Од 24. 08. 2015. по Позиву бр 404-74/15, доносим одлук у о додели уговораСкачать 94.72 Kb.
Дата09.05.2016
Размер94.72 Kb.
На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке председника градске општине Вождовац о покретању отвореног поступка јавне набавке који се односи на „Радови на изградњи Дома здравља Јајинци“, I бр 404-74/15 од 24.08.2015. по Позиву бр 404-74/15, доносим


О Д Л У К У

о додели уговора

БИРА СЕ понуда понуђача ТЕРМОМОНТ“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Недића бр 1, број понуде: 941/15 од 25.09.2015. КАО НАЈПОВОЉНИЈА.О б р а з л о ж е њ е

Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-74/15 од 24.08.2015. покренут је отворени поступак јавне набавке који се односи на „Радови на изградњи Дома здравља Јајинци“, процењене вредности до 44.700.000,00 динара без ПДВ-а, ОРН 45215100, (у даљем тексту: предметна јавна набавка), коју спроводи Комисија за јавне набавке.

Дана 25.08.2015. Позив за достављање понуда под бр 404-74/15 је постављен на Порталу јавних набавки, Порталу Сужбеног гласника РС и сајту ГО Вождовац. У наведеном позиву утврђен је критеријум за избор најповољније понуде и то најнижа понуђена цена. Дана 25.09.2015 године је у просторијама Градске општине Вождовац спроводен поступак јавног отварања понуда, о чему је састављен Записник о отварању понуда. Отварању понуда су присуствовали представници понуђача:


 • „Златибор-Градња Београд“ а.д. Светлана Бајић, пуномоћје бр 2338.

 • „Термомонт“ д.о.о. Зоран Дедовић, пуномоћје бр 944/15.

 • „Банес-инжењеринг“ д.о.о. Јован Јурић, пуномоћје број 119/09-2015.

 • „Банковић“ д.о.о. Предраг Наумовић, пуномоћје број 713-9/15.

Стручна оцена понуда спроведена је дана 02.10.2015. на основу које је сачињен Извештај о стручној оцени понуда (у даљем тексту: Извештај).
Увидом у Извештај утврђено је следеће:

- да су понуде доставила четири понуђача и то :
 1. ПОНУДА Бр: 404-74/15-I „БАНЕС-ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Београд, Ул. Стојана Љубића бр 3а
 1. ПОНУДА Бр: 404-74/15-II „ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА БЕОГРАД“ а.д. Београд, Ул. Пожешка бр 104 а
 1. ПОНУДА Бр: 404-74/15-III „БАНКОВИЋ“ д.о.о. Црна Трава, Ул. Милентија Поповића бб
 1. ПОНУДА Бр: 404-74/15-IV „ТЕРМОМОНТ“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Недића бр 1

ПРЕГЛЕД ПОНУДА:
На основу извршеног прегледа понуда, а у складу са поднетим доказима о испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), утврђено је да:


 1. ПОНУДА Бр: 404-74/15-I БАНЕС-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Београд, Ул. Стојана Љубића бр 3а, је благовремена и неприхватљива из разлога што нису испуњени додатни услови у складу са чланом 76. Закона о јавним, па се неће узимати у даље разматрање.

Понуђач подноси заједничку понуду:
 • „WD Concord West“ д.о.о. Београд, Ул. Зрењанински пут 152 ђ

 • „Inter Fast“ д.о.о. Београд, Ул. Овчански пут бр 32
 1. Укупна понуђена цена:је 37.187.894,00 динара без ПДВ-а
је 44.625.472,80 динара са ПДВ-ом 1. Рок завршетка радова: 120 дана од дана увођења у посао.
 1. Гарантни рок: 2 године.
 1. Рок и начин плаћања: 15 дана по завршеним радовима.
 1. Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда


Образложење:


 1. Увидом у понуду смо уочили одређена неслагања. У Споразуму о заједничком наступању који су потписала сва три понуђача дана 16.09.2015. а у члану 7. стоји да је „Банес-Инжењеринг“ д.о.о. као носилац посла одговоран за управљање пројектом у целини, да именује одговорне извођаче радова и квалификовану радну снагу за свој део радова, а да изводи грађевинско-занатске радове, машинске радове и радове на лифту; да „WD Concord West“ д.о.о. именује одговорне извођаче радова и квалификовану радну снагу за свој део радова, а да изводи радове на водоводу и канализацији; да „Inter Fast“ д.о.о. именује одговорне извођаче радова и квалификовану радну снагу за свој део радова, а да изводи радове на електроинсталацијама слабе и јаке струје. Даљим увидом у доказе о поседовању кадровског капацитета смо уочили да је „Банес-инжењеринг“ д.о.о. доставио доказе за следеће раднике: Одговорни извођач са лиценцом 400, Одговорни извођач са лиценцом 430, Одговорни извођач са лиценцом 450, Одговорни извођач са лиценцом 381, молер, помоћни грађевински радник, два електротехничара за расхладне и термичке уређаје и два заваривача. „WD Concord West“ д.о.о. је доставио доказе за следеће раднике: два одговорна извођача са лиценцом 400, два одговорна извођача са лиценцом 410, шест молера и четири монтера. Увидом у анексе уговора о раду у којима је детаљно описано које ће послове запослени обављати, дошли смо до сазнања да заправо у опису посла четири монтера које је „WD Concord West“ д.о.о. доставио, у члану 3. Стоји да ће запослени обављати послове на монтажи и одржавању транспортних средстава, платформи и лифтова. Из свега наведеног, Комисија је утврдила контрадикторност самог споразума јер утврђивањем чињеница, „Банес-инжењеринг“ д.о.о. не може да испуни споразум јер не поседује квалификовану радну снагу за свој део радова на који се Споразумом обавезао, односно за део који се односи на радове на лифту, већ тај део једино може испунити „WD Concord West“ д.о.о.
 1. За доказивање Пословног капацитета се захтевало од понуђача да достави попуњену и оверену референту листу. Референта листа (Образац 7) није печатирана од стране понуђача, већ само од инвеститора иако је у напомени наглашено: „По потреби овај образац фотокопирати и сваку страну оверити печатом“. Такође, дана 16.09.2015. су објављена питања и одговори које је и наведени понуђач приложио уз понуду, где у питању број 6 стоји следеће: „Питање: Које доказе за референцу од 250.000.000,00 динара понуђач треба да достави? Да ли је довољно доставити потврду на обрасцу 7. и ко оверава образац, наручилац или извођач односно понуђач?

Одговор: Као што сто стоји на страни 10 конкурсне документације, као доказ за референцу се достављају фотокопије уговора и попуњена и оверена референтна листа и од стране Наручиоца и од понуђача, односно попуњен и оверен Образац 7“.


 1. За доказивање Техничког капацитета од понуђача се захтевало да има између осталог и два камиона кипера мин носивости 8 т, багер масе преко 20 т, багер масе до 5 т и аутодизалицу носивости преко 20 т. Уговор о закупу техничких средстава, закључен дана 05.11.2014. у Београду између предузећа „Грађевинар Коцић“ и „Банес-Инжењеринг“ где закуподавац даје у закуп два камиона кипер TERBERG FM 2000 T, један багер AKERMAN EC230B гусеничар и аутодизалицу LOKOMO MS 313 N, није валидан, јер у члану 2. Овог уговора стоји да закуподавац даје у закуп закупцу тражена средства почев од 05.11.2014. на период од 12 (дванаест) месеци, што значи до 05.11.2015. Самим тим не покрива се период трајања радова које је понуђач понудио и који износи 120 дана. Уз Уговор о закупу није достављен ни анекс којим би се рок закупа техничких средстава продужио, па Комисија не може да призна овај Уговор као валидан доказ.
 1. Уговор о закупу аутодизалице, закључен дана 23.09.2015. у Београду, између предузећа „Банес-Инжењеринг“ д.о.о. и „Аутокран“ д.о.о. где закуподавац даје у закуп аутодизалицу 40 т носивости, ради учешћа у јавној набавци, такође није валидан из разлога што се из члана 1. Поменутог уговора види да је аутодизалица узета под закуп само ради учествовања на јавној набавци, а не за радове предвиђене овом јавном набавком. Такође у поменутом уговору не постоји марка аутодизалице, ни регистарска ознака, ни број шасије, нити било који доказ са којим би могли да упоредимо очитану саобраћајну дозволу која се налазила у понуди одмах иза уговора. У споменутој саобраћајној дозволи, регистарске ознаке BG194-CC стоји да је власник „Аутокран“ д.о.о. а марка теретног возила је Terex Demag, међутим саобраћајну дозволу не можемо повезати са поменутим Уговором и самим тим не постоји доказ о поседовању аутодизалице са карактеристикама које смо захтевали.
 1. Уговор о закупу техничких средстава, закључен дана 23.09.2015. у Београду, између Александрић Слободана и предузећа „Банес-Инжењеринг“ д.о.о. у члану 1. дефинише да је закуподавац власник аутодизалице HIDROS T 321, регистарске ознаке BG 887-JL. Уз уговор је достављена и очитана саобраћајна дозвола на исти регистарски број у којој стоји да је носивост аутодизалице нула. Затим је приложен Стручни налаз за аутодизалицу регистарске ознаке BG 001-OO у коме је наведено да је корисник опреме за рад СЗМДР „Ас“, Угриновци, у којој између осталог, стоји да је максимална носивост аутодизалице 32000 кг. Комисија овај доказ не може прихватити јер стварно стање на основу поднетих доказа не може да се утврди из разлога што аутодизалица регистарске ознаке BG 887-JL не може да се утврди да испуњава тражени капацитет, а аутодизалица регистарске ознаке BG 001-OO не може да се повеже са поменутим Уговором о закупу који је склопљен са физичким лицем, јер је корисник опреме за рад потпуно друго предузеће, односно СЗМДР „Ас“ из Угриноваца.
 1. За доказивање Кадровског капацитета је захтевано од понуђача да има два атестирана вариоца. Понуђач је доставио уговоре о допунском раду за два атестирана вариоца и фотокопије тражених атеста. Комисија је утврдила неправилност јер атест који се односи на Драгана (Никола) Бајић није исправан из разлога што је уверење издато 27.06.2014. и важи до 24.06.2016. и ниједном није оверено од стране послодавца да уверење важи иако је доле испод наведено да уверење важи само под условом да послодавац потврђује да је на сваких 6 месеци заваривач обављао послове за које је уверење издато, при чему је предвиђено да се у табели констатује продужење уверења од стране послодавца на сваких 6 месеци уписивањем следећих података: датум, потпис и звање. Ако се уверење не овери на сваких 6 месеци, оно престаје да важи. Такође, атест за Дариа (Драго) Визец није исправан из разлога што је уверење издато 28.06.2014. и важи до 25.06.2016. и ниједном није оверено од стране послодавца да уверење важи иако је доле испод наведено да уверење важи само под условом да послодавац потврђује да је на сваких 6 месеци заваривач обављао послове за које је уверење издато, при чему је предвиђено да се у табели констатује продужење уверења од стране послодавца на сваких 6 месеци уписивањем следећих података: датум, потпис и звање. Ако се уверење не овери на сваких 6 месеци, оно престаје да важи. Дакле, поднете фотокопије тражених атеста нису валидне јер послодавац, односно одговорно лице послодавца није потврђивао на сваких 6 месеци да је заваривач обављао послове за које се издаје уверење, чиме престаје да важи поменуто уверење и Комисија овај доказ не може да прихвати. 1. ПОНУДА Бр: 404-74/15-II „ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА БЕОГРАДа.д. Београд, Ул. Пожешка бр 104 а, је благовремена и неприхватљива из разлога што прелази процењену вредност, па се неће узимати у даље разматрање.

Понуђач подноси заједничку понуду: • „Инстал тех“ д.о.о. Београд, Ул. Булевар Краља Александра бр 183/4
 1. Укупна понуђена цена:је 45.479.970,30 динара без ПДВ-а
је 54.575.964,36 динара са ПДВ-ом 1. Рок завршетка радова: 120 дана од дана увођења у посао.
 1. Гарантни рок: 2 године.
 1. Рок и начин плаћања: 45 дана по завршеним радовима.
 1. Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда 1. ПОНУДА Бр: 404-74/15-III „БАНКОВИЋ“ д.о.о. Црна Трава, Ул. Милентија Поповића бб, је благовремена и неприхватљива из разлога што прелази процењену вредност, па се неће узимати у даље разматрање.

Понуђач самостално подноси понуду.
 1. Укупна понуђена цена:је 49.966.305,16 динара без ПДВ-а
је 59.959.566,19 динара са ПДВ-ом 1. Рок завршетка радова: 120 дана од дана увођења у посао.
 1. Гарантни рок: 2 године.
 1. Рок и начин плаћања: 15 дана по завршеним радовима.
 1. Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда 1. ПОНУДА Бр: 404-74/15-IVТЕРМОМОНТ“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Недића бр 1, је благовремена, одговарајућа и прихватљива.

Понуђач самостално подноси понуду.
 1. Укупна понуђена цена:је 43.327.057,00 динара без ПДВ-а
је 51.992.468,40 динара са ПДВ-ом 1. Рок завршетка радова: 120 дана од дана увођења у посао.
 1. Гарантни рок: 2 године.
 1. Рок и начин плаћања: 15 дана по завршеним радовима.
 1. Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда

ОЦЕНА ПОНУДА:
Приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и прихватљивих понуда, а имајући у виду да је критеријум за избор најповољније понуде најнижа понуђена цена, Комисија за јавне набавке је утврдила следеће у овој јавној набавци:


 1. ПОНУДА Бр: 404-74/15-IVТЕРМОМОНТ“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Недића бр 1, је благовремена, одговарајућа и прихватљива.

Понуђач самостално подноси понуду.
 1. Укупна понуђена цена:је 43.327.057,00 динара без ПДВ-а
је 51.992.468,40 динара са ПДВ-ом 1. Рок завршетка радова: 120 дана од дана увођења у посао.
 1. Гарантни рок: 2 године.
 1. Рок и начин плаћања: 15 дана по завршеним радовима.
 1. Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда

На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-74/15 од 02.10.2015. доносим одлуку као у диспозитиву.


Одлуку доставити: Јавном правобранилаштву, Комисији за јавне набавке, Одељењу за финансије, привреду, друштвене делатности и планирање и архиви општине Вождовац.


Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

I Број: 404-74/15 од 02.10.2015.

ПРЕДСЕДНИК


Александар Савић

База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница