Общи разпоредбистраница31/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36Приложение № 6 към § 13

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.,

бр. 49 от 2009 г.,

изм. и доп., бр. 16 от 2014 г.)
Използваните съкращения имат следното значение и приложение:

1. Разпоредбата "НЗР" не се отнася за плавателни средства, които вече са в експлоатация, освен ако въпросните части не се заменят или реконструират, т.е. разпоредбата важи само по отношение на новопостроени плавателни средства ("Н") и по отношение на замяната ("З") или реконструкцията ("Р") на въпросните части или пространства. В случай че съществуващи части се заменят от заместващи части с използване на същата технология и те са от същия вид, това не съставлява замяна ("З") по смисъла на това приложение.

2. Разпоредбата "Издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността", следващото издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след указаната дата трябва да се извърши в съответствие с разпоредбата.


Членове и

Съдържание

Краен срок и бележки

Валидно за

плавателни

средства с

корабно


удостове-

рение или

друг лиценз

за движение,

издаден преди


параграфи

1

2

3

4Глава втора

Чл. 12

Котвите да не стърчат от

НЗР, най-късно при първото подно-

носовите части на корабите

вяване или издаване на корабнотоудостоверение на Общността, из-вършено след 01.01.2041 г.Чл. 15, ал. 2

Изолацията в двигателните

отделения

НЗР, най-късно при първото подно-

вяване или издаване на корабното

удостоверение на Общността


01.04.2003 г.

Чл. 15, ал. 3 и 4

Отвори и устройства за

НЗР, най-късно при първото подно-

01.10.2003 г.затваряне

вяване или издаване на корабнотоудостоверение на ОбщносттаЧл. 69

Дисплей

Ако няма рулева рубка, пригодена

01.04.2007 г.

за управление от едно лице с помощта на радиолокатор: НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 01.01.2010 г.Чл. 76, ал. 3

Управление чрез ръкохватка

НЗР, най-късно при издаване или

подновяване на корабното удостоверение на Общността след

01.01.2010 г.


01.04.2007 г.

Чл. 76, ал. 4

Забрана за показване на посоката на струятаНЗР, най-късно при издаване или

подновяване на корабното удосто-

верение на Общността след 01.01.2010 г.


01.04.2007 г.

Чл. 77

Навигационни светлини, техните осветители, при­надлежности и светлинни източници

Все още могат да се използват навигационни светлини, техните осветители, принадлежнос­ти и светлинни източници, които отговарят на изискванията по отношение на цвета и интензитета на светлината и за приемане на сигналните светлини за плаване по река Рейн, считано от 30 ноември 2009 г.

1.12.2013 г

Чл. 81 и 82

Радиолокационно оборудване за навигация, одобрено преди 1.1.1990 г.

Прибори за указване на скоростта на завиване, одобрени преди 1.1.1990 г.

Радиолокационно оборудване за навигация и прибори за указване на скоростта на завиване, одобрени след 1.1.1990 г.


Радиолокационно оборудване за навигация, одобрено преди 1.1.1990 г., може да се ин­сталира и да се използва до издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 31.12.2009 г., във всеки случай най-късно до 31.12.2011 г., ако е налице валид­но удостоверение за монтаж в съответствие с Директива 2006/87/ЕС или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.
Прибори за указване на скоростта на завива­не, одобрени преди 1.1.1990 г. и инсталирани преди 1.1.2000 г., могат да бъдат инсталирани и използвани до издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2015 г., ако е налице валидно удостоверение за монтаж в съответствие с тази директива или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.

Радиолокационно оборудване за навигация и прибори за указване на скоростта на завиване, одобрени след 1.1.1990 г., съгласно минималните изисквания и условия за изпитване на радиолокационни станции, използвани за корабоплаване по река Рейн, и минималните изисквания и условия за изпитване на прибори за указване на скоростта на завиване, използвани за корабоплаване по река Рейн, могат да продължат да бъдат инсталирани и експлоатирани при наличие на валидно удостоверение за монтаж в съответствие с тази Директива или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.1.12.2013 г.

1.12.2013 г.


1.12.2013 г.

Глава седма

Чл. 97

Екраниране на тръбните

НЗР, най-късно при издаване или

01.04.2007 г.съединения

подновяване на корабното удосто-верение на Общността след01.01.2025 г.Чл. 98

Тръбопроводи с изолация

НЗР, най-късно при издаване или

01.04.2007 г.

подновяване на корабното удостоверение на Общността след 01.01.2025 г.Чл. 99

Изолация на частите на

НЗР, най-късно при издаване или

подновяване на корабното удостоверение на Общността след

01.01.2025 г.


01.04.2003 г.

двигателите

Чл. 102, ал. 1

Защита от превишение на

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.

01.04.2004 г.оборотитеЧл. 113, ал. 2

Измервателните уреди да

могат да се четат до най-

високото равнище на

запълванеНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.

01.04.1999 г.

Чл. 117

Контрол равнището на

пълнене не само за основ-

ните двигатели, но също и

за другите двигатели, необ-

ходими за безопасна работа на кораба


НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2015 г.01.04.1999 г.

Чл. 118 - 123

Резервоари за смазочно масло, тръби и принадлежностиНЗР, най-късно при издаване или

подновяване на корабното удостоверение на Общността след 01.01.2045 г.01.01.2007 г.
Резервоари за масла в силови трансмисии, системи за управ-

ление и задвижване, както и

отоплителни системи, тръби и принадлежности


НЗР, най-късно при издаване или

подновяване на корабното удостоверение на Общността след 01.01.2045 г.

01.04.2007 г.

Чл. 202, ал. 2, т. 2, буква „б“

Съдове, изработени от сто­мана или друг устойчив, незапалим материал, които имат вместимост най-малко 10 l

НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение на Общността.

1.12.2013 г.Глава девета

Чл. 203, ал. 1,

Удостоверение за въжетата

Първото въже, което следва да се

01.04.2003 г.

т. 1 и ал. 2 - 6

за швартоване и другите

замени на кораба: НЗР, най-късно

въжета

до 01.01.2008 г.Второто и третото въжета: 01.01.2013 г.Чл. 204, ал. 1

Европейски стандарт

При подмяна, не по-късно от

01.04.2002 г.

01.01.2010 г.Чл. 204,

Пригоденост за пожари от

При подмяна, не по-късно от

01.04.2002 г.

ал. 2 и 3

категория А, В и С

01.01.2010 г.Чл. 207 - 210

Постоянно монтирани

пожарогасителни системи

в жилищните помещения,

рулевите рубки и простран-ствата за пътнициНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2035 г.

01.04.2002 г.

Чл. 211 - 225Постоянно монтирани

пожарогасителни системи

в двигателните, котелнитеи помпените отделения


(7) Най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2035 г.

01.04.2002 г.Чл. 226

Прилагане на европейските

стандарт за надуваемите

лодкиНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2015 г.

01.10.2003 г.

Чл. 230, ал. 1 и 2Надуваеми спасителни

жилеткиНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г. Спасителните

жилетки, които са се намирали на

борда към 30.09.2003 г., могат да се използват до издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 01.01.2010 г.


01.10.2003 г.

Чл. 235, ал. 1 и 2

Височина на фалшборда и комингса и бордови защитни ограждения

Височина на комингситеНЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2020 г.
НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2035 г.

1.12.2013 г.

Чл. 238

Бордови защитни огражде­ния на кораби с дължина L< 55 m, които имат жилищни помещения само в кърмата

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2020 г.

1.12.2013 г.

Чл. 260, ал. 3, чл. 262 – 265 и чл. 268

Табелка на производителя, предпазни устройства, удос­товерения на борда

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2015 г.

1.12.2013 г.Глава десета

Чл. 270

Съхранение на запалимитечностиНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

01.10.2002 г.Глава четиринадесета

Чл. 342, т. 3

Изключение от чл. 125, ал. 2

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността

01.01.2006 г.

Чл. 342, т. 4Изключение от чл.171,

за номинални натоварвания

над 50VНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.

01.01.2006 г.


1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница