Общи разпоредбистраница32/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

(7) 1. Постоянните пожарогасителни системи с СО2, монтирани между 1 януари 1995 г. и 31 март 2003 г., остават разрешени до издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 01.01.2035 г., ако отговарят на изискванията на чл. 10.03, параграф 5 от Правилата за освидетелстване на корабите на Рейн, както са били в сила от 31 март 2002 г.

2. Препоръките на Централната комисия за корабоплаване по Рейн, издадени между 1 януари 1995 г. и 31 март 2002 г., относно чл. 10.03, параграф 5 от Правилата за освидетелстване на корабите на Рейн, както са били в сила от 31 март 2002 г., остават валидни до издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 01.01.2035 г.

3. Чл. 227 и 228 се прилагат до издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 01.01.2035 г. само ако тези инсталации са били монтирани на кораби, заложени след 1 октомври 1992 г.

Членове и

Съдържание

Краен срок и бележки

Валидно за

параграфи

плавателнисредства скорабноудостове-рение илидруг лицензза движение,издаденпреди

1

2

3

4Глава втора

Чл. 343, т. 2Забрана на отоплителни

уреди с разпрашаващи

нафтови горелки съгласно чл. 303 - 307


НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

01.01.2006 г.Чл. 343, т. 3Забрана на отоплителни

уреди с твърдо гориво

съгласно чл. 310 - 312НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.

01.01.2006 г.Чл. 343, т. 5Забрана на устройства за

втечнен газ съгласно глава тринадесета

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.Чл. 347, ал. 1

и 2


Брой и разположение на

преградитеНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.Чл. 347, ал. 5

Пределната линия при

отсъствие на палуба на

преградите


За пътническите плавателни съдове, заложени преди 01.01.1996 г., изискването важи при НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2045 г.01.01.2006 г.

Чл. 350Минимална височина на

двойните дъна, широчина

на кухите отсециНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.Чл. 352 - 356

Устойчивост на неповреде-

НЗР и когато бъде увеличен максималният брой пътници, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение

на Общността, извършено след

01.01.2045 г.


01.01.2006 г.ния корабЧл. 357 и 358

Устойчивост в повредено състояние

НЗР, най-късно при издаване или под­новяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.

01.12.2013 г.

Чл. 359

Устойчивост в повредено състояние

Вертикален размер на повредата на дъното на кораба

Повреда на два отсека


НЗР, най-късно при издаване или под­новяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.

НЗР, най-късно при издаване или под­новяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.

НЗР, приложими за кораби с водонепроницаеми палуби, на разстояние най-малко 0,50 m и не повече от 0,60 m от дъното на кораба, получили корабно удостоверение на Общността или друг лиценз за движение преди 31.12.2005 г.

НЗР

Чл. 360 – 363

Устойчивост в повредено състояние

НЗР, най-късно при издаване или под­новяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.

1.12.2013 г.

Чл. 369, ал. 1,

Брой пътници, за които е

доказано наличие на пункт

за евакуация съгласно чл. 375


НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

т. 1Чл. 369, ал. 1,

т. 2


Брой пътници, взет под

внимание при пресмятането

на устойчивостта съгласно чл. 352 - 363


НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.Чл. 371, ал. 1

Помещения за пътници под равнището на горната палуба и пред равнището на ахтерпиковата преграда

НЗР, най-късно при издаване или под­новяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.

1.12.2013 г.

Чл. 371, ал. 2

Заграждения

НЗР, най-късно при издаване или под­новяване на корабното удостоверение на Общността.

1.12.2013 г.

Чл. 372

Шкафове и помещения,

указани в чл. 270 и пред-

назначени за съхранение на запалими течности


НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

Чл. 373, ал. 1,

т. 3, първо изречениеЧиста височина на изходите

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

01.01.2006 г.

Чл. 373, ал. 1,

Чиста широчина на вратите

За размера от 0,70 m, НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2045 г.01.01.2006 г.

т. 3, второ

на пътническите кабини иизречение

други малки помещенияЧл. 373, ал. 1,

Размер на аварийните

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

т. 6, първо

изходиизречениеЧл. 373, ал. 1,

Изходи от помещения,

предназначени за ползванеот лица с ограничена подвижност

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

т. 7Чл. 373, ал. 2,

Врати, предназначени за

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

т. 4

ползване от лица с огра-

ничена подвижност

Чл. 374, ал. 1

Изисквания към свързва-

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.щите коридориЧл. 374, ал. 2,

Маршрути за евакуация

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

т. 2

към пунктове за евакуацияЧл. 374, ал. 2,

Маршрутите за евакуация

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

т. 3

да не преминават през дви-

гателни отделения и камбузи

Чл. 374, ал. 2,

Липса на стъпала, стълби и

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

т. 4

др. подобни по маршрутите

за евакуация

Чл. 374, ал. 3

Подходяща система указа-

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.тели за безопасностЧл. 375

Изисквания към сборните

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.пунктовеЧл. 376, ал. 1,

Изисквания към стълбите

и техните площадки в

пространствата за пътнициНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

т. 1, 3 и т. 5,буква "е"Чл. 377, т. 1

Парапети съгласно евро-

пейски стандарт

EN 711:1995НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

Чл. 377, т. 2

Височина на фалшбортите

и перилата, предназначени

за ползване от лица с огра-ничена подвижност


НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

Чл. 377, т. 4

Чиста широчина на отворите,

използвани обикновено за

качване и слизане на лица с ограничена подвижност


НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

Чл. 379

Пасажи в съответствие с

европейски стандарт

EN 14206:2003


НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността

01.01.2006 г.

Чл. 380

Места за преминаване и

стени в местата за преми-

наване, предназначени за

ползване от лица с ограничена подвижностНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

Чл. 381, ал. 1

Конструкция на стъклените

врати и стени в местата за

преминаване и на стъклатана прозорците


НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

Чл. 381, ал. 4

Изисквания за заграж­дения в рамките на над­стройка, която се състои изцяло или частично от панорамни стъкла

Изисквания за заграждениятаНЗР, най-късно при издаване или под­новяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.
НЗР, най-късно при издаване или под­новяване на корабното удостоверение на Общността.

1.12.2013 г.

1.12.2013 г.Чл. 382

Системи за питейна вода в

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

01.01.2006 г.съответствие с чл. 287 - 290

Чл. 383, ал. 2

Изисквания към тоалет-

ните, пригодени за ползване

от лица с ограничена под-вижност


НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

Чл. 384

Вентилационни системи за

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.кабини без отварящ се про-

зорец

Чл. 386

Изисквания към задвижва-

щата системаНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2007 г.

Чл. 388

Изисквания към системите

високоговорители в прост-

ранствата за пътници


За пътническите кораби с Двл,

по-малка от 40 m, или за превоз на не повече от 75 лица, разпоредбата важи при НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното

удостоверение на Общността след 01.01.2010 г.


01.01.2006 г.

Чл. 389

Изисквания към системата

При плавателните съдове за дневни пътувания разпоредбата важи при НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното

удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.01.01.2006 г.за тревогаЧл. 389, ал. 2,

т. 3
Алармена система, позво-

ляваща на командването

на кораба да предупреждава

екипажа и обслужващия

персонал


При кораби с кабини разпоредбата важи при НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на

корабното удостоверение наОбщността

01.01.2006 г.

Чл. 390, ал. 1

Аларма за нивото на вода

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.

01.01.2006 г.във всеки водонепрони-

цаем отсек

Чл. 390, ал. 2

Две моторизирани трюмни

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.

01.01.2006 г.помпиЧл. 390, ал. 3

Постоянно монтирана

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2015 г.

01.01.2006 г.дренажна система съгласно

чл. 120, ал. 2

Чл. 391

Отваряне отвътре на

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

01.01.2006 г.хладилните помещения

Чл. 392

Вентилационна система за

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.

01.01.2006 г.тръбни системи с СО2 под

палубата

Чл. 393

Комплекти за първа помощ

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

01.01.2006 г.

Чл. 394, ал. 1

Спасителни пояси

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

01.01.2006 г.

Чл. 395

Индивидуално спасително

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

01.01.2006 г.оборудване

Чл. 396

Подходящо оборудване за

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.

01.01.2006 г.прехвърлянеЧл. 397

Индивидуално спасително

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

01.01.2006 г.оборудване съгласно евро-

пейски стандарт EN 395:1998

или EN 396:1998

Индивидуално спасително

До първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г., това оборудване се счита за алтернатива на индивидуалното спасително оборудване

01.01.2006 г.оборудване за деца

Спасително оборудване

За пътнически кораби, оборудвани с колективно спасително оборудване, съгласно чл. 398 преди 01.01.2005 г., това оборудване се счита за алтернатива на индивидуалното спасително оборудване.

За пътнически кораби, оборудвани с колективно спасително оборудване, съгласно чл. 399 преди 01.01.2005 г., това оборудване се счита за алтернатива на индивидуалното спасително оборудва не до първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.01.01.2006 г.Чл. 398, ал. 2,

Достатъчно места за сядане,

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.

01.01.2006 г.

т. 2 и 3

плавателност от поне 750 NЧл. 398, ал. 2,

Стабилно равновесие и

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.

01.01.2006 г.

т. 6

подходящи приспособления

за хващане

Чл. 398, ал. 2,

Подходящи средства за ева-

куация от местата за ева-

куация към спасителните салове


НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.

01.01.2006 г.

т. 9Чл. 401, ал. 3

Проверка на спасителното

оборудване според указанията на производителяНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

01.01.2006 г.

Чл. 402, ал. 1

Оборудване на корабната

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.

01.01.2006 г.лодка с двигател и про-

жектор

Чл. 402, ал. 2

Носилка

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

01.01.2006 г.Електрическо оборудване01.01.2006 г.

Чл. 403, ал. 2

Чл. 181 да важи и за кори-

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2015 г.

01.01.2006 г.дорите и помещенията за

почивка на пътниците

Чл. 404

Достатъчно аварийно

Аварийно осветление при НРЗ, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостовере-

ние на Общността, извършено след 01.01.2015 г.01.01.2006 г.осветление

Чл. 405

Авариен захранващ агрегат

При пътнически кораби за дневно пътуване c LWL 25 m или по-малко разпоредбата важи при НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2015 г.

01.01.2006 г.

Чл. 405, т. 6

Аварийно захранване за

прожекторите съгласно

чл. 203, ал. 1, т. 9НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2015 г.

01.01.2006 г.

Чл. 405, т. 9

Аварийно захранване за

асансьорите и повдигател-

ното оборудване съгласно

чл. 376, ал. 2НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2015 г.

01.01.2006 г.

Чл. 407

Изисквания към аварийния

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2015 г.

01.01.2006 г.захранващ агрегат

- разделителни стени съг-

01.01.2006 г.ласно чл. 414- монтаж на кабели

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2015 г.

01.01.2006 г.

- авариен захранващ агрегат

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2015 г.

01.01.2006 г.над пределната линияЧл. 413

Годност на материалите и

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.частите за противопожарна

защита

Чл. 414

Конструкция на раздели-

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.телните стениЧл. 415, ал. 1 и

Боите, лаковете и другите

продукти за обработка на

повърхностите, както и

покритията за палуби,

използвани в помещенията, с изключение на машинните отделения и складовите помещения, са труднозапалими


НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2015 г.01.01.2006 г.

2Чл. 415, ал. 3

Таваните на салоните и

покритията на стените

следва да са произведени от негорим материал


НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

Чл. 415, ал. 4

Мебелите и арматурата да са

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.произведени от негорим материалЧл. 416

Изпробвани съгласно

Кодекса на процедурите

за противопожарни изпит- вания


НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

Чл. 417, ал. 4

Заграждения

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността

1.12.2013 г.

Чл. 418, ал. 1 и

Изисквания към вратите

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

2, ал. 3, второ

в разделителните стениизречение, и

ал. 4

Чл. 419

Стени

При кораби с кабини без автоматични спринклерни системи за разпръскване на вода под налягане, краищата на стените между кабините: НЗР,

най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.01.01.2006 г.Чл. 420

Вертикални разделителни

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.стениЧл. 422, ал. 1

Стълби от стомана или

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.друг еквивалентен негорим

материал

Чл. 422, ал. 3

Обгръщане на вътрешните

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.стълби със стени съгласно

чл. 414

Чл. 423

Системи за вентилация и

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.подаване на въздухЧл. 424Системи за вентилация в

камбузите и печки с

екстракториНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.Чл. 425Центрове за управление,

стълбищни клетки исистеми за изсмукване на дим

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.Чл. 426

Пожароизвестителна

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.

01.01.2006 г.системаЧл. 427

Преносими пожарогасители

За кораби за дневни пътувания: НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

01.01.2006 г.Чл. 428, ал. 1

Система от хидранти

Втората пожарогасителна помпа: НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.

01.01.2006 г.

Чл. 428, ал. 4

Вентили на хидрантите

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

01.01.2006 г.

Чл. 428, ал. 5

Осово свързана макара

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

01.01.2006 г.

Чл. 428, ал. 6

Материали, обезопасени

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.

01.01.2006 г.срещу отказЧл. 428, ал. 7

Избягване възможността

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.

01.01.2006 г.тръбопроводите и хидран-

тите да замръзнат

Чл. 429, ал. 1,НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.

01.01.2006 г.

т. 2

Чл. 429, ал. 1,НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.

01.01.2006 г.

т. 4

Чл. 430НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.

01.01.2006 г.Чл. 430

Пожарогасителната

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Преходният период не важи по отношение на пътничес ките кораби, които са били заложени

след 31.12.1995 г., корпусът на които е направен от дърво, алуминий или пластмаса, а машинните им отделения не са направени от материал съгласно чл. 15 - 16


01.01.2006 г.система в машинните

отделения е изработена

от стомана или е с равно-

стойни свойстваЧл. 432 и 433

Организация на безопас-

ността
За плавателните съдове за дневни пътувания: НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

01.01.2006 г.

Чл. 434, ал. 1

Съоръжения за събиране

и обезвреждане на отрабо-тена вода

За кораби с кабини с не повече от 50 койки и за кораби за дневно пътуване: при НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

Чл. 434, ал. 2 -

Изисквания към резервоа-

За кораби с кабини с не повече от 50 койки и за плавателни съдове за дневно пътуване с не повече от 50 пътници: при НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

5

рите за събиране на отпа-

дъчни води

Чл. 435 - 443

Дерогации за някои01.01.2006 г.видове кораби

Чл. 435,

Устойчивост след повреда

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

01.01.2006 г.

ал. 1 - 3

Чл. 437

Оборудван с корабна лодка,

За пътническите кораби, лицензирани за не повече от 250 пътници или 50 койки: при НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение

на Общността, извършено след

01.01.2010 г.


01.01.2006 г.платформа или еквивалент-

на инсталацияЧл. 438

Оборудван с корабна лодка,

За пътническите кораби, лицензирани за не повече от 250 пътници или 50 койки: при НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение

на Общността, извършено след

01.01.2010 г.


01.01.2006 г.платформа или еквивалент-

на инсталацияЧл. 441

Алармени системи за

инсталации с втечнен газ

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение по чл. 341 (14.15)

01.01.2006 г.Колективни спасителни средства съгласно чл. 398

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.

01.01.2006 г.Глава двадесет и шеста

Чл. 587, ал. 2

Съответствие с изискванията/

Предписанията не се прилагат:

а) за двигатели, които са инсталирани преди 01.01.2003 г.; и

б) за оборотни (заменящи) двигатели, инсталирани до 31.12.2011 г. на кораби, които са били в експлоатация на 01.01.2002 г.

За двигатели, които са били инсталирани:

а) на кораби между 01.01.2003 г. и 01.07.2007 г., се прилагат пределно допустимите нива на емисиите на отработени газове съгласно Приложение XIV към Директива 97/68/ЕО;

б) на кораби или в бордова техника след 30.06.2007 г., се прилагат пределно допустимите нива на емисиите на отработени газове съгласно Приложение XV към Директива 97/68/ЕО

Изискванията за категориите:

аа) V за задвижващи двигатели и за спомагателни двигатели над 560 kW; и

бб) D, E, F, G, H, I, J, K за спомагателни двигатели от Директива 97/68/ЕО се прилагат като равностойни


01.01.2002 г.

01.07.2007 г.

и чл. 588

пределно допустими нива наемисиите на отработени газове


1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница