Община бургасСкачать 38.64 Kb.
Дата09.05.2016
Размер38.64 Kb.

ОБЩИНА БУРГАС


8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БУРГАС
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
от инж. Чанка Иванова Коралска,

за Кмет на Община Бургас
ОТНОСНО: Избор на форма на управление на горските територии, собственост на Община Бургас.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Бургас е собственик на 1816.4 ха горски територии, за които през 2014 г. се изготви Горскостопански план, с предвидени лесовъдски мероприятия за десетгодишен период. Те се намират в землищата на градовете Бургас и Българово, както и селата Банево, Брястовец, Димчево, Драганово, Извор, Изворище, Маринка, Равнец и Твърдица.

Тези гори, голи горски площи и земеделски територии, придобили характеристика на гора, собственост на Община Бургас, са разположени на територията на ТП ДГС “Бургас” и ТП ДЛС “Ропотамо” към ЮИДП Сливен, в териториалният обхват за контрол на РДГ Бургас .

През 2014 г., в съответствие със законовото изискване, произтичащо от чл.13 от ЗГ, Община Бургас възложи изготвяне на Горскостопански план, със срок на действие десет години. Планът е одобрен със Заповед №РД 16-0393/27.11.2014 г. на Директора на Регионална дирекция на горите (РДГ) – Бургас. В плана са анализирани природните условия и типовете горски месторастения в района на общинските гори, изчислен е екологоикономическият ефект от планирания и подходящ за месторастенията бъдещ състав и са показани данни за извършената инвентаризация .

Към Горскостопанския план са изготвени План за дейностите по опазване от пожари и данни за защитените зони по Директива Натура 2000 на горските територии и земеделските територии, придобили характеристика на гора, собственост на Община Бургас.

Разпоредбата на чл.181, ал.3 от Закона за горите, задължава общините, притежаващи горските територии с площ над 1500 ха да управляват същите чрез общинска горска структура, организирана в една от следните форми:

а)структурно звено в администрацията на общината;

б)търговско дружество, в което общината е едноличен собственик на капитала;

в)общинско предприятие по смисъла на Закона за общинската собственост.

Друга възможна форма на управление на общинските гори е от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства въз основа на договор. Тази законова възможност в случая е неприложима, тъй като по силата на сключен през 2014 г. договор с Държавен Фонд “Земеделие“ по проект „Възобновяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“, за Община Бургас е възникнало задължение „да не прехвърля правото на собственост и/или да не преотстъпва правото на ползване върху активите- предмет на подпомагане, под каквато и да е форма“.

Съгласно чл. 181, ал. 2 от Закона за горите, изборът на формата на управление на горските територии - общинска собственост се определя с решение на общинския съвет.

Предвид специфичния характер на дейността по стопанисване на горски територии, считам, че не е икономически целесъобразно управлението им да се осъществява от структурно звено в администрацията на общината. Създаването на такова звено би натоварило общинския бюджет и изисква допълнителен фонд „Работна заплатата“.

Целесъобразно е управлението на общинските горски територии да се предостави на търговско дружество, в което общината е едноличен собственик на капитала. Предлагам това дружество да е „Бургаски пазари“ ЕООД, чиято основна икономическа дейността е управление, стопанисване и отдаване под наем на недвижими имоти, общинска собственост. Управлението на горските територии е най-близко до предмета на дейност на търговеца. Така избраната форма на стопанисване на горските територии няма да натоварва общинския бюджет.

Предвид гореизложеното, на основание 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.181, ал.2 от Закона за горите, във връзка с чл. 181, ал.1, б. „б“ от Закона за горите, предлагам Общински съвет- Бургас, да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я:


  1. Определя управлението на горските територии, собственост на Община Бургас да се осъществява от „Бургаски пазари“ ЕООД, с ЕИК 102657921, седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Цариградска №57, представлявано от управителя – Живко Панайотов.

  2. Упълномощава Кмета на Община Бургас да извършва всички правни и фактически действия, произтичащи от решението по т. 1.

  3. Задължава управителя на „Бургаски пазари“ ЕООД да извърши всички необходими действия по управление на горските територии, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Приложение: инвентаризационен и горскостопански план на горските територии, собственост на Община Бургас, Заповед №РД-16-0393/27.11.2014 г. на Директора на РДГ – Бургас.


Чанка Коралска

За Кмет на Община Бургас

(Заповед №№3062/09.11.2015 г. на Кмета на Община Бургас)
Съгласували:

Божидар Кънчев

Секретар на Община Бургас
Стоян Арнаудов

Директор на Дирекция УОС


Изготвил:

Пенка БуйноваГлавен експерт в дирекция УОС


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница