Общи разпоредбистраница36/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
Приложение № 11 към чл. 614

(Ново – ДВ, бр. 16 от 2014 г.)
Корабни станции за пречистване на отпадъчни води

Изпитвателна процедура

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Основни положения.

За проверка на годността на корабните станции за пречистване на отпадъчни води на пътническите кораби се използва спецификацията за изпитването.

В тази процедура използваната технология за обработка и пречистване се проверява и одобрява чрез изпитвателна пречиствателна станция. Съответствието на изпитвателната пречиствателна станция с изградените по-късно и пуснати в експлоатация пречиствателни станции се осигурява чрез прилагане на същите критерии за проектиране и оразмеряване.

1.2. Отговорност и място на изпитването.

Изпитвателната станция за множество типове корабни станции за пречистване на отпадъчни води се изпитва от техническа служба. За условията на изпитване на изпитвателната площадка е отговорна техническата служба и те трябва да отговарят на специфицираните тук условия.

1.3. Документи, които трябва да бъдат представени.

Изпитването се провежда въз основа на информационния документ в съответствие с приложение № 10.

1.4. Спецификации за оразмеряване на пречиствателна станция.

Корабните станции за пречистване на отпадъчни води се оразмеряват и проектират така, че пределните стойности, специфицирани в таблици 1 и 2 от приложение № 9, в техния изходящ поток да не бъдат надвишавани в хода на експлоатацията.

2. ПОДГОТВИТЕЛНИ МЕРКИ ПРЕДИ ИЗПИТВАНЕ.

2.1. Общи положения.

Преди началото на изпитването производителят предоставя на техническата служба конструктивни и технологични спецификации за изпитвателната пречиствателна станция, които включват пълен набор чертежи и съответни изчисления в съответствие с приложение № 11, част II, и предоставя пълна информация относно изискванията, свързани с инсталирането, експлоатацията и поддръжката на корабната станция за пречистване на отпадъчни води. Производителят предоставя на техническата служба информация за механичната, електро- и техническата безопасност на корабната станция за пречистване на отпадъчни води, която ще се изпитва.

2.2. Инсталиране и въвеждане в експлоатация.

За целта на изпитването производителят инсталира изпитвателната пречиствателна станция по такъв начин, че да отговаря на предвидените условия за инсталиране на борда на пътнически кораби. Преди изпитването производителят трябва да сглоби корабната станция за пречистване на отпадъчни води и да я пусне в експлоатация. Началното пускане трябва да бъде в съответствие с ръководството за работа от производителя и се проверява от техническата служба.

2.3. Етап на разработване.

Производителят уведомява техническата служба за номиналната продължителност в седмици на етапа на разработване до достигане на нормална работа. Производителят указва точката, в която се счита, че етапът на разработване е завършен и може да започне изпитването.

2.4. Характеристики на входящия поток.

За изпитването на изпитвателната пречиствателна станция се използват непречистени битови отпадъчни води. Характеристиките на входящия поток по отношение на концентрациите на замърсители се получават от предоставената от производителя документация за оразмеряване на корабната станция за пречистване на отпадъчни води в съответствие с приложение № 10, част II, като се образува частното на дебита на органичните вещества във вид на замърсяване по БПК5 в kg/ден и проектния дебит на отпадъчните води Qd в m3/ден. Характеристиките на входящия поток трябва да бъдат съответно зададени от проверяващия орган.

Формула 1

Изчисляване на характеристиките на входящия поток:

Ако в резултат от прилагането на формула 1 се получава по-ниска средна концентрация по БПК5 - по-малко от CБКП5ср = 500 mg/l, за средната концентрация по БПК5 на входящия поток вода се задава поне CБКП5мин = 500 mg/l.

Техническата служба не трябва да прекъсва постъпващите непречистени отпадъчни води в дробилна машина. Разрешава се отстраняване на пясъка (например чрез пресяване).

3. МЕТОДИКА НА ИЗПИТВАНЕ.

3.1. Етапи на натоварване и подаване на течност.

Периодът на изпитване включва 30 дни на изпитване. Изпитвателната пречиствателна станция се захранва на изпитвателната площадка с битови отпадъчни води в съответствие със замърсяванията, посочени в таблица 1. Включват се различни етапи на натоварване, като за последователността на изпитване се отчитат нормалните етапи на натоварване, като претоварване, недонатоварване и работа в режим на готовност. Продължителността на всеки етап на натоварване (брой дни) е дадена в таблица 1. Средният дневен хидравличен товар за всеки етап на натоварване се определя в съответствие с таблица 1. Средната концентрация на замърсители, която се определя в съответствие с точка 2.4, се поддържа постоянна.


Таблица 1

Настройки на натоварването за всеки етап на натоварванеЕтап

Брой дни на изпитване

Дневен хидравличен товар

Концентрация на замърсители

Нормално натоварване

20 дни

Qd

СБПК5 в съответствие с точка 2.4

Претоварване

3 дни

1,25 Qd

СБПК5 в съответствие с точка 2.4

Недонатоварване

3 дни

0,5 Qd

СБПК5 в съответствие с точка 2.4

Режим "в готовност"

4 дни

Ден 1 и ден 2: Qd = 0

Ден 3 и ден 4: QdСБПК5 в съответствие с точка 2.4

Етапите на специално натоварване - претоварване, недонатоварване и режим на готовност, се осъществяват последователно без прекъсване; етапът на нормално натоварване се разделя на няколко подетапа. Изпитването трябва да започва и да завършва с етап на нормално натоварване с продължителност от поне пет дни във всеки един случай.

Определя се дневен график на подаваните водни количества в зависимост от указаната работа на корабната станция за пречистване на отпадъчни води. Дневният график на подаваните водни количества се избира в съответствие със замисъла за експлоатацията на корабната станция за пречистване на отпадъчни води. Следва да се прави разлика в зависимост от това, дали корабната станция за пречистване на отпадъчни води ще се експлоатира със или без резервоар за отпадъчни води преди пречиствателната станция. Графиците за подаваните водни количества (дневни графици) са показани на фигура 1 и фигура 2.

През целия период на изпитване почасовият входящ поток трябва да остава постоянен. Средният часов обемен дебит на отпадъчните води Qhcp е еквивалентен на 1/24 от дневния хидравличен товар съгласно таблица 1. Входящият поток се измерва постоянно от техническата служба. Дневният график за водните количества трябва да остава в рамките на отклонение ± 5 %.

Фигура 1

Дневен график за подаване към корабна станция за пречистване на отпадъчни води с резервоар за отпадъчни води преди нея
Фигура 2

Дневен график за подаване към корабна станция за пречистване на отпадъчни

води без резервоар за отпадъчни води преди нея

3.2. Прекъсване или анулиране на изпитването.

Може да е необходимо изпитването да бъде прекъснато, ако изпитвателната пречиствателна станция не може да продължи да работи правилно поради отпадане на захранването или неизправност на неин възел. Изпитването може да бъде прекъснато за продължителността на ремонта. В такива случаи не е необходимо да се повтаря цялото изпитване, а само етапът на натоварване, през който е възникнала неизправността на възела.

След повторно прекъсване на изпитването техническата служба решава дали то може да продължи, или трябва да бъде анулирано. Основанията за решението трябва да бъдат обявени и документирани в протокола от изпитването. Ако изпитването бъде анулирано, то трябва да бъде повторено изцяло.

3.3. Проверки на ефективността на пречистване и съответствие с пределните стойности за изходящия поток.

Техническата служба взема проби от входящия поток на изпитвателната пречиствателна станция и ги анализира с цел да потвърди съответствието с характеристиките на входящия поток. Пробите от отпадъчните води се вземат от изходящия поток на изпитвателната пречиствателна станция и се анализират, за да се определи ефективността на пречистване и съответствието с изискваните пределни стойности за изходящия поток. Извършваното пробовземане включва както обикновени случайни проби, така и 24-часови комбинирани проби. В случай на 24-часови комбинирани проби може да бъде извършвано пробовземане пропорционално на времето или на потока. Видът на 24-часовата комбинирана проба се определя от проверяващия орган. Вземането на проби от входящия и изходящия поток се извършва едновременно и в една и съща степен.

Освен контролните параметри БПК5, ХПК и ОСОВ се измерват следните параметри на входящия и изходящия поток, за да бъдат описани и представени условията на околната среда и на изпитване:

а) твърди вещества, отстраними чрез филтрация (ТВОФ);

б) pH;

в) проводимост;г) температура на течните фази.

Броят на проверките се мени в зависимост от съответния етап на натоварване и е даден в таблица 2. Броят на пробовземанията е свързан с входящия и изходящия поток на изпитвателната пречиствателна станция.

Таблица 2

Спецификация за броя и графика на пробовземанията от входящия и изходящия поток на изпитвателната пречиствателна станция
Етап на натоварване

Брой дни на изпитване

Брой вземания на проби

Спецификация за графика на пробовземанията

Нормално натоварване

20 дни

24-часови комбинирани проби: 8

Вземане на проби през равни интервали през целия период

 

 

Случайни проби: 8

 

Претоварване

3 дни

24-часови комбинирани проби: 2

Вземане на проби през равни интервали през целия период

 

 

Случайни проби: 2

 

Недонатоварване

3 дни

24-часови комбинирани проби: 2 Случайни проби: 2

Вземане на проби през равни интервали през целия период

Режим на готовност

4 дни

24-часови комбинирани проби: 2

24-часови комбинирани проби: Вземане на проба след пускането на входящия поток и

 

 

Случайни проби: 2

24 часа по-късно.

 

 

 

Случайна проба: 1 час след пускането на входящия поток и 24 часа по-късно.

Общ брой на 24-часовите комбинирани проби: 14

Общ брой на случайните проби: 14

Когато е приложимо, от взетите случайни проби се измерват и следните работни параметри:

а) концентрация на разтворен кислород в биобасейна;

б) съдържание на сухо вещество в биобасейна;

в) температура в биобасейна;

г) температура на околната среда;

д) други работни параметри в съответствие с ръководството за работа от производителя.

3.4. Оценка на проверките.

С цел да бъде документирана определената ефективност на пречистване и да се провери спазването на пределните стойности за технологичния процес се посочват минималната стойност от пробите (Мин.), максималната стойност от пробите (Макс.) и средноаритметичната стойност (Средно), както и отделните резултати от измерванията за контролните параметри БПК5, ХПК и ОСОВ.

За максималната стойност от пробите се дава и етапът на натоварване. Оценките се правят за всички етапи на натоварване, взети заедно. Резултатите се обработват както е показано в следната таблица:Таблица 3а
Спецификация за статистическата обработка на събраните данни – оценяване с цел документиране на съответствието с пределните стойности за изходящия поток

Параметър

Вид на пробовземането

Брой на изпитванията, при които са спазени пределните стойности

Средно

Мин.

Макс.

Стойност

Етап

БПК5 за входящия поток

24-часови комбинирани проби

-(1)


БПК5 за изходящия поток

24-часови комбинирани проби

БПК5 за входящия поток

случайни проби

-


БПК5 за изходящия поток

случайни проби

ХПК за входящия поток

24-часови комбинирани проби

-


ХПК за изходящия поток

24-часови комбинирани проби

ХПК за входящия поток

случайни проби

-


ХПК за изходящия поток

случайни проби

ОСОВ за входящия поток

24-часови комбинирани проби

-


ОСОВ за изходящия поток

24-часови комбинирани проби

ОСОВ за входящия поток

случайни проби

-


ОСОВ за изходящия поток

случайни проби

ТВОФ за входящия поток

24-часови комбинирани проби

-


ТВОФ за изходящия поток

24-часови комбинирани проби

ТФОФ за входящия поток

случайни проби

-


ТВОФ за изходящия поток

случайни проби

(1) За входящия поток няма пределни стойности.

 

Таблица 3б


Спецификация за статистическата обработка на събраните данни – оценяване с цел документиране на ефективността на пречистване


Параметър

Вид на пробовземането

Средно

Мин.

Макс.

Ефективност на отстраняване по (БПК5)

24-часови комбинирани проби


Ефективност на отстраняване по (БПК5)

Случайни проби


Ефективност на отстраняване по ХПК

24-часови комбинирани проби


Ефективност на отстраняване по ХПК

Случайни проби


Ефективност на отстраняване по ОСОВ

24-часови комбинирани проби


Ефективност на отстраняване по ОСОВ

Случайни проби


Ефективност на отстраняване по ТВОФ

24-часови комбинирани проби


Ефективност на отстраняване по ТВОФ

Случайни проби

Останалите параметри съгласно точка 3.3, букви "б" – "г" и работните параметри съгласно точка 3.3 се обобщават в таблица, в която се посочва минималният резултат от пробите (Мин.), максималният резултат от пробите (Макс.) и средноаритметичната стойност (Средно).

3.5. Съответствие с изискванията от глава двадесет и седем.

Пределните стойности съгласно таблици 1 и 2 от приложение № 9 към чл. 603 се считат за спазени, ако за всяка стойност на параметрите БПК5, ХПК и ОСОВ:

а) средните стойности за всички 14 проби от изходящия поток, и

б) поне 10 от всички 14 проби от изходящия поток не надвишават указаните пределни стойности за 24-часовите комбинирани проби и случайните проби.

3.6. Експлоатация и поддръжка по време на изпитването.

По време на изпитването изпитвателната пречиствателна станция се експлоатира в съответствие със спецификациите от производителя. В съответствие с ръководството за експлоатация и поддръжка от производителя се извършват текущи проверки и поддръжка. Излишните утайки, образувани при процеса на биологично пречистване, могат да бъдат отстранявани от корабната станция за пречистване на отпадъчни води само ако това е указано от производителя в неговото ръководство за експлоатация и поддръжка. Всички извършени работи по поддръжката се записват от техническата служба и се документират в протокола от изпитването. По време на изпитването неупълномощени лица не могат да имат достъп до изпитвателната станция.

3.7. Анализ на пробите/метод за анализ.

Параметрите, които трябва да бъдат изследвани, се анализират при използване на одобрени стандартни процедури. Прилаганата стандартна процедура трябва да бъде специфицирана.

4. ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕТО.

4.1. От проверяващия орган се изисква да състави протокол относно проведеното типово изпитване. Протоколът трябва да съдържа минимум следната информация:

а) подробности за изпитваната пречиствателна станция, като например тип, информация за номиналното дневно замърсяване и за принципите на оразмеряване, приложени от производителя;

б) информация относно съответствието на изпитваната корабна станция за пречистване на отпадъчни води с представената преди изпитването документация;

в) информация за отделните резултати от измервания, както и за оценката на ефективността на пречистване на станцията и спазването на изискваните пределни стойности за изходящия поток;

г) подробности за отстраняването на излишните утайки, като например отстранените количества и честотата на отстраняване;

д) информация за всички работи по експлоатацията, поддръжката и ремонта, извършени по време на изпитването;

е) информация за всяко влошаване в качествата на корабна станция за пречистване на отпадъчни води, което възниква по време на изпитването, както и за всякакви прекъсвания на изпитването;

ж) информация за всякакви проблеми, възникващи по време на изпитването;

з) списък на отговорните лица, участващи в типовото изпитване на корабната станция за пречистване на отпадъчни води, с посочване на техните имена и длъжности;

и) наименование и адрес на лабораторията, която е извършила анализите на пробите от отпадъчните води;

й) прилаганите методи за анализ.


Примери за последователности на изпитване
Пример 1

Пример 2
ЕN

DE

BG

Normal load

Normallast

Нормално натоварване

Overload

berlast

Претоварване

Underload

Unterlast

Недонатоварване

Stand-by

Stand By

Режим на готовност

Hidraulic load Qd

Hydraulische Belastung Qd

Хидравличен товар Qd

Day

Tag

Ден

Бележки относно определяне на биохимичната потребност от кислород след пет дни (БПК5) в 24-часови комбинирани проби

В международните стандарти ISO 5815 и 5815-2:2003 се предвижда, че за провеждането на анализа за определяне на биохимичната потребност от кислород след пет дни водните проби трябва да се съхраняват веднага след вземането им и до момента за анализ в пълна догоре, плътно затворена бутилка при температура 0 - 4°C. Процесът на определяне на БПК5 следва да започне възможно най-скоро или най-малкото в рамките на двадесет и четири часа от вземането на пробите.

С цел предотвратяване започването на процеси на биохимично разлагане в 24-часовата комбинирана проба на практика, докато продължава вземането на проби, водната проба се охлажда до температура не по-ниска от 4°C и се съхранява при тази температура до приключване на процеса на вземане на проби.В търговската мрежа се предлага подходящо оборудване за вземане на проби."
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница