Одлуку о додели уговораСкачать 52.35 Kb.
Дата03.05.2016
Размер52.35 Kb.
Овлашћено лице Наручиоца - Директор предузећа Еп Ватерполо 2016“ д.о.о, на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда број 136/08/2 од 16.09.2015. године, а у складу са чланом 107. став 3. и чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

За Партију 3, Јавна набавка број ЈНМВ 1/2015-136
I Уговор у поступку јавне набавке број ЈНМВ 1/2015-136: Услуге Закуп базена за тренинге за потребе Европског првенства у ватерполу 2016. године обликован у 3 партије, за Партију 3: Закуп базена у објекту на коме постоје олимпијски базен покривен балоном и затворени олимпијски базен, спроводи се као поступак јавне набавке мале вредности, а по стицању услова из члана 107. став 3. ЗЈН, додељује се понуђачу УФК СРЦ „Ташмајдан“, Илије Гарашанина 26, Београд.

Укупна понуђена цена (из обрасца структуре цена) износи 26.800,00 динара без ПДВ, односно 32.160,00 динара са ПДВ.

Рок важења понуде износи: 63 календарска дана од дана отварања понуда

Адреса објекта у коме ће бити обезбеђена услуга: Пливалиште Ташмајдан, Београдска 71, Београд

Период и начин коришћења услуге: према спецификацији услуге из конкурсне документације

Начин и рок плаћања: У року од 15 дана од дана пријема рачуна.Образложење:
Предмет набавке: Закуп базена за тренинге за потребе Европског првенства у ватерполу 2016. године

Предмет јавне набавке је обликован у 3 (три) партије, и то:

 • партија 1: Закуп базена у објекту на коме постоје три физички одвојена пливалишта

 • партија 2: Закуп олимпијског базена покривеног балоном

 • партија 3: Закуп базена у објекту на коме постоје олимпијски базен покривен балоном и затворени олимпијски базен

Процењена вредност набавке: 5.320.000,00 динара без ПДВ.

 • Процењена вредност за партију 1: 2.000.000,00 динара без ПДВ;

 • Процењена вредност за партију 2: 1.600.000,00 динара без ПДВ;

 • Процењена вредност за партију 3: 1.720.000,00 динара без ПДВ;

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге у области спорта – 92600000
Одлуком број 136 од 07.09.2015. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности за набавку Услуга - Закуп базена за тренинге за потребе Европског првенства у ватерполу 2016. године, обликована у 3 партије:

 • партија 1: Закуп базена у објекту на коме постоје три физички одвојена пливалишта

 • партија 2: Закуп олимпијског базена покривеног балоном

 • партија 3: Закуп базена у објекту на коме постоје олимпијски базен покривен балоном и затворени олимпијски базен

Одлуком је одређен критеријум за оцену понуда и то „најнижа понуђена цена“.


Позив за подношење понуде и конкурсна документација за наведену јавну набавку су објављени на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца дана 07.09.2015. године. У складу са чланом 39. став 5. ЗЈН позив и конкурсна документација достављени су путем електронске поште следећим понуђачима:

 1. ЈП „Нови Београд“, office@scnovibeograd.rs, termini@scnovibeograd.rs

 2. УФК СРЦ „Ташмајдан“, direkcija@tasmajdan.rs

 3. Завод за спорт и медицину спорта РС, rzs@rzsport.gov.rs,

Благовремено, тј. до 11:00 часова, дана 15.09.2015. године, пристигла је понуда следећег понуђача: 1. УФК СРЦ „Ташмајдан“, Илије Гарашанина 26, Београд (понуда заведена под бројем 136/04 дана 11.09.2015. године у 13:15 часова);

Није пристигла нити једна неблаговремена понуда.


Поступак отварања понуда вођен је дана 15.09.2015. године са почетком у 12:15 часова на адреси Спортски савез Србије, Македонска 28/2, Београд (Записник о отварању понуда број 136/07 од 11.09.2015. године).

Комисија за јавну набавку је након отварања извршила преглед достављених понуда за предметну јавну набавку у складу са условима који су тражени предметном конкурсном документацијом и утврдила следеће:

Цена и остали подаци из Обрасца понуде:


Понуђач

Број понуде

(из Обрасца понуде)Укупна понуђена цена (из обрасца структуре цена) без ПДВ

Рок важења понуде

Рок плаћања

УФК СРЦ „Ташмајдан“

1992 од 10.09.2015.

26.800,00

63 дана

15 дана
  • Понуда понуђача УФК СРЦ „Ташмајдан“, Илије Гарашанина 26, Београд је прихватљива.

Комисија је предложила Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора понуђачу УФК СРЦ „Ташмајдан“, Илије Гарашанина 26, Београд за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 1/2015-136 – Услуге Закуп базена за тренинге за потребе Европског првенства у ватерполу 2016. године обликован у 3 партије за Партију 3: Закуп базена у објекту на коме постоје олимпијски базен покривен балоном и затворени олимпијски базен, поводом чега је сачинила Извештај Комисије о стручној оцени понуда број 136/08/2 од 16.09.2015. године.


Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора УФК СРЦ „Ташмајдан“, Илије Гарашанина 26, Београд који је у предметном поступку јавне набавке мале вредности, поднео понуду број 1992 од 10.09.2015. године.
Укупна понуђена цена (из обрасца структуре цена) износи 26.800,00 динара без ПДВ, односно 32.160,00 динара са ПДВ.

Рок важења понуде износи: 63 календарска дана од дана отварања понуда

Адреса објекта у коме ће бити обезбеђена услуга: Пливалиште Ташмајдан, Београдска 71, Београд

Период и начин коришћења услуге: према спецификацији услуге из конкурсне документације

Начин и рок плаћања: У року од 15 дана од дана пријема рачуна.
Поука о правном леку:

Против ове одлуке, понуђач може Наручиоцу

поднети Захтев за заштиту права у року од 5 дана

од дана објављивања на Порталу јавних набавки.


Директор

предузећа „Еп Ватерполо 2016“ д.о.о.

______________________

Дарко Удовичић
Доставити Одлуку о додели уговора Архиви

и објавити на Порталу јавних набавки и интернетСтрани Наручиоца


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница