Общи разпоредбистраница9/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   36
Раздел IV

Разстояние на безопасност и надводен борд
Чл. 364. (1) Разстоянието на безопасност е равно най-малко на сумата от:

1. допълнителното странично потапяне, което, измерено по обшивката на корпуса, се причинява от ъгъла на крена съгласно чл. 353, ал. 1, т. 5;

2. остатъчното разстояние на безопасност съгласно чл. 353, ал. 1, т. 7.

(2) За кораби без преградна палуба разстоянието на безопасност е равно най-малко на 500 mm.Чл. 365. (1) Надводният борд е равен най-малко на сумата от:

1. допълнителното странично потапяне, което, измерено по обшивката на корпуса, се причинява от ъгъла на крена съгласно чл. 353, ал. 1, т. 5;

2. остатъчния надводен борд съгласно чл. 353, ал. 1, т. 6.

(2) Надводният борд е най-малко 300 mm.Чл. 366. Равнината на най-дълбоко газене се определя така, че да осигури съответствие с разстоянието на безопасност съгласно чл. 364 и надводния борд съгласно чл. 365 и раздели II и III на тази глава.

Чл. 367. По изключение ИА "МА" може да установи по-голямо разстояние на безопасност или по-голям надводен борд от съображения за безопасност.
Раздел V

Максимално допустим брой пътници
Чл. 368. Изпълнителна агенция "Морска администрация" определя максимално допустимия брой пътници, който се записва в корабното удостоверение на Общността.
Чл. 369. (1) Не се допуска максимално допустимият брой пътници да превишава някоя от следните стойности:

1. броят на пътниците, за които е доказано наличие на пункт за евакуация съгласно чл. 375;

2. броят на пътниците, който е взет под внимание при изчисляването на устойчивостта съгласно раздел III на тази глава;

3. броят на наличните койки за пътници на пътнически кораби с жилищни помещения, използвани за пътувания с нощувки.

(2) На кораби с жилищни помещения, които се използват и за дневни пътувания, броят на пътниците се изчислява за ползване като кораби за дневни пътувания и като пътнически кораби с жилищни помещения и се записва в корабното удостоверение на Общността.

Чл. 370. Максимално допустимият брой пътници на борда на кораба се указва с ясно видими и четливи табели или надписи.
Раздел VI

Помещения и пространства за пътниците
Чл. 371. (1) (Предишен текст на чл. 371 – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Помещенията за пътниците:

1. на всички палуби се намират зад таранната преграда и, доколкото са под палубата на преградите, пред кърмовата преграда;

2. са отделени с газонепроницаеми прегради от машинното и котелното отделение;

3. са подредени така, че не пречат на безпрепятствения обзор съгласно раздел II на глава шеста.

(2) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Частите на палубата, които са затворени от навеси или подобни подвижни съоръжения не само отгоре, но също така напълно или частично отстрани, трябва да отговарят на същите изисквания като затворените помещения за пътници.

Чл. 372. Шкафовете и помещенията по чл. 270, ал. 1 и предназначени за съхранение на запалими течности се разполагат извън пространството за пътниците.

Чл. 373. (1) Броят и широчината на изходите от помещенията за пътници отговарят на следните условия:

1. помещенията или групите от помещения, проектирани или приспособени за 30 или повече пътници, или с койки за 12 или повече пътници, да имат най-малко два изхода, като на кораби за дневни пътувания се допуска единият от тези два изхода да бъде заменен от два аварийни изхода, а помещенията, с изключение на кабините, и групите помещения, които имат само един изход, имат най-малко един авариен изход;

2. за помещенията под палубата на преградите се допуска един от изходите да бъде водонепроницаема врата в преградата съгласно чл. 347, ал. 11, водеща към съседен отсек, от който до горната палуба да може да се стигне директно, а другият изход да извежда пряко или, ако е разрешено, съгласно т. 1, служи като авариен изход на открито, или към палубата на прегрите; това изискване не важи за отделните кабини;

3. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) изходите съгласно т. 1 - 2 са съответно подредени и имат чиста широчина не по-малка от 0,80 m и чиста височина не по-малка от 2 m, като за вратите на пътническите кабини и други малки помещения се допуска чистата широчина да бъде намалена до 0,70 m;

4. за помещения или групите от помещения, предназначени за повече от 80 пътници, сумата от широчините на всички изходи, предназначени за пътниците и използвани при извънредни ситуации, е не по-малко от 0,01 m на пътник;

5. ако общата широчина на изходите се определя от броя пътници, широчината на всеки изход е не по-малка от 0,005 m на пътник;

6. аварийните изходи имат най-къса страна с дължина не по-малка от 0,60 m или минимален диаметър 0,70 m, отварят се по посока на евакуацията и са маркирани и от двете страни;

7. изходите на помещенията, предназначени за ползване от лица с ограничена подвижност, имат чиста широчина не по-малка от 0,90 m, а изходите, обичайно използвани за качване и слизане на лица с ограничена подвижност, имат чиста широчина не по-малка от 1,50 m.

(2) Вратите на помещенията за пътници отговарят на следните условия:

1. отварят се навън или са изградени като плъзгащи се врати, с изключение на вратите, водещи към свързващите коридори;

2. вратите на кабината са конструирани по такъв начин, че могат да се отключват и отвън по всяко време;

3. механично задвижваните врати се отварят лесно в случай на отказ на захранването с енергия на механизма;

4. вратите, предназначени за ползване от лица с ограничена подвижност, имат минимален просвет 0,60 m откъм посоката, от която се отварят, между вътрешния край на рамката на вратата от страната на бравата и прилежащата перпендикулярна стена.

Чл. 374. (1) Свързващите коридори отговарят на следните условия:

1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) имат чиста широчина не по-малка от 0,80 m или, ако водят към помещения, използвани от повече от 80 пътници, съответстват на изискванията по чл. 373, ал. 1, т. 4 и 5 по отношение на широчината на изходите, водещи към свързващите коридори;

2. имат чиста височина не по-малка от 2 m;

3. свързващите коридори, предназначени за ползване от лица с ограничена подвижност, имат чиста широчина не по-малка от 1,30 m;

4. свързващите коридори с широчина над 1,50 m имат перила от всяка страна;

5. когато част от кораба или помещение, предназначено за пътници, се обслужва само от един свързващ коридор, чистата му широчина е не по-малка от 1 m;

6. не се допуска наличието на стъпала в тях;

7. да водят само до открити палуби, помещения или стълбища;

8. задънените им части са не по-дълги от 2 m.

(2) Освен на изискванията по ал. 1 маршрутите за евакуация отговарят и на следните изисквания:

1. стълбищата, изходите и аварийните изходи са разположени така, че при пожар в която и да е част останалите части да могат да се опразнят безопасно;

2. маршрутите за евакуация водят по най-късия път до пунктовете за евакуация по чл. 375;

3. маршрутите за евакуация не преминават през машинните отделения или камбузите;

4. да няма в тях монтирани стъпенки, подвижни стълби или други подобни, възпрепятстващи движението на пътниците;

5. вратите към маршрутите за евакуация да са конструирани така, че да не намаляват минималната широчина на маршрута за евакуация по ал. 1, т. 1 или 5;

6. маршрутите за евакуация и аварийните изходи са ясно означени и знаците се осветяват от системата за аварийно осветление.

(3) Маршрутите за евакуация и аварийните изходи се осигуряват с надлежна система за ръководство на безопасността.

Чл. 375. За всички лица на борда се определят сборни пунктове, които да отговарят на следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) общата площ на сборните пунктове As в квадратни метри (m2) съответства най-малко на следната стойност:

а) кораби за дневни пътувания: As = 0,35 Fmax [m2];

б) кораби с жилищни помещения: As = 0,45 Fmax [m2],

където:

"Fmax " е максимално допустимият брой пътници на борда;2. всеки отделен сборен пункт или място за евакуация, по-голямо от 10 m2;

3. в сборните пунктове няма мебели независимо дали са подвижни или не;

4. ако в помещение, където е обособен сборен пункт, има подвижни мебели, те са подходящо укрепени, за да не се хлъзгат;

5. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) в случай че в помещение, в което са определени сборни пунктове, се намират неподвижни седалки или скамейки, съответният брой лица не се взема под внимание при пресмятането на общата площ на сборните пунктове съгласно т. 1; броят на лицата, за които са предвидени неподвижни седалки или скамейки в едно помещение, не трябва да надвишава броя на лицата, за които е определен сборен пункт в това помещение;

(*) Бел. ред. - В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища - ДВ, бр. 49 от 2009 г. с § 6, т. 3 законодателят неточно е записал да се преномерират т. 5 - 8 съответно в т. 6 - 9 при положение, че т. 5 с цитираната наредба се изменя, а не се създава нова. Би следвало т. 5 да е нова, а т. 9 да се отмени.

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) спасителните средства са леснодостъпни от пунктовете за евакуация;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) възможно е хората безопасно да бъдат евакуирани от пунктовете за евакуация от всеки борд на кораба;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) сборните пунктове се намират над пределната линия;

9. (отм., предишна т. 8 - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) сборните пунктове и тези за евакуация са означени като такива на плана по безопасността и означени на борда на кораба;

10. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) разпоредбите по т. 4 и 5 се прилагат също за свободните палуби, на които са определени сборни пунктове;

11. ако на борда има колективни спасителни средства, броят лица, за които тези средства са разчетени, може да не се взема предвид при изчисляване на общата площ на сборните пунктове по т. 1;

12. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) във всички случаи, при които се прилагат приспаданията съгласно т. 5, 10 и 11, общата площ по т. 1 е достатъчна за най-малко 50 % от максималния допустим брой пътници.Чл. 376. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Стълбищата и техните площадки в пространствата за пътници отговарят на следните условия:

1. изградени са в съответствие с европейски стандарт EN 13056:2000;

2. имат чиста широчина най-малко 0,80 m или, ако водят към свързващи коридори или места, използвани от повече от 80 пътници - най-малко по 0,01 m на пътник;

3. имат чиста широчина най-малко 1 m, ако са единственият начин за достъп до помещение за пътници;

4. ако в едно помещение няма поне едно вътрешно стълбище на всеки борд на кораба, са разположени в безопасната зона;

5. стълбищата, предназначени за ползване от лица с ограничена подвижност, отговарят и на следните изисквания:

а) наклонът на стълбищата не превишава 38°;

б) стълбищата имат чиста широчина не по-малка от 0,90 m;

в) спирални стълбища не се допускат;

г) стълбищата не могат да минават напречно на кораба;

д) перилата на стълбищата достигат до 0,30 m след горния и долния край на стълбищата, без да пречат на трасетата на преминаване;

е) перилата, предните части поне на горното и долното стъпало и подовите покрития в краищата на стълбищата са очертани с ярък цвят.

(2) Асансьорите, предназначени за лица с ограничена подвижност, и оборудването за повдигане, като ескалатори или платформи за повдигане, се изработват съгласно стандарт или разпоредба на държава - членка на Европейския съюз.

Чл. 377. Части от палубата, предназначени за пътници и които не са закрити, отговарят на следните условия:

1. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) оградени са с фалшборд или перила с височина не по-малка от 1 m или парапет съгласно европейски стандарт EN 711:1995 с конструкция PE, PG или PZ;

2. фалшбордовете или парапетите на палубите, предназначени за лица с ограничена подвижност, са с височина не по-малка от 1,10 m;

3. отворите и оборудването за качване и слизане и отворите за товарене или разтоварване са обезопасени и имат чиста широчина не по-малка от 1 m;

4. отворите, използвани обичайно за качване и слизане на лица с ограничена подвижност, са с чиста широчина не по-малка от 1,50 m;

5. отворите и оборудването за качване и слизане, които не могат да бъдат наблюдавани от рулевата рубка, са осигурени с оптически или електронни средства за наблюдение;

6. пътниците в седнало положение не пречат на безпрепятствения обзор съгласно раздел II на глава шеста.

Чл. 378. (1) Районите от кораба, непредназначени за пътници, като подходите към рулевата рубка, лебедките, котвените рудани, машинните отделения, се обезопасят против неразрешено влизане.

(2) На подходите по ал. 1 на видно място се поставят знаци, съответстващи на фиг. 1 от приложение № 3.Чл. 379. (1) Траповете се изработват в съответствие с европейски стандарт EN 14206:2003.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да разреши изключение от разпоредбата по чл. 203, ал. 10, като дължината на траповете по ал. 1 бъде по-малка от 4 m, но при спазване изискванията за безопасност.Чл. 380. (1) Местата за придвижване, предназначени за ползване от лица с ограничена подвижност, са с чиста широчина не по-малка от 1,30 m и по тях не се допуска да има прагове и прегради с височина над 0,025 m.

(2) Стените в местата за придвижване, предназначени за ползване от лица с ограничена подвижност, се съоръжават с перила на височина 0,90 m над пода.Чл. 381. (1) Стъклените врати и стени в местата за придвижване и стъклата на прозорците се изработват от предварително разтегнато или ламинирано стъкло.

(2) Вратите, стените и стъклата на прозорците по ал. 1 могат да бъдат произведени от синтетичен материал, разрешен за ползване от противопожарна гледна точка.

(3) Прозрачните врати и стъкла, достигащи до пода в местата за придвижване, се маркират по ясно видим начин.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Надстройките или техните покриви, състоящи се изцяло от панорамни стъкла, и загражденията, състоящи се от тенти, или подобни подвижни съоръжения и надстройките им се проектират по такъв начин и се произвеждат само от материали, така че в случай на злополука да се сведе до минимум рискът от нараняване на лицата на борда.Чл. 382. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Системите за питейна вода отговарят като минимум на раздел V на глава единадесета.

Чл. 383. (1) На разположение на пътниците се осигуряват отделни тоалетни.

(2) Най-малко една от тоалетните се оборудва за използване от лица с ограничена подвижност съгласно съответен стандарт или разпоредба на държава - членка на Европейския съюз, достъпна от всички пространства, предвидени за ползване от лица с ограничена подвижност.Чл. 384. Кабините без отварящи се прозорци се свързват с вентилационна система.

Чл. 385. Помещенията, в които е настанен екипажът или обслужващият персонал, отговарят на разпоредбите по този раздел.
Раздел VII

Допълнителен двигателно-движителен комплекс
Чл. 386. (1) В допълнение към главния двигателно-движителен комплекс корабите се оборудват и с втори независим двигателно-движителен комплекс, така че в случай на повреда на главния двигателно-движителен комплекс корабът да продължи да се движи самостоятелно на собствен ход.

(2) Вторият независим двигателно-движителен комплекс се разполага в отделно машинно отделение.

(3) Ако двете машинни отделения имат общи прегради, те се изработват съгласно чл. 414.
Раздел VIII

Системи и оборудване за безопасност
Чл. 387. (1) Всички пътнически кораби се осигуряват със система за вътрешна връзка в съответствие с чл. 85 - 86.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Системи по ал. 1 се изисква да има също в работните помещения и където няма пряка връзка с рулевата рубка - в сборните пунктове за евакуация на пътниците по чл. 375.Чл. 388. (1) Всички райони за пътниците се разполагат в зоната на чуваемост на системата за вътрешна връзка.

(2) Системата по ал. 1 се проектира така, че предаваната информация да се разграничава ясно от фоновия шум.

(3) Системата за вътрешна връзка не е задължителна, когато има пряка връзка между рулевата рубка и районите за пътници.

Чл. 389. (1) Корабите се оборудват със система за тревога.

(2) Системата по ал. 1:

1. позволява пътниците, членовете на екипажа и обслужващият персонал да сигнализират командването и екипажа на кораба, като сигналът за тревога се подава само в районите, предназначени за командването и екипажа на кораба; само командването на кораба има възможност да спре алармения сигнал; сигналът за тревога се подава от задействащите бутони за тревога, които се монтират на височина от 0,85 до 1,10 m над пода; сигналът се подава най-малко от:

а) всяка кабина;

б) коридорите, асансьорите и стълбищните клетки, като разстоянието до най-близкия задействащ бутон е не повече от 10 m и има най-малко един бутон във всеки водонепроницаем отсек;

в) салоните, каюткомпаниите и подобни помещения за отдих;

г) тоалетните, предназначени за ползване от лица с ограничена подвижност;

д) машинните отделения, камбузите и др. подобни помещения, където има опасност от пожар;

е) хладилните помещения и другите складови помещения;

2. се изисква за сигнализиране на пътниците от командването на кораба, като сигналът за тревога да се чува ясно и безпогрешно във всички помещения, достъпни за пътниците, и да се задейства от рулевата рубка и от място, в което постоянно има екипаж или персонал;

3. се изисква за сигнализиране на членовете на екипажа и обслужващия персонал от командването на кораба, съгласно чл. 87, ал. 1, която достига и до помещенията за отдих на обслужващия персонал, хладилните помещения и другите складови помещения, като задействащите бутони за тревога се обезопасяват против случайно включване.

Чл. 390. (1) Всеки водонепроницаем отсек се оборудва с алармена сигнализация за нивото на водата в трюма.

(2) В трюма се осигуряват две моторни помпи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) На борда се осигурява система за изпомпване на водата от трюма с неподвижно монтирани тръби.

Чл. 391. Вратите на хладилните камери са конструирани така, че, дори и когато са заключени, могат да се отворят отвътре.

Чл. 392. (1) Когато се използват тръбопроводни системи с СО2 под палубата, съответните помещения се оборудват с автоматична вентилационна система, която да се задейства автоматично, когато врата или люк на помещението се отвори.

(2) Допуска се вентилационните тръбопроводи по ал. 1 да стигат до 0,05 m над пода на помещението.Чл. 393. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) (1) В допълнение към корабната аптечка за първа помощ по чл. 203, ал. 1, т. 6 се осигуряват и други аптечки за първа помощ в достатъчни количества.

(2) Аптечките за първа помощ и тяхното съхранение отговарят на изискванията по чл. 203, ал. 1, т. 6.


Раздел IХ

Спасителни средства
Чл. 394. (1) В допълнение към спасителните кръгове по чл. 227 всички части на палубата, предназначени за пътници и които не са закрити, се оборудват с подходящи спасителни кръгове, разположени от двата борда на кораба, на разстояние не повече от 20 m един от друг.

(2) Спасителните кръгове по ал. 1 се считат за подходящи, ако съответстват на:

1. европейски стандарт EN 14144:2003; или

2. Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS 1974), Глава III, Правило 7.1 и Международния кодекс за животоспасяващи уреди, параграф 2.1.

(3) Половината от предписаните кръгове по ал. 1 се оборудват с плаващо въже с дължина не по-малка от 30 m и диаметър от 8 до 11 mm.

(4) Останалата част от предписаните кръгове се оборудват с автоматично включващ се фенер, захранван с батерии, който не загасва във вода.Чл. 395. (1) Освен спасителните кръгове по чл. 394 на разположение на екипажа и обслужващия персонал се осигурява индивидуална спасителна екипировка в съответствие с чл. 228, ал. 1.

(2) За обслужващия персонал, който не е отговорен за изпълняване на задължения съгласно разписанието по безопасността, се разрешават ненадуваеми или полуавтоматично надуваеми спасителни жилетки в съответствие с чл. 228, ал. 1.Чл. 396. Пътническите кораби се оборудват със съоръжение, позволяващо хората безопасно да бъдат прехвърлени на плитчини, на брега или на друго плавателно средство.

Чл. 397. (1) В допълнение към спасителните средства по чл. 394 - 395 се осигуряват индивидуални спасителни средства по чл. 228, ал. 1 за 100 % от максимално допустимия брой пътници.

(2) Разрешено е ползването на ненадуваеми или полуавтоматично надуваеми спасителни жилетки в съответствие с чл. 228, ал. 1.Чл. 398. (1) Терминът "колективни спасителни средства" обхваща корабните лодки съгласно чл. 226 и спасителните салове.

(2) Спасителните салове по ал. 1 отговарят на следните условия:

1. обозначени са с надпис, който посочва предназначението и броя на лица, за които са одобрени;

2. предлагат достатъчно места за сядане за допустимия брой лица;

3. осигуряват плавателност най-малко 750 N на човек в сладки води;

4. разполагат с въже, свързано с пътническия кораб, за да не ги отнася течението;

5. произведени са от подходящи материали и са устойчиви и на нефт, нефтени продукти и температури до 50 °С;

6. заемат и поддържат устойчиво положение и са оборудвани с подходящи устройства, позволяващи за тях да се хваща указаният брой лица;

7. боядисани са във флуоресцентен оранжев цвят или имат флуоресцентни повърхности не по-малко от 100 сm2, видими от всички страни;

8. могат да бъдат освободени от мястото на съхранение и хвърлени зад борда бързо и безопасно от един човек или остават на вода от мястото им на съхранение;

9. оборудвани са със съответни средства за евакуация от пунктовете за евакуация по чл. 375 към спасителните салове, в случай че вертикалното разстояние между палубата на пунктовете за евакуация и равнината на най-дълбоко газене е по-голямо от 1 m.

Чл. 399. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Допълнителните колективни спасителни средства са елементи от спасителното оборудване, които осигуряват плавателност за няколко лица във водата и отговарят на следните условия:

1. имат табелка, указваща предназначението им и броя лица, за който са одобрени;

2. осигуряват плавателност най-малко 100 N на човек в сладки води;

3. произведени са от подходящи материали, устойчиви и на нефт, нефтени продукти и температури до 50 °С;

4. заемат и поддържат устойчиво положение и са оборудвани със съответни устройства, позволяващи за тях да се хваща указаният брой лица;

5. имат флуоресцентен оранжев цвят или имат флуоресцентни повърхности не по-малко от 100 сm2, видими от всички страни;

6. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) могат да бъдат освободени от мястото на съхранение и хвърлени зад борда бързо и безопасно от един човек или да остават на повърхността на водата свободно, отделени от мястото им на съхранение.

Чл. 400. Надуваемите спасителни средства отговарят на следните условия:

1. имат най-малко две отделни въздушни камери;

2. надуват се автоматично или с ръчно задействане при пускане;

3. заемат и поддържат устойчиво положение независимо от товара, който носят, дори и ако само половината от въздушните камери са надути.Чл. 401. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Спасителното оборудване се складира на борда така, че да се достига лесно и безопасно при необходимост.

(2) Покритите места за съхранение се маркират ясно.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Спасителното оборудване се проверява съгласно указанията на производителя.

Чл. 402. (1) Корабната лодка се оборудва с двигател и прожектор.

(2) На кораба се осигурява подходяща носилка.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница