Одитен доклад №0400005813 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическа партия „Български земеделски народен съюз”Скачать 222.26 Kb.
Дата24.04.2016
Размер222.26 Kb.

ОДИТЕН ДОКЛАД

0400005813


за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическа партия „Български земеделски народен съюз”, който да включва и одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за частични и нови избори за общински съветници и кметове, проведени през 2012 г.

Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 290 от 21.11.2013 г. на председателя на Сметната палатаСЪДЪРЖАНИЕ


Част първа Резюме

4

Част втора Въведение

5

1. Основание за извършване на одита

5

2. Информация за одитирания обект

5

3. Цели на одита

5

4. Обхват на одита, ограничения в обхвата

5

5. Критерии за оценка

6

Част трета Констатации

6

Раздел първи

Финансова дейност и управление на предоставеното държавно и/или общинско имущество на ПП „БЗНС”6

1. Изпълнение на дадените препоръки при извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното общинско и/или държавно имущество на ПП „БЗНС” за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

6

2. Изготвяне и представяне в Сметната палата на годишния финансов отчет от политическата партия

6

3. Формиране на приходите, извършване на разходите и спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации

7

3.1. Формиране на приходите

7

3.2. Извършване на разходите

8

3.3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации

8

4. Управление на имуществото

9

5. Поддържане и актуализиране на информацията в публичния регистър на партията

9

Раздел втори

Декларирани приходи и извършени разходи във връзка с предизборната кампания за частични и нови избори за общински съветници и кметове9

1. Нови избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г.

9

1.1. Изготвяне и представяне пред Сметната палата на данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания и на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за нови избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г.

9

1.2. Декларирани приходи от политическата партия (собствени средства, дарения от физически лица, предоставени средства от издигнати кандидати)

10

1.3. Разходвани средства и поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания

10

Част четвърта

Заключение10
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТАГФО

Годишен финансов отчет

ЗСч


Закон за счетоводството

ЗПП

Закон за политическите партии

ИК


Изборен кодекс

ПП

Политическа партия

СП

Сметна палата


Част първа

РЕЗЮМЕ

В съответствие с Програмата за одитната дейност за 2013 г. на Сметната палата и на основание Заповед № ОД-4-058 от 01.07.2013 г. на Цветан Цветков, заместник – председател на Сметната палата е извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на Политическа партия „Български земеделски народен съюз“ (ПП „БЗНС”), който включва и одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за частични и нови избори на общински съветници и кметове, проведени през 2012 г.

При извършването на одита са изследвани: изпълнението на дадените препоръки при одита на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на партията за 2011 г.; изготвянето и представянето пред Сметната палата на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2012 г. на ПП „БЗНС”; набирането на приходи и извършването на разходи; спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации; управление на предоставеното под наем на ПП „БЗНС” имущество държавна и/или общинска собственост; поддържане и актуализиране на информацията в публичния регистър от ПП „БЗНС”, съгласно изискванията на чл. 29, ал. 2 от Закона за политическите партии (ЗПП); отчитане на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания за нови избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г.

ПП „БЗНС” не е парламентарно представена в 41-то Народно събрание на Република България и не е получавала държавна субсидия за осъществяване на дейността си.

ПП „БЗНС” е изготвила и представила в Сметната палата ГФО за 2012 г. в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч) и в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП.

През 2012 г. партията е спазила разпоредбите на чл. 22 от ЗПП относно забраните за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации.

За 2012 г. ПП „БЗНС” е отчела собствени приходи от стопанска дейност, от членски внос, от дарения и други приходи. Приходите са законосъобразни, в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 1 от ЗПП.

ПП „БЗНС” е отчела извършени през 2012 г. разходи за осигуряване работата на партийните структури, самостоятелно участие на партията в нови избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г. и други, присъщи за дейността й разходи. Установените разходи са законосъобразни, в съответствие с


чл. 29, ал. 1 от ЗПП.

През одитирания период ПП „БЗНС” не ползва предоставени имоти – държавна или общинска собственост.

ПП „БЗНС” е осигурила публичност и прозрачност на дейността си чрез страницата си в интернет посредством поддържане и актуализиране на публичен регистър, в съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 2 от ЗПП.

През одитирания период ПП „БЗНС” е участвала в нови избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г. Предизборната кампания е финансирана със средства на издигнати кандидати на партията. ПП „БЗНС” е изготвила и представила пред Сметната палата отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за нови избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г., в съответствие със законовите изисквания и в срока по чл. 159, ал. 1 от ИК. Набраните средства за финансиране на предизборната кампания и извършените разходи са отразени в ГФО на партията за 2012 г.


Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Основание за извършване на одита

Одитът е извършен на основание чл. 5, ал. 1, т. 4 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата и Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2013 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-4-058 от 01.07.2013 г. на Цветан Цветков, заместник – председател на Сметната палата.2. Информация за одитирания обект

ПП „БЗНС” е регистрирана в Софийски градски съд по фирмено дело № 2274/1990 г. ПП „БЗНС” е юридическо лице със седалище в гр. София. През одитирания период партията се представлява от Николай Нанков Ненчев, главен секретар.

Политическата партия участва самостоятелно в нови избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г.
3. Цели на одита

3.1. Да се оцени законосъобразността на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на ПП „БЗНС”.

3.2. Да се установи съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с участието на партията в предизборната кампания за нови избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г. с нормативните изисквания.

3.3. Да се осигури публичност и прозрачност на финансовата дейност на ПП „БЗНС”.


4. Обхват на одита, ограничения в обхвата

Определят се следните области за изследване:

1. Изготвяне и представяне в Сметната палата на годишния финансов отчет от политическата партия (ПП).

2. Формиране на приходите и извършване на разходите.

3. Управление на предоставеното имущество на политическата партия.

4. Поддържане и актуализиране на информацията в публичния регистър на партията.

5. Отчитане на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания за частични и нови избори за общински съветници и кметове, проведени през 2012 г.

Ограничение в обхвата изключват се проверките относно ползването по предназначение на предоставените помещения на ПП „БЗНС” от държавата и/или общините поради ограничените човешки и финансови ресурси.
5. Критерии за оценка

При одита на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на ПП „БЗНС”, който включва и одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за нови избори за общински съветници на община Кюстендил на 13.05.2012 г. са използвани следните критерии за оценка:

1. Съответствие на ГФО за 2012 г. с изискванията на ЗСч, Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и ЗПП, и представянето му в срок пред Сметната палата.

2. Съответствие на формираните приходи и извършените разходи от политическата партия с изискванията на ЗПП, ЗСч и договорите за наем.

3. Създаване и поддържане на публичен регистър в съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 2 от Закона за политическите партии.

4. Съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за нови избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г. с изискванията на Изборния кодекс (ИК) и ЗПП.


Част трета

КОНСТАТАЦИИ
Раздел първи

Финансова дейност и управление на предоставеното държавно и/или общинско имущество на политическа партия „БЗНС”
1. Изпълнение на дадените препоръки при извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното общинско и/или държавно имущество на ПП „БЗНС” за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

При извършения одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното общинско и/или държавно имущество за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. на представляващия ПП „БЗНС” са дадени четири препоръки. При извършената проверка за изпълнение на препоръките, се установи:

По препоръка 1. „Да се възложи изработването и утвърди правилник за финансовата дейност на БЗНС.”

Разработен е и е утвърден Правилник за събиране, разходване и отчитане на средства на ПП „БЗНС”, в сила от 28.01.2013 г.1Препоръката е изпълнена.

По препоръка 2. „Да се утвърди Единна счетоводна политика и Индивидуален сметкоплан на партията”.

Със Заповед № 12/25.01.2013 г. на Главния Секретар на ПП „БЗНС” са утвърдени Единна счетоводна политика и Индивидуален сметкоплан на ПП2.

Препоръката е изпълнена.

По препоръка 3. „Да осигури своевременен и надежден контрол при изготвянето на годишните финансови отчети с цел вярно и точно отразяване на финансовото и имуществено състояние на партията”.

Със Заповед № 13/25.01.2013 г. на Главния Секретар на ПП „БЗНС” е възложено на определено лице осигуряването на своевременен и надежден контрол при изготвянето на годишните финансови отчети, с цел вярно и точно отразяване на финансовото и имуществено състояние на партията3.

Препоръката е изпълнена.

По препоръка 4. „Да осигури поддържането на публичния регистър на партията с актуални данни в съответствие с чл. 29, ал. 2 от ЗПП с цел подобряване на публичността и прозрачността в дейността й”.

Със Заповед № 13/25.01.2013 г. на Главния Секретар на ПП „БЗНС” е възложено поддържането на публичния регистър на ПП „БЗНС” с актуални данни в съответствие с чл. 29, ал. 2 от ЗПП на член на УС на ПП „БЗНС”.4 В резултат на предприетите действия от страна на ПП, информацията в публичния регистър е актуализирана с публикуването на ГФО за 2012 г., отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане по време на предизборната кампания за нови избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г., както и изискващите се данни от ЗПП за дарители и направени дарения.Препоръката е изпълнена.
2. Изготвяне и представяне в Сметната палата на годишния финансов отчет от политическата партия

Годишният финансов отчет на ПП „БЗНС” е представен в Сметната палата на 06.03.2013 г., с вх. № 48-00-109, в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП.5

Отчетът е съставен от лице, което отговаря на законовите изисквания и е подписан от съставителя и от представляващия политическата партия в съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 3 и чл. 35 от ЗСч6.

За 2012 г. не е извършен независим финансов одит и заверка на ГФО за 2012 г. от регистриран одитор, тъй като размерът на получените през годината приходи и извършени разходи е под нормативно определения с чл. 34, ал. 2 от ЗПП праг от 50 000 лв.Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на годишния финансов отчет на ПП „БЗНС” за 2012 г.
3. Формиране на приходите, извършване на разходите и спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации

3.1. Формиране на приходите

Политическа партия „БЗНС” е отчела 21 201 лв. приходи за 2012 г., от които приходи от членски внос – 6 470 лв., приходи от дарения – 2 770 лв., други приходи (средства на издигнати кандидати) – 1 330 лв. и приходи от стопанска дейност, разрешена от закона (издателска дейност и свързаната с нея продажба на стоки и услуги) – 10 631 лв.7

При проверката са установени приходи от членски внос в размер на 6 470 лв., който е събиран в местните организации на партията и е превеждан периодично в централата. Отчетените приходи от членски внос са осчетоводени в съответствие с утвърдения Индивидуален сметкоплан, при спазване изискванията на приетата Счетоводна политика на ПП „БЗНС” и са отразени в ГФО на партията за 2012 г.8

Получените дарения от физически лица са правилно осчетоводени и отразени в ГФО на партията. Спазени са изискванията на чл. 23, ал. 2 от ЗПП, като размерът на даренията от едно физическо лице не надвишава 10 000 лв.9

Размерът на приходите от стопанска дейност, свързана с издаването на вестник „Земеделско знаме”, посочени в отчета за приходи и разходи съответства на установеното при документалните проверки.10 Въведени са отделни счетоводни сметки за стопанската дейност в Индивидуалния сметкоплан.

Политическа партия „БЗНС” не е представена в 41-то Народно събрание и не е получавала държавна субсидия.11Спазени са законовите изисквания при формиране на приходите. Получените приходи от ПП „БЗНС” са осчетоводени по съответните счетоводни сметки от Индивидуалния й сметкоплан и са намерили отражение в ГФО за 2012 г.
3.2. Извършване на разходите

За 2012 г. от ПП „БЗНС” са отчетени разходи в размер на 20 444 лв., от които за външни услуги – 7 470 лв., разходи за материали – 180 лв., разходи за заплати – 2 390 лв., разходи за амортизации – 1 900 лв., разходи за социални осигуровки – 425 лв., други финансови разходи – 86 лв. и разходи за външни услуги за стопанска дейност – 7 993 лв.

В отчетените разходи за осъществяване на стопанската дейност, свързана с издаването на вестник „Земеделско знаме” са отразени изплатените средства за предпечатна подготовка, печат и разпространение на вестника.12

Сумите на проверените разходи за външни услуги, материали, разходи за заплати, разходи за социални осигуровки и други разходи съответстват на отразените в оборотната ведомост на ПП „БЗНС”, документално са обосновани, осчетоводени са своевременно и са отразени в ГФО на партията за 2012 г.

Отчетените разходи са за осигуряване работата на партийните структури и за други присъщи за партията дейности, съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗПП.

Извършените разходи са документално обосновани, осчетоводени са и са отчетени по съответните счетоводни сметки, съгласно Индивидуалния сметкоплан, при спазване на приетата Счетоводна политика.
3.3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации

В ГФО не са отразени дългосрочни финансови активи - дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При проверката на предоставените документи не са установени факти, доказващи дялове и участия на ПП „БЗНС” в търговски дружества и кооперации.13

През одитирания период ПП е получила приходи от стопанска дейност, свързана с издаването на вестник „Земеделско знаме”, в съответствие с разпоредбите на чл. 23, ал. 1, т. 6 от ЗПП.14

Спазена е законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации.
4. Управление на имуществото

При извършените проверки за управление на предоставените имоти по реда на ЗПП за осъществяване на дейността на ПП „БЗНС” от общинска и/или областна администрация се установи, че през одитирания период ПП „БЗНС” не е ползвала имоти – държавна или общинска собственост.15


5. Поддържане и актуализиране на информацията в публичния регистър на партията

На електронната страница на ПП „БЗНС” е създаден и се поддържа публичен регистър, който съдържа информация за лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 от ЗПП и видът, размерът, стойността и целта на направените дарения. Не е било необходимо публикуването на декларации от лицата за произход на средствата, тъй като даренията са в размер под 1 000 лв. Регистърът не съдържа информация за наименованията на социологически и рекламни агенции, както и агенции за осъществяване на връзки с обществеността, тъй като партията не е ползвала услугите на такива агенции. Публикуван е договор с доставчик на медийна услуга за отразяване на предизборната кампания - нови избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г. Регистърът съдържа информация за обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП. През 2012 г. партията не е придобила недвижими имоти и няма разпоредителни сделки с имущество, чиято стойност надхвърля 1 000 лв., поради което не са оповестени такива данни в регистъра. Не са предоставяни вещи за безвъзмездно ползване или услуги и не е публикувана такава информация.

Информацията в регистъра е актуализирана, като е оповестен ГФО за 2012 г., отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на партията за нови избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г.16

Спазени са изискванията на чл. 29, ал. 2 и ал. 4 от ЗПП относно създаване, водене и актуализиране на публичен регистър от ПП „БЗНС”.
Раздел втори

Декларирани приходи и извършени разходи във връзка с предизборната кампания за частични и нови избори за общински съветници и кметове
1. Нови избори за общински съветници на община Кюстендил, област Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г.

ПП „БЗНС” е регистрирана за участие в нови избори за общински съветници на община Кюстендил на 13.05.2012 г. Партията издига 12 кандидати за общински съветници.

След провеждане на изборите за общински съветници партията не получава мандат в Общински съвет – Кюстендил.17
1.1. Изготвяне и представяне пред Сметната палата на данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания и на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за нови избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г.

ПП „БЗНС” е регистрирана в местните избори през 2011 г. За 2012 г. не е настъпила промяна в лицето, оправомощено да я представлява или промени в устава й, поради което не е следвало ПП да представя пред СП данни за открита банкова сметка за обслужване на предизборната кампания за нови избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г. 18

Отчетът за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на партията е представен в Сметната палата, с вх. № 48-00-1090 от 11.06.2012 г., в срока по чл. 159, ал. 1 от ИК. Отчетът е представен на хартиен и електронен носител и съответства по форма на утвърдения от Сметната палата образец.19 Към отчета е приложено извлечение от банкова сметка за обслужване на предизборната кампания.

Спазен е регламентирания с Изборния кодекс срок за представяне на отчет за приходите, разходите и поетите задължения във връзка с предизборната кампания за нови избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г.

Представеният отчет отговаря по форма и начин на представяне на законовите изисквания.
1.2. Декларирани приходи от политическата партия (собствени средства, дарения от физически лица, предоставени средства от издигнати кандидати)

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ПП за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за нови избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г. е 1 330 лв.20

Източник на финансиране на предизборната кампания са само предоставени средства от осем издигнати кандидати. Размерът на отделните постъпления е под
1 000 лв., поради което не са прилагани декларации за произход на средствата.21

Приходите са документално обосновани, отразени са в отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. Декларираните приходи са осчетоводени в съответните счетоводни сметки, съгласно Индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната политика на ПП „БЗНС”22.Спазени са изискванията, регламентирани с ИК, за набиране на приходи за провеждане на нови избори за общински съветници.
1.3. Разходвани средства и поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания

За предизборната кампания на партията за нови избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г. са отчетени разходи в размер на 1 327 лв. Средствата са за печатни и електронни медии, изработване на предизборни плакати и листовки, за наем, други разходи за външни услуги. За извършените услуги са издадени фактури, които са заплатени в брой.23

При извършена проверка на първичните счетоводни документи на партията са установени извършени плащания от ПП „БЗНС” по издадените фактури и извършените разходи са отразени в ГФО за 2012 г.

Извършените разходи не надвишават определеното ограничение с чл. 155, ал. 2 от ИК от 5 000 лв. за финансиране на предизборната кампания за 1 кандидат за общински съветник.Извършените от ПП „БЗНС” разходи не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране. Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на партията за проведените нови избори за общински съветници на община Кюстендил.
Част четвърта

Заключение

От извършения одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на ПП „БЗНС” за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. могат да се направят следните основни изводи:

ГФО на партията за 2012 г. е представен на Сметната палата в законоустановения срок. Формата и съдържанието на отчета съответстват на изискванията на ЗСч и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

За 2012 г. не е извършен независим финансов одит и заверка на ГФО за 2012 г. от регистриран одитор, тъй като размерът на получените през годината приходи и извършени разходи е под нормативно определения с чл. 34, ал. 2 от ЗПП праг от 50 000 лв.

През одитирания период са спазени забраните на чл. 22 от ЗПП за осъществяване на стопанска дейност и за учредяване и участие на партията в търговски дружества и кооперации.

Спазени са законовите изисквания при набирането на собствени приходи от политическа партия „БЗНС”.

Извършените разходи през 2012 г. са за дейността на ПП „БЗНС”, в съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 1 от ЗПП.

Политическата партия не ползва предоставени й под наем имоти – държавна и/или общинска собственост.

За постигане на публичност и прозрачност на финансовата дейност ПП „БЗНС” поддържа публичен регистър, който съдържа определената информация, съгласно изискванията на ЗПП.

През одитирания период ПП „БЗНС” участва в нови избори за общински съветници на община Кюстендил на 13.05.2012 г. Набраните и изразходвани средства за предизборната кампания не надвишават определения с ИК праг на финансиране на предизборната кампания за нови избори за общински съветници на община Кюстендил.


В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 20 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните
етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.
Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 290 от 21.11.2013 г. на председателя на Сметната палата.
ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД

0400005813

Одитни доказателства

Брой страници

1.

Правилник за събиране, разходване и отчитане на средства на
ПП „БЗНС”

4

2.

Заповед № 12/25.01.2013 г. на Гл. Секретар на ПП „БЗНС”. Счетоводна политика на ПП „БЗНС”, Индивидуален сметкоплан на ПП „БЗНС”

4

3.

Заповед № 13/25.01.2013 г. на Гл. Секретар на ПП „БЗНС”. Придружително писмо с уточнения

2

4.

РД-И-01 Работен документ за извършена проверка на ГФО за 2012 г. на ПП „БЗНС”

1

5.

Годишен финансов отчет на ПП „БЗНС” за 2012 г.

14

6.

Оборотна ведомост на ПП „БЗНС”

2

7.

РД-И-04 Работен документ за извършена проверка на отчетените приходи от членски внос, финансовите приходи и приходите от стопанска дейност в ГФО на ПП „БЗНС” за 2012 г.

2

8.

РД-И-05 Работен документ за извършена проверка на отчетените приходи от дарения на ПП „БЗНС” за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

2

9.

РД-И-03 Работен документ за извършена проверка на отчетените приходи от държавна субсидия на ПП „БЗНС” за периода от
01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

2

10.

РД-И-06 Работен документ за извършена проверка на отчетените разходи на ПП „БЗНС” в ГФО за 2012 г.

5

11.

РД-И-02 Работен документ за установяване спазване на забраната за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации.

1

12.

Справка за ползвано държавно и/или общинско имущество от
ПП „БЗНС” през 2012 г., Декларации от Н. Ненчев – Гл. Секретар на ПП „БЗНС”

3

13.

РД-И-07 Работен документ за спазване от ПП „БЗНС” на изискванията на чл. 29, ал. 2 от ЗПП.

2

14.

РД-И-13 Работен документ за извършена проверка за съответствие на представен отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане от ПП „БЗНС” и на представените данни за банковата й сметка по обслужване на предизборната кампания за нови избори за общински съветници на община Кюстендил на 13.05.2012 г., съгласно изискванията на Изборния кодекс.

2

15.

Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на ПП „БЗНС” за нови избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г. и приложения.

6

16.

РД-И-12 Работен документ за извършена проверка на предоставените средства от издигнати кандидати на ПП „БЗНС” във връзка с предизборната кампания за нови избори за общински съветници на община Кюстендил на 13.05.2012 г.

2

17.

РД-И-09 Работен документ за извършена проверка на приходите от дарения от физически лица на ПП „БЗНС” свързани с финансирането на предизборната кампания за нови избори за общински съветници на община Кюстендил на 13.05.2012 г.

2

18.

РД-И-11 Работен документ за извършена проверка за съответствие на отразените в отчета на ПП „БЗНС” предоставени средства от кандидатите с декларираните от тях средства по чл. 160 от ИК

2

19.

РД-И-10 Работен документ за установяване на извършените разходи от ПП „БЗНС” свързани с предизборната кампания за нови избори за общински съветници на община Кюстендил на 13.05.2012 г.

2
1 Одитно доказателство № 1

2 Одитно доказателство № 2

3 Одитно доказателство № 3

4 Одитно доказателство № 3

5 Одитни доказателства № 4, № 5

6 Одитно доказателство № 4

7 Одитно доказателство № 6

8 Одитно доказателство № 7

9 Одитно доказателство № 8

10 Одитни доказателства № 7, № 5

11 Одитно доказателство № 9

12 Одитно доказателство № 6, № 10

13 Одитно доказателство № 11

14 Одитно доказателство № 6, № 7, № 10 и № 11

15 Одитно доказателство № 12

16 Одитно доказателство № 13

17 Одитно доказателство № 18

18 Писмо, вх. № 48-00-470 от 18.11.2011 г. за разкриване на банкова сметка за предизборна кампания.

19 Одитно доказателство № 14

20 Одитно доказателство № 15

21 Одитно доказателство № 16

22 Одитно доказателство № 6

23 Одитно доказателство № 19База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница