Општина топола оперативни план за одбрану од поплава за водестраница5/5
Дата29.04.2016
Размер0.8 Mb.
1   2   3   4   5II Органи Општине Топола

р. бр.

Функција

Име и презиме руководиоца

Телефони

Посао

Мобилни

1

2

3

4

5

1.

Председник општине

Драган Живановић

034/811-017

064/8614-197

2.

Заменик председника општине

Гаврило Николић

034/811-944

065/552-6666

3.

Председник Скупштине општине Топола

Драган Јовановић

034/811-017

065/6385-810

4.

Секретар Скупштине општине

Сања Јевтић-Ташић

034/811-008

064/8614-271

5.

Начелник Општинске управе

Милица Станишић

034/811- 008

064/8614-156


III Организационе јединице великих техничких система

р. бр.

Назив субјекта

Име и презиме руководиоца

Телефони

Посао

Мобилни

1

2

3

4

5

1.

ЕПС – ЕД Краљево -пословница Топола

Бојан Урошевић

811-212

064/831-3555

2.

ТЕЛЕКОМ ИЈКГ, Топола

Саша Милетић

811-499

064/6141-402

3.

НИС – ПЕТРОЛ, Бензинска станица Топола


Милош Тасић

811-392

064/8888-750

4.

ЈП СРБИЈА ШУМЕ Шумско газдинство Крагујевац, Погон Јарменовци

Маринко Стојановић

064/856-3620

064/856-3620

IV Остале организације

р. бр.

Назив субјекта

Име и презиме руководиоца

Телефони

Посао

Мобилни

1

2

3

4

5

1.

ЈКСП „Топола“


Тања Цветковић

034/811-075

064/8531-106

2.

Дирекција за изградњу општине Топола

Братислав Николић

034/811-587

065/300-33-66

Списак Месних заједница са подацима о одговорним лицима

р. бр.

Месна заједница

Председник савета МЗ

Телефон

1.

НАТАЛИНЦИ

МИТРОВИЋ ЖИКА

064/4740-511

2.

ШУМЕ

КУЗМАНОВИЋ ВЛАДА

064/2877-247

3.

ЈУНКОВАЦ


НЕВЕНИЋ МИОДРАГ

064/3087-014

4.

ВАРОШ ТОПОЛА

СРЕЋКОВИЋ СРЂАН

063/621-858

064/5589-0075.

ЖАБАРЕ

СРЕМЧЕВИЋ МИРОСЛАВ

060/0213-510

6.

Г. ТРНАВА-ВАРОШИЦА

РАДОСЛАВ МАРКОВИЋ

063/8029-278

7.

Г. ТРНАВА -ВИТЛИНА

ПРОКИЋ ДРАГАН-ПРОКА

063/8732-658

832-091


8.

Г. ТРНАВА-ПОКОЗИЦА

ЂОКИЋ ЗОРАН

064/9698-068

9.

ГРЕДА- Г. ТРНАВА

ЈЕЛЕНИЋ ЗОРАН

060/3833-212

833-212


10.

Д. ТРНАВА

БОРИСАВЉЕВИЋ ВЛАДАН

064/142-76-02

11.

СВЕТЛИЋ

ЈЕВТИЋ МИЛИЈАН

534-736

12.

ОВСИШТЕ

НИКОЛИЋ МИЛАН

063/809-3268

836-043


13.

БОЖУРЊА

ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР

064/2530-120

812-904


14.

ПЛАСКОВАЦ


МИРОСЛАВ ТАНАСИЈЕВИЋ

062/1233-524

826-636


15.

ВИНЧА

СТАНКОВИЋ ДЕЈАН

063/8022-827

826-419


16.

ДОЊА ШАТОРЊА

ПРОКИЋ САША

064/1772-187

17.

БЛАЗНАВА

ШЕВИЋ САША

065/5577-201

838-044, -15418.

ЈАРМЕНОВЦИ

РАДОВАНОВИЋ ГОРАН

064/4924-837

19.

ВОЈКОВЦИ

МАТИЋ МИЛАН

063/8683-948

828-207


20.

Д. ТРЕШЊЕВИЦА


ЧУМИЋ МИЛАН

063/643-043

837-316


21.

ЛИПОВАЦ


АВРАМОВИЋ РАША

064/8313-544

834-834


22.

КРЋЕВАЦ-

ЗОРАН БЛАГОЈЕВИЋ

060/616-77-77

23.

ЗАГОРИЦА


КНЕЖЕВИЋ МИЛОШ

064/2173-834

643-093


24.

ЈЕЛЕНАЦ

МИЛИСАВЉЕВИЋ ТОМИСЛАВ

060/0650-790

823-177


25.

БЕЛОСАВЦИ

АЛЕКСАНДАР АНДРОВИЋ

063/830-42-43

26.

МАСКАР

ВУЈИЋ МОМИР

062/312-897

27.

РАЈКОВАЦ

РАДОВИЋ АЛЕКСАНДАР

064/209-47-35

28.

ГОРОВИЧ

МАКСИМОВИЋ ЖЕЉКО

064/04-25-641

29.

МЗ БОР –СЕЛО ТОПОЛА

МАРКОВИЋ ДЕЈАН

060/0811-797

30.

МЗ МИТРОВЧИЋ-СЕЛО ТОПОЛА

ПЕТКОВИЋ МИЛОШ

060/0811-576

31.

МЗ ЉУБЕСЕЛО-СЕЛО ТОПОЛА

МАРКОВИЋ МИЛАН

064/317-38-31

32.

КЛОКА


РАДОСАВЉЕВИЋ БОБАН

065/8192-096

532-2683.9 ПРЕГЛЕД ОВЛАШЋЕНИХ И ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

р. бр.

Назив правног лица и седиште

Руководилац

Делатност оспособљеног правног лица

Планирани задатак

1

2

3

4

5

1.

ЈКСП "Топола"

Топола


Тања Цветковић

060/861444142Комунална,

производња и дистрибуција водеАсанација и водоснабдевање у ванредним ситуацијама,2.

Дом здравља „Свети Ђорђе“

Топола


Др Горан Ђорђевић

062/8018000Здравствена заштита

Прва и медицинска помоћ становништву

3.

Ветеринарска станица Топола

Драгољуб Миленковић

065/881-1202Ветеринарске активности

Заштита животиња и асанација

4.

Црвени крст Топола

Биљана Павлићевић

064/886-3363Социјални рад

Збрињавање угрожених, избеглих и евакуисаних

5.

Центар за социјални рад „Сава Илић“

Одељење ТополаСлободанка Миливојевић

062/290-652Социјална заштита

Збрињавање угрожених, избеглих и евакуисаних

Овај програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“ и на веб страни општине Топола.


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број: 110-23/2015-05-I

Дана: 08.05.2015. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Живота Јовановић, с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У складу са чланом 55. Законом о водама ("Сл. гласник РС", број 30/10, и број 93/12), одбрану од поплава организује и спроводи на водама I реда надлежно јавно водопривредно предузеће, у складу са Општим планом одбране од поплава и Оперативним планом одбране од поплава за воде I реда. Оперативни план за воде I реда припрема јавно водопривредно предузеће у складу са општим планом, а доноси Министарство за територију Републике Србије, најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину.

Општи план за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године утврђен је Уредбом Владе Републике Србије („Службени гласник РС“ број 23/2012).

Оперативни план за одбрану од поплава за 2015. годину за воде I реда утврђен је Наредбом министра пољопривреде и заштите животне средине број 325-10-913/2014-07 од 25. децембра 2014. године, која је објављена у „Службеном гласнику РС“ број 16/2015 од 09. 02. 2015. године, а ступила на снагу 17. 02. 2015. године.

Оперативни план за воде II реда доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа. Оперативни план за воде II реда доноси се у складу са Oпштим планом и Oперативним планом за воде I реда, за период од једне године, најкасније 30 дана од дана доношења Oперативног плана за воде I реда.

Чланом 55. став 6. Закона о водама прописано је да Оперативни план нарочито садржи: податке потребне за ефикасно спровођење одбране од поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања..

Дана 04. 03. 2015. године Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности, као надлежан орган јединице локалне самоуправе за област водопривреде, упутио је Захтев за давање мишљења на нацрт Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Топола за 2015. годину Јавном водопривредном предузећу "Србијаводе", В.П.Ц. "Морава" Ниш, Р.Ј. Велика Морава Ћуприја. Позитивно Мишљење на наведени план издато је под бројем 07-1258/2 од 23. 04. 2015. године, којим се потврђује да се применом Оперативног плана може извршити ефикасна организација и спровођење одбране од поплава, као и отклањање последица поплава. Препорука надлежног водопривредног предузећа је да се План одбране од поплава у табели Превентивни радова на смањењу ризика од поплава у 2015. години на водама II реда, допуни колоном у коју ће се уписати субјекти који су надлежни за спровођење превентивних мера и радова.

По један примерак Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Топола за 2015. годину доставља се Министарству унутрашњих послова-Сектору за ванредне ситуације и Јавном водопривредном предузећу "Србијаводе", ВПЦ. "Морава" Ниш, ради повезивања са Оперативним планом одбране од поплава за воде I реда и праћења управљања истим.

Предложеним Оперативним планом за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Топола за 2015. годину омогућава се организована одбрана од поплава на подручју општине Топола у складу са Законом о водама. Обезбеђује се дефинисана организациона структура одбране од поплава са именованим субјектима и хијерархијом руковођења. Предвиђеним превентивним радовима и мерама као и дужностима, одговорностима и овлашћењима и субјектима који учествују у одбрани од поплава, омогућава се организовано, контролисано и ефикасно спровођење одбране од поплава и спречава угрожавање људских живота и материјалних добара од штетног дејстав вода.1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница