Общи разпоредбистраница3/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Раздел ХII

Рулеви рубки с променлива височина
Чл. 90. (1) Рулевите рубки с променлива височина се оборудват със система за аварийно спускане.

(2) При спускането на рулевата рубка се осигурява автоматично задействане на ясно различим звуков предупредителен сигнал.

(3) Изискването по ал. 2 не се прилага, ако рискът от нараняване, който възниква от спускането, е избегнат с подходящи мерки, предвидени при проектирането.

(4) Във всички възможни положения на рулевата рубка се осигурява възможност за безопасното й напускане.


Раздел ХIII

Запис в корабното удостоверение на Общността за кораби с рулева рубка, оборудвана за управление от едно лице с помощта на радиолокатор
Чл. 91. В случай, че корабът съответства на специалните разпоредби по раздели I, IV - VIII и ХI на глава шеста, прилагани към рулевите рубки, оборудвани за управление от едно лице с помощта на радиолокатор, в корабното удостоверение на Общността се прави следният запис: "Корабът е с рулева рубка, оборудвана за управление от едно лице с помощта на радиолокатор".
Глава седма

МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ
Раздел I

Общи положения
Чл. 92. (1) Машините и тяхното спомагателно оборудване се проектират, строят и монтират в съответствие с най-добрата практика.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Съдовете под налягане, предназначени за експлоатация на кораб, се проверяват от експерт с цел да се удостовери, че са безопасни за експлоатация в следните случаи:

1. преди да бъдат въведени в експлоатация за първи път;

2. преди да бъдат върнати в експлоатация след всяко изменение или ремонт;

3. редовно, най-малко на всеки пет години.

(3) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Инспекцията по ал. 2 включва вътрешен и външен контрол.

(4) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Пневматични съдове, чиято вътрешност не може да бъде надлежно проверена или чието състояние не може да бъде ясно установено по време на вътрешния контрол, подлежат на допълнително безразрушително изпитване или на хидравлично изпитване.

(5) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) За проверката се издава удостоверение, подписано от експерта и посочващо датата на извършване на проверката.

(6) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Редовна проверка на съоръженията, в частност парните котли или други съдове под налягане и техните принадлежности, както и подемните устройства се извършва съгласно Административна инструкция № 26 от приложение № 3а.

Чл. 93. На корабите се монтират само двигатели с вътрешно горене, работещи с гориво с температура на възпламеняване над 55 °C.
Раздел II

Оборудване за безопасност
Чл. 94. (1) Машините се монтират и оборудват така, че да бъдат достъпни в необходимата степен за обслужване и поддържане и да не застрашават обслужващия персонал.

(2) Машините се обезопасяват срещу случайно задействане.Чл. 95. Главните двигатели и спомагателното оборудване, парните котли, съдовете под налягане и техните принадлежности се оборудват с обезопасяващи устройства.

Чл. 96. В случай на аварийна ситуация се осигурява възможност за изключване на моторите, задвижващи нагнетателните и всмукателните вентилатори, от място извън пространството, където те са монтирани, и от място извън машинното помещение.

Чл. 97. (1) Когато е необходимо, съединенията на тръбите, по които преминават гориво, смазочно масло и масла, използвани в силови предавки, в системи за управление и задействане и в системи за отопление, се обезопасяват по такъв начин, че да се избегне попадането на пръски или течове на гориво и масло върху горещи повърхности, във въздушните всмукатели на машините или други източници на запалване.

(2) Броят на тръбните съединения по ал. 1 се свежда до минимум.Чл. 98. (1) Външните тръбопроводи за подаване на гориво с високо налягане в дизеловия двигател, разположени между горивните помпи за високо налягане и горивните дюзи, се обезопасяват посредством поставянето им в система от защитни кожуси, способна да задържи горивото, изтекло при спукване на тръба под високо налягане.

(2) Системата от защитни кожуси включва и устройства за събиране на течове, като при повреда на горивна тръба за високо налягане се задейства система за алармена сигнализация.

(3) Сигнализацията по ал. 2 не се изисква при двигатели с повече от два цилиндъра.

(4) Системата от защитни кожуси не е задължителна при двигатели, разположени на открита палуба, задвижващи брашпили и шпилове.Чл. 99. Изолацията на частите на двигателите отговаря на чл. 15, ал. 2.
Раздел III

Силова уредба
Чл. 100. Пускането, спирането или реверсирането на корабния двигателно-движителен комплекс се извършват по бърз и надежден начин.

Чл. 101. Използват се устройства, с които се контролират задействащи алармена сигнализация при достигне на критична стойност параметри:

1. температурата на охлаждащата вода на главния двигател;

2. налягането на смазочното масло за главния двигател и реверсивната муфа;

3. налягането на маслото и въздуха в устройството за реверс на главния двигател, реверсивните муфи или витлата.Чл. 102. (1) На кораб с един главен двигател не се допуска автоматично спиране на двигателя, освен за предпазване на двигателя при свръхобороти.

(2) На кораб с един главен двигател се допуска оборудване на двигателя с автоматично устройство за намаляване оборотите на двигателя само ако автоматичното намаляване на оборотите се сигнализира визуално и звуково в рулевата рубка и устройството за намаляване на оборотите може да се изключва от мястото на рулевия.Чл. 103. Отворите и уплътненията на гребните валове се проектират по такъв начин, че не се допуска изтичане на смазочни материали, замърсяващи водата.
Раздел IV

Система за отвеждане на изгорелите газове от двигателя
Чл. 104. (1) Изгорелите газове от двигателя изцяло се отвеждат извън кораба.

(2) Не се допуска навлизането на изгорели газове в помещенията на борда на кораба.

(3) Газоотводните тръбопроводи, преминаващи през жилищните помещения или рулевата рубка, се изолират с газонепроницаема обвивка.

(4) Пространството между газоотводната тръба и газонепроницаемата обвивка се свързва с външния въздух.Чл. 105. Газоотводните тръбопроводи се монтират и обезопасяват така, че да не могат да причинят пожар.

Чл. 106. (1) В машинните отделения газоотводните тръбопроводи се изолират и се оборудват така, че да могат да се охлаждат.

(2) Извън машинните отделения е достатъчно да се предвиди защита на газоотводните тръбопроводи от физически контакт.


Раздел V

Цистерни за гориво, тръбопроводи и принадлежности за тях
Чл. 107. (1) Течното гориво се съхранява в стоманени цистерни, вградени в корпуса или здраво прикрепени към него.

(2) Допуска се горивните цистерни да бъдат изработени от равностоен огнеустойчив материал, ако това се изисква по проекта на кораба.

(3) Изискванията по ал. 1 и 2 не се прилагат за горивните цистерни с вместимост по-малка от 12 l, които са фабрично вградени в спомагателни агрегати.

(4) Не се допускат общи прегради на горивните цистерни с цистерните за питейна вода.Чл. 108. (1) Горивните цистерни, техните тръбопроводи и тръбни съединения се разполагат по начин, недопускащ попадане на гориво и изпарения от него във вътрешността на кораба.

(2) Крановете, предназначени за вземане на проби или дрениране на вода, се затварят автоматично.Чл. 109. (1) Не се допуска разполагане на горивни цистерни пред таранната преграда.

(2) Не се допуска разполагане на горивни цистерни и техните фитинги точно над машините или газоотводните тръбопроводи.Чл. 110. (1) Отворите на приемните тръбопроводи на горивните цистерни, с изключение на разходните цистерни, се извеждат на палубата и се маркират ясно.

(2) Отворът на приемната тръба се оборудва със съединителен фланец, отговарящ на европейски стандарт EN 12827:1999.

(3) Горивните цистерни, с изключение на разходните цистерни, се оборудват с отдушни тръби, изведени на открито над палубата и монтирани по начин, недопускащ навлизане на вода в тях.

(4) Напречното сечение на отдушната тръба е най-малко 1,25 пъти по-голямо от напречното сечение на приемната тръба.

(5) При взаимносвързани цистерни напречното сечение на свързващата тръба е най-малко 1,25 пъти по-голямо от напречното сечение на приемната тръба.

Чл. 111. (1) На изходите на цистерните тръбопроводите за разпределяне на гориво се оборудват с бързо затварящ се клапан, който се задейства от палубата, дори когато помещенията, в които се намират тези цистерни, са затворени.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Ако устройството за задействане на клапана по ал. 1 е закрито с капак, той не трябва да бъде заключващ се и върху него се поставя символ за бързо затварящ се клапан с дължина на страната минимум 10 см в съответствие с фиг. 9 на приложение № 3.

(3) Устройството за задействане се маркира в червено.

(4) Изискването по ал. 1 не се отнася за цистерните за гориво, директно монтирани на двигателя.Чл. 112. (1) Горивните тръбопроводи, техните връзки, уплътнения и фитинги се изработват от материали, годни да издържат на механичните, химичните и топлинните натоварвания, на които могат да бъдат подложени.

(2) Горивните тръбопроводи се разполагат така, че да не се излагат на неблагоприятното влияние на топлина и да има възможност да бъдат проверявани по цялата им дължина.Чл. 113. (1) Горивните цистерни се оборудват с устройство за измерване на нивото на запълване.

(2) За измерване на нивото на запълване се използват устройства, които ясно показват нивото на максимално запълване.

(3) Нивомерните стъкла се защитават надеждно срещу повреда от удар, съоръжават се със самозатварящи се кранове в основата, а горните им краища се свързват с цистерните над нивото на максимално запълване.

(4) Нивомерните стъкла се изготвят от материал, който не се деформира при нормална околна температура.

(5) Не се допуска отворите на мерителните тръби да се разполагат в жилищни помещения.

(6) Отворите на мерителните тръби, разположени в машинно или котелно отделение, се оборудват с подходящи самозатварящи се устройства.


Чл. 114. (1) Горивните цистерни се обезопасяват срещу разлив на гориво при зареждане посредством подходящи технически устройства, които се отбелязват в т. 52 от корабното удостоверение на Общността.

(2) Ако горивото се приема от станции за зареждане, които имат собствени технически устройства против разлив на гориво на борда при зареждане, изискванията към оборудването, указани в ал. 1 и чл. 115, не се прилагат.Чл. 115. (1) При горивни цистерни с автоматично спирателно устройство датчиците спират приемането на горивото при ниво на запълване на цистерната 97 %.

(2) Оборудването по ал. 1 се конструира така, че да е безотказно.

(3) Ако датчикът задейства електрически контакт, който може да прекъсне веригата, предоставена от станцията за зареждане с двоичен сигнал, се осигурява възможност за предаване на сигнала до станцията за зареждане чрез водонепроницаем свързващ контакт, който отговаря на изискванията на международен стандарт, публикация на Международната електротехническа комисия IEC 60309-1:1999, за прав ток от 40 до 50 V, с корпус, оцветен в бяло, и заземяване в положение "десет часа".

Чл. 116. Горивните цистерни се оборудват с херметично затварящи се гърловини, предназначени за почистване и оглед.

Чл. 117. Горивните цистерни, пряко захранващи главните двигатели и машините, необходими за безопасна експлоатация на кораба, се оборудват с устройство, което дава визуален и звуков сигнал в рулевата рубка, когато нивото на горивото спадне под минималното количество, необходимо за по-нататъшна безопасна експлоатация на кораба.
Раздел VI

Съхранение на смазочни масла, на масла, използвани в силови предавки, в системи за управление и задействане и в системи за отопление, тръбопроводи и принадлежности за тях
Чл. 118. (1) Маслата се съхраняват в стоманени цистерни, вградени в корпуса или здраво прикрепени към него.

(2) Допуска се изработването на маслените цистерни от равностоен огнеустойчив материал, ако това се изисква по проекта на кораба.

(3) Изискванията по ал. 1 и 2 не се прилагат за маслени цистерни с вместимост по-малка от 25 l.

(4) Не се допуска използването на общи прегради на маслените цистерни с цистерните за питейна вода.Чл. 119. Маслените цистерни, техните тръбопроводи и тръбни съединения се разполагат по начин, недопускащ попадане на масло и изпарения от него във вътрешността на кораба.

Чл. 120. (1) Не се допуска разполагане на маслени цистерни пред таранната преграда.

(2) Не се допуска разполагане на маслени цистерни и техните фитинги точно над машините или газоотводните тръбопроводи.Чл. 121. Отворите на приемните тръби на маслените цистерни се обозначават с ясна маркировка.

Чл. 122. (1) Маслените тръбопроводи, техните връзки, уплътнения и фитинги се изработват от материали, годни да издържат на механичните, химичните и топлинните натоварвания, на които могат да бъдат подложени.

(2) Маслените тръбопроводи се разполагат така, че да не се допуска излагането им на неблагоприятното влияние на топлина и да има възможност да бъдат проверявани по цялата им дължина.Чл. 123. (1) Маслените цистерни се оборудват с устройство за измерване на нивото на запълване.

(2) За измерване на нивото на запълване на цистерните по ал. 1 се използват устройства, които ясно показват нивото на максимално запълване.

(3) Нивомерните стъкла на цистерните по ал. 1 се защитават срещу удари, снабдяват се със самозатварящи се кранове в основата, а горните им краища се свързват с цистерните над нивото на максимално запълване.

(4) Нивомерните стъкла се изработват от материал, който не се деформира при нормална околна температура.

(5) Не се допуска отворите на мерителните тръби да се разполагат в жилищни помещения.

(6) Отворите на мерителните тръби, разположени в машинно или котелно отделение, се оборудват с подходящи самозатварящи се устройства.


Раздел VII

Системи за изпомпване на сантинни води и системи за осушаване
Чл. 124. (1) За изпомпване на всеки водонепроницаем отсек поотделно се осигуряват системи за изпомпване и осушаване.

(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за водонепроницаемите отсеци, които обикновено са херметично затворени при експлоатация.Чл. 125. (1) Екипажните кораби се оборудват с две независими една от друга помпи за изпомпване на сантинни води, разположени в различни помещения.

(2) Една от независимите помпи по ал. 1 се задвижва с мотор.

(3) При кораби с мощност на главния двигател по-малка от 225 kW, или водоизместване под 350 t, или с водоизместване под 250 m3 за кораби, непредназначени за превоз на товари, е достатъчна една помпа независимо дали е ръчна или моторна.

(4) Всяка от помпите по ал. 1 може да работи във всеки водонепроницаем отсек.Чл. 126. (1) Минималният капацитет Q1 на първата помпа се пресмята по формулата:

където:

L е дължината на кораба в метри (m);

B - широчината на корпуса в метри (m), измерена до външните страни на външната обшивка на корпуса, изключвайки гребните колела, буртиците и т.н.;

H - височината на борда или най-малкото вертикално разстояние в метри (m) между горната точка на кила и най-ниската точка на палубата при борда на кораба;

l - дължината на най-дългия водонепроницаем отсек в метри (m);

d - дължината на водонепроницаемия отсек, в метри (m);

d1 - разчетният вътрешен диаметър на главната осушителна тръба, в милиметри (mm);

d2 - разчетният вътрешен диаметър на разклоненията, в милиметри (mm).

(3) Не се изисква стойността на d2 да е по-голяма от d1.

(4) При трюмните помпи, свързани със система за осушаване, осушителните тръбопроводи имат вътрешен диаметър не по-малък от d1 в милиметри (mm), а разклоненията имат вътрешен диаметър не по-малък от d2 в милиметри (mm), като за кораби с дължина, по-малка от 25 m, стойностите на d1 и d2 могат да бъдат намалени до 35 mm.Чл. 127. Допускат се единствено самозасмукващи трюмни помпи.

Чл. 128. (1) Всяко плоскодънно осушаемо помещение с широчина над 5 m се осигурява с най-малко по един всмукател на всеки борд.

(2) Допуска се осушаването на кърмовия отсек от машинното отделение чрез автоматично затваряща се тръбопроводна система.

(3) Осушителните разклонения към отделните отсеци се свързват с главния осушителен тръбопровод чрез невъзвратни клапани.

Чл. 129. (1) Помещенията или другите пространства, които могат да се използват за приемане на баласт, се свързват с осушителната система чрез обикновено спирателно устройство.

(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за трюмове, които могат да приемат баласт, като те се запълват с баластна вода чрез баластни тръбопроводи, стационарно монтирани и отделно от осушителния тръбопровод, или чрез разклонения, които могат да се свържат с главната осушителна тръба чрез гъвкави връзки или гъвкави преходници.

(3) Не се допуска използване на кингстони за баластиране.

Чл. 130. Трюмните сантини се оборудват с измервателни устройства за измерване на нивото на течностите.

Чл. 131. (1) При стационарна осушителна система тръбопроводите на дъното на трюма, предназначени за осушаване на нефтосъдържащи сантинни води, се оборудват със затварящи устройства, пломбирани от представител на ИА "МА".

(2) Броят и разположението на затварящите устройства се посочват в корабното удостоверение на Общността.

(3) Заключването на място на затварящите устройства се приема за равностойно на пломбирането по ал. 1.

(4) Ключът или ключовете за заключване на затварящите се устройства се означават съответно и се съхраняват в маркирано и леснодостъпно място в машинното отделение.


Раздел VIII

Вместимости за съхраняване за нефтосъдържащи води и отработени масла
Чл. 132. (1) На кораба се осигурява възможност за съхранение на нефтосъдържащи води, натрупани по време на работа.

(2) Сантините на машинното отделение се разглеждат като място на съхранение на нефтосъдържащите води, натрупани по време на работа.Чл. 133. (1) За съхранение на отработени масла в машинното отделение се осигурява едно или повече специални приемни устройства с вместимост най-малко 1,5 пъти количеството на отработените масла от маслените вани на всички монтирани двигатели с вътрешно горене и предавки заедно с хидравличните течности от резервоарите с хидравлична течност.

(2) Връзките, използвани за опразване на приемните устройства по ал. 1, съответстват на европейски стандарт EN 1305:1996.

(3) Ако корабите се използват само за еднодневни рейсове, се допуска ИА "МА" да разрешава изключения от изискванията по ал. 1 и 2.
Раздел IХ

Присъщ шум на кораба
Чл. 134. Шумът, присъщ за кораб на ход, и специфичният шум, причинен от всмукването на въздух и изпускането на отработени газове от двигателя, се заглушава с подходящи средства.
Чл. 135. (1) Не се допуска шумът, присъщ за кораб на ход, измерен встрани на 25 m от борда на кораба, да превишава 75 dB (А).

(2) С изключение на дейностите при товарни операции шумът, създаван от неподвижен кораб и измерен встрани на 25 m от борда на кораба, не се допуска да превишава 65 dB (А).


Глава осма

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ
Раздел I

Общи разпоредби
Чл. 136. (1) Когато няма конкретни изисквания към отделни части от инсталацията, равнището на безопасност се счита за задоволително, ако частите са произведени в съответствие с валиден европейски стандарт или според изискванията на одобрена организация по реда на Наредба № 4 за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели.

(2) Документацията, удостоверяваща изпълнението на изискванията по ал. 1, се представя на ИА "МА".Чл. 137. (1) На борда на кораб се съхраняват следните документи, надлежно подпечатани от ИА "МА":

1. общи монтажни схеми на цялото електрическо обзавеждане;

2. схеми за включване на главното разпределително табло, аварийното разпределително табло и другите разпределителни табла заедно с най-важните технически данни, като например силата на тока, номиналния ток на защитната апаратура и органите за управление;

3. данни за мощността на електрическите машини и оборудване;

4. видовете кабели и информация за напречните сечения на проводниците.

(2) Документите по ал. 1 се съхраняват от корабопритежателя за корабите без екипаж.Чл. 138. (1) Електрическото обзавеждане се проектира и изпълнява така, че да работи безотказно при постоянен крен до 15° и температура на въздуха от -20 °C до +40 °C.

(2) Електрическото и електронното обзавеждане и уредите се разполагат така, че да са изцяло достъпни и лесни за поддръжка.


Раздел II

Системи за електрическо захранване
Чл. 139. (1) Когато корабът е оборудван с електрическа система за захранване, тя се осигурява с най-малко два източника на захранване по начин, позволяващ при повреда на единия източник другият да може да захранва оборудването, необходимо за безопасно плаване, с енергия в продължение на най-малко 30 минути.

(2) Необходимото захранване с енергия се определя чрез баланс на мощността, като може да се вземе предвид подходящ фактор на едновременна работа.

(3) Независимо от изискванията по ал. 1 се прилагат изискванията по раздел III на глава пета за източника на захранване на рулевата система.
Раздел III

Защита от физически контакти, попадане на твърди предмети и проникване на вода
Чл. 140. Видовете минимална защита за неподвижно монтираните части на електрическото обзавеждане, които се изискват, са:


Местоположение

Вид минимална защита

(в съответствие с международен стандарт, публикация на

Международната електротехническа комисия IEC 60529:1992)


генератори

двигатели


трансфор-

матори


пултове, разпреде-

лителни


устройства

и прекъсвачифитингиобзавеждане за

осветлениеСлужебни помещения,

машинни отделения,

отсеци на рулевото

устройствоIP 22


IP 22


IP (2) 22


IP 22 (1) (2)


IP 22


IP 44


Трюмове

IP 55

IP 55

Акумулаторни поме-

щения и складове за бои

IP 44 и (Ех) (3)


Открити палуби и рулеви постовеIP 55
IP 55


IP 55


IP 55


Рулева рубка
IP 22

IP 22

IP 22

IP 22

IP 22

Жилищни помещения,

без санитарни и хигиенни помещения

IP 22

IP 20

IP 20

Санитарни и хигиенни

помещения

IP 44IP 44IP 44IP 44IP 44Забележки:

1) В случай на оборудване с голямо топлоотдаване: IP 12.

2) В случай че устройствата или пултовете нямат този тип защита, тяхното местоположение отговаря на условията, приложими за този тип защита.

3) Електрическото обзавеждане е с одобрен вид защита, в съответствие със:

а) европейски стандарти EN 50014:1997; 50015:1998; 50016:2002; 50017:1998; 50018:2000; 50019:2000 и 50020:2002; или

б) международен стандарт, публикация на Международната електротехническа комисия IEC 60079 във версията към 1 октомври 2003 г.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница