Общи разпоредбистраница35/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
Раздел I

0. Общи положения

0.1. Марка (наименование на дружеството производител): ...................................................

0.2. Обозначение от производителя на типа на корабната станция за пречистване на отпадъчни води: .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

0.3. Код на производителя за типа, съответстващ информацията, поставена върху корабната станция за пречистване на отпадъчни води: .........................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Местоположение: .......................................................................................................................

Метод на закрепване: .................................................................................................................

0.4. Наименование и адрес на производителя: ........................................................................

.......................................................................................................................................................

Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя, ако има такъв: ….......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

0.5. Местоположение, кодиране и начин на закрепване на серийния номер на корабната станция за пречистване на отпадъчни води: ...........................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

0.6. Местоположение и начин на закрепване на номера на одобрението на типа: ..............

.......................................................................................................................................................

0.7. Адрес(и) на завода(ите) производител(и): ........................................................................

.......................................................................................................................................................

Раздел II

1. Ограничения по използването: .............................................................................................

1.1. Особености, които трябва да бъдат взети под внимание при инсталирането на корабна станция за пречистване на отпадъчни води на борда на кораба: …………………

.......................................................................................................................................................

1.1.1. .............................................................................................................................................

1.1.2. .............................................................................................................................................

2. Техническа служба, отговаряща за провеждане на изпитванията (¹): ..............................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Дата на протокола от изпитването: ......................................................................................

4. Номер на протокола от изпитването: ...................................................................................

5. С настоящото долуподписаният удостоверява точността на информацията от производителя, съдържаща се в приложения информационен документ за гореспоменатата корабна станция за пречистване на отпадъчни води в съответствие с тази наредба, както и валидността на приложените резултати от изпитванията във връзка с типа на корабната станция за пречистване на отпадъчни води. Пробата(ите) е(са) избрана(и) от производителя със съгласието на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и предоставена(и) от производителя като проектен тип на корабната станция за пречистване на отпадъчни води:

Одобрението на типа е издадено/удължено/отказано/отменено (²):

Място: ..........................................................................................................................................

Дата: .............................................................................................................................................

Подпис:


Допълнения:

Информационна папка

Резултати от изпитването (виж допълнението).

___________

(¹) Указва се според случая.

(²) В случай че изпитванията се извършват от компетентния орган, да се отбележи като „не се отнася за случая“.Допълнение

Резултати от изпитването за одобрение на типа

(Образец)

0. Общи положения

0.1. Произведено от (наименование на дружеството производител): ...................................

.......................................................................................................................................................

0.2. Обозначение от производителя на типа на корабната станция за пречистване на отпадъчни води: .........................................................................................................................

1. Информация относно провеждането на изпитването(ията) (¹):

1.1. Стойности за подаваните количества

1.1.1. Дневен обемен дебит на отпадъчните води Qd (m³ /ден): ............................................

1.1.2. Дневно замърсяване по БПК5 (kg/ден): ..........................................................................

1.2. Ефективност на пречистването

1.2.1. Оценка на стойностите за изходящия поток

___________

(¹) В случай на повече изпитвателни цикли се указва за всеки цикъл.Оценка на стойностите за БПК5 за изходящия поток (mg/l)


Местоположение

Вид на пробата

Брой на изпитванията, при които са спазени пределните стойности

Мин.

Макс.

Средно

Стойност

Етап

Входящ поток

24-часови комбинирани проби

- (¹)

Изходящ поток

24-часови комбинирани проби
Входящ поток

Случайни проби

-

Изходящ поток

Случайни проби
(¹) За входящия поток няма пределни стойности.


Оценка на стойностите за ХПК за изходящия поток (mg/l)


Местоположение

Вид на пробата

Брой на изпитванията, при които са спазени пределните стойности

Мин.

Макс.

Средно

Стойност

Етап

Входящ поток

24-часови комбинирани проби

-

Изходящ поток

24-часови комбинирани проби
Входящ поток

Случайни проби

-

Изходящ поток

Случайни проби

Оценка на стойностите за ОСОВ за изходящия поток (mg/l)


Местоположение

Вид на пробата

Брой на изпитванията, при които са спазени пределните стойности

Мин.

Макс.

Средно

Стойност

Етап

Входящ поток

24-часови комбинирани проби

-

Изходящ поток

24-часови комбинирани проби
Входящ поток

Случайни проби

-

Изходящ поток

Случайни проби

Оценка на стойностите за ТВОФ за изходящия поток (mg/l)


Местоположение

Вид на пробата

Брой на изпитванията, при които са спазени пределните стойности

Мин.

Макс.

Средно

Стойност

Етап

Входящ поток

24-часови комбинирани проби

-

Изходящ поток

24-часови комбинирани проби
Входящ поток

Случайни проби

-

Изходящ поток

Случайни проби
1.2.2. Ефективност на пречистване (ефективност на отстраняване) (%)

Параметър

Вид на пробата

Мин.

Макс.

Средно

БПК5

24-часови комбинирани проби


БПК5

Случайни проби


ХПК

24-часови комбинирани проби


ХПК

Случайни проби


ОСОВ

24-часови комбинирани проби


ОСОВ

Случайни проби


ТВОФ

24-часови комбинирани проби


ТВОФ

Случайни проби

1.3. Допълнителни измервани параметри

1.3.1. Допълнителни параметри на входящия и изходящия поток:

Параметър

Входящ поток

Изходящ поток

pHПроводимостТемпература на течните фази1.3.2. Когато е възможно, по време на вземането на проби трябва да бъдат записвани следните работни параметри:

Концентрация на разтворен кислород в биобасейна

Съдържание на сухо вещество в биобасейна

Температура в биобасейна

Температура на околната среда

1.3.3. Допълнителни работни параметри съгласно ръководството за работа от производителя ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
1.4. Изпълнителна агенция "Морска администрация" или техническа служба:

Място, дата: .................................................................... Подпис: ............................................

ЧАСТ IV

Система за номериране на одобренията на типа

1. Система

Номерът трябва да се състои от пет части, разделени от символа „*“.
Част 1

Малка буква „e“, следвана от отличителния номер на държавата, която издава одобрението на типа:


1 за Германия 18 за Дания

2 за Франция 19 за Румъния

3 за Италия 20 за Полша

4 за Нидерландия 21 за Португалия

5 за Швеция 23 за Гърция

6 за Белгия 24 за Ирландия

7 за Унгария 26 за Словения

8 за Чешката република 27 за Словакия

9 за Испания 29 за Естония

11 за Обединеното кралство 32 за Латвия

12 за Австрия 34 за България

13 за Люксембург 36 за Литва

14 за Швейцария 49 за Кипър

17 за Финландия 50 за Малта


Част 2

Посочване на нивото на изискванията. Изискванията относно ефективността на пречистване вероятно в бъдеще ще бъдат по-високи. Различните нива на изискванията са отбелязани с римски цифри, започвайки от ниво I.


Част 3

Четирицифрен последователен номер (при необходимост с начални нули), за да се обозначи базовият номер на одобрението на типа. Последователността започва от 0001.


Част 4

Двуцифрен последователен номер (при необходимост с начална нула), за да се обозначи удължаването. Последователността започва от 01 за всеки номер.

2. Примери

а) трето одобрение на типа (досега без удължаване) издадено от Нидерландия, съответстващо на ниво I:

e 4*I*0003*00

б) второ удължаване на четвъртото одобрение на типа, издадено от Германия, съответстващо на ниво II:

e 1*II* 0004*02

ЧАСТ V
Обобщение за одобренията на типа за типовете корабни станции за пречистване


на отпадъчни води

(Образец)


Печат на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
№ в списъка: ......................................
Период от ........................... до ..........

1

2

3

4

5

6

7

Марка (1)

Обозначение от производи-теля

Номер на одобрението на типа

Дата на одобрението на типа

Удължаване/
отказ/
отменяне (2)

Основание за удължаването/
отказа/
отменянето

Дата на удължаването/
отказа/
отменянето (2)

(1) Съответен сертификат за одобрението на типа.
(2) Указва се според случая.

ЧАСТ VI

(Образец)

Обобщение за произвежданите корабни станции за пречистване на отпадъчни води
Печат на Изпълнителна агенция „Морска администрация“

№ в списъка: .........................................................................................................................................

За периода: от ...................................................................до:….........................................…..............

Относно типовете корабни станции за пречистване на отпадъчни води и номерата на одобренията на типа на корабните станции за пречистване на отпадъчни води, произведени в рамките на горепосочения период в съответствие с разпоредбите на тази наредба, се предоставя

следната информация:

Произведено от (наименование на дружеството производител): ......................................................

Обозначение от производителя на типа на корабната станция за пречистване на отпадъчни води: ......................................................................................................................................................................

Номер на типовото одобрение: .................................................................................................................

Дата на издаване: ........................................................................................................................................

Първа дата на издаване (при удължавания): ..........................................................................................


Сериен номер на корабната станция за пречистване на отпадъчни води:


… 001

… 001

… 001

… 002

… 002

… 002

.

.

.

.

.

.

.

.

.

… m

… p

… q

ЧАСТ IIV

Спецификация за корабни станции за пречистване на отпадъчни води с


одобрение на типа

(Образец)Печат на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Характеристики на корабната станция за пречистване на отпадъчни води

Ефективност на пречистванетоДата на одобре-нието на типа

Номер
на одобре-нието на типа

Произво-дител

Тип корабна
станция
за пречист-ване на отпадъчни води

Дневен обемен
дебит на отпадъчните води Qd(m3/ден)

Дневно замърся-ване по БПК5 (kg/ден)БПК5

ХПК

ОСОВ24-часова комби-нирана проба

Случай-на проба

24-часова комби-нирана проба

Случай-на проба

24-часова комбини-рана проба

Случай-
на проба
ЧАСТ VIII


Протокол за параметри на корабната станция за пречистване на отпадъчни води за специално изпитване
(Образец)

1. Общи положения

1.1. Данни за корабната станция за пречистване на отпадъчни води

1.1.1. Марка: ...........................................................................................................................

1.1.2. Обозначение от производителя: ...................................................................................

1.1.3. Номер на одобрението на типа: .....................................................................................

1.1.4. Сериен номер на корабната станция за пречистване на отпадъчни води: .................

1.2. Документи

Корабната станция за пречистване на отпадъчни води се изпитва и резултатите от изпитването се записват на отделни листове, които се номерират поотделно, подписват се от инспектора и се прилагат към този протокол.

1.3. Изпитване

Изпитванията се извършват въз основа на ръководството на производителя за проверка на свързаните с пречистването компоненти и параметри на корабната станция за пречистване на отпадъчни води в съответствие с § 32, точка 136. В отделни обосновани случаи инспекторите могат по своя преценка да се откажат от проверката на определени компоненти или параметри на пречиствателната станция.

По време на изпитването се взема поне една случайна проба. Резултатите от измерването на случайната проба се сравняват с контролните стойности, определени в таблица 2 от приложение № 9.

1.4. Този протокол от изпитване заедно с приложените записи съдържа общо ............. (1)

.......................... страници.

2. Параметри

С настоящото се удостоверява, че изпитваната корабна станция за пречистване на отпадъчни води не се отклонява недопустимо от параметрите и че контролните стойности при работа, посочени в таблица 2 от приложение № 9, не са надвишени.

Наименование и адрес на проверяващия орган: .................................................................

..................................................................................................................................................

Име на инспектора: .................................................................................................................

Място и дата: ............................................................................................................................

Подпис: ......................................................................................................................................

Изпитването е признато от Изпълнителна агенция „Морска администрация“: …………..................................................................................................................................

Място и дата: ..........................................................................................................................

Подпис: ...................................................................................................................................

Печат на компетентния орган

Наименование и адрес на техническата служба...................................................................

………………………………………………………………………………………………...

Име на инспектора: .................................................................................................................

Място и дата: ...........................................................................................................................

Подпис: ....................................................................................................................................

Изпитването е признато от Изпълнителна агенция „Морска администрация“: ...............

....................................................................................................................................................

Място и дата: ............................................................................................................................

Подпис: ......................................................................................................................................

Печат на Изпълнителна агенция „Морска администрация“

Наименование и адрес на техническата служба: ................................................................

..................................................................................................................................................

Име на инспектора: ................................................................................................................

Място и дата: ...........................................................................................................................

Подпис: ....................................................................................................................................

Изпитването е признато от Изпълнителна агенция „Морска администрация“: ...............

....................................................................................................................................................

Място и дата: ............................................................................................................................

Подпис: ......................................................................................................................................

Печат на Изпълнителна агенция „Морска администрация“

______________________

(1) Допълва се от изпитващия.

Допълнение

Допълнение към протокола за параметрите на корабната станция за пречистване на отпадъчни води

(Образец)

Име на кораба: ...........................................

Уникален европейски идентификационен номер на кораба: ...................

Производител: .................................. Тип пречиствателна станция: ......................................

(марка/търговска марка/фирма от производителя) (обозначение от производителя)

Одобрение на типа №: .......... Година на производство на корабната станция за пречистване на отпадъчни води: ..........

Сериен номер на корабната станция за пречистване на отпадъчни води: .................. Място на

инсталиране: .................

(сериен номер)

Корабната станция за пречистване на отпадъчни води и компонентите є, свързани с пречистването, бяха идентифицирани от табелката с данни. Изпитването беше проведено въз основа на ръководството на производителя за проверка на компонентите и параметрите, свързани с пречистването на отпадъчните води.

А) Изпитване на компонентите

Тук се въвеждат допълнителните компоненти, свързани с пречистването, които са изброени в ръководството на производителя за проверка на компонентите, и параметрите на пречиствателната станция, свързани с пречистването на отпадъчните води, или в част II от приложение № 4.
Компонент

Установен номер на компонента

Съответствие (1)

 

 

 Да

 Не

 Не е приложимо

 

 

 Да

 Не

 Не е приложимо

 

 

 Да

 Не

 Не е приложимо

 

 

 Да

 Не

 Не е приложимо

 

 

 Да

 Не

 Не е приложимо

 

 

 Да

 Не

 Не е приложимо

 

 

 Да

 Не

 Не е приложимо

 

 

 Да

 Не

 Не е приложимо

 

 

 Да

 Не

 Не е приложимо

(1) Указва се според случая.

Б) Резултати от измерването на случайната проба: Параметър
Параметър

Получена стойност

Съответствие (1)

БПК5

 

 Да

 Не

ХПК

 

 Да

 Не

ОСОВ

 

 Да

 Не

(1) В съответната клетка се изписва "Х".

В) Забележки:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(Върху инсталираната корабна станция за пречистване на отпадъчни води бяха констатирани следните отклоняващи се настройки, промени и изменения.)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Име на инспектора: ......................................................................................................................

Място и дата: ...............................................................................................................................

Подпис: ........................................................................................................................................


ЧАСТ IX

Еквивалентни одобрения на типа

Одобрения на типа в Резолюция 2010-II-27 на Централната комисия за корабоплаването по река Рейн от 9 декември 2010 г.“

1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница