Отчет на основните параметри на бюджета 4 Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание 4страница1/18
Дата26.10.2016
Размер3.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

О Т Ч Е Т
ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И ПРОГРАМИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 2010 г.


София, 2011 г.


СЪДЪРЖАНИЕ


І. Увод

3

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета

4

1. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание

4

2. Отчет на разходите по функционални области и програми по бюджета на Народното събрание

5

3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрирани

7

4. Източници на финансиране на консолидираните разходи

7

ІІІ. Функционална област І „Представителен и ефективен парламент”

8

1. Отчет на разходите по Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”8

2. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по Програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране”


9

3. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по Програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство”

65

4. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по Програма 4 „Парламентарна дипломация”

68

ІV. Функционална област ІІ „Осигуряващи дейности”

95

1. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по Програма 5 „Административно обслужване”

95

2. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по Програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”

101

V. Функционална област ІІІ „Съпътстваща дейност”

103

1. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по Програма 7 „Икономически и социален диалог”

103

VІ. Заключение

109


І. УВОД

Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на Народното събрание за 2010 г. е изготвен в съответствие с Указания на министъра на финансите БЮ № 1 от 17.01.2011 г. за определяне на структурата и формата за изготвяне и представяне от Министерския съвет, министерствата, Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” и Държавната агенция „Национална сигурност” на отчетите за изпълнението на политиките и програмите за 2010 г.

Отчетът отразява дейността на 41-то Народно събрание през 2010 г.

Програмният формат на отчета на Народното събрание се основава на принципите за ефективност и ефикасност, ясно обоснован е, има измеримо въздействие и е пряко обвързан с показателите за изпълнение.

Отчетът за изпълнението на функционалните области и програмите на Народното събрание за 2010 г. е насочен към пълноценното функциониране на Парламента, изпълнение на основните конституционни функции и отговорности, основните приоритети и стратегически цели на Народното събрание, които са насочени към:


 • осигуряване на ефективно представителство, прозрачност и отговорност;

 • въвеждане актовете на Европейската общност във вътрешното законодателство, наблюдение и контрол върху законодателните предложения на европейските институции;

 • подобряване качеството на законодателната дейност;

 • повишаване ефикасността на парламентарния контрол;

 • усъвършенстване на конститутивната функция и парламентарния надзор;

 • активизиране и приоритизиране на международната дейност на Парламента.

Изготвеният отчет на Народното събрание за 2010 г. е разработен с цел:

 • повишаване прозрачността и координацията в Народното събрание;

 • укрепване на капацитета на администрацията и способността й ефективно да функционира в условията на членство в Европейския съюз.

Отчетените разходи за посочения период обхващат:

 • нормативно регламентираните разходи на народните представители, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;

 • разходите на администрацията на Народното събрание;

 • разходите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Разходите по бюджета на Народното събрание са отчетени в три функционални области и седем програми, както следва:


 • Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент”:

- Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”;

- Програма 2. „Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране”;

- Програма 3. „Връзка с избирателите и народно представителство”.

- Програма 4. „Парламентарна дипломация”; • Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности”:

- Програма 5. „Административно обслужване”;

- Програма 6. „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”; • Функционална област ІІІ. „Съпътстваща дейност”:

- Програма 7. „Икономически и социален диалог”.

Към всяка от програмите е представен отчет и на целевите стойности по показателите за изпълнение по бюджета на Народното събрание за 2010 г.

Отчетените разходи по бюджета на Народното събрание към 31.12.2010 г. са разделени в три групи:


 1. нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;

 2. разходи за продукти/услуги, обслужващи пряко дейността на народните представители;

 3. разходи за продукти/услуги, обслужващи дейността на народните представители и на администрацията на Народното събрание.


ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета

1. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание
ПРИХОДИ за 2010 г.

Закон

Уточнен

Отчет

 

(в хил. лв.)

2010

план

2010 г.

Общо приходи:

3 000

3 000

2 178

Данъчни приходи

0

0

0

Неданъчни приходи

3 000

3 000

2 178

Приходи и доходи от собственост

3 405

3 434

2 557

Глоби, санкции и наказателни лихви

0

28

29

Други неданъчни приходи

0

3

5

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-405

-465

-413

За периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. са отчетени приходи в общ размер на 2 178 хил. лв., което представлява изпълнение от 72,60 % спрямо планираните по Закона за държавния бюджет за 2010 г.2. Отчет на разходите по функционални области и програми по бюджета на Народното събраниеОтчет на разходите за 2010 г.

Закон

Уточнен план

Отчет

 (в хил. лв.)

2010

 

2010 г.

Общо разходи на Народното събрание на Република България

53 000

53 781

37 117

Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

29 444

29 046

22 825

Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"

18 733

18 262

15 969

Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"

5 362

5 628

3 562

Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"

1 828

1 885

1 305

Програма 4 "Парламентарна дипломация"

3 521

3 271

1 989

 

 

 

 

Функционална област "Осигуряващи дейности"

22 554

23 733

13 641

Програма 5 "Административно обслужване"

11 398

10 972

7 919

Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"

11 156

12 761

5 722

 

 

 

 

Функционална област "Съпътстваща дейност"

1 002

1 002

651

Програма 7 "Икономически и социален диалог"

1 002

1 002

651

 

 

 

 

Общо разходи:

53 000

53 781

37 117

Отчетените разходи по функционални области и програми за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. са в общ размер на 37 117 хил. лв., което представлява изпълнение от 69,01 % спрямо уточнения бюджет.


3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрирани


ПРОГРАМИ на Народното събрание на Република България за 2010 г.

Общо консолидирани разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

(в хил. лв.)

Общо

По бюджета на ПРБК

По други бюджети, фондове и сметки

Обща сума на разходите:

37 117

37 117

0

0

0

Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

22 825

22 825

0

0

0

Програма 1. Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

15 969

15 969

0

0

0

Програма 2. Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране

3 562

3 562

0

0

0

Програма 3. Връзка с избирателите и народно представителство

1 305

1 305

0

0

0

Програма 4. Парламентарна дипломация

1 989

1 989

0

0

0

Функционална област "Осигуряващи дейности"

13 641

13 641

0

0

0

Програма 5. Административно обслужване

7 919

7 919

0

0

0

Програма 6. Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване

5 722

5 722

0

0

0

Функционална област "Съпътстваща дейност"

651

651

0

0

0

Програма 7. Икономически и социален диалог

651

651

0

0

0

4. Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за 2010 г. (в хил. лв.)

Закон 2010

Уточнен план

Отчет 2010 г.

Общо разходи:

53 000

53 781

37 117

Общо финансиране:

53 000

53 781

37 117

Собствени приходи

3 000

3 000

2 178

Субсидия от републиканския бюджет

50 000

50 780

35 192

Целеви субсидии

 

 

 

Фондове на ЕС

 

 

 

Съфинансиране от НФ

 

 

 

Други програми на ЕС, вкл. националното съфинансиране

 

 

 

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за 2010 г. (в хил. лв.)

Закон 2010

Уточнен план

Отчет 2010 г.

Заеми

 

 

 

Безвъзмездни помощи

 

 

 

Средства на разпореждане предоставени / събрани от / за извънбюджетни сметки и друго финансиране

 

 

-255

Получени трансфери

 

16

16

Предоставени трансфери

 

-14

-14

Източниците на финансиране на отчетените консолидирани разходи по бюджета на Народното събрание са както следва: • Субсидия от Републиканския бюджет – 35 192 хил. лв. или е налице изпълнение от 69,30 % спрямо уточнения бюджет;

 • Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки и друго финансиране – 255 хил. лв., които са във връзка с изпълнеие на Проект „Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото” по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), финансирана от Европейския социален фонд.

 • Получени трансфери – 16 хил. лв. Трансферите са получени от Министерство на труда и социалната политика по програмите за осигуряване на заетост;

 • Предоставени трансфери – 14 хил. лв. във връзка със сключен договор между Народното събрание и Национален исторически музей за организиране на тематична експозиция "Реликви на българската държавност".

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница