Общи разпоредбистраница6/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Раздел VI

Корабни лодки
Чл. 226. (1) Корабна лодка, отговаряща на европейски стандарт EN 1914:1997, носят на борда си следните плавателни средства:

1. самоходни кораби и баржи с товароподемност над 150 t;

2. тласкачи и влекачи с водоизместване над 150 m3;

3. плаващи съоръжения;

4. пътнически кораби.

(2) Лодката по ал. 1 се спуска на вода от корабите в рамките на 5 min от един човек, а при повреда в захранването, когато се използва силово спускателно устройство, то не трябва да затруднява безопасното и бързо спускане на лодката.

(3) По отношение на корабни лодки от надуваем тип ИА "МА" извършва проверка за годността на лодките съгласно указанията на производителя.
Раздел VII

Спасителни кръгове и спасителни жилетки

Чл. 227. (1) На борда на корабите се осигуряват най-малко три спасителни кръга, отговарящи на европейски стандарт EN 14144:2002.

(2) Спасителните кръгове по ал. 1 се закрепват на палубата на съответните места, без да са фиксирани към техните поставки, в състояние на готовност за употреба.

(3) В непосредствена близост до рулевата рубка се разполага не по-малко от един спасителен кръг, оборудван с автоматично включваща се светлина, захранвана с батерии, която не изгасва във вода.

Чл. 228. (1) За лицата на борда на кораба се осигуряват достъпни индивидуално означени автоматично надуваеми спасителни жилетки, отговарящи на европейски стандарти EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 или EN ISO 12402-4:2006.

(2) За употреба от деца се допускат ненадуваеми спасителни жилетки, които отговарят на стандартите по ал. 1.

(3) Спасителните жилетки се проверяват съгласно указанията на производителя.
Глава десета

БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА
Раздел I

Общи положения
Чл. 229. Корабите се проектират, разпределят и оборудват така, че лицата да работят и да се придвижват в тях безопасно.

Чл. 230. (1) Постоянно монтираните съоръжения, необходими за работа на борда, се разпределят, подреждат и обезопасяват по такъв начин, че да са безопасни и лесни за експлоатация, ползване и поддръжка.

(2) При необходимост преносимите или силно нагряващите се компоненти се снабдяват с предпазни устройства.Чл. 231. Работните места са с размери, достатъчни да осигурят свободно движение на всяко работещо там лице.
Раздел II

Защита от падане
Чл. 232. Палубите и бордовите проходи са гладки и никъде по тях не се допуска създаването на опасност от препъване и образуване на локви.

Чл. 233. Палубите, бордовите проходи, настилите, плитовете на машинните отделения, сходните и траповете и горните части на кнехтовете се проектират и изграждат така, че да не водят до подхлъзване.

Чл. 234. Горните части на кнехтовете, на палубните проходи и всякакви препятствия в проходите (например краищата на стъпалата), се маркират с цвят, контрастен на цвета на околната палуба.

Чл. 235. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2014 г., в сила до 1.12.2016 г.) (1) Външните краища на палубите и палубните проходи се подсигуряват с фалшборд с височина най-малко 0,90 m или с непрекъснати предпазни заграждения съгласно европейски стандарт EN 711:1995.

(2) Работните места, на които лица биха могли да паднат от повече от 1 m, се оборудват с фалшборд или комингс с височина най-малко 0,90 m, или с непрекъснати предпазни заграждения съгласно европейски стандарт EN 711:1995.

(3) Когато предпазните заграждения на палубните проходи са прибиращи се:

1. към комингса на височина от 0,7 до 1,1 m допълнително се закрепва непрекъснат леер с диаметър от 0,02 до 0,04 m;

2. в съответствие с приложение № 3, фигура 10, в точката, в която започва палубният проход, на ясно видими места се поставят знаци с диаметър най-малко 15 cm.

(4) Когато няма комингс, се монтира неподвижно предпазно заграждение.

(5) При лихтери и баржи без жилищни помещения не се изискват фалшборд и предпазни заграждения, когато:

1. на външните краища на палубите и палубните проходи са монтирани кландери за опора на краката;

2. в съответствие с ал. 3, т. 1 към комингса са закрепени леери;

3. в съответствие с приложение № 3, фигура 10, на ясно видими места на палубата са поставени знаци с диаметър най-малко 15 cm.

(6) При кораби с палуба на надводния борд и с палуба с шахти се изисква предпазните заграждения да се монтират директно по външните краища на палубите или на палубните проходи, когато:

1. проходът минава през тези палуби, оградени с неподвижни предпазни заграждения в съответствие с EN 711:1995;

2. в съответствие с приложение № 3, фигура 10, на ясно видими места на проходите към места, незащитени с предпазни заграждения, са поставени знаци с диаметър най-малко 15 cm.

Чл. 236. За работните места, на които съществува опасност лицата да паднат от повече от 1 m, ИА "МА" може да изиска подходящи приспособления и оборудване за осигуряване безопасност на работата.
Раздел III

Бордови проходи
Чл. 237. (1) Чистата широчина на бордовия проход е най-малко 0,6 m.

(2) Допуска се широчината по ал. 1 да се намали до 0,5 m, когато това е необходимо за експлоатацията на кораба, като се допуска тя да се намали до 0,4 m при кнехтовете.Чл. 238. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2014 г., в сила до 1.12.2016 г.) На височина 0,90 m над бордовия проход се допуска чистата широчина на прохода да се намали до 0,50 m, при условие че чистата широчина на по-голяма височина, между външния край на корпуса и вътрешния край на трюма, е не по-малка от 0,65 m.

Чл. 239. Изискванията по чл. 237 - 238 се прилагат при височина до 2,00 m над палубата.
Раздел IV

Достъп до работните места
Чл. 240. Проходите, подходите и коридорите за придвижване на лица и предмети се устройват с достатъчни размери, така, че:

1. пред входовете да има достатъчно място за свободно придвижване;

2. чистата широчина на прохода да е в съответствие с предназначението на работното място и да не е по-малка от 0,6 m, с изключение на корабите с широчина, по-малка от 8 m, при които се допуска широчината на прохода да се намали до 0,5 m;

3. общата височина, вкл. защитната преграда около входовете на палубата, е не по-малка от 1,90 m.Чл. 241. Вратите се разполагат така, че да е възможно да се отварят и затварят от всяка страна и да са осигурени против случайно отваряне или затваряне.

Чл. 242. Когато има разлика в нивата, по-голяма от 0,5 m, в подходите, изходите и коридорите се поставят подходящи стъпенки и трапове.

Чл. 243. (1) Когато има разлика в нивата повече от 1 m, работните места, в които постоянно работят хора, се оборудват със стълби.

(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за аварийните изходи.Чл. 244. (1) На кораби с трюмове се осигурява най-малко по едно стационарно средство за достъп във всеки край на всеки трюм.

(2) Алинея 1 не се прилага и стационарното средство за достъп не се изисква, ако са осигурени не по-малко от две преносими стълби, които излизат най-малко с 3 стъпала над комингса на люка при ъгъл на крен 60°.


Раздел V

Изходи и аварийни изходи
Чл. 245. (1) Броят, разположението и размерите на изходите, вкл. аварийните изходи, съответстват на предназначението и размерите на съответното помещение.

(2) Ако един от изходите е авариен, той ясно се обозначава като такъв.Чл. 246. Аварийните изходи, прозорците или капаците на светлиците, използвани като аварийни изходи, са с чиста площ на отвора най-малко 0,36 m2, като най-малкият размер е минимум 0,5 m.
Раздел VI

Трапове, подвижни трапове и подобни съоръжения
Чл. 247. (1) Траповете се закрепват надеждно, имат широчина най-малко 0,60 m и чистото разстояние между перилата не е по-малко от 0,60 m.

(2) Дълбочината на стъпалото е минимум 0,15 m.

(3) Стъпенките и стъпалата се осигуряват против подхлъзване, а траповете с повече от три стъпала се оборудват с перила.

Чл. 248. (1) Вертикалните трапове и отделно монтираните стъпенки се изграждат с чиста широчина най-малко 0,30 m, а разстоянието между стъпенките и прилежащата конструкция е най-малко 0,15 m.

(2) Вертикалните трапове и отделно монтираните стъпенки се проектират и изграждат така, че са ясно видими отгоре и се оборудват с ръкохватки над отворите на изходите.Чл. 249. Преносимите трапове имат широчина най-малко 0,40 m и поне 0,50 m в основата си, осигуряват се против падане и подхлъзване и стъпалата надеждно се прикрепват към стойките.
Раздел VII

Вътрешни помещения
Чл. 250. (1) Размерите, разположението и оформлението на вътрешните работни помещения съответстват на извършваната работа и отговарят на изискванията за опазване здравето и безопасността на членовете на екипажа.

(2) Помещения по ал. 1 се оборудват с достатъчно незаслепяващо осветление и вентилационни устройства.

(3) При необходимост помещения по ал. 1 се оборудват с отоплителни уреди за поддържане на подходяща за живота и здравето на лицата температура.

Чл. 251. (1) Подовете на вътрешните работни помещения се проектират и изработват от материали, здрави, издръжливи на износване и недопускащи препъване или подхлъзване.

(2) Откритите отвори в палубите или подовете се обезопасяват срещу падане, а прозорците и капаците на светлиците се изготвят и разполагат така, че с тях да се борави лесно и да се почистват безопасно.


Раздел VIII

Защита против шум и вибрации
Чл. 252. (1) Работните помещения се разполагат, оборудват и конструират така, че членовете на екипажа да не са изложени на вредни вибрации.

(2) Работните помещения по ал. 1 се конструират и обезшумяват така, че здравето и безопасността на членовете на екипажа да не бъдат увреждани от шума.Чл. 253. (1) Членовете на екипажа, които е възможно да бъдат ежедневно изложени на шум, чието ниво надвишава 85 dB(A), се осигуряват с индивидуални средства за защита от шум.

(2) Работни помещения, където нивото на шум превишава 90 dB(A), се обозначават със символ с надпис "Носете средство за защита от шум" и носенето на средствата за защита от шум в тях е задължително.

(3) Символът по ал. 2 е с диаметър не по-малък от 10 сm в съответствие с фиг. 7 от приложение № 3.
Раздел IХ

Капаци на люковете
Чл. 254. (1) Капаците на люковете се проектират и разполагат така, че да бъде осигурен лесен достъп до тях и да е лесно обслужването им.

(2) Съставните части на капаците, тежащи над 40 kg, се проектират да се плъзгат или се оборудват с механични устройства за отваряне.

(3) Капаците на люковете, движени от подемници, се оборудват с адекватни и леснодостъпни устройства за закрепване.

(4) Горните прагове на капаците на люковете, които не са взаимнозаменяеми, се маркират ясно, за да се означат люковете, към които принадлежат, с оглед правилното им разполагане върху тези люкове.Чл. 255. (1) Капаците на люковете се обезопасяват срещу преместване от вятъра или от товарни устройства.

(2) Плъзгащите се капаци се снабдяват със стопори, непозволяващи случайно хоризонтално изместване на повече от 0,40 m, и могат да се фиксират в крайното си положение.

(3) За застопоряване на подредени един върху друг капаци на люкове се осигуряват необходимите за това устройства.

Чл. 256. Подаването на енергия за механично задвижваните капаци на люкове може да се прекъсва автоматично, когато контролният ключ се освободи.

Чл. 257. (1) Капаците на люковете се проектират да издържат натоварванията, за които са предназначени.

(2) Капаците на люковете, по които се ходи, се проектират да могат да издържат концентрирани натоварвания не по-малки от 75 kg.

(3) Капаците на люковете, които не са проектирани да се ходи по тях, се обозначават като такива.

(4) Върху капаците на люковете, проектирани върху тях да се поставя товар на палубата, се отбелязва допустимият товар в t/m2.

(5) Когато се изискват подпори за постигане на максимално допустимия товар по ал. 4, това се отбелязва на подходящо място и необходимите скици се съхраняват на борда.
Раздел Х

Лебедки
Чл. 258. (1) Лебедките се проектират така, че да позволяват работата да се извършва безопасно.

(2) Лебедките се оборудват с устройства, предотвратяващи самоволното пускане на товара.

(3) Лебедките, които не се застопоряват автоматично, се оборудват със спирачка, която е способна да устои на силата на тягата им.

Чл. 259. (1) Ръчните лебедки се оборудват с устройства против обратен удар при въртене на ръкохватката.

(2) Лебедките с ръчен и механичен привод се проектират така, че механичният привод да не привежда в действие ръчното управление.


Раздел ХI

Подемни корабни кранове
Чл. 260. (1) Крановете се проектират в съответствие с най-добрата практика.

(2) Не се допуска усилията, които възникват по време на работа с крановете, да въздействат върху якостта на кораба и да влошават устойчивостта му.

(3) Върху крановете се поставя табелка на производителя, съдържаща следната информация:

1. име и адрес на строителя;

2. маркировката за съответствие (СЕ) и годината на построяване;

3. серия или тип;

4. сериен номер, ако има такъв.

Чл. 261. (1) Максималната товароподемност на крановете се маркира върху тях ясно и четливо.

(2) Когато безопасната товароподемност на крана не превишава 2000 kg, достатъчно е върху крана да се маркира ясно и четливо безопасната товароподемност при максималния обсег.Чл. 262. (1) За предпазване от нараняване при работа с кран се осигуряват съответни устройства.

(2) Крановете имат безопасен просвет 0,5 m между външните им части и всички околни обекти в посока нагоре, надолу и встрани от тях.

(3) Страничен и безопасен просвет не се изисква извън работните места и проходите.

Чл. 263. (1) Осигурява се възможност за предотвратяване на нерегламентирано използване на кранове с механичен привод.

(2) Крановете по ал. 1 могат да бъдат задвижвани само от мястото за управление на крана, като управлението се изисква да е с автоматично връщане (бутони без фиксиране) и техните посоки на движение да са недвусмислено определени.Чл. 264. (1) Изисква се да бъдат взети мерки така, че ако движещата крана сила откаже да действа, да не е възможно товарът да падне безконтролно и да не се допускат непреднамерени движения на крана.

(2) Движението нагоре на повдигащото устройство и превишението на безопасния работен товар се ограничават от подходящо устройство.

(3) Движението надолу на повдигащото устройство се ограничава, ако при предвидени проектни експлоатационни условия в момента на прикрепване на куката към товара върху барабана останат по-малко от две намотки на подемното въже.

(4) Съответното обратно движение все още е възможно след задействане на автоматичните ограничаващи устройства.Чл. 265. (1) Силата на разкъсване при опън на въжетата за боравене с такелажа е равна на петкратния размер на допустимия товар на въжетата.

(2) Структурата на въжетата се изисква да е без дефекти и конструкцията им да е подходяща за използване на кранове.Чл. 266. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) Крановете се проверяват от оправомощен от Изпълнителна агенция "Морска администрация" експерт в следните случаи:

1. преди да бъдат въведени в експлоатация за първи път;

2. преди да бъдат върнати в експлоатация след всяко по-съществено изменение или ремонт;

3. редовно, поне веднъж на десет години.

(2) Достатъчната якост и устойчивост се доказват чрез изчисления и изпитване с натоварване на борда.

(3) Когато безопасната товароподемност на крана не превишава 2000 kg, експертът има право да прецени, че доказването чрез изчисления може да бъде заместено изцяло или частично с изпитване с товар 1,25 пъти по-голям от безопасната товароподемност, което да се изпълни за целия обхват на експлоатация.

(4) Издава се удостоверение за проверката, подписано от експерта и посочващо датата на издаване.

Чл. 267. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) Крановете се проверяват от оправомощено от Изпълнителна агенция "Морска администрация" компетентно лице на всеки 12 месеца.

(2) При проверката по ал. 1 безопасното експлоатационно състояние на крана се определя с визуален оглед и експлоатационна проверка.

(3) Издава се удостоверение за проверката, подписано от компетентното лице и посочващо датата на издаване.

Чл. 268. Крановете с безопасна товароподемност над 2000 kg, крановете, използвани за претоварване, както и тези, монтирани върху подемни крикове, понтони или друго плаващо съоръжение или работно плавателно средство, отговарят на изискванията на една от държавите - членки на Европейския съюз.

Чл. 269. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) Инструкциите на производителя за работа на крана се съхраняват на борда.

(2) Инструкциите съдържат най-малко следната информация:

1. работен обсег и действие на органите за управление;

2. максимално допустима безопасна товароподемност като функция от обсега;

3. максимално допустим наклон на крана;

4. указания за монтаж и поддръжка;

5. общи технически данни.
Раздел ХII

Съхранение на запалими течности
Чл. 270. (1) За съхранението на запалими течности с точка на възпламеняване под 55 °C на палубата се осигурява шкаф с вентилация, направен от негорими материали.

(2) На външната страна на шкафа по ал. 1 се поставя знак с надпис "Паленето на огън и пушенето забранено" с диаметър не по-малък от 10 сm в съответствие с фиг. 2 от приложение № 3.


Глава единадесета

ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ
Раздел I

Общи положения
Чл. 271. (1) Корабите имат жилищни помещения за лицата, постоянно настанени на борда, или за минималния състав на екипажа.

(2) Жилищните помещения се проектират, оборудват и разполагат по начин, отговарящ на изискванията за удобство, безопасност и охрана на живота и здравето на членовете на екипажа.

(3) Жилищните помещения са леснодостъпни и подходящо изолирани от проникването на студ и топлина отвън.

Чл. 272. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" разрешава изключения от разпоредбите по тази глава, когато безопасността и здравословните условия на работа и на живот на членовете на екипажа са осигурени посредством други мерки.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" вписва в корабното удостоверение на Общността ограниченията по отношение режимите на работа на кораба и начина на експлоатацията му, произтичащи от изключенията по ал. 1.


Раздел II

Специални изисквания към конструкцията на жилищните помещения
Чл. 273. (1) Жилищните помещения се проветряват в достатъчна степен, дори и когато вратите са затворени.

(2) Жилищните помещения се осигуряват с достатъчна дневна светлина и по възможност се проектират с изглед навън.Чл. 274. (1) Когато няма достъп от равнището на палубата към жилищните помещения и разликата в нивата е 0,3 m или повече, достъпът до жилищните помещения се осигурява със стълби.

(2) Не се допуска в предната част на кораба нито един от подовете на жилищните помещения да бъде повече от 1,2 m под равнината на максималното газене.Чл. 275. (1) Всекидневните и спалните помещения се осигуряват най-малко с два изхода, максимално раздалечени един от друг, които да бъдат и маршрути за евакуация.

(2) Допуска се, по изключение, само единият изход да бъде определен за авариен.

(3) Изискването по ал. 2 не се прилага за помещения с изход направо на палубата или към коридор, който служи като маршрут за евакуация, при условие че коридорът има два раздалечени изхода, водещи към левия и десния борд.

(4) Аварийните изходи, които могат да включват светлици и прозорци, се проектират и изграждат с чиста площ на отвърстието не по-малко от 0,36 m2, с дължина на най-късата страна най-малко 0,50 m, за да позволяват бърза евакуация в аварийни ситуации.

(5) Изолацията и покритията на маршрутите за евакуация се изработват от труднозапалими материали и използваемостта на маршрутите за евакуация във всеки момент се гарантира с подходящи средства, като трапове или отделно поставени стъпала.

Чл. 276. (1) Жилищните помещения се обезопасяват по отношение недопустим шум и вибрации.

(2) Равнищата на шума не се допуска да превишават:

1. в дневните помещения - 70 dB(A);

2. в спалните помещения - 60 dB(A).

(3) Разпоредбата по ал. 2, т. 2 не се прилага за кораби, опериращи изключително извън периодите за почивка на екипажа, както са определени в Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя (ДВ, бр. 93 от 2003 г.).

(4) Ограничението по отношение режимите на работа на кораба се вписва в корабното удостоверение на Общността.Чл. 277. Височината на таваните в жилищните помещения е най-малко 2 m.

Чл. 278. (1) В корабите се осигурява най-малко едно жилищно помещение за общо ползване, отделено от спалните помещения.

(2) Свободната площ на жилищните помещения за общо ползване е най-малко 2 m2 на човек и във всеки случай най-малко 8 m2 общо (без да се броят мебелите, с изключение на масите и столовете).


(3) Обемът на индивидуалните дневни и спални помещения е минимум 7 m3 във всяко помещение.

Чл. 279. (1) Обемът на въздуха за човек в индивидуалните дневни помещения е най-малко 3,5 m 3.

(2) В спалните помещения обемът на въздуха за човек е най-малко 5 m3 за първия обитател и най-малко 3 m3 за втория обитател (без да се включва обемът на мебелите).

(3) Доколкото е възможно, спалните помещения са предназначени за не повече от двама човека.

(4) Койките се поставят на най-малко 0,3 m над пода, а когато една койка е поставена над друга, височината над всяка от тях e минимум 0,6 m.Чл. 280. (1) Вратите в жилищните помещения са с просвет, чиито горен край е най-малко 1,9 m над пода на палубата, като откритата широчина е минимум 0,6 m.

(2) Параметрите на височината по ал. 1 може да се осигурят посредством плъзгащи се панели или капаци или панели на панти.

(3) Вратите се проектират да се отварят навън, а ако е възможно - да бъдат отваряни от всяка страна.

(4) Праговете на вратите към палубата са високи не повече от 0,4 m, без да се нарушават другите разпоредби за безопасност.Чл. 281. (1) Траповете се проектират и изграждат неподвижни и безопасно проходими.

(2) Траповете се считат за неподвижни и безопасно проходими, когато:

1. имат широчина най-малко 0,6 m;

2. стъпалото е с дълбочина минимум 0,15 m;

3. стъпалата са защитени против подхлъзване;

4. траповете с повече от три стъпала са оборудвани с най-малко един парапет или ръкохватка.Чл. 282. (1) Тръбопроводите, включително и тези под налягане, по които преминават опасни газове или течности, чието изтичане може да изложи хората на опасност, се разполагат извън жилищните помещения или коридорите, водещи към тях.

(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за тръбопроводите за водна пара и хидравличната система, при условие че са монтирани в метални кожуси, както и за тръбопроводите на инсталациите за втечнен газ за битови нужди.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница