Общи разпоредбистраница29/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   36
Глава десетаЧл. 235

Оборудване на външните краища на палуби, палубни проходи и работни места

Височина на комингситеНЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2020 г.

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2035 г.Чл. 237

Чиста широчина на палубния проход

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2035 г., за кораби с широчина над 7,30 m.

Чл. 238

Бордови защитни ограждения за кораби с дължина L< 55 m, които имат жилищни помещения само в кърмата

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2020 г.

(5) 1. Постоянните пожарогасителни системи с СО2, монтирани преди 1 октомври 1980 г., могат да останат в употреба до издаване или подновяване на корабнот удостоверение на Общността след 01.01.2035 г., ако отговарят на изискванията на чл. 7.03, параграф 5 от Правила за освидетелстване на корабите по Рейн, в сила от 1 април 1976 г.

2. Постоянните пожарогасителни системи с СО2, монтирани между 1 април 1992 г. и 31 декември 1994 г., могат да останат в употреба до издаване или подновяване на разрешително на Общността след 01.01.2035 г., ако съответстват на изискванията на чл. 7.03, параграф 5 от Правила за освидетелстване на корабите по Рейн, както в сила от 31 декември 1994 г.

3. Препоръките на Централната комисия за корабоплаване по Рейн (CCNR), издадени между 1 април 1992 г. и 31 декември 1994 г. относно чл. 7.03, параграф 5 от Правила за освидетелстване на корабите по Рейн, в сила от 31 декември 1994 г., остават валидни до издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 01.01.2035 г.

4. Изискванията на чл. 212, ал. 1 и 2 се прилагат до издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 01.01.2035 г. само ако тези инсталации са били монтирани на кораби, построени след 1 октомври 1992 г.

(6) Разпоредбата важи по отношение на кораби, построени след 31 декември 1994 г., и на действащите кораби, при следното условие:

Изискванията на чл. 237 - 239 трябва да бъдат спазени, когато се обновява цялата трюмна площ. В случай на реконструкция, променяща чистата широчина на палубния проход, която обхваща цялата дължина на палубния проход:

а) чл. 237 - 239 се прилагат, когато се намалява чистата широчина на палубния проход до височина преди реконструкцията 0,90 m или чистата широчина над тази височина;б) чистата широчина на страничната палуба до височина преди реконструкцията 0,90 m или чистата широчина над тази височина не трябва да са по-малки от размерите, указани в чл. 237 - 239.Членове и

Съдържание

Краен срок и бележки

параграфи

1

2

3

Чл. 240

Достъп до работните места

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 241 и 242

Врати и входове, изходи и

При първото подновяване или издаване на кораб-пасажи, където има повече

ното удостоверение на Общносттаот 0,50 m разлика в равни-

щето на подаЧл. 243

Стълбища в работните

НЗР, най-късно при първото подновяване илипространства, където

издаване на корабното удостоверение напостоянно има хора

Общността, извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 246

Изходи и аварийни изходи

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 247, ал. 2

Стълби, стъпала и подобни

НЗР, най-късно при първото подновяване илиприспособления

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 248При първото подновяване или издаване на

корабното удостоверение на Общността

Чл. 254 - 257

Трюмни люкове

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 258 и 259

Лебедки

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 260, ал. 3, чл. 262 – 265 и чл. 268

Табелка на производителя, предпазни устройства, удостоверения на борда

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2015 г.

Чл. 270

Съхранение на запалими

НЗР, най-късно при първото подновяване илитечности

издаване на корабното удостоверение на

ОбщносттаГлава единадесетаЧл. 271, ал. 1

Жилищни помещения за

НЗР, най-късно при първото подновяване илилицата, намиращи се на

издаване на корабното удостоверение наборда

Общността, извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 274, ал. 2

Разположение на подовете

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 275

Жилищни и спални поме-

НЗР, най-късно при първото подновяване илищения

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 277

Височина на таваните в

НЗР, най-късно при първото подновяване илижилищните помещения

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 278, ал. 2

Свободна площ в жилищ-

НЗР, най-късно при първото подновяване илините помещения за общо

издаване на корабното удостоверение наползване

Общността, извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 278, ал. 3

Обем на помещенията в

НЗР, най-късно при първото подновяване иликубически метри

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 279

Обем въздух на човек

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 280

Размери на вратите

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 281, ал. 2,

Разположение на стълбите

НЗР, най-късно при първото подновяване или

т. 1 и 2издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 282

Тръбопроводи, пренасящи

НЗР, най-късно при първото подновяване илиопасни газове или течности

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 283 и 284

Санитарно оборудване

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 285 и 286

Камбузи

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 287 - 290

Питейна вода

НЗР, най-късно до 31.12.2006 г.

Чл. 291 - 293

Отопление и вентилация

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 294, ал. 2

Други жилищни помещения

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.Глава четиринадесетаЧл. 342, т. 3

Изключение от чл. 125, ал. 2НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабнато удостоверение на Общността след

01.01.2007 г.Чл. 342, т. 4

Изключение от чл. 171, ал. 2 за номинални напрежения над 50 V

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след01.01.2010 г.

Чл. 343, т. 3

Забрана на отоплителни

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Разпоредбата не важи по отношение на кораби с двигатели на твърдо гориво (парни двигатели)


уреди с твърдо горивосъгласно чл. 310 - 312

Чл. 343, т. 5

Забрана за устройствата с

НЗР, най-късно при първото подновяване иливтечнен газ съгласно глава

издаване на корабното удостоверение натринадесета

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 347, ал. 1 и 2

Брой и местоположение на

НЗР, най-късно при първото подновяване илипреградите

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 347, ал. 6

Пределната линия при

отсъствие на палуба напреградите

За пътническите кораби, които са били заложени преди 01.01.1996 г., изискването важи при НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 347, ал. 11,

Времетраене на процеса на

НЗР, най-късно при първото подновяване или

т. 3

затваряне

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 347, ал. 13

Визуална система за пре-

НЗР, най-късно при първото подновяване илидупреждение

издаване на корабното удостоверение на

Общността

Чл. 350

Минимална височина на

НЗР, най-късно при първото подновяване илидвойните дъна, широчина

издаване на корабното удостоверение нана кухите отсеци

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 352 - 356

Устойчивост на неповреде-

НЗР, най-късно при първото подновяване илиния кораб

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 357 и 358

Устойчивост в повредено състояниеНЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността, след 01.01.2045 г.

Чл. 359

Устойчивост в повредено състояние
Вертикален размер на повредата на дъното на кораба
Повреда на два отсека

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.

НЗР, приложими за кораби с водонепроницаеми палуби, на разстояние най-малко 0,50 m и не по­вече от 0,60 m от дъното на кораба, за корабите, получили корабното удостоверение на Общността или друг лиценз за плаване преди 31.12.2005 г.

НЗР


Чл. 360 - 363

Устойчивост в повредено състояние

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.

Чл. 369, ал. 1, т. 1

Брой пътници, за които е

НЗР, най-късно при първото подновяване илидоказано наличие на пункт

издаване на корабното удостоверение наза евакуация съгласно

Общността, извършено след 01.01.2045 г.чл. 375Чл. 369, ал. 1, т. 2

Брой пътници, взет под

внимание при пресмята-

нето на устойчивостта

съгласно раздел III на Глава четиринадесета, чл. 352 - 363НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2045 г.


Чл. 371, ал. 1

Помещения за пътници зад равни­ната на таранната преграда и пред равнината на кърмовата преграда

НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.Чл. 371, ал. 2

Заграждения

НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение на Общността

Чл. 373, ал. 1, т. 3,

Чиста височина на изходите

НЗР, най-късно при първото подновяване или

първо изречениеиздаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 373, ал. 1, т. 3,

Чиста широчина на вратите

За размера от 0,70 m НЗР, най-късно при

второ изречение

на пътническите кабини и

първото подновяване или издаване на корабнотодруги малки помещения

удостоверение на Общността, извършено след

01.01.2045 г.

Чл. 373, ал. 1, т. 6,

първо изречение

Размер на аварийните изходи

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение наОбщността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 373, ал. 1, т. 7

Изходи от помещения,

НЗР, най-късно при първото подновяване илипредназначени за ползване

издаване на корабното удостоверение наот лица с ограничена под-

Общността, извършено след 01.01.2045 г.вижностЧл. 373, ал. 2, т. 4

Врати, предназначени за

НЗР, най-късно при първото подновяване илиползване от лица с ограни-

издаване на корабното удостоверение начена подвижност

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 374, ал. 2, т. 2

Маршрути за евакуация към

НЗР, най-късно при първото подновяване илипунктове за евакуация

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 374, ал. 2, т. 3

Маршрутите за евакуация

НЗР, най-късно при първото подновяване илида не преминават през

издаване на корабното удостоверение намашинни отделения

Общността, извършено след 01.01.2007 г.Маршрутите за евакуация

НЗР, най-късно при първото подновяване илида не преминават през

издаване на корабното удостоверение накамбузи

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 374, ал. 2, т. 4

Липса на стъпала, стълби и

други подобни по маршрутите за евакуацияНЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.Чл. 374, ал. 3

Подходяща система от ука-

НЗР, най-късно при първото подновяване илизатели за безопасност

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 375

Изисквания към сборните

НЗР, най-късно при първото подновяване илипунктове

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 376

Изисквания към стълбите и

НЗР, най-късно при първото подновяване илитехните площадки в пътни-

издаване на корабното удостоверение наческите пространства

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 377, т. 1

Парапети съгласно европей-

НЗР, най-късно при първото подновяване илиски стандарт EN 711:1995

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 377, т. 2

Височина на фалшбортите

НЗР, най-късно при първото подновяване илии перилата, предназначени

издаване на корабното удостоверение наза ползване от лица с огра-

Общността, извършено след 01.01.2045 г.ничена подвижностЧл. 377, т. 4

Чиста широчина на отворите, използвани обикновено за качване и слизане на лица с ограничена подвижност

НЗР, най-късно при първото подновяване илииздаване на корабното удостоверение наОбщността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 380

Места за преминаване и

стени в местата за премина-

ване, предназначени за ползване от лица с ограничена подвижност


НЗР, най-късно при първото подновяване илииздаване на корабното удостоверение наОбщността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 381, ал. 1

Конструкция на стъклените

НЗР, най-късно при първото подновяване иливрати и стени в местата за

издаване на корабното удостоверение напреминаване и на стъклата

Общността, извършено след 01.01.2045 г.на прозорцитеЧл. 381, ал. 4

Изисквания за заграждения в рамките на надстройка, която се състои изцяло или частично от панорамни стъкла

Изисквания за заграждениятаНЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.
НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.

Чл. 382

Системи за питейна вода в

НЗР, най-късно до 31.12.2006 г.съответствие с чл. 287 - 290Чл. 383, ал. 1

Изисквания към тоалетните,

НЗР, най-късно при първото подновяване илипригодени за ползване от

издаване на корабното удостоверение налица с ограничена подвиж-

Общността, извършено след 01.01.2045 г.ностЧл. 384

Вентилационни системи за

НЗР, най-късно при първото подновяване иликабини без отварящ се

издаване на корабното удостоверение напрозорец

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 385

Изискванията от раздел IV

НЗР, най-късно при първото подновяване илина глава четиринадесета,

издаване на корабното удостоверение начл. 371 - 385 по отношение

Общността, извършено след 01.01.2045 г.помещенията, в които са

настанени членове на

екипажа и обслужващият

персоналЧл. 386

Изисквания към задвижва-

НЗР, най-късно при първото подновяване илищата система

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 388

Изисквания към системите

При пътнически кораби с Двл, по-малка от 40 метра, или за превоз на не повече от 75 пътници, разпоредбата важи при НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 01.01.2010 г.високоговорители в прост-ранствата за пътници

Чл. 389

Изисквания към алармената

При кораби за дневни пътувания разпоредбатасистема

важи при НЗР, най-късно при издаване или

подновяване на корабното удостоверение на

Общността след 01.01.2010 г.

Чл. 390, ал. 1

Аларма за нивото на вода

във всеки водонепроницаем

отсек


НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след

01.01.2010 г.Чл. 390, ал. 2

Две моторизирани трюмни

помпи
НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след

01.01.2010 г.Чл. 390, ал. 3

Постоянно монтирана осуши-

телна система

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след

01.01.2015 г.Чл. 392

Вентилационна система за

тръбни системи с СО2 под

палубата


НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след

01.01.2010 г.Чл. 396

Подходящо оборудване за

прехвърляне

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след

01.01.2010 г.Чл. 397

Индивидуални спасителни

До издаване или подновяване на корабнотосредства за 100 % от пътни-

удостоверение на Общността след 01.01.2007 г.ците в съответствие с

EN 395:1998 или EN 396:1998

Индивидуални спасителни

До издаване или подновяване на корабнотосредства за деца

удостоверение на Общността след 01.01.2010 г.

това оборудване се счита за алтернатива на

индивидуалното спасително оборудванеСпасително оборудване

За пътнически кораби, оборудвани с колективно спасително оборудване съгласно чл. 398 преди 01.01.2006 г., това оборудване се счита за алтернатива на индивидуалното спасително оборудване

За пътнически кораби, оборудвани с колективно спасително оборудване съгласно чл. 399 преди 01.01.2006 г., това оборудване се счита за алтернатива на индивидуалното спасително оборудване до издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 01.01.2010 г.Чл. 398, ал. 2,

Достатъчно места за сядане,

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след

01.01.2010 г.т. 2 и 3

плавателност от поне 750 N

Чл. 398, ал. 2,

Стабилно равновесие и под-

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след

01.01.2010 г.т. 6

ходящи приспособления захващане

Чл. 398, ал. 2,

Подходящи средства за ева-

куация от местата за евакуа-

ция към спасителните салове


НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след

01.01.2010 г.т. 9Чл. 402, ал. 2

Оборудване на корабната

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след

01.01.2010 г.

лодка с двигател и прожектор

Чл. 403, ал. 2

Чл. 181 също важи по отно-

шение пасажите и помеще-

нията за отдих за пътниците


НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след

01.01.2015 г.Чл. 404

Достатъчно аварийно освет-

НЗР, най-късно при издаване или подновяванеление

корабното удостоверение на Общността след

01.01.2015 г.

Чл. 405

Авариен захранващ агрегат

При пътнически кораби за дневно пътуване с Двл от 25 метра или по-малко разпоредбата важи при НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 01.01.2015 г.

Чл. 405, т. 6

Аварийно захранване за

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след

01.01.2015 г.

прожекторите съгласночл. 203, ал. 1, т. 9

Чл. 405, т. 9

Аварийно захранване за

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след

01.01.2015 г.асансьорите и оборудванеза повдигане съгласночл. 376, ал. 2

Чл. 407

Изисквания към аварийния

захранващ агрегатЧл. 407, ал. 1

- разделителни стени съглас-

но чл. 414

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след

01.01.2015 г.Чл. 407, ал. 2 и 3

- монтаж на кабели

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след

01.01.2015 г.Чл. 407, ал. 4

- авариен захранващ агрегат

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след

01.01.2015 г.

над пределната линия

Чл. 413

Годност на материалите и

НЗР, най-късно при първото подновяване иличастите за противопожарна

издаване на корабното удостоверение назащита

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 414

Конструкция на разделител-

НЗР, най-късно при първото подновяване илините стени

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 415, ал. 1 и 2

Боите, лаковете и другите

НЗР, най-късно при първото подновяване илипродукти за обработка на

издаване на корабното удостоверение наповърхностите, както и пок-

Общността, извършено след 01.01.2015 г.ритията за палуби, използ-

вани в помещенията, с

изключение на машинните

отделения и складовите

помещения, са трудно-

запалимиЧл. 415, ал. 3

Таваните на салоните и

НЗР, най-късно при първото подновяване илипокритията на стените са

издаване на корабното удостоверение напроизведени от негорим

Общността, извършено след 01.01.2045 г.материалЧл. 415, ал. 4

Мебелите и арматурата в

НЗР, най-късно при първото подновяване илисборните пунктове са произ-

издаване на корабното удостоверение наведени от негорим материал

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 416

Изпробвани съгласно Кодекса

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.Чл. 417

Изолационни материали в

НЗР, най-късно при първото подновяване илисалоните

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 418

Изисквания към вратите в

НЗР, най-късно при първото подновяване илипреградните стени

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 419

Прегради

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 420

Вертикални преградни стени

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 421

Диафрагми против течение

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 422, ал. 1

Стълби от стомана или друг

НЗР, най-късно при първото подновяване илиеквивалентен негорим

издаване на корабното удостоверение наматериал

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 422, ал. 3

Обвиване на вътрешните

НЗР, най-късно при първото подновяване илистълби

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 423

Системи за вентилация и

НЗР, най-късно при първото подновяване илиподаване на въздух

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 424

Системи за вентилация в

НЗР, най-късно при първото подновяване иликамбузите и печки с екстрак-

издаване на корабното удостоверение натори

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 425

Центрове за управление,

НЗР, най-късно при първото подновяване илистълбищни клетки и системи

издаване на корабното удостоверение наза изсмукване на дим

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 426

Пожароизвестителна система

При пътнически плавателни съдове за дневно

пътуване: при НЗР, най-късно при първото

подновяване или издаване на корабното

удостоверение на Общността, извършено след

01.01.2010 г.

Чл. 427, ал. 1, т. 3

Преносими пожарогасители

НЗР, най-късно при първото подновяване илив камбузите

издаване на корабното удостоверение на

Общността

Чл. 428, ал. 1, т. 1

Втора пожарогасителна

НЗР, най-късно при първото подновяване илипомпа

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 428, ал. 2,

Налягане и дължина на

НЗР, най-късно при първото подновяване или

т. 2 и 3

водната струя

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 428, ал. 6

Материали, обезопасени

НЗР, най-късно при първото подновяване илисрещу отказ

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 428, ал. 7

Избягване възможността

НЗР, най-късно при първото подновяване илитръбопроводи и хидрантите

издаване на корабното удостоверение нада замръзнат

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 429, ал. 1, т. 2

Отделно действие на проти-

НЗР, най-късно при първото подновяване иливопожарните помпи

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 429, ал. 1, т. 3

Дължина на водните струи

НЗР, най-късно при първото подновяване илина всички палуби

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 429, ал. 1, т. 4

Монтаж на пожарогасител-

НЗР, най-късно при първото подновяване илините помпи

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 430

Пожарогасителна система в

НЗР, най-късно при първото подновяване илимашинните отделения

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 434, ал. 1

Съоръжения за събиране и

За кораби с кабини с не повече от 50 койки и за

кораби за дневно пътуване: при НЗР, най-късно

при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.
обезвреждане на отработенавода

Чл. 434, ал. 2 - 5

Изисквания към резервоа-

За кораби с кабини с не повече от 50 койки и за

кораби за дневно пътуване с не повече от 50 пътници: при НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

рите за събиране на отрабо-тена вода

Чл. 435, ал. 1 - 3

Устойчивост след повреда

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2045 г.

Чл. 437

Оборудван с корабна лодка,

платформа или еквивалент-

но оборудванеЗа пътническите кораби, лицензирани за не

повече от 250 пътници или 50 койки: при НЗР,

най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността,извършено след 01.01.2010 г.
Чл. 438

Оборудван с корабна лодка,

За пътническите кораби, лицензирани за не

повече от 250 пътници или 50 койки: при НЗР,

най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.
платформа или еквивалент-на инсталация

Чл. 441

Алармени системи за инста-

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение по чл. 341

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

лации с втечнен газКолективни спасителнисредства съгласно чл. 3981   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница