Общи разпоредбистраница24/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   36

Стойността от 1200 kN се счита за достатъчна за максималната съединителна сила за тласкащо плавателно средство в съединителната точка между първия тласкан кораб и кораба, свързан пред него, дори ако по формулата от т. 2.3 се получава по-голяма стойност.

За съединителните точки на всички други надлъжни връзки с тласкания кораб оразмеряването на съединителните устройства е въз основа на съединителната сила, определена съгласно формулата в т. 2.3.

kъдето:

FSB, FSF, FSL [kN] съединителна сила на надлъжна връзка;

PB [kW] инсталирана мощност на задвижващата машина;

LS [m] разстояние от кърмата на тласкача или тласкащия кораб до съединителната точка;

L'S [m] разстояние от кърмата на тласкащия кораб до съединителната точка между първия тласкан кораб и кораба, свързан пред него;

hK, h'K [m] съответстващо рамо на силата на надлъжната връзка; BS [m] широчина на тласкащия кораб;емпирично установени стойности за превръщането на инсталираната мощност в задвижваща kW сила при запазване на достатъчни нива на безопасност.

2.4.1. За надлъжното свързване на отделен кораб се използват най-малко две свързващи точки. Всяка съединителна точка се оразмерява за съединителна сила, определена съгласно т. 2.1, 2.2 или 2.3. Ако се използват твърди елементи за свързване, може да се разреши една съединителна точка, ако тази точка осигурява сигурно свързване на кораба.

Якостта на опън на въжетата се избира съгласно предвидения брой навивки. Не трябва навивките в точката на свързване да са повече от три. Въжетата се избират съгласно предназначението им.

2.4.2. В случай на тласкачи само с един тласкан лихтер може да се използва формулата в т. 2.2 за определяне на съединителната сила, ако на такива тласкачи е разрешено да задвижват няколко такива лихтера.

2.4.3. Достатъчен брой кнехтове или еквивалентни устройства трябва да са налични и да са способни да абсорбират породените съединителни сили.

3. Специални изисквания за подвижни съединения

Подвижни съединения се проектират така, че да осигуряват също твърда връзка между плавателните средства. Спазването на изискванията от глава четвърта се проверява с ходови изпитвания с твърд състав в съответствие с чл. 485 и 486.

Задвижващият блок на подвижното съединение трябва да осигурява удовлетворително връщане от разтворено положение. Изискванията от чл. 41 - 49 се прилагат след необходимите промени, от което следва, че ако се използва силова уредба, в случай на отказ трябва да са налични втора, независима силова уредба и енергиен източник.

Трябва да е възможно да се управлява и да се наблюдава подвижната връзка (поне работното й движение) от рулевата рубка, изискванията на чл. 64 - 66 и 77 - 80 се прилагат след необходимите промени.
АДМИНИСТРАТИВНА ИНСТРУКЦИЯ № 4

(Изм. – ДВ, бр. 16 от 2014 г.)

Прилагане на преходни разпоредби

(Глави 14 – 23, § 2 – 21 от Наредба № 22)

1. Прилагане на преходни разпоредби при съединяване на части от плаващи средства

1.1. Принципи

Когато се съединяват части от различни кораби, съществуващото статукво се запазва само за частите, които принадлежат на кораб, притежаващ корабно удостоверение на Общността. Преходните разпоредби следователно могат да се прилагат само за тези части. Останалите части

се считат за новопостроен кораб.

1.2. Прилагане на преходните разпоредби в подробности

1.2.1. Когато се съединяват части от различни кораби, преходните разпоредби могат да се прилагат само за тези части, които принадлежат на кораб, притежаващ корабно удостоверение на Общността.

1.2.2. Частите, които не принадлежат на кораб, притежаващ корабно удостоверение, се считат за новопостроен кораб.

1.2.3. Когато към кораб се присъедини част от друг кораб, той получава Уникален европейски идентификационен номер на кораба, който запазва своето корабно удостоверение на Общността като преобразувано плаващо средство.

1.2.4. Когато за преобразувано плаващо средство е запазено съществуващото или е издадено ново корабно удостоверение на Общността, годината на производство на най-старата част на плаващото средство се вписва допълнително в корабното удостоверение на Общността.

1.2.5. Ако към кораб е добавена нова носова част, двигателят за носовото подрулващо

устройство, монтиран в носовата част, трябва също да е в съответствие с тези изисквания.

1.2.6. Ако към кораб е добавена нова кърмова част, двигателите, монтирани в кърмовата част, трябва също да са в съответствие с тези изисквания.

1.3. Примери за илюстрация

1.3.1. Кораб, сглобен от два по-стари кораба (кораб 1 с година на производство – 1968 г.; кораб 2 с година на производство – 1972 г.). Кораб 1 е използван изцяло, с изключение на носовата част; от кораб 2 е използвана носовата част. Сглобеният кораб получава корабно удостоверение на Общността на кораб 1. Носовата част на сглобения кораб сега трябва да разполага, наред с другото, с котвени сандъци.

1.3.2. Кораб, сглобен от два по-стари кораба (кораб 1 с година на производство – 1975 г.; кораб 2 с година на производство – 1958 г., най-старият компонент – 1952 г.). Кораб 1 е използван изцяло, с изключение на носовата част; от кораб 2 е използвана носовата част. Сглобеният кораб получава корабното удостоверение на Общността на кораб 1. Носовата част на сглобения кораб сега трябва да разполага, наред с другото, с котвени сандъци. Най-старият компонент от оригиналния кораб 2 (година на построяване – 1952 г.) се вписва допълнително в корабното удостоверение на Общността.

1.3.3. Кърмовата част на кораб с година на производство 2001 г. се сглобява към кораб с година на производство 1988 г. Двигателят на кораба с година на производство 1988 г. остава на кораба. В този случай двигателят трябва да получи типово одобрение. Ако остане двигателят от кърмовата част, произведена през 2001 г., то той също трябва да има типово одобрение.

2. Прилагане на преходни разпоредби в случай на промяна на типа на кораба (предназначението на кораба)

2.1. Принципи

2.1.1. При всяко решение за прилагане на преходни разпоредби в случай на промяна на типа на кораба (вида на кораба; предназначението на кораба) по отношение на изискванията на тази наредба водещи са съображенията за безопасност.

2.1.2. Променя се типът на кораба, когато изискванията за безопасност, приложими към новия тип кораб, са различни от тези за стария тип; същото важи и ако специалните разпоредби на глави 14 – 23 от Наредба № 22, които не са били приложими за стария тип, са приложими за новия тип.

2.1.3. При промяна на типа на кораба се спазват напълно всички специални разпоредби и всички изисквания, специфични за съответния тип кораб; за тези изисквания не могат да се прилагат преходни разпоредби. Това важи също и за части, взети от съществуващи кораби и които попадат под действието на тези специални изисквания.

2.1.4. Реконструкцията на танкер в сухотоварен кораб не представлява промяна на типа на кораба съгласно определението по точка 2.1.2.

2.1.5. При реконструкция на пътнически кораб с кабини в кораб за дневни пътувания всички нови части трябва да са в пълно съответствие с актуалните изисквания.

2.2. Прилагане на преходните разпоредби в подробности

2.2.1. За обновени части на кораба се прилага § 6, съответно § 18 от преходните и заключителните разпоредби; следователно новите части на кораб не могат да бъдат обект на преходните разпоредби.

2.2.2. За частите на кораб, които не са реконструирани, преходните разпоредби продължават да се прилагат, с изключение на частите според точка 2.1.3, второ изречение от настоящата инструкция.

2.2.3. Ако размерите на кораба са променени, преходните разпоредби не се прилагат за частите на кораба, които са засегнати от тази промяна (например разстояние на таранната преграда, надводния борд и котвата).

2.2.4. При промяна на типа на кораба се прилагат специалните изисквания на Наредба № 22 по отношение на променения тип на кораба. Изискванията на наредбата се прилагат за всички части и елементи от оборудването, засегнати от реконструкцията на кораба.

2.2.5. На кораба се предоставя ново или изменено корабно удостоверение на Общността, като в полета 7 и 8 се отбелязват както оригиналното производство, така и реконструкцията.

2.3. Примери за илюстрация

2.3.1. Товарен кораб (година на производство – 1996 г.) е преобразуван в пътнически кораб. Тогава глава четиринадесета се прилага за целия кораб, без да има нужда от преходни разпоредби. Ако носовата част не е изменена съгласно плана за реконструкция или съгласно глава четиринадесета, не е необходимо корабът да разполага с котвени ниши в съответствие с чл. 12.

2.3.2. Влекач (година на производство – 1970 г.) е преобразуван в тласкач. Физическата реконструкция се състои единствено в промяна на палубното оборудване и монтиране на тласкащо устройство. Остават приложими всички преходни разпоредби за кораба, произведен през 1970 г., освен глави 4 и 6 (отчасти), членове 194 – 201 и 474 – 477.

2.3.3. Моторен танкер (година на производство – 1970 г.) е преобразуван в тласкач. Физическата реконструкция се състои в отделянето на носовата част от товарната част и в промяната на палубното оборудване и монтирането на тласкащо устройство. Всички преходни разпоредби за кораб, произведен през 1970 г., остават приложими, с изключение на разпоредбите на глава 4 "Маневреност" и глава 6 "Рулева рубка", на чл. 194 – 201 и чл. 474 – 477.

2.3.4. Моторен танкер е преобразуван в моторен товарен кораб. Моторният товарен кораб

трябва да отговаря на актуалните изисквания за безопасност на работното място и

по-специално посочените в чл. 237 – 239.

3. Прилагане на преходни разпоредби в случай на реконструкция на пътнически кораби

3.1. Прилагане на преходните разпоредби

3.1.1. Мерките по реконструкцията, необходими за изпълнение на изискванията на глава четиринадесета, без значение кога са предприети, не представляват реконструкция "Р" по смисъла на § 6, 8 или 13, съответно § 18 – 20.

3.1.2. При реконструкция на пътнически кораб с жилищни помещения в кораб за дневни пътувания всички нови части трябва да са в пълно съответствие с актуалните изисквания.

3.2. Примери за илюстрация

3.2.1. Пътнически кораб (година на производство – 1995 г.) трябва да има втора независима система за задвижване, монтирана не по-късно от 1 януари 2015 г. Ако на този пътнически кораб не са проведени други планови реконструкции, не се налага да се прави изчисление на устойчивостта в съответствие с новите изисквания, но при обективна необходимост може да се извърши изчисление на устойчивостта съгласно оригиналните изисквания за устойчивост на съответната държава – членка на Европейския съюз.

3.2.2. Пътнически кораб (година на производство – 1994 г., удостоверението на кораби е подновено през 2012 г.) ще бъде удължен с 10 месеца през 2016 г. Освен това корабът трябва да се оборудва с втора независима система за задвижване. Също така се налага ново изчисляване на устойчивостта, което в съответствие с глава петнадесета трябва да се извърши за повреда в един отсек и за повреда в два отсека.

3.2.3. Пътнически кораб (година на производство – 1988 г.) се оборудва с по-мощна система за задвижване, включително на винтовете. Това представлява съществена реконструкция и налага изчисляване на устойчивостта. То трябва да се извърши в съответствие с текущите изисквания.


АДМИНИСТРАТИВНА ИНСТРУКЦИЯ № 5
Измервания на шума

(чл. 19, чл. 60, ал. 2, чл. 65, ал. 3 - 5, чл. 87, ал. 3, чл. 134, 135, 253, 276, чл. 492, т. 2 и чл. 493)

1. Общи положения

С цел да се проверят нивата на максималното звуково налягане, посочени в наредбата, трябва да се определят измерваните величини, процедурите на измерване и условията за количественото възпроизводимо записване на нивата на звуковото налягане в съответствие с т. 2 и 3.

2. Измервателни инструменти

Измервателният инструмент трябва да отговаря на изискванията за клас 1 съгласно EN 60651:1994.

Преди и след всеки набор от измервания на микрофона се поставя калибратор клас 1 съгласно EN 60942:1998 с цел да се калибрира измервателната система. Съответствието на калибратора с изискванията на EN 60942:1998 се проверява веднъж годишно. Съответствието на измервателното оборудване с изискванията на EN 60651:1994 се проверява на всеки две години.

3. Измервания на шума

3.1. На борда на кораба

Измерванията се извършват в съответствие с ISO 2923:2003, раздели от 5 до 8, като се измерват само А-тежестните нива на звуковото налягане.

3.2. Въздушен шум, излъчен от кораби

Емисиите на шум от кораби по вътрешни водни пътища и в пристанища се определят посредством измервания в съответствие с EN ISO 22922:2000, раздели от 7 до 11. По време на измерванията вратите и прозорците на машинните отделения са затворени.

4. Документация

Измерванията се записват съгласно "Протокол от измерванията на шума" (приложение).

Протокол от измерванията на шума

- на борда на кораба в съответствие с ISO 2923:2003;

- въздушният шум, издаван от кораба - в съответствие с EN ISO 2922:2000 (*).

А. Данни за кораба

1. Тип на кораба и име:

Уникален европейски идентификационен номер на кораба:

2. Собственик:

3. Главна задвижваща система:

3.1. Главни двигатели:


НомерПроиз-

водителТипГодина

на про- изводствоМощност

(kW)Обороти на

двигателя

(min(-1))


Двутактов/

четиритактовТурбо-

компресор-да/не123.2. Трансмисия

Производител: ....................

Тип: ....................

Предавателно число на редуктора: 1: ....................

3.3. Винтове

Брой: ....................

Брой лопатки: ....................

Диаметър: ................................................................................................. mm.

Дюза: да/не (*)

3.4. Рулева система

Тип:

4. Подрулващи устройства:НомерЗадвиж-

ване наПроиз-

водителТипГодина на

производствоМощност

(kW)Обороти на

двигателя

(min(-)1)


1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5. Приложени мерки за намаляване на шума:

6. Наблюдения:

Б. Използвани измервателни инструменти

1. Измервателен уред за звуковото налягане:

Производител: ....................

Тип: ....................

Последна проверка:

2. Анализатор на лентите на октава/трета октава

Производител: ....................

Тип: ....................

Последна проверка:

3. Калибратор

Производител: ....................

Тип: ....................

Последна проверка:

4. Принадлежности:

5. Наблюдения:

В. Условия при измерванията - кораб

1. Формирование по време на измерванията:

2. Натоварване/водоизместимост: ..........................................................................t/m3 (*)

(приблизително .................... % от максималната стойност)

3. Обороти на главния двигател: ............................................................................. min(-1)

(приблизително .................... % от максималната стойност)

4. Работещи спомагателни двигатели n°:

5. Наблюдения:

Г. Условия при измерванията - околна среда

1. Зона на измерване: Срещу течението/по течението (*)

2. Дълбочина на водата: ............................................................ m (Съответстващо ниво на водата .................... = .................... m)

3. Време: ................................................... Температура: ................................................... °C;

Сила на вятъра: ................................................................................................................... BF

4. Намеса от външен шум: да/не (*), ако е "да", конкретизирайте:

5. Наблюдения:

Д. Записване на измерването

1. Измерването е извършено от:

2. Дата:


3. Наблюдения:

4. Подпис:

Е.1. Резултати от измерването
Измервания на шума на борда на кораба:


Номер

Точка на измерване

Врати

Прозорци

Измерена

стойност


в dB (А)

Наблю-

дения


отворени

затворени

отвореи

затворени


Е.2. Резултати от измерването


Измерване на въздушния шум, издаван от кораба:


Номер

Точка на измерване

Измерена стойност в dB (A)

Наблюдения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНА ИНСТРУКЦИЯ № 6

(Изм. – ДВ, бр. 16 от 2014 г.)
Прилагане на изискванията на глава четиринадесета за разделяне на корабите на отсеци

Преходни изисквания за заграждения, направени с навеси или подобни подвижни съоръжения (чл. 357, ал. 5 и 6, чл. 354 и 359)

Според чл. 347, ал. 5 и 6 е възможно водонепроницаемите отсеци, като например напречно разделените танкове с двойно дъно, чиято дължина е по-голяма от дължината на повредата, да не бъдат включени в оценяването. В този случай може да не е възможно да се отчете напречното подразделяне, ако то не достига до палубната преграда. Това може да доведе до неподходящо подразделяне на вертикалните прегради.

Тълкуване на изискването:

Ако водонепроницаем отсек е по-дълъг от изискваното по чл. 359 и съдържа подразделения, които образуват водонепроницаеми подотсеци и между които може да се вмести минималната дължина на повредата, то те трябва да се отчетат при изчисляването на устойчивостта в повредено състояние.

2. Преходните изисквания по отношение устойчивостта на заграждения, направени от тенти

или подобни съоръжения (чл. 354).

Заграждения, направени от тенти или подобни подвижни съоръжения, могат да причинят

проблеми по отношение устойчивостта на кораба, тъй като, ако са достатъчно големи, те влияят на кренящия момент, дължащ се на натиска на вятъра.

Тълкуване на изискването:

При пътнически кораби, за които корабното удостоверение е било издадено за първи път преди 1 януари 2006 г. или за които се прилага § 12, т. 2, след създаването на заграждение, направено от тенти или подобни подвижни съоръжения, съгласно тази Наредба трябва да се направи ново изчисление на устойчивостта, за да се отчете фактът, че неговата странична равнина Аwz надхвърля 5 % от общата странична равнина Аw.

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница