Общи разпоредбистраница33/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
Приложение № 7 към § 18

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.,

бр. 49 от 2009 г.,

изм. и доп., бр. 16 от 2014 г.)
Използваните съкращения имат следното значение и приложение:

1. Разпоредбата "НЗР" не се отнася за плавателни средства, които вече са в експлоатация, освен ако въпросните части не се заменят или реконструират, т.е. разпоредбата важи само по отношение на новопостроени плавателни средства ("Н") и по отношение на замяната ("З") или реконструкцията ("Р") на въпросните части или пространства. В случай че съществуващи части се заменят от заместващи части с използване на същата технология и те са от същия вид, това не съставлява замяна ("З") по смисъла на преходните и заключителните разпоредби.2. Разпоредбата "Издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността" е приложена по времето на следващото издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след указаната в таблицата по-долу дата.


Членове и

Съдържание

Краен срок и бележкипараграфи1

2

3Глава втораЧл. 8, ал. 2 - 5

Положение на таранната преграда

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 9

Жилищни помещения

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 9

Оборудване за безопасност

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2029 г.

Чл. 10, ал. 2

Газонепроницаемо отделяне

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 11, ал. 2

Контрол на вратите в кърмовите

преградиЧл. 12

Котвите да не стърчат в носовите

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.части на плавателните съдове

Чл. 15, ал. 2

Изолация в машинните отделения

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

Чл. 15, ал. 3 - 4

Отвори и заключващи устройства

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

Чл. 18

Изходи от машинните отделения

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.Глава третаЧл. 23 - 25

Маркировки за газене

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.Глава четвъртаЧл. 33, ал. 1

Минимална скорост

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.Глава петаЧл. 38, ал. 1

Маневреност, както се изисква съгласно глава 5НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 38, ал. 3

Постоянни наклони и околни температуриНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 40, ал. 3

Проектиране на балера на руля

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2029 г.

Чл. 41, ал. 2

Една операция, достатъчна за управление на второ задвижващо звеноНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 41, ал. 3

Маневреността, както се изисква

съгласно глава 5, осигурена с второ задвижващо звено/ръчно задвижванеНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 42

Свързване на други потребители към задвижващото звено на хидравличната рулева апаратура

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01 януари 2026 г.

Чл. 43

Отделни хидравлични резервоари

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01 януари 2026 г.

Чл. 47, ал. 1

Колелото на ръчното задвижване да не се задвижва от силовото задвижващо звено

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 50

Две независими системи за задействане

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01 януари 2026 г.

Чл. 53, т. 1

Контролни устройства за нивото в хидравличния резервоар и работното налягане

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01 януари 2026 г.

Чл. 53, т. 5

Наблюдение на буферните устройства

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

Чл. 54, ал. 1

Изисквания към електрическото оборудване съгласно член 9.20НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2029 г.Глава шестаЧл. 61, ал. 2 - 4,

Безпрепятствена видимост от рулевата рубка, с изключение на следните раздели

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01 януари 2049 г.

чл. 62 - 63Чл. 63, ал. 3 - 5

Безпрепятствена видимост по обичайната ос на наблюдение на рулевияНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2029 г.

Чл. 63, ал. 3 - 5

Минимално предаване на светлина от покритиетоНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 65, ал. 6 - 7

Изключване на системите за тревога

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

Чл. 66

Автоматично превключване към друг източник на енергияНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 67

Управление на главните двигатели и рулевите системи

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на ОбщносттаЧл. 68

Управление на главните двигатели

Освен ако рулевата рубка не е била пригодена за радарно насочване от едно лице: най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г., ако посоката на движение може да се постигне директно; 30 декември 2024 г. - за останалите двигатели

Чл. 69

Дисплей

Ако няма рулева рубка, пригодена за управление от едно лице с помощта на радиолокатор: НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 30.12.2024 г.

Чл. 76, ал. 3

Управление чрез ръкохватка

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 30.12.2024 г.

Чл. 76, ал. 4

Забрана за показване на посоката на струятаНЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 30.12.2024 г.

Чл. 77

Навигационни светлини, техните осветители, принадлежности и светлинни източници

Навигационните светлини, техните осветители, принадлежности и светлинни източници, които отговарят на:

– изискванията по отношение на цвета и интензитета на светли­ната и за приемане на сигналните светлини за корабоплаването по река Рейн, считано от 30 ноември 2009 г., или

– съответните изисквания на дадена държава-членка, считано от 30 ноември 2009 г.

все още могат да се използват.Чл. 81 и 82

Навигационни радиолокационни системи и прибори за указване на скоростта на завиване

Навигационни радиолокационни системи и прибори за указване на скоростта на завиване, одобрени и инсталирани в съответствие с разпоредбите на дадена държава-членка преди 31 декември 2012 г., могат да продължат да бъдат инсталирани и експлоатирани до издаване или замяна на корабното удостоверение на Общността след 31 декември 2018 г. Тези системи трябва да бъдат вписани в корабното удостоверение на Общността под номер 52.

Навигационни радиолокационни системи и прибори за указване на скоростта на завиване, одобрени след 1 януари 1990 г. в съответствие с регламентите относно минималните изисквания и условията за изпитване на радиолокационни системи за плаване по река Рейн и на регламентите относно минималните изисквания и условията за изпитване на прибори за указване на скоростта на завиване за плаване по река Рейн, могат да продължат да бъдат инсталирани и експлоатирани при наличие на валидно удостоверение за монтаж в съответствие с Директива 2006/87/ ЕС или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.Чл. 87

Система за тревога

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 90, ал. 1

Спускаеми рулеви рубки

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността. Без автоматично спускане: най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 30 декември 2049 г.

Чл. 90, ал. 2 - 4НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на ОбщносттаГлава седмаЧл. 93

Само двигатели с вътрешно горене, използващи горива с точка на възпламеняване над 55°С

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2029 г.

Чл. 94

Обезопасяване на двигателите срещу случайно запалванеНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 97

Екраниране на тръбните съединения

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 30.12.2024 г.

Чл. 98

Тръбопроводи с изолация

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 30.12.2024 г.

Чл. 99

Изолация на частите на двигателите

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността

Чл. 101

Контролни устройства

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 102, ал. 1

Автоматична защита от превишение на оборотитеНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 103

Проектиране на отворите на валовете

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2029 г.

Чл. 107

Стоманени резервоари за течни горива

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2029 г.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница