Општина топола оперативни план за одбрану од поплава за водестраница2/5
Дата29.04.2016
Размер0.8 Mb.
1   2   3   4   5


М.4.


СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Јасеница, Кубршница и Велики Луг 95,46 км (укупно 153,32 км)М.4.1.

Јасеница и Кубршница до ушћа Малог Луга

66,76 км

1. Десни насип уз Јасеницу од ушћа Губераша до Наталинаца, 21,00км са **

левим насипом уз Губераш , 1,26 км и **обостраним насипањем уз потоке: Драгонеж (2х1,30км), Блатар (2х1,80 км ), Трнава (2х0,55 км) и Шуме (2х0,30 км),

укупно 30,16 км


В Јасеница: Водице

(Л); л; „0“ 101.82

РО 170 103,52

ВО 250 104,32

В Јасеница: Мраморац

(Л); л; „0“ 116,07

РО 200 118,07

ВО 250 118,57„Мраморац“

Затворена касета

30,16 км

ТОПОЛА


ВЕЛИКА ПЛАНА, РАЧА2. Леви насип уз Јасеницу од високог терена узводно до ушћа Кубршнице, 2,70км

3. Леви насип уз Кубршницу од ушћа Јасеницедо ушћа Малог Луга, 9,00км са ** обостраним насипом уз потоке Ивак (2х0,33км) и Дреновчић (2х0,97км), укупно 13,40км„Смед.Паланка“

Затворена касета

16,10 км

СМЕД. ПАЛАНКА

4. Леви насип уз Јасеницу од ушћа Кубршнице узводно до пута за Мраморац 7,50км

5.Десни насип уз Кубршницу од ушћа у Јасеницу, 9,00 кмВ Кубршница: См. Планка

(Р); л, д, и; “0“ 99,95

(од 01. 01. 2009.)

ВВ –


РО 290 102,85

ВО 450 104,45„Придворице“

Затворена касета

16,50 км

СМЕД.ПАЛАНКА


6. Леви насип уз Јасеницу код Наталинаца 4,00 км


В Јасеница: См. Паланка

(Р) л, д, и, „0“ 101.82

ВВ 361 (од 20.02.2010.)

РО 200 103.82

ВО 280 104.62„Наталинци“

Затворена касета

4,00 км

СМЕД. ПАЛАНКА, ТОПОЛАНапомена: Заштитни водни објекти обележени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета oко брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА
Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац одбране од поплава на мелиорационом подручју, његов заменик и помоћник, руководилац хидромелиорационог система и његов заменик


ВОДНО

ПОДРУЧЈЕ


МЕЛИОРАЦИОНО

ПОДРУЧЈЕ


ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО

ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП)

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

ЗАМЕНИК


ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)


„МОРАВА“

„ВЕЛИКА МОРАВА“

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, Булевар уметности 2а, Нови Београд,

Тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82,

факс 011/311-94-03

E-mail:odbrana@srbijavode.rs

WEB sajt:www.srbijavode.com

РУКОВОДИЛАЦ:

Валентина Томић, тел. 035/847-13-54,

моб.064/840-41-14,

E-mail:valentine.tomic@srbijavode.rs

ЗАМЕНИК:


Зоран Танасковић, моб. 064/840-41-13

Е-mail:zoran.tanaskovic@srbijavode.rs
ВМ1.-ВМ 6.

Мелиорационо подручје „Велика Морава“ПОМОЋНИК ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ


ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)
ПРЕДУЗЕЋЕ

Директор


Руководилац ХМС

Заменик руководиоца ХМС


ПОМОЋНИК: Зорица Цветковић, моб.064/840-41-06, E-mail: zorica.cvetkovic@srbijavode.rs

ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“, Ћуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ


Зорица Цветковић, моб.064/840-41-06, E-mail: zorica.cvetkovic@srbijavode.rs

ВПЦ “МОРАВА” , Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail:vpc.morava @srbijavode.rsВМ 4., ВМ 5.АД „ВОДОПРИВРЕДА“ Смедеревска Паланка

тел. 026/321-782, факс 026/317-816,

E-mail:advodoprivreda@yahoo.com

Директор: Игор Вујовић, моб. 065/444-11-15

Драган Весић, моб. 063/492-876

Драган Ђеновић, моб. 069/829-44-29Систем за заштиту од поплава–хидромелиорациони системи, територијална припадност система, дужина каналске мреже, реципијент, евакуациони објекат и критеријуми и условиза проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода

Мелиорационо подручје „Велика Морава“ ХМС; ВМ1,-ВМ6.

Ознака

ХМСХидромелиорациони систем

(ХМС)


Територијална припадност система,

Катастарска општиона (КО)ДКМ*

(м)


Реципијент

Евакуациони

објекат


ГИ**

ЦС***

ВМ 4.Смедеревска Паланка-

Велика Плана


На целој територији општине Смед. Паланка; на КО: Велика Плана I, Велика Плана II, Велико Орашје, Ново Село I, Ново Село II, Радовање, Старо Село, Сепци, Сараново, Клока, Наталинци, Павловац, Шуме, Трнава, Божурња, Горович, Јунковац, Рајковац, Маскар, Загорица, Жабаре,Топола варош, Липовац, Белосавци, Јеленац, Стојник, Копљари, Бања, Брезовац, Врбица, Аранђеловац, Oрашац, Мисача

131.041

Јасеница, Кубршница, Велики Луг, Мали Луг, потоци Бојанац и Дреновчић


+

+  • ДКМ-дужина каналске мреже у метрима, **ГИ- гравитациони испуст, ***ЦС-црпна станица

2. Т Е Х Н И Ч К И Д Е О:

2.1 ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА

Одредбама Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр 30/2010 и 93/2012) извршена је подела површинских вода према значају које имају за управљање водама на воде I реда и воде II реда на основу утврђених критеријума:

- положаја водотока у односу на државну границу

- величине и карактеристике слива  • карактеристике водотока са аспекта коришћења вода, заштите вода и заштите од вода.

Одлуком Владе Републике Србије од 04. новембра 2010. године утврђен је попис природних и вештачких водотока који су категорисани као водотоци, односно воде I реда. Сви остали водотоци који нису обухваћени Одлуком о попису вода I реда сматрају се као водотоци – воде II реда.

Одбрану од поплава организује и спроводи на водама I реда у јавној својини, јавно водопривредно предузеће (у овом случају ЈВП „Србијаводе“), а на водама II реда јединица локалне самоуправе ( у овом случају Општина Топола), у складу са Општим планом за одбрану од поплава и Оперативним планом за одбрану од поплава.

На подручју општине Топола, Оперативним планом за одбрану од поплава за воде I реда и унутрашње воде за 2015. годину („Службени гласник РС“ број 16/2015) обухваћен је десни насип уз Јасеницу од ушћа Губераша до Наталинаца 21,00 км у сектору М.4., деоница М.4.1.

Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Топола, осим реке Кубршнице и реке Јасенице које су по Одлуци о утврђивању пописа вода I реда („Службени гласник РС“ број 83/2010) сврстане у I категорију, као водотоке који могу бити потенцијална опасност за појаву поплава територије и насеља у општини Топола (воде II реда) су: десне притоке реке Јасенице-Јарменовачка река, Ракичевица и Трнава, леве притоке реке Јасенице-Поточајец, Војковачка река, поток Вучак, Раславица, Црешљански поток и Клока, десне притоке реке Кубршнице-река Каменица и поток Врањевац и леве притоке реке Кубршнице-Вићија и Суморина.

За разлику од водотока на којима постоје стална осматрања и одговарајуће статистичке обраде података, на водама II реда на подручју општине Топола нема осматрања па се за прорачуне користе параметарске методе прорачуна.

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д. из Београда у Елаборату за План одбране од поплава на водотоковима ван система одбране од поплава на територији општине Топола прописаном методом и процедуром прорачуна израчунао је све битне величине таласа и протицаја за анализиране профиле. Током прорачуна се генерише прогностички облик таласа бујучне поплаве за сваки појединачни водоток. На основу тог фонда радних подлога врши се избор оног податка којим ће се прописати степени опасности и мере одбране. Резултати прорачуна дати су у следећој табели:


Карактеристичне величине за анализиране водотоке на подручју општине Топола

Р.

бр


Број

на хидр


карти

Име тока

притока

Профил опис

Io=1%


dsr=114.12mm

dsaturisano=31.39mm

tk

čas


Tp

čas


Qmax m3/s

Tk

čas


Tp

čas


Qmax

m3/s


1

2

Безимени

Јасенице

Излаз из О. Г. Милановац

97.12

1.30

2.13

53.83

0.70

1.64

125.41

2

4

Јарменовачка

Јасенице

Ушће у Јасеницу

97.12

1.30

2.13

33.41

0.70

1.66

77.53

3.

11

Ђуринци

Јасенице

Пре Велике Реке

95.14

2.90

5.06

28.49

1.50

3.93

58.64

4.

9

Велика Река

Ђуриначке р.

Ушће у Ђуриначку

97.12

2.30

4.02

38.03

1.30

3.22

84.27

5.

12.

Ђуринци

Јасенице

Ушће у Јасеницу

95.14

3.10

5.61

51.75

1.70

4.45

105.44

6.

13

Јасеница

Јасенице

В.С. (Д. Шаторња)

87.21

2.70

5.46

100.19

1.50

4.3

221.76

7.

15.

Раславица

Јасенице

Ушће у Јасеницу

96.13

2.90

5.08

22.85

1.50

3.96

46.63

8.

18

Јасеница

Јасенице

Улаз у О.Крагујевац

87.21

2.90

6.37

120.22

1.50

4.91

262.82

9.

24.

Јасеница

Јасенице

Илаз из О.Крагујевац

80.27

3.90

9.57

133.25

2.10

7.46

293.59

10

27

Винчански п.

Јасенице

Ушће у Јасеницу

99.1

1.70

2.92

35.84

0.90

2.28

77.88

11

28

Јасеница

Јасенице

Грабљице

80.27

4.70

12.09

132.79

2.50

9.45

283.07

12

29

Ракичевица

Јасенице

Ушће у Јасеницу

97.12

2.10

3.67

29.74

1.10

2.87

63.14

13

30

Јасеница

Јасенице

Код Жабара

80.27

5.50

14.38

133.40

3.10

11.5

276.94

14

33

Трнава

Јасенице

Ушће у Јасеницу

94.15

3.30

6.12

45.38

1.90

4.96

91.62

15

35

Јасеница

Јасенице

Излаз из О.Топола

70.36

7.10

18.24

109.36

3.90

14.4

237.88

16

38

Клока

Јасенице

Ушће у Јасеницу

92.16

4.90

9.59

42.60

2.90

7.9

82.07

17

39

Кубршница

Кубршнице

Улаз у О. Топола

93.15

3.50

7.03

83.77

2.1

5.8

168.17

18

40

Кубршница

Кубршнице

Пре Каменице

90.18

3.90

7.83

80.47

2.10

6.2

163.07

19

41

Каменица

Кубршнице

Ушће у Кубршницу

92.16

3.90

7.44

55.48

2.30

6.09

110.63

20

42

Кубршница

Кубршнице

После Каменице

89.19

3.90

8.83

109.60

2.10

6.97

224.05

21

44

Суморина

Кубршнице

Ушће у Кубршницу

96.13

3.50

6.51

32.24

2.10

5.38

63.46

22

45

Кубршница

Кубршнице

После Суморине

88.20

4.30

10.21

135.10

2.30

135.1

274.23

23

46

Кубршница

Кубршнице

Излаз из О. Топола

82.15

5.30

13.06

110.07

2.90

10.37

225.90

Io-часовни интензитет кише

Dsr-просечна влажност терена

Dsaturisano-сатурисано земљиште


Главни циљ ових прорачуна и анализа био би да се омогући благовремена најава могућих бујичних поплава дужом главних токова и њихових значајнијих притока уз претпоставку да је метеоролошка служба најавила олујни облак, његову брзину кретања и очекивану висину кише и њено трајање.
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница