Освітньо-професійної програми окр бакалавр за напрямом 040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”Скачать 256.08 Kb.
Дата27.10.2016
Размер256.08 Kb.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Навчально-науковий центр "Інститут біології"
Укладач(і):

Канд. с. – г. наук Карлащук С.В.

ТЕХНОЕКОЛОГІЯ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


освітньо-професійної програми ОКР бакалавр за напрямом

6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 3

від «19»травня 2011р.


Зав. кафедри __________________

Лукашов Д.В.


Директор ННЦ "Інститут біології"

________________

Остапченко Л.І.


КИЇВ –2011Робоча навчальна програма з дисципліни:

_"Техноекологія"

назва навчальної дисципліни
Укладач(і): канд. с. – г. наук Карлащук С.В.

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові

Лектор(и): канд. с. – г. наук Карлащук С.В.

науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали
Викладач(і): канд. с. – г. наук Карлащук С.В.

науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали викладача(ів),

який(і) веде(уть) семінарські, практичні, лабораторні заняття
Погоджено

науково-методичною комісією


Протокол Вченої ради

біологічного факультету № 12

від « 29 » червня 2011 р.

__________________________

Голова НМК Кілочицький П.Я.

КИЇВ-2011

Методичні рекомендації по вивченню дисципліни


Основними складовими програми дисципліни «Техноекологія» є загальна характеристика національного господарства, основних технологічних процесів окремих його галузей. Особлива увага приділяється характеристиці та аналізу впливу окремих галузей чи виробництв на довкілля та заходам боротьби із шкідливими викидами, скидами та накопиченням відходів.
Мета і завдання навчальної дисципліни «Техноекологія»: формування та закріплення знань та вмінь стосовно структури національного господарства та впливу його окремих галузей на довкілля.
Завдання дисципліни:

 • ознайомити з основними забруднюючими речовинами, особливостями їх накопичення та міграції;

 • ознайомити з поняттям про якість середовища, основними критеріями якості середовища;

 • ознайомити з методами очищення та обеззаражування газів;

 • навчити заходам контролю та управління якістю атмосферного повітря;

 • ознайомити із законодавчою базою з охорони атмосфери, водних ресурсів, ґрунтів;

 • сформувати знання про методи та технології очищення довкілля;

 • використання шляхів оптимізації промисловості щодо поліпшення екологічної безпеки;

 • орієнтація в технологічних процесах промисловості, оперативно контролювати та виявляти джерела забруднення та прогнозувати їх наслідки.


Предмет навчальної дисципліни: «Техноекологія» розглядає особливості функціонування системи «виробництво – навколишнє середовище» на шляху оптимізації промисловості щодо поліпшення екологічної безпеки.
Вимоги до знань та вмінь

По завершенню вивчення дисципліни «Техноекологія» студенти повинні: • знати структуру та особливості промислових комплексів та їх взаємодію з природними екосистемами;

 • знати обмін енергією, речовиною та інформацією між промисловістю, транспортом і довкіллям;

 • засвоїти методи рекультивації земель;

 • засвоїти методи очищення стічних вод;

 • засвоїти методи очищення газів;

 • вміти виконувати розрахунки викидів забруднюючих речовин від промислових агрегатів і газів

Місце у структурно – логічній схемі спеціальності: викладання учбового матеріалу базується на вивченні таких дисциплін як «Геологія з основами геоморфології», «Ґрунтознавство», «Біологія», «Основи екології». Вивчення матеріалу, запропонованого в «Техноекології», слугує базою або використовується в дисциплінах «Моделювання і прогнозування стану довкілля», «Нормування антропогенного навантаження», «Екологічна безпека», «Екологія міських систем».
Система контролю знань та умови складання іспиту: Навчальна дисципліна «Техноекологія» оцінюється за модульно – рейтинговою системою. Вона складається з трьох модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 – бальною шкалою.
Форми поточного контролю: 3 реферативні роботи

Модульний контроль: 3 модульні контрольні роботи
Змістовий модуль 1

Вид роботи


Бали

Реферативна робота 1


16

Модульна контрольна робота 1

10

Опитування, захист лабораторних робіт

7

Сума


33

Змістовий модуль 2


Вид роботи


Бали

Реферативна робота 2


16

Модульна контрольна робота 2

10

Опитування, захист лабораторних робіт

7

Сума


33


Змістовний модуль 3

Вид роботи


Бали

Реферативна робота 3


16

Модульна контрольна робота 3

10

Опитування, захист лабораторних робіт

8

Сума


34

З кожного розділу курсу студенти отримують підсумкову рейтингову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується за накопичувальною системою як сума балів, отриманих студентом за поточні модулі. В таблиці представлена максимальна кількість балів за змістові модулі та розрахунок підсумкової оцінки за накопичувальною системою з курсу «Техноекологія», який складається з 3 змістових модулів і має загальний обсяг рівний 4,5 кредитам (34 години лекцій, 17 години практичних занять, 17 годин лабораторних занять, 94 годин самостійної роботи студента, всього 162 годин).


Загальна кількість балів, які можуть отримати студенти з курсу «Техноекологія»

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовний модуль 3

Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів

Поточний контроль

тест

Поточний контроль

тест

Поточний контроль

Тест

23

10

23

10

24

10
Сума

33

33

34

100


Підсумкова рейтингова оцінка з курсу «Техноекологія» виставляється після обов’язкової здачі реферативних робіт. Студенти, які набрали понад 60 балів, вважаються такими, що засвоїли курс.

В разі відсутності студента при написання модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля рівна нулю.Підсумкове тестування. Студенти, у яких загальний рейтинг за семестр є нижчим 60-ти балів, обов’язково проходять підсумкове тестування. Максимальна кількість балів, яку можна отримати після підсумкового тестування, не може перевищувати 40% від раніше отриманих балів за змістові модулі.

Також підсумкове тестування можуть пройти ті студенти, які мають позитивний рейтинг, але бажають підвищити його. Підсумкова рейтингова оцінка студента, який набрав задовільну кількість балів, але бажає підвищити свій рейтинг, оцінюється як середня від суми балів, набраних протягом семестру та отриманих на підсумковому тестуванні:О=(ПРО+ПТ) / 2 ,

де О – остаточна підсумкова рейтингова оцінка, ПРО – підсумкова оцінка, отримана протягом семестру, ПТ – оцінка, отримана за підсумковий тест.Таким чином, за результатами підсумкового тесту студент може отримати остаточну оцінку, що може бути як вищою, так і нижчою від семестрової.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


№ лекції

НАЗВА ТЕМИ

Кількість годин


1

2

3ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Електроенергетика. Добувна та паливна промисловість. Нафтогазова та вугільна промисловість. Вплив промисловості на довкілля

1

Технологія. Предмет і об’єкти та методи дослідження. Основні завдання техноекології та її роль на сучасного етапі науково – дослідного процесу

2


2

Захист атмосфери від промислового забруднення та обеззаражування відходящих газів
33

Граничні норми вмісту шкідливих речовин у повітрі2
4

Відходи роботи теплових, атомних та гідроелектростанцій, їх вплив на довкілля

2


5

Очищення відходящих газів від аерозолів
26

Контроль та управління якістю атмосферного повітря4
7

Вплив на довкілля нафтової та газової промисловості

2


8

Очищення відходящих газів від аерозолів
29

Вплив різних способів добування вугілля на довкілля

2


10

Очищення відходящих газів від аерозолів
211

Гірчичне виробництво та екологія2
12

Нетрадиційні джерела електроенергії (сонячна, вітрова, біоенергія, геотермальна енергія, енергія океану)

2


13

Адсорбційні та хемосорбційні методи очищення відходящих газів
2


Всього:

10

11

8
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Вплив на довкілля важкої та легкої промисловості

1

Вплив виробництва чавуну і сталі на довкілля. Шляхи утилізації відходів

2


2

Методи каталітичного та термічного очищення відходящих газів
23

Вплив виробництва кольорових металів та алюмінію на довкілля. Шляхи утилізації відходів

2


4

Властивості та класифікація вод4
5

Вплив машинобудівного комплексу на довкілля. Шляхи зменшення негативного впливу на довкілля

2


6

Видалення твердих домішок з стічних вод
27

Вплив легкої промисловості на довкілля. Класифікація виробництва, ресурси

2


8

Фізико-хімічні методи очищення стічних вод
2


Всього:

8

6

4
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. Хімічна промисловість. Транспорт. Лісова та деревообробна промисловість, житлово – комунальне господарство (ЖКГ). Вплив промисловості та транспорту на довкілля

1

Характеристика впливу хімічної промисловості на довкілля та на стан здоров’я людини. Заходи боротьби із шкідливим впливом

2


2

Біохімічні методи очищення стічних вод
23

Загальна характеристика лісової та деревообробної промисловості, географія розміщення та вплив на довкілля

2


4

Біохімічні методи очищення стічних вод в штучних спорудах2
5

Особливості целюлозно – паперової промисловості. Ресурси та екологічні аспекти галузі

2


6

Джерела, класифікація та методи переробки твердих відходів2
7

Характеристики впливу сільського господарства та переробної промисловості на довкілля: меліорація, утилізація відходів

2


8

Переробка відходів нафтопереробки та нафтохімії. Переробка відходів процесів газифікації палива2
9

Вплив залізничного, авіаційного, трубопровідного та автомобільного транспорту на довкілля. Заходи боротьби із шкідливим впливом та альтернативні рішення

2


10

Переробка відходів виробництв матеріалів та виробів на основі гуми та пластмас1
11

Вплив діяльності житлово – комунального господарства на довкілля. Проблема відходів

2

Всього:

12

2

7Разом:

30

17

17Загальний обсяг годин – 162

лекцій – 34

практичних – 17

лабораторних - 17

Теми лекцій, практичних занять та завдання для самостійної роботи
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Електроенергетика. Добувна та паливна промисловість. Нафтогазова та вугільна промисловість. Вплив промисловості на довкілля
Лекція 1. Технологія. Предмет і об’єкти та методи дослідження. Основні завдання техноекології та її роль на сучасного етапі науково – дослідного процесу – 2 год.

Технологія як складова частина екології та охорони природи. Основні завдання техноекології та її роль на сучасному етапі науково – дослідного прогресу. Основні забруднюючі речовини. Особливості накопичення та міграції. Поняття про якість середовища. Основні критерії якості середовища.

Практичне заняття 1. Захист атмосфери від промислового забруднення та обеззаражування відходящих газів – 2 год.

Джерела забруднення атмосфери Класифікація забруднюючих атмосферу речовин. Методи очищення та обеззаражування відходящих газів. Наслідки забруднення атмосфери.


Лабораторне заняття 1. Граничні норми вмісту шкідливих речовин у повітрі – 2 год.

Граничні норми вмісту шкідливих речовин у повітрі. Законодавча база охорони довкілля.Лекція 2. Відходи роботи теплових, атомних та гідроелектростанцій, їх вплив на довкілля

Поняття «електрична станція», види станцій: теплові, паротурбінні, теплоелектроцентралі, конденсаційні, газотурбінні, дизельні. Необхідні ресурси для теплових електростанцій. Ядерна енергетика: характеристика галузі, необхідні ресурси, основні показники. Класифікація ядерних реакторів. Гідроенергетичні ресурси. Необхідні ресурси

Практичне заняття 2: Очищення відходящих газів від аерозолів – 2 год.

Очищення газів за допомогою фільтрів. Очищення відходящих газів від аерозолів. Очищення газів за допомогою фільтрів – 2 год.


Лабораторне заняття 2. Контроль та управління якістю атмосферного повітря – 4 год.

Заходи та методи контролю та управління якістю атмосферного повітря. Уловлювання туманів. Рекуперація пилу.


Лекція 3. Вплив на довкілля нафтової та газової промисловості – 2 год.

Нафтова та газова промисловість. Нафтопродукти. Географія розташування нафтової та газової промисловості. Видобування нафти і газу. Добування нафти з морських родовищ. Методи розділення компонентів нафти і газу. Забруднення довкілля нафтопродуктами. Вплив газу на довкілля.


Практичне заняття 3. Очищення відходящих газів від аерозолів – 2 год.

Очищення газів за допомогою тканинних фільтрів. Очищення газів за допомогою електрофільтрів.


Лекція 4. Вплив різних способів добування вугілля на довкілля – 2 год.

Вугільна промисловість. Способи добування вугілля. Географія вугільної промисловості. Видобування відкритим способом. Проведення підземного видобутку вугілля. Характеристика впливу на довкілля. Альтернативні рішення. Добувна промисловість. Основні процеси гірничого виробництва. Проведення підземних гірничих виробок. Гірчичне виробництво та екологія.


Практичне заняття 4. Очищення відходящих газів від аерозолів 2 год.

Очищення газів в вологих пиловловлювачах. Очищення газів за допомогою електрофільтрів.


Лабораторне заняття 4. – Гірчичне виробництво та екологія - 2 год.
Лекція 5. Нетрадиційні джерела електроенергії (сонячна, вітрова, біоенергія, геотермальна енергія, енергія океану) – 2 год.

Нетрадиційні джерела енергії. Сонячна енергія. Прилади використання сонячної енергії. Вітрова енергія. Біоенергія. Енергія океанів. Двигуни на водні. Водень як паливо. Загальна характеристика впливу альтернативної енергії на екологію.


Практичне заняття 5. Адсорбційні та хемосорбційні методи очищення відходящих газів – 2 год.

Десорбція поглинаючих сумішей. Адсорбція парів летучих розчинників. Очищення газів від оксидів азоту. Очищення газів від діоксиду сірки. Очищення газів від сірководню та сіркоорганічних сполук. 5. Очищення газів від парів ртуті.


Питання для самостійного вивчення:

1. Вчення про біосферу та його еволюція.

2. Екологічні фактори та їх дія.

3. Адаптація живих організмів до екологічних факторів.

4. Екосистема. ЇЇ структура і динаміка.

5. Кругообіг речовин в природі.

6. НТП та екологічні проблеми (реферат).


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Вплив на довкілля важкої та легкої промисловості
Лекція 1. Вплив виробництва чавуну і сталі на довкілля. Шляхи утилізації відходів – 2 год.

Виробництво чавуну. Географія і показники. Основні процеси виробництва чавуну. Характеристика впливу на екологію. Альтернативні рішення. Виробництво сталі: головні показники, географія галузі. Необхідні ресурси. Принципові технологічні процеси отримання сталі. Характер впливу на довкілля. Захист довкілля від шкідливого впливу сталеплавильного виробництва. Основні шляхи утилізації відходів сталеплавильного виробництва. Зменшення шкідливих викидів технологічним шляхом.


Практичне заняття 1. Методи каталітичного та термічного очищення відходящих газів – 2 год.

Каталітичне очищення газів. Високотемпературне обеззаражування газів.


Лекція 2. Вплив виробництва кольорових металів та алюмінію на довкілля. Шляхи утилізації відходів – 2 год.

Цілі і завдання кольорової металургії. Продукти металургійного виробництва. Географія галузі. Основні технологічні процеси. Вимоги до металургійного процесу і його структури. Вплив кольорової металургії на екологію. Виробництво алюмінію. Основні показники та географія. Необхідні ресурси. Вплив на екологію. Заходи боротьби із шкідливим впливом на довкілля. Альтернативні рішення.


Лабораторне заняття 2. Властивості та класифікація вод – 4 год.

Використання стічних вод в обернених (зворотних) та замкнутих системах водопостачання. Обернене водопостачання. Технологічна вода та стічні води. Замкнуті системи водного господарства промислових підприємств.


Лекція 3. Вплив машинобудівного комплексу на довкілля. Шляхи зменшення негативного впливу на довкілля – 2 год.

Загальні відомості з основ ливарного виробництва. Розвиток ливарного виробництва в Україні. Класифікація способів виготовлення виливків. Лиття в одноразові та напівсталі форми. Виготовлення виливків у металевих формах. Виготовлення виливків литтям під тиском. Виготовлення виливків за допомогою виплавлюваних та випалювальних моделей. Виготовлення виливків в оболонкових формах. Відцентрове лиття заготовок. Виготовлення виливків штампуванням рідкого металу. Виготовлення виливків електрошлаковим переплавом. Лиття з виплавлюваними моделями. Лиття заморожуванням. Безперервне лиття. Вплив ливарного виробництва на екологію. Заходи щодо покращення умов праці на підприємствах ливарного виробництва.


Практичне заняття 2. Видалення твердих домішок з стічних вод – 2 год.

Цідіння та відстоювання. Видалення спливаючих домішок. Фільтрування. Виділення твердих домішок під дією центр обіжних сил та віджиманням.


Лекція 4. Вплив легкої промисловості на довкілля. Класифікація виробництва, ресурси – 2 год.

Характеристика текстильної, бавовняної, вовняної, шовкової, конопляно – джутової, трикотажної, швейної, шкіряно – взуттєвої промисловості. Ресурси.


Практичне заняття 3. Фізико-хімічні методи очищення стічних вод – 2 год.

Коагуляція. Флокуляція. Флотація. Адсорбція.


Питання для самостійного вивчення:

1. Атмосфера. Структура, склад, властивості.

2. Граничні норми вмісту шкідливих речовин у повітрі.

3. Законодавча база охорони атмосфери.

4. Контроль та управління якістю атмосферного повітря.

5. Уловлювання туманів.

6. Рекуперація пилу.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. Хімічна промисловість. Транспорт. Лісова та деревообробна промисловість, житлово – комунальне господарство (ЖКГ). Вплив промисловості та транспорту на довкілля
Лекція 1. Характеристика впливу хімічної промисловості на довкілля та на стан здоров’я людини. Заходи боротьби із шкідливим впливом – 2 год.

Загальна характеристика хімічної промисловості. Найбільш характерні технологічні процеси. Необхідні ресурси хімічної промисловості. Характеристика впливу на довкілля та стан здоров’я людини. Заходи боротьби із шкідливим впливом на довкілля.


Практичне заняття 1. Біохімічні методи очищення стічних вод – 1 год.

Закономірності розпаду органічних сполук. Вплив різних факторів на швидкість біохімічного окислення. Очищення в природних умовах.


Лекція 2. Загальна характеристика лісової та деревообробної промисловості, географія розміщення та вплив на довкілля – 1 год.

Загальна характеристика лісової та деревообробної промисловості. Географія розташування та основні показники деревообробної промисловості. Принципові технологічні процеси галузі та їх структура. Особливості целюлозно – паперової промисловості. Необхідні ресурси. Екологічні аспекти галузі.

Лабораторне заняття 2. Біохімічні методи очищення стічних вод в штучних спорудах – 2 год.

Аеротенки. Метантенки


Лекція 3. Особливості целюлозно – паперової промисловості. Ресурси та екологічні аспекти галузі – 1 год.

Крафт – процес приготування пульпи. Процеси уловлювання. Виробництво пульпи сульфітним методом. Джерела викидів. Засоби подавлення викидів.


Лабораторне заняття 3. Джерела, класифікація та методи переробки твердих відходів – 2 год.

Механічна, механотермічна та термічна обробка відходів. Збагачення. Фізико-хімічне виділення компонентів при участі рідкої фази.


Лекція 4. Характеристики впливу сільського господарства та переробної промисловості на довкілля: меліорація, утилізація відходів – 2 год.

Головні показники і географія сільського господарства. Технологічні процеси у рослинництві. Меліорація. Технологічні процеси у тваринництві. Необхідні сільськогосподарські ресурси. Сучасний стан сільського господарства в Україні. Характеристика впливу на довкілля. Заходи боротьби із шкідливим впливом на довкілля. Альтернативні рішення. Переробна промисловість – характеристика галузі. Головні показники і географія галузі. Принципові технологічні процеси. Недоліки та переваги. Характеристика впливу на довкілля. Заходи боротьби із шкідливим впливом на довкілля. Альтеративні рішення.


Лабораторне заняття 4. Переробка відходів нафтопереробки та нафтохімії. Переробка відходів процесів газифікації палива. – 2 год.

Отримання бітумів. Отримання сірчистої кислоти. Нафтові шлами.


Лекція 5. Вплив залізничного, авіаційного, трубопровідного та автомобільного транспорту на довкілля. Заходи боротьби із шкідливим впливом та альтернативні рішення – 2 год.

Характеристика залізничного транспорту. Головні показники. Робота транспорту. Необхідні ресурси. Характеристика впливу на довкілля. Боротьба із забрудненням. Автомобільний транспорт. Головні показники і географія. Необхідні ресурси. Вплив на екологію. Заходи боротьби із шкідливим впливом на довкілля. Головні показники водного транспорту. Морські порти України. Річкові порти України. Канали. Функціонування водного транспорту. Необхідні ресурси. Загальні властивості рідких палив. Заходи боротьби із шкідливим впливом на довкілля. Авіаційний транспорт. Вплив на екологію. Трубопровідний транспорт.


Лабораторне заняття 5. Переробка відходів виробництв матеріалів та виробів на основі гуми та пластмас – 1 год.

Отримання регенерату. Переробка автомобільних покришок. Основні методи переробки пластмас. Проблеми утилізації відходів пластмас. Перспективні напрями переробки.


Лекція 6. Вплив діяльності житлово – комунального господарства на довкілля. Проблема відходів – 2 год.

Загальна характеристика житлово – комунального господарства. Водопостачання. Відходи. Каналізація. Банно – пральне господарство. Теплопостачання. Зелене господарство. Міський транспорт. Необхідні ресурси комунального господарства. Характеристика впливу на довкілля. Міські споруди. Будівництво. Заходи боротьби із шкідливим впливом на довкілля.


1. Водні ресурси України.

2. Світові водні ресурси.

3. Фізичні та хімічні властивості води.

4. Законодавча база охорони водних ресурсів.

5. Наслідки забруднення гідросфери (реферат).
Рекомендована література

1. Антропогенные воздействия на природные комплексы и екосистемы.- Волгоградский пединститут, 1980.-167 с.

2. Барбье М. Введение в химическую экологию. – М.: Мир, 1978.

3. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности (Учебн. пособ.). – Симферополь, 1998.- 223 с.

4. Вопросы экологии и охраны природы (под ред. Барабанова С.В.).- Л.: ЛГУ, 1987.- 156 с.

5. Романенко В.Д. Основи гідроекології.- К.: Оберегі, 2001. – 728 с.

6. Вронский В.Л. Прикладная экология (Учебн. пособ.).- Ростов-на-Дону, Феникс, 1996.- 512 с.

7. Гудериан Р. Загрязнение воздушной среды. – М.: Мир, 1979.

8. Родионов А.Н. и др. Техника защиты окружающей среды.- М.: Химия, 1989.- 511 с.

9. Исфорт Г. Производственый процесс и окружающая среда.- М.: Прогресс, 1983.- 272 с.

10. Койлов Л.Г. и др. Транспорт и охрана природы.- Днепропетровск, Проминь, 1984.- 64 с.

11. Равель П., Равель Ч. Народонаселение и пищевые ресурсы.- М.: Мир, 1994.

12. Равель П., Равель Ч. Загрязнение воды и воздуха.- М.: Мир, 1995.

13. Равель П., Равель Ч. Энергетические проблемы человечества.- М.: Мир, 1995.

14. Равель П., Равель Ч. Здоровье и среда в которой мы живем.- М.: Мир, 1995.

15. Герасимов И.П. Экологические проблемы в прошлой, настоящей и будущей географии мира. – М.: Наука, 1985.- 248 с.

16. Занков Г.Е. и др. Кислотные дожди и окружающая среда. М.: Химия, 1991.- 144 с.

17. Кумачев А.И., Кузьменко Н.М. Глобальная экология и химия.- М.: МГУ, 1991.- 194 с.

18. Асеев А.А., Дедков А.П. Климат рельеф и деятельность человека.- М.: Наука, 1981.- 279 с.

19. Коммонер Бари. Замыкающий круг: Природа-человек-технология.- Л.: Гидрометеоиздат, 1974.- 272 с.

20. Никитин Д.П., Новикова Ю.В. Окружающая среда и человек (Учебн. пособ).- М.: Высшая школа, 1986.- 415 с.

21. Ромад Франсуа. Основы прикладной экологии: Воздействие человека на биосферу.- Л.: Гидрометеоиздат, 1981.- 543 с.

22. Скиннер Б. Хватит ли человечеству земных ресурсов?- М.: Мир, 1989.- 264 с.

23. Человек и водные ресурсы.- М.: Знание, 1986.- 96 с.

24. Одум Г., Одум Э. Энергетический базис человека и природы.- М.: Прогресс, 1978.- 379 с.

25. Человек, город, промышленность. – М., 1981.- 96 с.

26. Богевер Ф.М. и др. Защита подземных вод от загрязнения.- М.: Недра, 1979.- 254 с.

27. Вторжение в природную среду: оценка воздействия и методы.- М.: Прогресс, 1983.- 192 с.

28. Гольдберг В.М. Взаимосвязь загрязнения подземных вод и природной среды.- Л.: Гидрометеоиздат, 1987.- 244 с.

29. Вопросы экологии и охраны природы (под ред. Барабанова С.В.).- Л.: ЛГУ, 1987.- 156 с.30. Вторжение в природную среду: оценка воздействия и методы. - Москва: Прогресс, 1983. - 192 с.База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница