Община видин ценово предложениеСкачать 26.39 Kb.
Дата27.04.2016
Размер26.39 Kb.
Програма БГ08

Културно наследство и съвременни изкуства“


Образец № 14


ДО

KMETA НА

ОБЩИНА ВИДИН


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: „Консервация и реставрация на турски склад в района на крепостта „Баба Вида” и адаптацията му като археологически музей – епиграфски център; идентификатор 10971.501.16, УПИ ІV, кв. 507, гр. Видин, общ. Видин”
ОТ УЧАСТНИК: ____________________________________________________________

(посочете фирма/наименованието на участника)УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. След запознаване с документацията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка ние предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно документацията за участие и техническата спецификация

ПРЕДЛАГАМЕ:
1. Да изпълним обществената поръчка при следните условия:
Общата цена на предлаганата от нас услуга е в размер на ……………….. лева без ДДС, респективно …………………………… лева с ДДС, формирана, както следва:


  • Упражняване на строителен надзор за обект: „Консервация и реставрация на турски склад в района на крепостта „Баба Вида” и адаптацията му като археологически музей – епиграфски център; идентификатор 10971.501.16, УПИ ІV, кв. 507, гр. Видин, общ. Видин – ……………….. лева без ДДС, респективно …………………………… лева с ДДС,.

  • Упражняване на инвеститорски контрол за обект: „Консервация и реставрация на турски склад в района на крепостта „Баба Вида” и адаптацията му като археологически музей – епиграфски център; идентификатор 10971.501.16, УПИ ІV, кв. 507, гр. Видин, общ. Видин – ……………….. лева без ДДС, респективно …………………………… лева с ДДС.

2. Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 120 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в обявлението за обществена поръчка и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

ПРИЛОЖЕНИЯ:1. Електронен /оптичен/ носител, който да съдържа сканирано копие на съдържанието на плик № 3.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


*Забележка:

Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис Плик № 3 „Предлагана цена” на ………… (наименование на участника), поставен в плика с офертата.

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на достъп до културно наследство и културни продукти в Община Поморие чрез отваряне за посещения на сгради с културно-историческа стойност и разработване на нови дигитални съдържания в областта на културното наследство“, който се финансира по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременно изкуство“ в рамките на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на ФП на ЕИП, подписан между България, Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия“


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница