Общи разпоредбистраница27/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   36
Приложение № 4 към § 6

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.,

бр. 49 от 2009 г.,

изм. и доп., бр. 16 от 2014 г.)
Използваните съкращения имат следното значение и приложение:
1. Разпоредбата "НЗР" не се отнася за плавателни средства, които вече са в експлоатация, освен ако въпросните части не се заменят или реконструират, т.е. разпоредбата важи само по отношение на кораби, като:

Н - новопостроени плавателни средства;

З - замяна на части или пространства;

Р - реконструкция на части и пространства.

2. В случай че съществуващи части се заменят от заместващи части с използване на същата технология и те са от същия вид, това не съставлява замяна по смисъла на това приложение.

3. Разпоредбата "Издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността" се изпълнява по времето на следващото издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след указаната дата.
Членове и

Съдържание

Краен срок и бележки

параграфи

1

2

3Глава втораЧл. 8, ал. 1 - 5

Положение на таранната

НЗР, най-късно при първото подновяване илипреграда

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 10, ал. 1

Жилищни помещения

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 10, ал. 1

Оборудване за безопасност

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 10, ал. 2

Газонепроницаемо отделяне на жилищните помещения от машинните отделения, котелните отделения и птрюмовете

НЗР, най-късно при първото подновяване илииздаване на корабното удостоверение наОбщността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 11, ал. 2

Контрол на вратите в кър-

НЗР, най-късно при първото подновяване илимовите прегради

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 12

Котвите да не стърчат в

НЗР, най-късно при първото подновяване илиносовите части на плава-

издаване на корабното удостоверение нателните съдове

Общността, извършено след 01.01.2041 г.

Чл. 15, ал. 2

Изолационен материал,

НЗР, най-късно при първото подновяване илиизползван в машинните

издаване на корабното удостоверение наотделения

Общността

Чл. 15, ал. 3 и 4

Отвори и заключващи

НЗР, най-късно при първото подновяване илиустройства

издаване на корабното удостоверение на

Общността

Чл. 18

Изходи от машинните

отделенияМашинните отделения, които не са третираникато такива съгласно § 1 преди 1995 г., трябва да бъдат оборудвани с втори изход при НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2035 г.Глава четвъртаЧл. 33, ал. 1

Минимална скорост

За плавателни средства, построени преди 1996 г., най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2035 г.Глава петаЧл. 38, ал. 1

Маневреност, както се изисква съгласно глава четвърта

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2035 г.


Чл. 38, ал. 3

Постоянни наклони и окол-

НЗР, най-късно при първото подновяване илини температури

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 40, ал. 3

Проектиране на балера на

За плавателни средства, заложени преди 1996г.,

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.

руля

Чл. 41, ал. 1

Наличие на отделни хидравлични цистерниНЗР, най-късно при първото подновяване илииздаване на корабното удостоверение наОбщността, извършено след 01.01.2010 г.;Дублирани регулиращи клапани в случай на хидравлични задвижващи звена

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение наОбщността, извършено след 01.01.2020 г.Отделни тръбопроводи за

НЗР, най-късно при първото подновяване иливторото задвижващо звено

издаване на корабното удостоверение нав случай на хидравлични

Общността, извършено след 01.01.2020 г.задвижващи звенаЧл. 41, ал. 2

Задействане на второто

НЗР, най-късно при първото подновяване илизадвижващо звено чрез

издаване на корабното удостоверение наедно единствено действие

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 41, ал. 3

Маневреността, както се

НЗР, най-късно при първото подновяване илиизисква съгласно глава

издаване на корабното удостоверение начетвърта, осигурена с второ

Общността, извършено след 01.01.2035 г.задвижващо звено/ръчно

задвижванеЧл. 42

Свързване на други консу-

НЗР, най-късно при първото подновяване илиматори към хидравличните

издаване на корабното удостоверение назадвижващи звена на руле-

Общността, извършено след 01.01.2020 г.вата апаратураЧл. 47, ал. 1

Щурвалът на ръчния привод

НЗР, най-късно при първото подновяване илине се привежда в действие с

издаване на корабното удостоверение намеханичен привод

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 50, ал. 1

Две независими системи за

НЗР, най-късно при първото подновяване илизадействане

издаване на корабното удостоверение на Общ-

ността, извършено след 01.01.2015 г.

Чл. 53, т. 1

Сигнализация за нивото на

НЗР, най-късно при първото подновяване илихидравличните цистерни и

издаване на корабното удостоверение насигнализация за работното

Общността, извършено след 01.01.2010 г.наляганеЧл. 53, т. 1

Наблюдение на буферните

НЗР, най-късно при първото подновяване илиустройства

издаване на корабното удостоверение на

Общността

Чл. 54, ал. 1

Изисквания към електрическото оборудване съгласно чл. 186 - 192

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.
Глава шестаЧл. 61, ал. 2 - 4

Мъртва зона пред кораба до

НЗР, най-късно при първото подновяване илидве дължини на кораба, ако

издаване на корабното удостоверение натой е с дължина под 250 m

Общността, извършено след 01.01.2049 г.

Чл. 62, ал. 3 - 5

Безпрепятствена видимост

по обичайната ос на наблю-

дение на рулевия


НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2015 г.


Чл. 63, ал. 3 - 5

Минимално предаване на

НЗР, най-късно при първото подновяване илисветлина

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 65, ал. 6 и 7

Изключване на алармите

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, освен ако рулевата рубка е била

оборудвана за управление от едно лице с радиолокаторЧл. 66

Автоматично превключване

към друг източник на енергияНЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.


Чл. 67

Управление на главните двигатели и рулевите системиНЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността


Чл. 69

Дисплей

Ако няма рулева рубка, пригодена за управление от едно лице с помощта на радиолокатор, НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 01.01.2010 г.

Чл. 70

Управление на главния

двигател
Освен ако рулевата рубка не е била оборудвана за управление от едно лице с радиолокатор: най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2035 г., ако посоката на движение може да се постигне директно; най-късно до 01.01.2010 г. за останалите двигатели

Чл. 76, ал. 3

Управление чрез ръкохватка

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 01.01.2010 г.

Чл. 76, ал. 4

Ясно указване на посоката на тягата

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 01.01.2010 г.

Чл. 77

Навигационни светлини, техните осветители, принадлежности и светлинни източници

Все още могат да се използват навигационни светлини, техните осветители, принадлежности и светлинни източници, които отговарят на изискванията по от­ношение на цвета и интензитета на светлината, и за приемане на сигналните светлини за корабоплаване по река Рейн, считано от 30 ноември 2009 г.

Чл. 81 и 82

Радиолокационно оборудване за навигация, одобрено преди 1.1.1990 г.

Радиолокационното оборудване за навигация, одобрено преди 1.1.1990 г., може да се инсталира и използва до издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 31.12.2009 г., във всеки случай най-късно до 31.12.2011 г., ако е налице валидно удос­товерение за монтаж в съответствие с тази директива или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.

Чл. 81 и 82

Прибори за указване на скоростта на завиване, одобрени преди 1.1.1990 г.

Приборите за указване на скоростта на завиване, одобрени преди 1.1.1990 г. и инсталирани преди 1.1.2000 г., могат да бъдат инсталирани и използвани до издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2015 г., ако е налице валидно удосто­верение за монтаж в съответствие с тази директива или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.

Чл. 81 и 82

Радиолокационно оборудване за навигация и прибори за указване на скоростта на завиване, одобрени преди 1.1.1990 г.

Радиолокационно оборудване за навигация и приборите за указване на скоростта на завиване, одобрени на или след 1.1.1990 г., съгласно минималните изисквания и условия за изпитване на радиолокационни системи, използвани за вътрешно корабоплаване по река Рейн, и минималните изисквания и условия за изпитване на приборите за указване на скоростта на завиване, използвани за вътрешно корабоплаване по река Рейн, могат да продължат да бъдат инсталирани и експло­атирани при наличие на валидно удостоверение за монтаж в съответствие с Директива 2006/87/ЕС или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.

Чл. 87

Система за тревога

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността, извършено след 01.01.2010 г.

Чл. 90, ал. 1

Спускаеми рулеви рубки

НЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на

Общността

Нехидравлични системи за спускане: най-късно

при първото подновяване или издаване на

корабното удостоверение на Общността,

извършено след 01.01.2035 г.

Чл. 90, ал. 2 - 4

НЗР, най-късно при първото подновяване илииздаване на корабното удостоверение наОбщносттаГлава седма


1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница