Организацията и дейността на консултативния съвет по туризма в община балчикДата08.05.2016
Размер35.3 Kb.
ПРАВИЛНИК

ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА

НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗМА

В ОБЩИНА БАЛЧИК

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 С този Правилник се уреждат организацията и дейността на Консултативния съвет по туризъм в община Балчик
Чл. 2 Консултативният съвет по туризъм в община Балчик организира и осъществява дейността си в съответствие с основните си функции, посочени в Правилника /Чл.6/
РАЗДЕЛ 2 СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ
Чл. 3 (изм. и доп. с Решение 221, Протокол № 26 от 22.01.2009 г.)

изм. и доп. с Решение 342 по Протокол № 34 от 14.07.2009 г.) (1) Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Балчик има 14 членове и включва:

1. Председател - Кмета на общината или оправомощено от него лице.

2. Зам.председател - Заместник кмет на общината;

3. Секретар - Началник отдел “Туризъм и екология” 4. Член - Председател на ПКТССТСДОРС към ОбС”;

5. 3 (три) Члена - Представители на Общинска администрация;

6. 7 (седем) Члена - Представители на туристически сдружения или фирми със значение за развитие на туризма в община Балчик;

Чл. 4 (1) Дейността на Консултативния съвет се ръководи от Председателя.

(2) Председателят на съвета:

-насрочва заседанията като определя и дневния ред;

-ръководи заседанията и цялостната работа;

-организира и контролира изпълнението на решенията на съвета;

-представлява съвета.

(3) В отсъствие на Председателя неговите правомощия се изпълняват от заместник-председателя.

(4) Секретарят:

-организира подготовката на заседанията на съвета;

-уведомява писмено всички членове на съвета за предстоящите заседания и предложения, включени в дневния ред;

-води протокол от заседанията, който се подписва от председателя;

-съхранява протоколите от заседанията и придружаващите ги материали.

(5) Поименният състав на Консултативния съвет се определя от кмета на общината, съгласно постигнатото споразумение на представителните съсловни организации, определили свои представители, съгласно чл. 3.
Чл. 5 За участието си в Консултативния съвет по въпросите на туризма неговите членове не получават възнаграждение
РАЗДЕЛ 3 ФУНКЦИИ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ
Чл. 6 Консултативният съвет по туризма има следните функции:

(1) Разработва и предлага програма за развитие на туризма, включително проекта за размера на туристическата такса;

(2) Разработва и предлага програма за реклама на туризма в община Балчик;

(3) Дава становища по проекти за нормативни актове от местно значение и прави предложения за тяхното изменение, допълнение или отмяна;

(4) Обсъжда въпроси, свързани с изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура, и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма в община Балчик;

(5) Обсъжда подготовката на туристическия сезон и резултата от него;

(6) Обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки и предложения за подобряване на работата на контролните органи;

(7) Обсъжда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги.РАЗДЕЛ 4 КВОРУМ И ЗАСЕДАНИЯ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ
Чл. 7 (изм. и доп. с Решение 221, Протокол № 26 от 22.01.2009 г.)

(1) Консултативният съвет провежда заседания най-малко три пъти годишно.

(2) При необходимост съветът може да бъде свикан на извънредни заседания по предложение на председателя или по искане на повече от половината от членовете му.
Чл. 8 (1) Консултативният съвет се свиква по предложение на председателя или по искане на повече от половината от членовете му.

(2) За всяко заседание се съставя дневен ред, който се получава от членовете на съвета не по-късно от 5 работни дни преди заседанието.

(3) Всеки член на съвета може да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред не по-късно от три работни дни преди заседанието.
Чл. 9 Съветът взема решения с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1 Правилникът се издава на основание чл.10а, ал.7 от Закона за туризма за организацията на работа, числеността и състава на консултативния съвет.

§ 2 Правилникът е приет с Решение № 164, по Протокол № 18 от 31.01.2005 година на Общински съвет – Балчик, изм. и доп. с Решение 221, Протокол № 26 от 22.01.2009 г., изм. и доп. с Решение 342 по Протокол № 34 от 14.07.2009 г.)Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”

- -


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница