Од 17. 08. 2015. по Позиву бр 404-112/15, доносим одлук у о додели уговораСкачать 45.33 Kb.
Дата09.05.2016
Размер45.33 Kb.
На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке председника градске општине Вождовац о покретању отвореног поступка јавне набавке који се односи на „Реконтрукција дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж“, I бр 404-112/15 од 17.08.2015. по Позиву бр 404-112/15, доносим


О Д Л У К У

о додели уговора

БИРА СЕ понуда понуђача A.D.D. SYSTEM“ д.о.о. Београд, Ул. Петра Мећаве бр 19, број понуде: 23/2015 од 16.09.2015. КАО НАЈПОВОЉНИЈА.О б р а з л о ж е њ е

Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-112/15 од 17.08.2015. покренут је отворени поступак јавне набавке који се односи на „Реконтрукција дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж“, процењене вредности до 1.663.999,33 динара без ПДВ-а, ОРН 45454000,(у даљем тексту: предметна јавна набавка), коју спроводи Комисија за јавне набавке.

Дана 18.08.2015. Позив за достављање понуда под бр 404-112/15 је постављен на Порталу јавних набавки и сајту ГО Вождовац. У наведеном позиву утврђен је критеријум за избор најповољније понуде и то најнижа понуђена цена. Дана 17.09.2015 године је у просторијама Градске општине Вождовац спроводен поступак јавног отварања понуда, о чему је састављен Записник о отварању понуда. Отварању понуда су присуствовали представници понуђача „E.F.S.“ д.о.о: Владимир Биљић који је поднео пуномоћје бр 131/15 и „Банес-инжењеринг“ д.о.о: Јован Јурић који је поднео пуномоћје бр 109/09-2015. Стручна оцена понуда спроведена је дана 18.09.2015. на основу које је сачињен Извештај о стручној оцени понуда (у даљем тексту: Извештај).
Увидом у Извештај утврђено је следеће:

- да су понуде доставила три понуђача и то :
 1. ПОНУДА Бр: 404-112/15-I „БАНЕС-ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Београд, Ул. Стојана Љубића бр 3а
 1. ПОНУДА Бр: 404-112/15-II „E.F.S.“ д.о.о. Београд, Ул. Саве Машковића бр 3/I/9
 1. ПОНУДА Бр: 404-112/15-III „A.D.D. SYSTEM“ д.о.о. Београд, Ул. Петра Мећаве бр 19ПРЕГЛЕД ПОНУДА:
На основу извршеног прегледа понуда, а у складу са поднетим доказима о испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), утврђено је да:


 1. ПОНУДА Бр: 404-112/15-I БАНЕС-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Београд, Ул. Стојана Љубића бр 3а, је благовремена и неприхватљива из разлога што није испуњен додатни услов у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама-технички капацитет, па се неће узимати у даље разматрање.

Понуђач понуду подноси самостално.
 1. Укупна понуђена цена:је 1.377.100,00 динара без ПДВ-а
је 1.652.520,00 динара са ПДВ-ом 1. Рок завршетка радова: 30 дана од дана увођења у посао.
 1. Гарантни рок: 2 године.
 1. Рок и начин плаћања: 15 дана по завршеним радовима.
 1. Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда


Образложење: За доказивање поседовања техничког капацитета, од понуђача се захтевало да има камион носивости од 3,5 т, а горе поменути понуђач је доставио доказе за поседовање два камиона и то камион кипер TERBERG FM 2000 t 8x8 носивости 27860 кг (27 т) и TERBERG FM 2000 t 8x8 носивости 28420 (28 т) што прелази дозвољени габарит, јер коловозна конструкција не може да издржи велико оптерећење, чиме није испунио додатни услов.

2. ПОНУДА Бр: 404-112/15-II E.F.S. д.о.о. Београд, Ул. Саве Машковића бр 3/I/9, благовремена и неприхватљива из разлога што прелази процењену вредност набавке па се неће узимати у даље разматрање.

Понуђач понуду подноси самостално.
 1. Укупна понуђена цена:је 1.864.040,00 динара без ПДВ-а
је 2.236.848,00 динара са ПДВ-ом 1. Рок завршетка радова: 30 дана од дана увођења у посао.
 1. Гарантни рок: 2 године.
 1. Рок и начин плаћања: 45 дана по завршеним радовима.
 1. Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда


3.ПОНУДА Бр: 404-112/15-III „A.D.D. SYSTEM“ д.о.о. Београд, Ул. Петра Мећаве бр 19, је благовремена, одговарајући и прихватљива.
Понуђач понуду подноси самостално.


 1. Укупна понуђена цена:је 1.657.750,00 динара без ПДВ-а
је 1.989.300,00 динара са ПДВ-ом 1. Рок завршетка радова: 30 дана од дана увођења у посао.
 1. Гарантни рок: 2 године.
 1. Рок и начин плаћања: 15 дана по завршеним радовима.
 1. Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда


ОЦЕНА ПОНУДА:
Приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и прихватљивих понуда, а имајући у виду да је критеријум за избор најповољније понуде најнижа понуђена цена, Комисија за јавне набавке је утврдила следеће у овој јавној набавци:
1. ПОНУДА Бр: 404-112/15-III „A.D.D. SYSTEM“ д.о.о. Београд, Ул. Петра Мећаве бр 19, је благовремена, одговарајући и прихватљива.
Понуђач понуду подноси самостално.


 1. Укупна понуђена цена:је 1.657.750,00 динара без ПДВ-а
је 1.989.300,00 динара са ПДВ-ом 1. Рок завршетка радова: 30 дана од дана увођења у посао.
 1. Гарантни рок: 2 године.
 1. Рок и начин плаћања: 15 дана по завршеним радовима.
 1. Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда

На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-112/15 од 18.09.2015. доносим одлуку као у диспозитиву.

Одлуку доставити: Јавном правобранилаштву, Комисији за јавне набавке, Одељењу за финансије, привреду, друштвене делатности и планирање и архиви општине Вождовац.
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

I Број: 404-112/15 од 18.09.2015.

ПРЕДСЕДНИК


Александар Савић

База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница