Община борово, област русеСкачать 35.06 Kb.
Дата09.05.2016
Размер35.06 Kb.
ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

З А П О В Е Д
№ 490

гр. Борово, 17.09.2012 г.


На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал.1, т.1 във връзка с чл.49, ал.1, т.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, като взех предвид Протокол от 17.09.2012г. на Комисия, назначена със Заповед № 489/ 17.09.2012г. на кмета на общината за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост в гр.Борово от обект № 05611.176.2, отдел /подотдел/ 126”а” и 126”б”, открит със Заповед № 434/ 22.08.2012г. на кмета на община Борово,
Н А Р Е Ж Д А М:
І. Определям класирания на първо място участник ЕТ “Комтрейд-Костадин Илиев”, ЕИК:117603420, със седалище и адрес на управление: с. Баниска, общ. Две могили, обл. Русе, ул. “Хан Исперих” № 5, с управител Костадин Илиев Костадинов, представляван от Пламен Костадинов Илиев, упълномощен с пълномощно от 29.04.2011г. на нотариус С.Константинова с рег.№ 385 на НК / РС-Бяла, за КУПУВАЧ в проведения търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост в гр.Борово от обект № 05611.176.2, отдел /подотдел/ 126”а” и 126”б”, с достигната цена в размер на 24 546,00 лв. /Двадесет и четири хиляди петстотин четиридесет и шест лева и нула ст./ без ДДС или 29 455,20 лв. /Двадесет и девет хиляди четиристотин петдесет и пет лева и 20 ст./ с включен ДДС.

ІІ. В рамките на едноседмичен срок от датата на влизане в сила на настоящата заповед, спечелилият търга участник подписва договор.

ІІІ. Преди сключване на договора, определеният за купувач е длъжен да внесе Гаранция за изпълнение на договора в размер на 10% от достигнатата цена на обекта без ДДС – 2454,60 лв. по банкова сметка на община Борово: BG 60 CECB 97903370380600, BIC код CECBBGSF, при ЦКБ – Русе, като внесената Гаранция за участие в размер на 730,00лв. се трансформира в гаранция за изпълнение на договора, а купувачът довнася разликата между дължимата гаранция за изпълнение на договора и внесената гаранция за участие в търга, като представя документа за довнасянето при сключване на договора .

ІV. Петдесет процента (50%) от достигнатата продажна цена с включен ДДС /или 14 727,60 лв./ се заплаща авансово при сключването на договора по сметка на община Борово IBAN: BG73CECB97908470380600, BIC: CECBBGSF, код за вид плащане: 444000, при ЦКБ – Русе, за което спечелилият търга представя надлежен документ.

V. При сключване на договора Купувачът е длъжен да представи следните документи: Удостоверение от община Борово за липса на парични задължения към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; Документ за внесена Гаранция за изпълнение на договора; Свидетелство за съдимост на членовете на УО на търговеца. Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора. Договор не се сключва с купувач, който има парични задължения към общината.

VІ. Въз основа на представените от купувача документи за извършените плащания на дължимите суми и документите от съответните органи, да се подготви договор и да се предложи за подпис на лицето. Договор не се сключва с кандидат, определен за изпълнител, който не представи документите в указания срок.VІІ. В случай, че купувачът откаже да сключи договор или да заплати предложената от него цена и дължимите суми в указания срок, губи правото за сключване на сделка по предмета на публичния търг, както и внесената гаранция за участие, а за сключване на договор се поканва вторият класиран участник в явния търг, а именно “Еколес-2002” ЕООД, ЕИК: 117597210 със седалище и адрес на управление с.Ценово, общ.Ценово, обл.Русе, ул. “Етър” № 1, представлявано от управителя Богдан Иванов Александров - управител, при същите условия, на достигнатата от него цена в размер на 24 306, 00 лв. / Двадесет и четири хиляди триста и шест лева и нула ст./ без ДДС.
VІІІ. Заповедта да се съобщи по реда на чл. 61 АПК на участниците в търга: “Еколес-2002” ЕООД - с.Ценово, на ЕТ “Комтрейд-Костадин Илиев”- с.Баниска, и да се публикува на интернет страницата на община Борово.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мариета Йорданова - Директор на Дирекция „Обща администрация” в общината.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на М. Йорданова - директор на Дирекция „Обща администрация”, Е. Илиев – Директор на ОП “ГФЧ” при община Борово, на П.Енева – гл.експерт „Общинска собственост” и на Г.Янакиева – юрисконсулт в общината, за сведение и изпълнение.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й Кмета на община Борово пред Административен съд – гр.Русе.


ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на община Борово


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница