Общи разпоредбистраница30/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   36
Глава шестнадесетаЧл. 475, ал. 1

Специални лебедки или

Изискването важи по отношение на плавателни

средства, лицензирани преди 01.01.1995 г. за

тласкане без необходимото оборудване за зак-

репване, само при НЗР, най-късно при първотоподновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2035 г.равностойни свързващиустройства

Чл. 476, ал. 3

Изисквания към задвижва-

НЗР, най-късно при първото подновяване илищите звена

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.Глава седемнадесетаЧл. 492

Допълнителни изисквания

Важат същите преходни разпоредби, както и тези, указани за съответния член

Чл. 493

Обща алармена система

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността

Чл. 495, ал. 2 и 3

Максимално разрешен товар

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността

Чл. 496, ал. 2 и 3

Остатъчна безопасна дис-

НЗР, най-късно при първото подновяване илитанция

издаване на корабното удостоверение на

Общността

Чл. 497, ал. 2 и 3

Остатъчен надводен борд

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността

Чл. 499 - 507

Изпитвания с накреняване

НЗР, най-късно при първото подновяване илии потвърждение на устой-

издаване на корабното удостоверение начивостта

Общността

Чл. 508

Маркировки за газене и

НЗР, най-късно при първото подновяване илискали на газене

издаване на корабното удостоверение на

ОбщносттаГлава двадесетаЧл. 534 - 536Изискванията важат по отношение на кораби за

спорт и развлечение, построени преди 1.01.1995 г., само при НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

Глава двадесет и шестаЧл. 587, ал. 2

Съответствие с изискванията/

Предписанията не се прилагат:

а) за двигатели, които са инсталирани преди

01.01.2003 г.; и

б) за оборотни (заменящи) двигатели, инсталирани до 31.12.2011 г. на кораби, които са били в експлоатация на 01.01.2002 г.

За двигатели, които са били инсталирани:

а) на кораби между 01.01.2003 г. и 01.07.2007 г., се прилагат пределно допустимите нива на емисиите на отработени газове съгласно Приложение XIV към Директива 97/68/ЕО;

б) на кораби или в бордова техника след 30.06.2007 г., се прилагат пределно допустимите нива на емисиите на отработени газове съгласно Приложение XV към Директива 97/68/ЕО

Изискванията за категориите:

аа) V за задвижващи двигатели и за спомагателни двигатели над 560 kW; и

бб) D, E, F, G, H, I, J, K за спомагателни двигатели от Директива 97/68/ЕО се прилагат като равностойнии чл. 588

пределно допустими нива наемисиите на отработени газове


Приложение № 5 към § 8

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.)
Използваните съкращения имат следното значение и приложение:

1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Разпоредбата "ЗР" не се отнася за кораби, които вече са в експлоатация, освен ако въпросните части не се заменят или реконструират, т.е. разпоредбата важи само по отношение на замяната ("З") или реконструкцията ("Р") на въпросните части или пространства. В случай че съществуващи части се заменят от заместващи части с използване на същата технология и те са от същия вид, това не съставлява замяна ("З") по смисъла на това приложение.

2. Разпоредбата "Издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността" се прилага по времето на следващото издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след указаната дата.


Членове и параграфи

Съдържание

Краен срок и бележкиГлава втораЧл. 8, ал. 1 - 5

Положение на таранната

ЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2035 г.

преграда

Чл. 14

Общи стени на бункерите

ЗР, най-късно при първото подновяване илии жилищните площи в

издаване на корабното удостоверение напространствата за пътници

Общността, извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 19

Максимално допустимо

При първото подновяване или издаване на

корабното удостоверение на Общността,

извършено след 01.01.2015 г.
равнище на налягане на звукаГлава третаЧл. 20, ал. 2,

Безопасна дистанция, надводен борд, минимален надводен борд

При първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2015 г.

чл. 21 и 22

Глава шестаЧл. 60, ал. 2

Присъщо налягане на звука

ЗР, най-късно при първото подновяване илина кораба

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 77, ал. 1

Наблюдение на навигационните светлини

При първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

Глава седмаЧл. 126

Минимален капацитет на

помпите и вътрешен диаме-

тър на осушителните тръ-

бопроводиПри първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2015 г.Чл. 135, ал. 2

Шум от движението на

ЗР, най-късно при първото подновяване иликораба

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.Глава осмаЧл. 136 - 138

Изисквания към електри-

ЗР, най-късно при първото подновяване илическото оборудване

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 140

Предпазване от физически

ЗР, най-късно при първото подновяване илидопир, попадане на твърди

издаване на корабното удостоверение напредмети и вода

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 145 и 146

Максимални допустими

ЗР, най-късно при първото подновяване илинатоварвания

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 153 и 154

Генератори и мотори

ЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 156 и 157

Монтаж на акумулатори

ЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 161 - 167Разпределителни устройстваЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение наОбщността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 169 - 172

Арматура на инсталациите

ЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 173 - 179

Кабели

ЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 182 и 183

Навигационни светлини

ЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.Глава единадесетаЧл. 276

Шум и вибрации в жилищ-

При първото подновяване или издаване наните помещения

корабното удостоверение на Общността,

извършено след 01.01.2015 г.Глава четиринадесетаЧл. 347, ал. 5 и 6,

Пределна линия, когато няма палуба за преградите

ЗР, най-късно при първото подновяване или

ал. 7, първо изре-

издаване на корабното удостоверение на

чение, ал. 8 - 12 и

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

чл. 348Чл. 346, т. 2

Водонепроницаеми прозорци

ЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2045 г.


Чл. 364 - 367

Измервания на безопасната

ЗР, най-късно при първото подновяване илидистанция, надводния борд

издаване на корабното удостоверение наи потапянето

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 368 - 370

Брой пътници

При първото подновяване или издаване на

корабното удостоверение на Общността,

извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 405, чл. 407 -

Авариен захранващ агрегат

ЗР, най-късно при първото подновяване или

409 и чл. 412издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница