Общи разпоредбистраница25/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   36

АДМИНИСТРАТИВНА ИНСТРУКЦИЯ № 7

Специални котви с намалена маса

(чл. 198, ал. 1)

ЧАСТ 1


(Изм. – ДВ, бр. 16 от 2014 г.)

Разрешени специални котвиВ таблицата по-долу са изброени специалните котви с намалена маса, разрешени от компетентните органи на държавите-членки


Котва №

Разрешено намаление на масата на котвата (%)

Компетентен орган

1. HA-DU

30 %

Германия

2. D’Hone Spezial

30 %

Германия

3. Pool 1 (hol)

35 %

Германия

4. Pool 2 (massief)

40 %

Германия

5. De Biesbosch-Danforth

50 %

Германия

6. Vicinay-Danforth

50 %

Франция

7. Vicinay AC 14

25 %

Франция

8. Vicinay тип 1

45 %

Франция

9. Vicinay тип 2

45 %

Франция

10. Vicinay тип 3

40 %

Франция

11. Stockes

35 %

Франция

12. D’Hone-Danforth

50 %

Германия

13. Schmitt HHP

40 %

Нидерландия

14. SHI с повишена държаща сила тип ST (стандартен)

30 %

Нидерландия

15. SHI с повишена държаща сила тип FB (изцяло балансирана)

30 %

Нидерландия

16. Klinsmann

50 %

Нидерландия

17. HA-DU-POWER

50 %

Германия

ЧАСТ 2


Разрешаване и процедура на изпитване на специални котви с намалена маса

(Стойности на намаляването на котвената маса, определени в съответствие с чл. 194 - 197)

1. Глава 1 - Процедура за разрешаване

1.1. Специалните котви с намалена маса в съответствие с чл. 198, ал. 1 се разрешават от ИА "МА". Изпълнителна агенция "Морска администрация" определя разрешеното намаляване на масата на котвата за специални котви в съответствие с процедурата, описана по-долу.

1.2. Разрешение за специална котва е възможно само ако установеното намаление на масата на котвата е най-малко 15 %.

1.3. Заявления за разрешение за специална котва в съответствие с точка 1.1 се подава до ИА "МА". С всяко заявление се подават десет екземпляра от следните документи:

а) записка, съдържаща размерите и масата на специалната котва, като се посочат основните размери и типовото означение на всеки съществуващ размер котва;

б) диаграма на спирачната сила за еталонната котва A (в съответствие с точка 2.2) и специалната котва B, подлежаща на разрешение, изготвена и оценена от организация, определена от компетентния орган.

1.4. Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява Комисията за всички заявления за намаляване на масата на котва, които възнамерява да разреши, след като проведе изпитване. Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява Комисията за всяка разрешена специална котва, посочвайки типовото й означение и разрешеното намаление на масата на котвата. Изпълнителна агенция "Морска администрация" дава разрешение на заявителя най-малко 3 месеца след като е уведомил Комисията, при условие че последната не е направила възражения.

2. Глава 2 - Процедура на изпитване

2.1. Диаграмите на спирачната сила в съответствие с точка 1.3 трябва да показват спирачните усилия като функция на скоростта за еталонната котва A и специалната котва B, подлежаща на разрешение, въз основа на изпитванията в съответствие с точки от 2.2 до 2.5 по-долу. Приложение I показва едно възможно изпитване на спирачната сила.

2.2. Използваната при изпитванията еталонна котва A трябва да бъде обикновена сгъваема котва без щок, съответстваща на фигурата и детайлите, дадени по-долу, и с маса най-малко 400 kg.!
За дадените размери и маса важи допуск от ± 5 %. Площта на всяка лапа трябва обаче да е най-малко 0,15 m2.

2.3. Масата на специалната котва B, използвана при изпитванията, не трябва да се отклонява с повече от 10 % от масата на еталонната котва A. Ако отклоненията са по-големи, силите се преизчисляват пропорционално на масата.

2.4. Диаграмите на спирачната сила трябва да представят скоростта (v) линейно в интервала от 0 до 5 km/h (скорост спрямо брега). За тази цел се провеждат три изпитвания в посока срещу течението за еталонната котва A и специалната котва B, като се редуват на всяка от двете отсечки от реката, определени от компетентния орган, едната с чакъл, другата с фин пясък. По река Рейн отсечката между километър 401 и километър 402 може да служи като еталонна отсечка за изпитванията с чакъл, а отсечката между километър 480 и километър 481 - за изпитванията с фин пясък.

2.5. За всяко изпитване изпитваната котва се влачи с плетено стоманено въже с дължина между точките на свързване за котвата и за влачещото плавателно средство или устройство 10 пъти по-голяма от височината на точката на свързване за съда над дъното на закотвяне.

2.6. Процентът на намаляване на масата на котвата се изчислява по следната формула:

където:
r - процентът на намаляване на масата на специалната котва B спрямо еталонната котва A;

PA - масата на еталонната котва A;

PB - масата на специалната котва B;

FA - задържаща сила на еталонната котва A при v = 0,5 km/h;

FB - задържаща сила на специалната котва B при v = 0,5 km/h;

AA - площта на диаграмата на спирачната сила, ограничена от:

- линията, успоредна на оста y при v = 0;

- линията, успоредна на оста y при v = 5 km/h;

- линията, успоредна на оста х при задържаща сила F = 0;

- кривата на спирачната сила за еталонната котва A.

Образец за диаграма на спирачната сила


(Определяне на площите AA и AB)

AB същото определение както за AA, с тази разлика, че е използвана кривата на спирачната сила за специалната котва B.

2.7. Приемливият процент е средният от шестте стойности на r, изчислени в съответствие с точка 2.6.

Приложение I към правилата за инспектиране и разрешаване на специални котви

Пример за метод за изпитване на котва с тласкан състав от две части в една линия

АДМИНИСТРАТИВНА ИНСТРУКЦИЯ № 8


Здравина на водонепроницаеми прозорци

(чл. 351)


1. Общи положения

Съгласно чл. 351 водонепроницаемите прозорци могат да са разположени под пределната линия, ако са водонепроницаеми, не могат да се отварят, притежават достатъчна здравина и са в съответствие с чл. 381, ал. 1 - 3.

2. Конструкция на водонепроницаеми прозорци

Изискванията на чл. 351 се считат за изпълнени, ако конструкцията на водонепроницаемите прозорци отговаря на следните условия.

2.1. Използва се само закалено стъкло, отговарящо на ISO 614, публикуван 04/94 г.

2.2. Кръглите прозорци трябва да отговарят на ISO 1751, публикуван 04/94 г., серия B: вид на прозорците за среднотежки условия: неотварящ се прозорец.

2.3. Прозорците с ъгли трябва да отговарят на ISO 3903, публикуван 04/94 г., серия E: вид на прозорците за тежки условия: неотварящ се прозорец.

2.4. Прозорците, отговарящи на ISO, могат да се заменят с прозорци, чиято конструкция е еквивалентна най-малко на изискванията от точки от 2.1 до 2.3.

АДМИНИСТРАТИВНА ИНСТРУКЦИЯ № 9

Изисквания към автоматичните спринклери за вода под налягане (чл. 207)


Подходящите автоматични спринклерни инсталации за вода под налягане съгласно чл. 207 изпълняват следните изисквания:

1. Автоматичната спринклерна инсталация за вода под налягане трябва във всеки момент да е готова за работа, щом на борда има хора. За да започне да действа, не трябва да се изискват допълнителни действия от членовете на екипажа.

2. Системата непрекъснато се поддържа под необходимото налягане. Тръбите по всяко време трябва да са пълни с вода до разпръскващите дюзи. Системата трябва да е с непрекъснато подаване на вода. Трябва да не е възможно навлизането в системата на замърсители, вредни за работата й. За наблюдение и проверка на системата трябва да са монтирани подходящи указващи прибори и системи за изпитване (напр. манометри, индикатори за нивото на водата в хидрофора, тръбни връзки за изпитване на помпата).

3. Помпата за подаване на вода към разпръскващите дюзи трябва да се стартира автоматично от пад на налягането в системата. Помпата се оразмерява така, че да може без прекъсване да подава достатъчно вода с необходимото налягане, ако всички разпръскващи дюзи, необходими за покриване на площта на най-голямото помещение, работят едновременно. Помпата подава вода изключително за автоматичната спринклерна инсталация за вода под налягане. В случай на отказ на помпата трябва да е възможно подаването на достатъчно вода към разпръскващите дюзи от друга помпа на борда.

4. Системата трябва да е разделена на секции, всяка една от които да е с не повече от 50 разпръскващи дюзи.

5. Броят и разположението на разпръскващите дюзи трябва да осигуряват ефективно разпределение на водата в помещенията, които трябва да се защитят.

6. Разпръскващите дюзи трябва да се задействат при температура между 68 и 79 °C.

7. Монтирането на компоненти на автоматични спринклерни системи за вода под налягане в помещенията, които трябва да бъдат защитени, се ограничава до необходимия минимум. Такива компоненти на системата не се монтират в главното машинно отделение.

8. Осигуряват се зрителни и звукови индикатори на едно или повече подходящи места, най-малко едно, в които непрекъснато има член на екипажа, показващи за всяка секция активирането на автоматичната спринклерна система за вода под налягане.

9. Електрозахранването на автоматичната спринклерна система за вода под налягане се осигурява от два независими източника на енергия, които не са разположени на едно и също място. Всеки източник на енергия е способен самостоятелно да захранва цялата система.

10. Преди монтиране на системата на контролния орган се представя за проверка монтажен план на автоматичната спринклерна инсталация за вода под налягане. Планът трябва да показва типовете и данните за експлоатационните показатели на използваните машини и оборудване. Инсталация, която е изпитана и сертифицирана от одобрена класификационна организация и която отговаря най-малко на горните предписания, може да бъде разрешена без допълнително изпитване.

11. Наличието на автоматична спринклерна система за вода под налягане се записва в удостоверението на Общността в позиция 43.


АДМИНИСТРАТИВНА ИНСТРУКЦИЯ № 10

(Оставено празно)


АДМИНИСТРАТИВНА ИНСТРУКЦИЯ № 11

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Формуляри

За попълване на удостоверението на Общността се използват само одобрени от ИА "МА" формуляри. Формулярите се попълват само от едната страна.

Когато се издава ново удостоверение на Общността, се включват всички страници от 1 до 13, дори ако на някои страници не е записано нищо.

1.2. Метод на вписване

Вписванията в удостоверението на Общността са на пишеща машина или принтер. Вписвания на ръка са допустими само в изключителни случаи. Вписванията трябва да са незаличими. Цветът на вписването може да е само черен или само син. Заличаванията се правят с червено.

2. ВПИСВАНИЯ

2.1. Заличаване на алтернативи

Когато има вписвания, отбелязани с (1), неподходящите се заличават.

2.2. Позиции без вписване

Ако за някоя от позициите от 1 до 48 не е необходимо или не е възможно вписване, през цялото поле се изчертава хоризонтална линия.

2.3. Последна страница на удостоверението на Общността

Ако след страница 13 не са необходими допълнителни страници (вж. точка 3.2.3), думите "продължава на страница (*)" в края на страница 13 се заличават.

2.4. Изменения

2.4.1. Първо ръкописно изменение на страница

Дадена страница може да се измени само един път, но с няколко изменения наведнъж. С червена линия се зачертава всичко, което ще се изменя. Алтернатива, заличена преди това (вж. точка 2.1), или позиция, в която преди това не е имало вписване (вж. точка 2.3), се подчертават с червено. Новите елементи не се вписват в измененото поле, а на същата страница под заглавието "Изменения", като редът "Тази страница е заменена" се заличава.

2.4.2. Допълнителни ръкописни изменения на страница

При по-нататъшни изменения страницата се заменя и необходимите изменения, както и предходни изменения се вписват направо в съответните позиции. Редът "допълнения към позиция(и)" под заглавието "Изменения" се заличава.

Старата страница се запазва от ИА "МА", която първоначално е издала удостоверението на Общността.

2.4.3. Изменения чрез електронна обработка на данни

В случай на изменения чрез електронна обработка на данни страницата се заменя и необходимите изменения, както и предходни изменения се вписват направо в съответните позиции. Редът "изменения към позиция(и)" под заглавие "Изменения" се заличава.

Старата страница се запазва от контролния орган, който първоначално е издал удостоверението на Общността.

2.5. Корекции с лепене върху предходното

Лепенето върху вписвания и лепенето на нови добавки към дадена позиция не са разрешени.

3. ПОДМЯНА И ДОБАВЯНЕ НА СТРАНИЦИ

3.1. Подмяна на страници

Страница 1 от удостоверението на Общността не се подменя никога. За подмяна на други страници се прилагат процедурите, описани в точка 2.4.2 или точка 2.4.3.

3.2. Добавяне на страници

Ако няма достатъчно място за повече вписвания на страници 10, 12 или 13 от удостоверението на Общността, могат да се добавят допълнителни страници.

Ако няма достатъчно място за повече вписвания на страници 10, 12 или 13 от удостоверението на Общността, могат да се добавят допълнителни страници.

3.2.1. Удължаване/потвърждаване на валидността

Ако е необходимо ново удължение, когато удостоверението вече е било удължено шест пъти, в края на страница 10 се добавят думите "Продължава на страница 10а" и след страница 10 се създава още една страница 10, отбелязана като 10а. Тогава в началото на страница 10а се прави съответното вписване в позиция 49. В края на страница 10а се прави вписването "Продължава на страница 11".

3.2.2. Удължаване на удостоверението за инсталация за втечнен газ

Прилага се процедура, сходна с точка 3.2.1, като след страница 12 се създава страница 12а.

3.2.3. Приложение към удостоверението на Общността

В края на страница 13 думите "Край на удостоверението на Общността" се заличават с червено, заличените думи "Продължава на страница (2)" се подчертават с червено и след тях се вписва страница 13а. Това изменение трябва да е подпечатано с официален печат. Допълнителна страница 13 се маркира като страница 13а и се вмъква след страница 13. Разпоредбите от точки 2.2 и 2.3 се прилагат към страница 13а след необходимите промени.

Същата процедура се прилага за всички други приложения (страници 13б, 13в и т.н.).

________________________

(*2) Ненужното се зачерква.

4. ОБЯСНЕНИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ

Позициите, за които не са нужни обяснения, не са споменати по-долу.

2. Ако е уместно, се включват понятията от член 1.01. Други типове кораби се вписват с общоприетото им означение.

10. (ново - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) За корабите, на които е разрешено да плават по река Рейн, т.е.

а) тези, които отговарят напълно на изискванията в Приложение II на Директива 2006/87/ЕС, включително преходните разпоредби на § 2 - 13;

б) тези, които не се ползват от преходните разпоредби на § 14 - 21 или намаленията, предвидени в Приложение IV на Директива 2006/87/ЕС, към тирето " - по водни пътища на Общността в зона(и)" се добавя:

"а) Рейн;

б) зона R;"

15. Този раздел се попълва само за плавателни средства, за които поне едно от свойствата 1.1 или 1.2, или 3 в позиция 14 не е заличено, а в противен случай се заличава цялата таблица.

15.1. В колоната "схема на формированието" от таблицата се отбелязва(т) номерът(ата) на описаните формирования. Редовете без нищо отбелязано се зачертават.

В "Други формирования" могат да се посочат допълнителни формирования, които се означават с 18, 19, 20 и т.н.

Ако от свойството "годен да тласка" от предишното корабно удостоверение не е ясно кои са разрешените формирования, отбелязаното в предишното корабно удостоверение може да се пренесе в позиция 52. На ред 1 от таблица "Разрешени формирования" се отбелязва "Вж. позиция 52".

15.2. Съединения

Вписват се само детайлите за съединението между тласкащия кораб и тласканата секция на състава.

17 - 20. Данните от позиции 17 - 19 от удостоверението за тонаж са до втория знак след десетичната запетая, а от позиция 20 са цели числа. Общата дължина и общата широчина представляват максималните размери на кораба, включително всички издадени фиксирани части. Дължината L и широчината B представляват максималните размери на корпуса (вж. също член 1.01 Дефиниции).

21. Товароподемността в t за товарните кораби според удостоверението за тонаж за максималното газене съгласно позиция 19.

Водоизместимостта в m3 за всички останали кораби. Ако няма удостоверение за тонажа, се изчислява водоизместимостта като произведението от коефициента на общата пълнота и дължината LWL, широчината BWL и средното газене при максималната потопеност.

23. Брой на койките за пътници (включително сгъваеми легла и подобни).

24. Само напречните водонепроницаеми прегради, разположени от единия борд на кораба до другия, се вземат предвид.

26. Ако е приложимо, се използват следните понятия:

- ръчно задвижвани капаци на люкове,

- ръчно задвижвани търкалящи се капаци на люкове,

- ръчно задвижвани плъзгащи се капаци на люкове,

- механично задвижвани плъзгащи се капаци на люкове,

- механично задвижвани капаци на люкове.

Други типове кораби се вписват с общоприетото им означение.

Ако има трюмове, които нямат капак, се изброяват, напр. в позиция 52.

28. Цели числа.

30, 31 и 33. Всеки кожух на лебедка се брои като една лебедка независимо от броя котвени или буксирни въжета, свързани към нея.

34. В "Други инсталации" се вписват системи, които не използват пера на руля (напр. винто-рулева колона, крилчат движител, носови подрулващи устройства).

Вписват се също всички електрически спомагателни машини за ръчно задействане.

При носовите подрулващи системи "дистанционно управлявани" се отнася само за устройствата, които се управляват дистанционно от рулевия пост в рулевата рубка.

35. Вписват се само теоретичните стойности съгласно чл. 125, чл. 126, ал. 1 и 2, чл. 342, т. 3 и чл. 390, ал. 2, и то само за кораби, чието строителство е започнало след 31.12.1984 г.

36. За пояснение може да е необходима схема.

37. Вписват се само теоретичните стойности без намаление съгласно чл. 194 - 197.

38. Вписват се само минималните дължини съгласно чл. 200 и минималните якости на опън съгласно чл. 201, ал. 1 - 3.

39, 40. Вписват се само минималните дължини и минималните якости на опън, преизчислени съгласно чл. 203.

42. Контролният орган може да добави позиции в списъка с необходимо оборудване. Те трябва да са обосновано съществени за корабната безопасност за съответния тип съд или за неговата оперативна зона. Добавките се вписват в позиция 52.

Лява колона, редове 3 и 4: за пътнически съдове първата спомената позиция се зачерква, а във втората спомената позиция се вписва дължината на трапа, както е определена от контролния орган. За всички други съдове втората спомената позиция напълно се зачерква, съответно, ако ИА "МА" е разрешил по-малка дължина от предвидената в чл. 203, ал. 10, се зачерква само първата половина и се вписва дължината на трапа.

Лява колона, ред 6: тук се вписва броят на предписаните комплекти за първа помощ съгласно чл. 203, ал. 11 и чл. 393.

Лява колона, ред 10: тук се вписва броят на предписаните огнеустойчиви съдове съгласно чл. 202, т. 4 - 6.

43. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Тук не са включени преносими пожарогасители, изисквани от други нормативни документи, свързани с безопасността, например Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN).

44. Ред 3: в удостоверения на Общността, които трябва да се удължат преди 1.1.2010 г. или когато са приложими ПРЗ - преди 1.1.2025 г., изразът "съгласно EN 395:1998 или 396:1998" се зачерква, ако на борда няма спасителни жилетки, отговарящи на този стандарт.

Ред 4: когато се удължават удостоверения на Общността след 1.1.2015 г. или когато са приложими ПРЗ - преди 1.1.2030 г., или ако на борда се взема нова лодка, изразът "с комплект гребла, едно швартово въже и помпа за изхвърляне на вода" се зачерква. Изразът "съгласно EN 1914:1997" се зачерква, ако на борда няма лодка, отговаряща на този стандарт.

46. Като общо правило не се записва непрекъсната експлоатация, ако няма достатъчно койки или ако са налице прекомерни нива на шума.

50. Експертът се подписва само ако лично е попълнил страница 11.

52. Тук се посочват всички допълнителни ограничения, изключения и обяснения или подобни, отнасящи се до вписванията в отделните позиции.
5. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. Съществуващи удостоверения на Общността

С изключение на чл. 57, ал. 2 на съществуващи удостоверения на Общността не се издават повече удължавания.

5.2. Подмяна след периодично инспектиране

След периодично инспектиране на кораб, който все още няма удостоверение на Общността в съответствие с образеца в Приложение № 26 от Наредба № 5 за корабните документи, се издава удостоверение на Общността. Приложими са чл. 57, ал. 5 и чл. 61.

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница