Общи разпоредбистраница28/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   36

Чл. 93

Само двигатели с вътрешно

НЗР, най-късно при първото подновяване илигорене, използващи горива

издаване на корабното удостоверение нас точка на възпламеняване

Общността, извършено след 01.01.2015 г.над 55°СЧл. 94

Обезопасяване на двигате-

НЗР, най-късно при първото подновяване илилите срещу случайно запал-

издаване на корабното удостоверение наване

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 97

Екраниране на тръбните съединения

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 01.01.2025 г.

Чл. 98

Тръбопроводи с изолация

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 01.01.2025 г.

Чл. 99

Изолация на частите на двигателите

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверението на Общността

Чл. 101

Контролни устройства

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 102, ал. 1

Автоматична защита от

НЗР, най-късно първото подновяване илипревишение на оборотите

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 103

Проектиране на отворите

НЗР, най-късно при първото подновяване илина валовете

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 107

Стоманени резервоари за

НЗР, най-късно при първото подновяване илитечни горива

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 108

Автоматично затваряне

НЗР, най-късно при първото подновяване иливентилите на резервоарите

издаване на корабното удостоверение на

Общността

Чл. 109, ал. 1

Резервоари за гориво не

могат да се разполагат преди таранната преградаНЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.


Чл. 109, ал. 2

Резервоари за гориво и тех-

НЗР, най-късно при първото подновяване илините фитинги не могат да се

издаване на корабното удостоверение наразполагат над двигатели

Общността, извършено след 01.01.2010 г.или изпускателни тръби

Дотогава безопасното изливане на горивата

трябва да се осигури с подходящи устройства

Чл. 110, ал. 3 - 5Монтаж и размери на тръ-

бите за проветряване и изпускателните тръбиНЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.


Чл. 111, ал. 1

Бързозатварящ се клапан на

НЗР, най-късно при първото подновяване илицистерната, управляван от

издаване на корабното удостоверение напалубата, дори ако въпрос-

Общността, извършено след 01.01.2015 г.ните помещения са затворениЧл. 113, ал. 2

Уредите за измерване вмес-

тимостта да могат да се четат до равнището на максимално напълванеНЗР, най-късно при първото подновяване илииздаване на корабното удостоверение наОбщността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 117

Контрол на равнището на

напълване не само за основ-

ните двигатели, а също и за

другите двигатели, необхо-

дими за безопасна експло-

атация на корабаНЗР, най-късно при първото подновяване илииздаване на корабното удостоверение наОбщността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 118 - 123

Резервоари за смазочно масло, тръби и принадлежности

Резервоари за масла в силови трансмисии, системи за управление и задвижване, както и отоплителни системи, тръби и принадлежностиНЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 01.01.2045 г.

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 01.01.2045 г.Чл. 128, ал. 3

Обикновено спирателно

НЗР, най-късно при първото подновяване или

и чл. 129

устройство не е достатъчно

издаване на корабното удостоверение наза свързване на местата за

Общността, извършено след 01.01.2010 г.баласт с осушителните

тръбопроводи на трюмо-

вете, които могат да

приемат баластЧл. 130

Измервателни устройства в

НЗР, най-късно при първото подновяване илитрюмовете

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 133, ал. 1 и 2Съоръжения за събиране на

маслена вода и съхранение на отработени маслаНЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.Чл. 135, ал. 2

Ограничение за емисиите от 65 dB(A) при неподвижни кораби

НЗР, най-късно при първото подновяване илииздаване на корабното удостоверение наОбщността, извършено след 01.01.2015 г.Глава осмаЧл. 136, ал. 2

Съответни документи, които се представят на ИА "МА"

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.


Чл. 137, ал. 1, т. 2

Схемите на превключванията

за главното разпределително табло, аварийното разпределително табло и разпределителния щит да се съхраняват на бордаНЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.Чл. 138, ал. 1

Температури на средата вътре и на палубатаНЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.Чл. 139

Системи за електрозахран-

НЗР, най-късно при първото подновяване иливане

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 143

Напречни сечения за заземяващите проводнициНЗР, най-късно при първото подновяване илииздаване на корабното удостоверение наОбщността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 158, ал. 2 - 5

Ефективна система за вентилация, когато акумулаторите се поставят в затворен отсек, кутия или шкаф

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

ОбщносттаЧл. 165, ал. 3

Разпределителни устройства

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 166, ал. 2

Детектор за заземяване,

НЗР, най-късно при първото подновяване илипригоден да подава видим

издаване на корабното удостоверение наи звуков алармен сигнал

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 168

Аварийни прекъсвачи

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 171, ал. 2

Забрана на еднополюсни

НЗР, най-късно при първото подновяване илипрекъсвачи в перални, бани,

издаване на корабното удостоверение намиялни и други помещения

Общността, извършено след 01.01.2010 г.с мокри приспособленияЧл. 174

Минимално напречно сечение от 1,5 mm(2) на кабел

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение наОбщността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 179

Кабелите, свързани със спус-

НЗР, най-късно при първото подновяване иликаемите рулеви рубки

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 181, ал. 2

Втори вериги

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 184 и 185

Аларми и системи за без-

НЗР, най-късно при първото подновяване илиопасност на механичното

издаване на корабното удостоверение наоборудване

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 186 - 192

Електронно оборудване

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 193

Електромагнитна съвмес-

НЗР, най-късно при първото подновяване илитимост

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.Глава деветаЧл. 194 - 201

Котвено оборудване

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 203, ал. 1,

Удостоверение за въжетата

за швартоване и другите

въжета


Първото въже, което се заменя на кораба: НЗР, най-късно до 01.01.2008 г.

Второто и третото въже: до 01.01.2013 г.т. 1, ал. 2 - 6Чл. 204, ал. 1

Европейски стандарт

За замяна най-късно до 01.01.2010 г.

Чл. 204, ал. 2

Пригоденост за пожари

За замяна най-късно до 01.01.2010 г.

и 3

клас А, В и СЧл. 204, ал. 5

Съотношение на съдържа-

За замяна най-късно до 01.01.2010 г.

и 6

нието на СО2 и размера на

помещениетоЧл. 207 - 210

Постоянно монтирани

НЗР, най-късно при първото подновяване илипожарогасителни системи

издаване на корабното удостоверение нав жилищните помещения,

Общността, извършено след 01.01.2035 г.рулевите рубки и простран-

ствата за пътнициЧл. 211 - 225

Постоянно монтирани пожа-

(5)рогасителни системи в дви-

гателните, котелните и пом-

пените отделенияЧл. 226

Прилагане на европейски

НЗР, най-късно при първото подновяване илистандарти по отношение на

издаване на корабното удостоверение нагумените лодки

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 228,

Надуваеми спасителни

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Спасителните жилетки, които са се намирали на борда към 30.09.2003 г., могат да се използват най-късно до първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2010 г.ал. 1 и 2

жилетки1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница