеса на деинституционализация, през последните години в страната ни се създадоха редица дневни центрове, защитени жилища, центрове за рехабилитация и стартираха социални програми, насочени към подпомагане на семействата в грижите им за хората с увреждания. Всички тези социални услуги имат за цел да предотвратяват настаняването в институциитe и да подпомагат интеграцията на живеещите в социалните домове.
Защитено жилище за хора с интелектуални затруднения – Сливен е държавна дейност, финансирана от републиканския бюджет и делегирана за управление на община Сливен. Нашето Защитено жилище е първото в страната и като такова то беше открито през месец Октомври 2004 година. Първоначално стартира като проект на Общинска администрация Сливен, финансиран по фонд „Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика и с изтичането на проекта стана държавно делигирана дейност.

Като социална услуга „защитеното жилище” е вид услуга в общността. В същината си то представлява алтернатива на живота в институциите, а като концепция се базира на разбирането, че хората с увреждания, също като всички останали хора, имат правото и необходимостта да бъдат част от обществото, да имат достъп до различните негови структури, да получават качествени и индивидуализирани услуги, да бъдат в среда, благоприятстваща развитието им и да водят нормален начин на живот, макар и различни от другите хора.

Клиенти на нашето Защитено жилище са шест жени с умерена умствена изостаналост. Те са на възраст от 26 до 42 годишна възраст и са прекарали по-голямата част от живота си в специализирани институции. Нито една от тях няма реални възможности за реинтеграция в семейна среда, но всички те имат ресурси и потенциал да се впишат и участват в обществения живот. Макар че Защитеното жилище е дом за шестте жени, съществува възможност при изявено желание от страна на някоя от тях, при осигурени минимални условия и професионална преценка от екип специалисти, пожелалия да премине към още по-самостоятелна форма на живот.

Екипът на Защитено жилище-Сливен се състои от управител, двама социални работници, а в помощ на персонала е назначено едно лице по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. За ефективната нощна защита на лица се грижат двама охранители от „Общинска охрана и СОТ” – Сливен.

Основните задачи, които стоят пред екипа на Защитеното жилище са свързани с подпомагането на нашите клиенти в усилията им да водят относително независим и пълноценен начин на живот, съобразно възможностите си; повишаване качеството на живот чрез изграждане и поддържане на среда, близка до семейната; нормализиране на ежедневието им посредством осигуряване на възможност за участие в различни видове дейности, които се случват в различни пространства и време; индивидуален подход към всеки клиент за развиване на личните потенциали, справяне с проблеми и трудности; както и улесняване достъпа до обществената среда и подпомагане включването в обществения живот.
Как Защитеното жилище работи за осъществяване на основните си цели и задачи – преглед на развитието през 2007 година:

За да създадем и поддържаме среда, близка до семейната, организацията на

живота в защитеното жилище се базира на модела „живот в малка група”. Именно поради тази причина в нашето защитено жилище живеят едва шест жени. През 2007 година те, в голяма степен, сами организираха ежедневието си, подкрепяни и напътствани от екипа ни. Ние стимулираме самостоятелността им, подкрепяме активността им и ги насърчаваме да вземат собствени решения, да правят избори, да грешат и да поправят грешките си. Защитеното жилище няма претенции да „измести” или “замести” биологичното семейство на нашите клиенти, то им осигурява среда, близка до семейната, преди всичко защото им предлага човешки контакт и взаимоотношения, които са трайни във времето, зачитане на достойнството им, подкрепа и приемане не само на позитивното в тях, но и на различното.

Друга важна част от работата в Защитеното жилище е свързана с нормализиранеежедневието на нашите клиенти. Ние се стараем да създадем условия, така че в деня им да се редуват различни типове дейности – домашни задължения, учене, труд, развлечение и свободно време, които да се случват в различни пространства и по различно време. През първата година от дейността на Защитеното жилище, основните усилия бяха насочени към създаване на сигурна и подкрепяща среда, както и изграждане на взаимоотношения между клиентите, основани на толерантност, разбирателство и добронамереност. В тази връзка дейностите бяха съсредоточени „в” жилището, а само 30% бяха извън него. Дейността „в” защитеното жилище се свеждаха до ежедневно обучение в битови умения, подкрепа в личностното развитие и социалните контакти, наставления и работа по обогатяване на социалните компетентности. За целта през първата година специалистите „социални дейности” водиха сутрешни и следобедни групи, както и подпомагаха потребителите в ежедневието им. Към момента около 60 % от деня си, нашите потребителите прекарват извън жилището. Извън него те се обучават, трудят се, посещават различни мероприятия, приятели и съседи.

Конструирайки програмата на Защитеното жилище, екипът ни се е ръководил от възможностите, желанията и предпочитанията на нашите клиенти, както и от познанието за основните компоненти, съдържащи се в понятието „качеството на живот”. Едни от тези компоненти са свързани с възможността за учене, трудова реализация, възползване от свободното време, забавления, възможност да си отговорен за действията си и самостоятелно да правиш избори. На базата на тези компоненти бях създадени програмите на защитено жилище за 2007 година, а именно Програма за социална интеграция „Умения за живот” и така наречените Външни програми. Последните имат голям принос за нормализиране живота на потребителите ни и сепариране на пространството като среда за живеене, среда за работа, среда за забавления, среда за развлечения.

През 2007 година всички наши клиентите имаха битови и домашни задължения. Те бяха свързани с поддържане на хигиената и реда в собствените им стаи, грижа за собствените вещи, разпределяне на бюджета, пазаруване, готвене, грижа за градината. Към момента всички потребители са в състояние сами да извършват битови задачи и сами организират ежедневието в жилището.

Друг важен аспект от работата ни през 2007 година беше свързан с обучението на нашите клиенти и обогатяване на познанията им за обкръжаващия свят. Благодарение на финансовата и експертната подкрепа на Фондация „Инициатива, съпричастност” – Сливен, от две години, два пъти в седмицата нашите клиенти се обучават от специален педагог. Към момента почти всички могат да сричат и да смятат с помощни средства, ориентират се в надписи и обществени знаци. Надяваме се, че след време те ще бъдат достатъчно подготвени, за да се явят пред експертна комисия към Министерство на образованието и да защитят придобити знания за завършен първи клас. Чрез сътрудничеството ни със същата фондация са осигурени и логопедични услуги за клиентите, които имат нужда от корекция на говора. Успоредно с провеждането на чисто образователните дейности, нашите социални работници работят и за разширяване на познанията за света на клиентите – познания за социалния етикет, поведение на обществени места, познаване на обществените структури, ролята и мястото им.

Всеки един от нашите клиенти, независимо от състоянието си, се труди. В началото на програмата на защитеното жилище, за да помогнем нашите клиенти да разберат, че работата е сериозна част от ежедневието, която изисква спазване на определени задължения, отговорности и принципи, ние стартирахме съвместна инициатива с Дневния център за възрастни с умствена изостаналост – Сливен. Там където нашите клиенти ходеха „като на работа” в точно определен ден и час. Това беше полезен, но не много лесен урок, защото не е лесно да ставаш рано за работа, да си приготвяш подходящи дрехи, да се въздържаш от почивки, когато по време на работа ти се почива. Впоследствие петима от тях сключиха граждански договори за изработване на накити от мъниста. Вече втора година те произвеждат пръстени, обици, гривни, каишки за очила, които се продават в Англия. Благодарение на друг проект, който се нарича “Валидиране на менторството” и по който община Сливен беше партньор, петима от клиентите ни имаха възможност да се обучават в реална работна среда и да придобиват конкретни трудови умения и компетентности, съобразени с индивидуалните способности и желания. Във връзка с проекта наши клиенти бяха обучавани в перално отделение на Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Иван Селимински” – Сливен, кухненския блок на Домашен социален патронаж – Сливен, магазин “Детски свят”, хранителен магазин на фирма “ГИМ” и заведение за обществено хранене. За нас беше изключително важно, че по повод този проект имахме възможност да си сътрудничим с редица работодатели, които пожелаха да “отворят вратите” си и да допуснат в своите фирми хора с увреждания. В последствие към тези организации се присъединиха и други фирми. Реализирането на менторската програма имаше и друг важен смисъл за живота на нашите клиенти - освен че те имаха възможност да се почувстват полезни и значими като трудещи се и ангажирани хора, всички те в една определена част от ежедневието си бяха разделени една от друга, посещаваха различни места, имаха различна среда, придобиваха различни уменията. Това даде възможност за дистанциране едни от други и да прекарват времето си сред други хора, а така естествено повиши и качеството на взаимоотношенията в къщата. През месец Септември 2007 година проектът беше финализиран успешно и нашите потребители получиха сертификат за успешно участие. Това им отваря вратите към пазара на труда като наша следваща стъпка е трудова реализация в конкретните области. Надеждите ни станаха факт през месец Март 2008 година, когато двама от клиентите ни бяха наети по трудови договори в две частни фирми.

Значима част от ежедневието на клиентите ни е свободното време и времето за развлечения. Чрез сътрудничеството с различни организации и работа по различни проекти, през предходната година осигурихме три тридневни екскурзии съответно до град Бургас, град Банско и село Баня, Карловско. Еднодневни екскурзии бяха организирани до град Стара Загора, град Ямбол и град Нова Загора, както и осъществихме няколко похода из местността Карандила. Постарахме се и да създадем възможности клиентите ни да се докоснат до културния афиш на града и може да се каже, че те бяха редовна публика на организираните празненства, изложби, концерти, благотворителни базари. През 2007 година не само присъствахме в живота на град Сливен пасивно, но имахме и своите инициативи. По предложение на живущите в защитеното жилище, в свободното време те изработваха плетива, които бяха раздадени чрез Българския червен кръст на нуждаещите се деца.Защитеното жилище има и друга важна задача, свързана със създаване на

възможности нашите клиенти да разширят социалната си мрежа, да изградят приятелства, познанства, партньорство, да натрупат социален опит. Едно изследване върху социалната мрежа на хората с увреждания, проведено през 2005 година сочи, че за съжаление социалната мрежа на хората с увреждания в болшинството от случаите е много ограничена и често сведена до общуване със специалисти и другите клиенти. За да разширим социалния кръг на клиентите в началото трябваше да положим усилия за това. Започнахме чрез реализиране на съвместна програма между защитеното жилище и Младежкия червен кръст – Сливен. И към момента всеки петък защитеното жилище е посещавано от група младежи, които общуват с клиентите и заедно с тях работят по различни творчески задачи. Имаме контакти и със старите хора от Дневен център за стари хора – Сливен и Домашен социален патронаж - Сливен, които редовно ни канят на свои тържества и екскурзии. Работим и по програма, насочена към по часово подпомагане на други лица с психични разстройства и увреждания, които живеят в семейна среда. Те посещават защитеното жилище и контактуват с нашите потребители. Вече трета година работим и за изграждане на добри взаимоотношения с нашите съседи. Радваме се, че хората от квартала се оказаха достатъчно гостоприемни и доброжелателни към живущите в Защитеното жилище. Те приеха клиентите ни като свои съседи и нерядко сме разчитали на съседската им помощ. В социалната мрежа на лицата се включват и много други хора, които общуват с тях – магазинери, служители, стари познати, приятели и други. Всички те образуват социалната мрежа на нашите клиенти и ние се надяваме, че с времето броя им ще расте, защото знаем че без съвместни усилия на държавните институции, бизнеса, неправителствените организации, професионалните обединения, медиите и гражданите, проблемите на хората с увреждания ще изглеждат нерешими, а животът им изолиран и непълноценен.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница