От редакции. 3 ToimetuseltСкачать 98.42 Kb.
Дата01.11.2016
Размер98.42 Kb.
XV.-XXV. “Semiootikad” (TMK evolutsioon 1980-1990-ndate aastate alguseni. Temaatilised artiklite kogumikud. Autorefleksioon ja arutlus teadusliku koolkonna isepära üle).
XV. “Semiootika”: 1982. Kultuuritüpoloogia. Kultuuride vastastikune mõju. (Trükki antud 3.12.80. — Trükkimiseks luba allkirjastatud 17.07.81.). 12 art. Maht — 160 lk. Aga “võõrad” inimesed...
Лотман Ю.М. От редакции. 3-9. Toimetuselt.

Тороп П.Х. Процесс перевода и некоторые методологические проблемы переводоведения. 10-23. Tõlkeprotsess ja mõned tõlketeaduse metodoloogilised probleemid.

Постников М.М., Фоменко А.Т. Новые методики статистического анализа нарративно-цифрового материала древней истории. 24-48. Vana-aja ajaloolise narratiiv-arvulise materjali analüüsi uued metoodikad.

Левин Ю.И. Логическая структура притчи. 49-56. Mõistujutu loogiline struktuur.

Толстой Н.И. Из «грамматики» славянских обрядов. 57-71. Slaavi tavandite «grammatikast».

Толстая С.М. Вариативность формальной структуры обряда (Купала и Марена). 72-89. Tavandite formaalse struktuuri variatiivsus (Kupala ja Marena).

Дуличенко А.Д. Об одном случае нарушения древнего языкового запрета у славян: телиться = рожать (ребенка). 90-102. Ühe iidse keelelise keelu rikkumisest slaavlastel: poegimine = (lapse) sünnitamine.

Архипов А. О происхождении древнерусских хождений. 103-109. Vana-vene (palve)rännakute päritolust.

Лотман Ю.М., Успенский Б.А. “Изгой” и “изгойничество” как социальнo-психологическая позиция в русской культуре преимущественно допетровского периода (“Свое” и “чужое” в истории русской культуры). 110-121. Seisusest hälbija ja hälbimine kui sotsiaal-psühholoogiline positsioon vene kultuuris peamiselt Peeter I eelsel perioodil (“oma” ja “võõras” vene kultuuriloos).

Гаспаров М.Л. “Поэма воздуха” Марины Цветаевой: опыт интерпретации. 122-140. Marina Tsvetajeva “Õhu poeem”: interpreteerimise katse.

Ревзина О.Г. Тема деревьев в поэзии М. Цветаевой. 141-148. Puude teema M.Tsvetajeva luules.

Митюшин А.А. О статье Шпета «Литература». 149-150. Špeti artiklist “Kirjandus”.

[Шпет Г.Г. Литература. 150-158. Kirjandus]
XVI. “Semiootika”: 1983. Tekst ja kultuur. (Uus teema: Aju funktsionaalne asümmeetria).

(Trükki antud 10.11.81. — Trükkimiseks luba allkirjastatud 131.01.83.). 11 art. Maht — 154 lk.


Иванов Вяч.Вс. Художественное творчество, функциональная асимметрия и образные способности человека. 3-14. Kunstilooming, funktsionaalne asümmeetria ja inimese kujundlikkuse võimed.

Лотман Ю.М. Асимметрия и диалог. 15-30. Asümmeetria ja dialoog.

Деглин В.Л., Балонов Л.Я., Долинина И.Б. Язык и функциональная асимметрия мозга. 31-42. Keel ja aju funktsionaalne asümmeetria.

Кауфман Д.А., Траченко О.П. О латерализации восприятия разных классов слов. 43-61. Mitmesuguste sõnaklasside tajumise lateralisatsioonist.

Черниговская Т.В., Балонов Л.Я., Деглин В.Л. Билингвизм и функциональная асимметрия мозга. 62-83. Bilingvism ja aju funktsionaalne asümmeetria.

Николаенко Н.Н. Функциональная асимметрия мозга и изобразительные способности. 1. Проблема рисунка. 2. Восприятие и обозначение цвета. 84-98. Aju funktsionaalne asümmeetria ja inimese kujutavad võimed. 1. Joonistuse probleem. 2. Värvi taju ja kujutamine.

Розенфельд Ю.Вс. “Молчаливый” обитатель правой части мозга: особенности правополушарной специализации психических функций. 99-105. “Vaikiv” aju parema poole elanik: aju parema poolkera psüühiliste funktsioonide spetsialiseerimise iseärasusest.Мялль Л. Светлый и темный путь. 106-114. Helge ja tume tee.

Мелетинский Е.М. Семантическая организация мифологического повествования и проблема создания семиотического указателя мотивов и сюжетов. 115-125. Mütoloogilise jutustamise semantiline organiseerimine ja motiivide ja süžeede semiootilise registri loomise probleem.

Гаспаров М.Л. Тавтологическая рифма. 126-134. Tautoloogiline riim.

Баршт К., Тороп П.Х. Рукописи Достоевского: рисунок и каллиграфия. 135-152. Dostojevski käsikirjad: joonistused ja kalligraafia.
XVII. “Semiootika”: 1984. Dialoogi struktuur kui semiootilise mehhanismi töö printsiip. (Trükki antud 31.08.82. — Trükkimiseks luba allkirjastatud 12.04.83. Aga ilmus 1984. aastal!). 11 art. Maht — 164 lk.
От редакции. 3-4. Toimetuselt.

Лотман Ю.М. О семиосфере. 5-23. Semiosfäärist.

Сергеев В.М. Структура диалога и «неклассические» логики. 24-32. Dialoogi struktuur ja mitteklassikalised loogikad.

Черниговская Т.В., Деглин В.Л. Проблема внутреннего диалогизма (нейрофизиологическое исследование языковой компетенции). 33-44. Seesmise dialogismi probleem (keelekompetentsuse neurofüsioloogiline uurimus).

Мялль Л. Диалог в «Бодхичарьяватаре». 45-47. Dialoog «Bodhitšarjāvatāras».

Николаенко Н.Н., Деглин В.Л. Семиотика пространства и функциональная асимметрия мозга. 48-67. Ruumisemiootika ja peaaju funktsionaalne asümmeetria.

Николаева Т.М. «Слово о полку Игореве». Лингвотекстологический диалог: русские — половцы. 68-83. «Lugu Igori sõjaretkest». Lingvotekstoloogiline dialoog: venelased — polovtsid.

Минц З.Г., Мельникова Е.Г. Симметрия — асимметрия в композиции «III симфонии» Андрея Белого. 84-92. Sümmeetria asümmeetria Andrei Belõi “III sümfoonia” kompositsioonis.

Седакова О.А. Шкатулка с Зеркалом. Об одном глубинном мотиве А.А.Ахматовой. 93-108. Peeglilaegas. Ühest A.A.Ahmatova süvamotiivist.

Цивьян Ю.Г. К метасемиотическому описанию повествования в кинематографе. 109-121. Narratiivi metasemiootilisest kirjeldamisest kinematograafias.

Ямпольский М.Б. Диалог и структура кинематографического пространства (о реверсивных монтажных моделях). 122-137. Dialoog ja ruumi struktuur kinematograafias (reversiivsetest montaažimudelitest).

Тороп П.Х. Симультанность и диалогизм в поэтике Достоевского. 138-158. Simultaansus ja dialogism Dostojevski poeetikas.
XVIII. “Semiootika”: 1984. Linna- ja linnakultuuri semiootika. Peterburg. Tõesti temaatiline artikl. kog. (Trükki antud 18.08.83.— Trükkimiseks luba allkirjastatud 13.01.84. Nii kiiresti!). 10 art. Maht — 139 lk.
Лотман Ю.М. От редакции. 3. Toimetuselt.

Топоров В.Н. Петербург и петербургский текст русской литературы (введение в тему). 4-29. Peterburg ja vene kirjanduse peterburgi tekst.

Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города. 30-45. Peterburgi sümboolika ja linna semiootika probleemid.

Вилинбахов Г.В. Основание Петербурга и имперская эмблематика. 46-55. Peterburgi asutamine ja impeeriumi emblemaatika.

Плюханова М.Б. Петербургский трон в фольклоре. 56-71. Peterburgi troon vene folklooris.

Лихачев Д.С. Заметки к интеллектуальной топографии Петербурга первой четверти двадцатого века (по воспоминаниям). 72-77. Peterburgi intellektuaalsest topograafiast kahekümnenda sajandi esimesel veerandil (mälestuste põhjal).

Минц З.Г., Безродный М.В., Данилевский А.А. «Петербургский текст» и русский символизм. 78-92. «Peterburgi tekst» ja vene sümbolism.

Гаспаров М.Л. Петербургский цикл бенедикта Лифшица: поэтика загадки. 93-105. Benedikt Livšitsi Peterburgi tsükkel: mõistatuse poeetika.

Цивьян Ю.Г. К происхождению некоторых мотивов «Петербурга» Андрея Белого. 106-116. Andrei Belõi romaani « Peterburg» mõningate motiivide päritolust.

Тименчик Р.Д. «Поэтика Санкт-Петербурга» эпохи символизма/постсимволизма. 117-124. Sümbolismi/ postsümbolismi ajastu «Sankt Peterburgi poeetika».

Пумпянский Л.В. Гоголь. 125-137. Gogol.
XIX. “Semiootika”: 1986. Ruumisemiootika ja semiootika ruum. Jälle AFA-st, ruumisem-st vaid 2 art.

(Trükki antud 18.06.84. — Trükkimiseks luba allkirjastatud 5.11.86. Nii kaua...). 13 art. Maht — 164 lk.


Лотман Ю.М. От редакции (К проблеме пространственной семиотики). 3-6. Toimetuselt (Ruumisemiootika probleemist).

Иванов Вяч.Вс. К семиотическому изучению культурной истории большого города. 7-24. Suurlinna kultuurielu semiootilisest uurimisest.

Лотман Ю.М. Заметки о художественном пространстве: 1. Путешествие Улисса в «Божественной комедии» Данте; 2. Дом в «Мастере и Маргарите». 25-43. Märkmeid kunstilisest ruumist.

Минц З.Г. В смысловом пространстве «Балаганчика». 44-53. «Laadakomejandi» tähenduslikus ruumis.

Живов В.М. Азбучная реформа Петра I как семиотическое преобразование. 54-67. Peeter I aabitsareform kui semiootiline ümberkorraldus.

Черниговская Т.В., Деглин В.Л. Метафорическое и силлогистическое мышление как проявление функциональной асимметрии мозга. 68-84. Metafoorne ja süllogistlik mõtlemine kui aju funktsionaalse asümmeetria ilming.

Николаенко Н.Н. Цветовые пространства доминантного и недоминантного полушарий мозга. 85-100. Aju dominantse ja mittedominantse poolkera värvusruum.

Траченко О.П. О латерализации восприятия разных классов слов. 101-105. Erinevate (XVI.”S” oli: Mitmesuguste) sõnaklasside tajumise lateraliseerumisest (oli: lateralisatsioonist).

Соболевский И.А. Кинетическая речь на производстве (Формы сигнализации). 107-132. Kineetiline kõne tootmistingimustes.

Штедтке Кл. «Египетские ночи» и вопрос об искусстве (К проблеме интекста в статье Достоевского «Ответ “Русскому вестнику”»). 133-144. «Egiptuse ööd» ja kunstiküsimus (Inteksti probleemist...)

Цивьян Ю.Г. К проблеме ранней эволюции киноязыка. 145-154. Kinokeele varase arengujärgu probleemist.

Аджалов А.М. Этноконфессиональное содержание оппозиции “свои и чужие” в огузском эпосе “Книга моего деда Коркута”. 155-162. Opositsiooni “omad ja võõrad” etnokonfessionaalne sisu oguzi eeposes.
XX. “Semiootika”: 1987. Kultuurisemiootika aktuaalsed probleemid. Auto-metakirjeldus. Juubeli köide.

(Trükki antud 20.11.85. — Trükkimiseks luba allkirjastatud 4.11.86. Võrdle XIX.-ga!). 15 art. Maht - 150 lk.


Об итогах и проблемах семиотических исследований. [На вопросы редколлегии отвечают]:

Вяч.Вс. Иванов, М.Л. Гаспаров, Ю.Л. Левин, Ю.М. Лотман, А.Я. Гуревич. 3-17. Semiootika uuringute tulemusi ja probleeme.Успенский Б.А. К проблеме генезиса тартуско-московской семиотической школы. 18-29. Tartu-Moskva semiootikakoolkonna kujunemise probleemist .

Мялль Л. Использование текста как средства психического воздецствия (по материалам «Аштасахасрики Праджняпарамиты»). 30-38. Teksti kasutamine psüühika mõjutamise vahendina (Astasāhasrikā Prajñāpāramitā andmetel).

Гуревич А.Я. Западный портал церкви Сен-Лазар в Отене и парадоксы средневекового сознания. 39-48. Saint-Lazare’i kiriku lääneportaal ja keskaegse teadvuse paradoks.

Николаева Т.М. Именем — нарицаемы — еже есть сказаемое (текстовые функции метакомпонентов в Мариинском кодексе). 49-63. .... (metakomponentide tekstifunktsioonid Maria kodeksis).

Гаспаров М.Л. Романская силлабика и германская тоника: встречи и взаимодействия. 64-72. Romaani süllaabika ja germaani toonika& kohtumised ja vastastikused mõjutused.

Плюханова М.Б. Витийство и русская историческая мысль XVI-XVII вв. 73-84. Retoorika ja vene ajaloomõte XVI-XVII sajandil.

Барсуков С.Г., Гришакова М.Ф., Григорьева Е.Г., Зайонц Л.О., Лотман Ю.М., Пономарева Г.М.,

Митрошкин В.Ю. Предварительные замечания по проблеме «Эмблема-символ-миф в культуре ХХХ столетия». 85-94. Esialgsed märkused probleemi «Embleem-sümbol-müüt XVIII sajandi kultuuris» kohta.

Минц З.Г. Несколько дополнительных замечаний к проблеме «Символ в культуре». 95-101. Mõned lisamärkused probleemi «Sümbol kultuuris» kohta.

Лотман Ю.М. О сюжетном пространстве русского романа ХIХ столетия. 102-114. XIX sajandi vene romaani süžeeruumist.

Брагинская Н.В. Анализ литературных мотивов у О.М.Фрейденберг. 115-119. O.M.Freidenbergi kirjandusmotiivide analüüs.

Фрейденберг О.М. Методология одного мотива. 120-130. Ühe motiivi metodoloogia.

Котик М.А. Об одной модели опасного поведения и творческой деятельности. 131-140. Ohtliku käitumise ja loomingulise tegevuse ühest mudelist.

Иванов Вяч.Вс. Памяти Юрия Константиновича Лекомцева. 141-145. Juri Lekomtsevi mälestuseks.

Лотман Ю.М. [Юрий Константинович Лекомцев] In memoriam 146-147.
XXI. “Semiootika”: 1987. Sümbol kultuurisüsteemis. Tõesti: pms sümboolikast. Aga pms “uued semiootikud.”.

(Trükki antud 06.01.86. — Trükkimiseks luba allkirjastatud 14.01.87. Perestroika!). 12 art. Maht - 145 lk.


Мейзерский В.М. Проблема символического интерпретанта в семиотике текста. 3-9. Sümboolse interpretandi probleem teksti semiootikas.

Лотман Ю.М. Символ в системе культуры. 10-21. Sümbol kultuurisüsteemis.

Мялль Л. Дхарма — текст и текстопорождающий механизм. 22-25. Dharma — tekst ja tekstiloome mehhanism.

Ямпольский М.Б. К символике водопада. 26-41. Kose sümboolikast.

Плюханова М.Б. Риторический стиль Авраамия Палицина (cимволизация грамматических категорий). 42-56. Avraami Palitsõni retooriline stiil (grammatika kategooriate sümboliseerimine).

Толстой Н.И. Из славянских этнокультурных древностей. 1. Оползание и опоясывание храма. 57-77. Slaavi etnokultuurilisest pärandist. 1. Templi ümber roomamine ja selle ümbritsemine vööga.

Григорьева Е.Г. Эмблема и сопредельные явления в семиотическом аспекте их функционирования. 78-88. Embleem ja sellele lähedaste nähtuste funktsioneerimise semiootilisest aspektist.

Штедтке Кл. Светский человек в русской культуре ХVIII века (семидесятые-восьмидесятые годы). 89-93. Suurilmainimene XVIII sajandi vene kultuuris (1770.-1780. aastad).

Лекомцева М.И. Особенности текста с неопределенно выраженной семантикой. 94-103. Ebamääraselt väljendatud semantikaga teksti eripära.

Минц З.Г. К проблеме «символизма символистов» (Пьеса Ф.Сологуба «Ванька Ключник и паж Жеан»). 104-118. «Sümbolistide sümbolismi probleemist (F.Sologubi näidend «Vanka Kljutšnik ja paaž Jean»).

Цивьян Ю.Г. К символике поезда в раннем кино. 119-134. Rongi sümboolikast varases kinematograafias.

Тименчик Р.Д. К символике трамвая в русской поэзии. 135-143. Trammi sümboolikast vene luules.
XXII. “Semiootika”: 1988. Peegel. Peeglitaguse semiootika. (Ja mitte ainult peeglist, nagu alati...).

(Trükki antud 30.03.87. — Trükkimiseks luba allkirjastatud 5.10.88.). 14 art. Maht - 166 lk.


Редколлегия. [Лотман Ю.М.] К семиотике зеркала и зеркальности. 3-5. Toimetuselt. Peegli ja peeglitaguse semiootikast.

Левин Ю.И. Зеркало как потенциальный семиотический объект. 6-24. Peegel kui potentsiaalne semiootiline objekt.

Мейзерский В.М. О взаимодействии иконического и лингвистического символизма в фигуративных процессах. 25-31. Ikoonilise ja lingvistilise sümbolismi vastastikusest figuratiivsetes protsessides.

Золян С.Т. “Свет мой, зеркальце, скажи...” (к семиотике волшебного зеркала. 32-44. “Peeglike, peeglike seina peal...” (võlupeegli semiootikast).

Столович Л.Н. Зеркало как семиотическая, гносеологическая и аксиологическая модель. 45-51. Peegel kui semiootiline, gnoseoloogiline ja aksioloogiline mudel.

Мялль Л. ШУНЬЯТА в семиотической модели ДХАРМЫ. 52-58. ŠUNJATA DHARMA semiootilises mudelis.

Минц З.Г., Обатнин Г.В. Символика зеркала в ранней поэзии Вяч.Иванова (сборники «Кормчие звезды» и «Прозрачность». 59-65. Peegli sümboolika V.Ivanovi varajases luules (kogumikud ... ja ...).

Успенский Б.А. История и семиотика (Восприятие времени как семиотическая проблема). Статья первая. 66-84. Ajalugu ja semiootika (aja taju kui semiootiline probleem). Esimene artikkel.

Тороп П. Перевоплощение персонажей в романе Ф.Достоевского «Преступление и наказание». 85-96. Tegelaskujude ümberkehastumine F.Dostojevski romaanis «Kuritöö ja karistus».

Лотман Ю.М. Технический прогресс как культурологическая проблема. 97-116. Tehniline progress kui kulturolooline(?!)kulturoloogiline probleem.

Осповат А.Л. К характеристике исторического мышления К.Аксакова. 117-126. K.Aksakovi ajaloolisest mõtlemisest.

Ямпольский М.Б. О воображаемом пространстве фильма. 127-142. Filmi kujuteldavast ruumist.

Цивьян Ю.Г. К семиотике надписей в немом кино (Надпись и устная речь). 143-154. Tiitrite semiootikast tuumfilmis (Tiiter ja suuline kõne).

Тименчик Р.Д. К символике телефона в русской поэзии. 155-163. Telefoni sümboolikast vene luules.
XXIII. “Semiootika”: 1989. Tekst — kultuur — narratiivi semiootika. (Ei ole seotud artiklite teemadega). (Trükki antud 2.12.87. — Trükkimiseks luba allkirjastatud 20.04.89.). 12 art. Maht - 155 lk.
Мусхелишвили Н.Л., Шрейдер Ю.А. Постижение versus понимание. 3-17. Hoomamine versus mõistmine.

Успенский Б.А. История и семиотика (Восприятие времени как семиотическая проблема). Статья вторая. 18-38. Ajalugu ja semiootika (aja tunnetamine kui semiootiline probleem). Teine artikkel.

Лотман Ю.М. О роли случайных факторов в литературной эволюции. 39-48. Juhuslike faktorite osast kirjanduslikus evolutsioonis.

Трофимова М.К. «Гром. Совершенный Ум» (Наг-Хаммади, VI, 2). 49-62. «Kõu. Täiuslik aru».

Ямпольский М.Б. Зоофизиогномика в системе культуры. 63-79. Zoofüsiognoomika kultuurisüsteemis.

Бадаланова-Покровская Ф.К., Плюханова М.Б. Средневековые исторические формулы (Москва/Тырново — Новый Царьград). 80-94. Keskaegsed ajaloolisef formulid (Moskva/Tõrnovo — Uus Tsargrad).

Софронова Л.А. Сосуществование барокко и классицизма в Польше и России ХVIII в. 95-105. Baroki ja klassitsismi kooseksistents Poolas ja Venemaal XVIII saj.

Топоров В.Н. «Склонение на русские нравы» с семиотической точки зрения (об одном из источников фонвизинского «Недоросля»). 106-126. «Vene kommetele allutamine» semiootika seisukohast (ühest Fonvizini «Äbariku» allikast).

Григорьева Е.Г. О назначении виньет, приложенных к поэтическим произведениям Г.Р.Державина. 127-138. G.R.Deržavini teostele lisatud vinjettide tähendusest.

Гришакова М.Ф. Семантика отражения в поэзии Г.Р.Державина. 139-144. Peegelduse semantika G.R.Deržavini luules.

Тименчик Р.Д. К вопросу о монтажных процессах в поэтическом тексте. 145-150. Montaažiprotsessidest poeetilises tekstis.

Мялль Л.Э. 1, ∞ и 0 как генераторы текстов и как состояния сознания. 151-152. 1, ∞ ja 0 kui tekstigeneraatorid ja kuj teadvuse seisundid.
XXIV. “Semiootika”: 1992. Kultuur. Tekst. Narratiiv. (Vaid üks Lotman “vanast armeest”. Puuduvad trükkiandmise andmed, köite lõpus on lisatud, et köide oli antud trükki 1989.a., aga...) 12 art., 164 lk.
Гуревич А.Я. Притча о блудном сыне, вывернутая наизнанку, или эпизод из жизни рода Гельмбрехтов. 3-16. Pahupidine mõistujutt kadunud pojast ehk Episood Helmbrechtide suguvõsa elust.

Неретина С.А. Проблема высказывания у Абеляра. 17-29. Lausungi probleem Abélard΄il.

Владышевская Т.Ф. Семиотические аспекты древнерусской знаменной нотации. 30-43. Vana-vene muusikanoodistuse semiootilised aspektid.

Погосян Е.А. Сад как политический символ у Ломоносова. 44-57. Aed kui poliitiline sümbol Lomonossovi teostes.

Лотман Ю.М. Русская литература послепетровской эпохи и христианская традиция. 58-71. Peeter I perioodi järgne vene kirjandus ja kristlik traditsioon.

Пономарева Г.М. Памятник и канал (к мифологии петровской эпохи). 72-76. Mälestussammas ja kanal (Peeter I ajastu mütoloogiast).

Григорьева Е.Г. Бюрократия и автократия — парадокс правления Павла I. 77-87. Bürokraatia ja autokraatia — Paul I valitsemisaja paradoks.

Зайонц Л.О. К символической интерпретации поэмы С.Боброва “Таврида”. 88-104. S.Bobrovi “Tauria” sümbolistliku interpreteerimise võimalusest.

Ямпольский М.Б. Старьевщик. Очерк городской мифологии. 105-122. Vanakraamikaupmees. Essee linnamütoloogiast.

Левин Ю.И. Конфигурационно-диспозиционный подход к повествовательному тексту. 123-138. Konfiguratiiv-dispositsiooniline lähenemisviis jutustavale tekstile.

Папаян Р.А. Некоторые дополнения к основным законам русских двусложных размеров. 139-148. Mõned lisandused vene kahesilbiliste värsimõõtude põhiseadustele.

Шелякин М.А. О семантике и прагматике неопределенно-личных предложений русского языка. 149-162. Vene umbisikuliste lausete semantikast ja pragmaatikast.
XXV. “Semiootika”: 1992. Semiootika ja ajalugu. Luigelaul: viimane vana “Semiootika”, vanade autoritega (4 + 4 autorit “teisest põlvkonnast” + 1 “kolmandast + 1(2, aga 1 artikkel) võõras autor). Trükiprotsessi ajal oli köide pühendatud Z.Mintsi mälestusele, kes suri 25.10.90. Leinaköide.12 art. Maht — 156.
Лотман Ю.М. От редколлегии. 3-4. Toimetuselt.

Лотман Ю.М. О динамике культуры. 5-22. Kultuuri dünaamikast.

Гуревич А.Я. Избиение кошек в Париже или Некоторые проблемы символической антропологии. 23-34. Kassitapp Pariisis ehk Mõned sümboolse antropoloogia probleemid.

Плюханова М.Б. Житие Меркурия Смоленского как памятник исторической мысли периода московской государственности. 35-56. Merkuri Smolenski elulugu kui Moskva riikluse perioodi ajaloomõtte mälestis.

Гаспаров М.Л. Ломоносов и Тредиаковский — два типа новаторов стиха. 57-63. Lomonossov ja Tredjakovski — kaks värsiuuendaja tüüpi.

Погосян Е.А. К прблеме поэтической символики панегирической поэзии Ломоносова. 64-78. Lomonossovi panegüürilise luule poeetilise sümboolika probleemist.

Лотман Ю.М. О русской литературе классического периода. Вводные замечания. 79-91. Klassikalise perioodi vene kirjandusest. Sissejuhatavaid märkusi.

Тороп П.Х. Достоевский: история и идеология. 92-102. Dostojevski: ajalugu ja ideoloogia.

Ямпольский М.Б. Подземный Париж: мифология, топография, наррация. 103-122. Maa-alune Pariis: mütoloogia, topograafia, narratsioon.

Минц З.Г. «Забытая цитата» в поэтике русского постсимволизма. 123-136. “Ununenud tsitaat” vene postsümbolismi poeetikas.

Цивьян Ю.Г. Рентген, хирургия, микроскоп в семиотике раннего кино (к постановке вопроса). 137-143. Röntgen, kirurgia, mikroskoop varase kino semiootikas (küsimuse asetuseks).

Галеркина Б.Л., Чистякова Н.А. Юбилейное заседание, посвященное памяти О.М.Фрейденберг (к 100-

летию со дня рождения). 144-150. O.Freidenbergi mälestusele pühendatud juubeliistung (100. Sünniaastapäevaks).Минц З.Г., Лотман Ю.М. Памяти Мирослава Дрозды. 151-153. Miroslav Drozdat mälestades.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница