Общи разпоредбистраница23/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   36
Допълнение 1

към административна инструкция № 2

ИЗМЕРВАНЕ, ЗАПИСВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ИЗПИТВАНИЯТА НА МАНЕВРА ЗА СПИРАНЕ
1. Маневра за спиране

На кораби и съставите, посочени в глава 4, се провежда изпитване в течаща вода или в тиха вода на изпитвателен полигон, за да се докаже способността им за спиране с нос по течението само с използване на задвижващата им система и без използването на котви. Маневрата за спиране се провежда по принцип в съответствие с фигура 1. Тя започва при движение на съда с постоянна скорост, възможно най-близка до 13 km/h спрямо водата, като се реверсират машините от "напред" в "назад" (точка A от командата "стоп"), и е завършена, когато корабът е неподвижен спрямо сушата (точка E: v = 0 спрямо сушата, или точка D: = точка E: v = 0 спрямо водата и спрямо брега, ако маневрата за спиране е проведена в тиха вода).

Когато маневрите за спиране се провеждат в течаща вода, местоположението и моментът на спиране спрямо водата също се записват (съдът се движи със скоростта на течението; точка D: v = 0 спрямо водата).

Измерените данни се вписват в протокол, както е показано на диаграмата от таблица 1. Преди провеждането на маневрата за спиране в горната част на формуляра се вписват данните, които не се променят.

Средната скорост на течението (VSTR) във фарватера се определя, ако е възможно, въз основа на отчета по установена водомерна рейка или като се измерва движението на плаващо тяло, и се вписва в протокола.

По принцип използването на устройства за измерване на скоростта на течението за определяне на скоростта на кораба спрямо водата по време на маневрата за спиране е разрешено, ако е възможно да се регистрират движението и необходимите данни в съответствие с процедурата по-горе.

2. Регистриране на измерените данни и записването им в протокола (таблица 1)

За маневрата за спиране най-напред се определя началната скорост спрямо водата. Това може да се направи, като се измери времето за преминаване между два знака на брега. В течаща вода се взема предвид средната скорост на течението.

Маневрата за спиране започва с командата "стоп" A, подадена при преминаване покрай знак на брега. Преминаването покрай знака на брега се записва, когато е перпендикулярно на оста на кораба, и се вписва в протокола. По същия начин се записва преминаването покрай всеки друг знак на брега и всеки знак (напр. километричен знак), както и времето на преминаване се отбелязват в протокола.

Измерените стойности, ако е възможно, се записват през интервал от 50 m. Във всички случаи се отбелязва времето, в което са достигнати точки B и C - ако е възможно - както и когато са достигнати точки D и E, и се прави оценка за съответното местоположение. Данните, отнасящи се до оборотите на машината, не е необходимо да се записват в протокола, но се отбелязват, за да се позволи по-прецизен контрол върху началната скорост.

3. Описание на маневрата за спиране

Маневрата за спиране съгласно фигура 1 трябва да се представи във формата на диаграма. Преди всичко диаграмата спрямо времето се чертае, като се използват измерванията, вписани в протокола от изпитването, и се отбелязват точки от A до E. Тогава ще е възможно да се определи средната скорост между две точки на измерване и да се изчертае диаграмата скорост/време.

Това се прави по следния начин (вж. фигура 1):

Като се определи частното от разликата в местоположението и разликата във времето Ds/Dt, може да се изчисли средната скорост на съда през този период.

Пример:

В интервала между 0 сек. и 10 сек. е изминато разстоянието от 0 m до 50 m. Ds/Dt = 50 m/10 s = 5,0 m/s = 18,0 km/h.Тази стойност се нанася като средната скорост в позиция 5 сек. по абсцисата. През втория интервал, от 10 сек. до 20 сек., е изминато разстояние от 45 m.

Ds/Dt = 45 m/10 s = 4,5 m/s = 16,2 km/h

В точка D корабът е спрял спрямо водата, т.е. скоростта на течението е приблизително 5 km/h.
Фигура 1

Маневра за спиранеЛегенда на означенията от фигура 1:

A команда "стоп"

B винтът спрял

C винтът на заден ход

D v = 0 спрямо водата

E v = 0 спрямо брега

v скорост на съда vL v спрямо брега

s изминато разстояние спрямо брега

t измерено време

Таблица 1

Протокол от маневрата за спиранеДопълнение 2

към административна инструкция № 2


ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАНЕВРАТА ЗА СПИРАНЕ
1. Въз основа на записаните стойности се проверява спазването на граничните стойности съгласно допълнение 1. Ако условията за маневрата за спиране значително се отклоняват от стандартните условия или съществува съмнение за спазването на граничните стойности, се прави преoценка на резултатите. За тази цел може да се приложи изложената по-долу процедура за изчисляване на маневрите за спиране.

2. Теоретичните разстояния на спиране се определят при стандартните условия (Sreference) от точка 2.1 от административна инструкция № 2 и при условия (Sactual) на маневрата за спиране и се сравняват с измереното разстояние на спиране (Smeasured). Коригираното разстояние на спиране при маневрата за спиране при стандартни условия (Sstandard) се изчислява, както следва:Когато маневрата за спиране е проведена с натоварване 70 - 100 % от максималната товароподемност в съответствие с точка 2.2 от административна инструкция № 2, за да се изчисли sstandard при определянето на sreference и на sactual се използва водоизместването (Dreference = Dactual), отговарящо на натоварването по време на изпитването.

Когато при определянето на sstandard по формула 2.1 съответната гранична стойност е надхвърлена или не е достигната, стойността на sreference се намалява или увеличава, като се променя Dreference, така че да се постигне съответствие с граничната стойност (sstandard = съответната гранична стойност). Съответно се определя допустимата максимална водоизместимост при плаване по течението.

3. Съгласно граничните стойности, посочени в точка 2.1, букви а) и б) от административна инструкция № 2, само разстоянията на спиране, измерени във:

- фаза I ("пълен напред" с реверс до "пълен назад"): SI

и

- фаза II (край на задния ход при спирането на съда спрямо водата) SII се изчисляват (вж. фигура 1). Общото разстояние на спиране тогава е:Формула 3.1:

Stotal = SI + SII


4. Отделните разстояния на спиране се изчисляват, както следва:

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МАНЕВРАТА ЗА СПИРАНЕ


Фигура 2

ДиаграмаИзчислителни формули със следните коефициенти:


4.1.


- k1 съгласно таблица 1;
4.2.


- k2, k3, k4 съгласно таблица 1;

4.3.- k6, k7 съгласно таблица 1;

4.4.- RT/v2 съгласно таблица 3;
4.5.


- k6 съгласно таблица 1;
4.6.


- f съгласно таблица 2;

4.7.

  • k4 съгласно таблица 1

Във формули от 4.1 до 4.7:Коефициентите за формулите 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 и 4.7 могат да се вземат от таблиците по-долу.
Таблица 1

Множители k за:

а) моторни кораби и състави от една линия;

б) състави от две успоредни линии;

в) състави от три успоредни линии.

Таблица 2

Коефициент f за съотношението между теглителното усилие върху кнехта на заден ход и мощността на задвижващите двигатели
Задвижваща система

f

Единици

Съвременни дюзи със заоблен заден ръб

0,118

kN/kW

Стари дюзи с остър заден ръб

0,112

kN/kW

Винтове без дюзи

0,096

kN/kW

Винто-рулеви комплекс с дюзи (обикновено остър заден ръб)

0,157

kN/kW

Винто-рулеви комплекс без дюзи

0,113

kN/kW

Таблица 3

Диаграма относно изчисляване на съпротивлението

За определяне на стойността на RT/v2 по отношение на D1/3 [B + 2T]:


Приложение към допълнение 2

към административна инструкция № 2

Примери за прилагането на допълнение 2 (оценка на резултатите от маневрата за спиране)

ПРИМЕР I
1. Данни за корабите и състава

Формирование: обикновен моторен кораб с лихтер (Europa IIa), свързани успоредно

2. Стойности, измерени по време на маневрата за спиране

Скорост на течението:
3. Гранична стойност съгласно точка 2.1, буква а) или б), която да се сравни със Sstandard

Тъй като B > 11,45 m и тъй като съставът е в течаща вода, за този състав е приложимо следното по 2.1, буква а): Sstandard < 550 m.

4. Определяне на коригираното разстояние на спиране в сравнение със стандартни условия

- Измерена стойност съгласно допълнение 1 (вж. точка 2)

smeasured = 340 m
да се изчисли:
  • да се провери:


4.1. Коефициенти за изчислението, взети от допълнение 2

Таблица 1Таблица 2 (за съвременни дюзи със заоблен заден ръб)

f = 0,118

4.2. Изчисляване на Sactual

а) SIactual със стойностите, измерени по време на маневрата за спиране (формула 4.1)

б) Формула за SIIactualв) Изчисляване на RTmIIactual съгласно таблица 3 и формула 4.3 от допълнение 2
г) Изчисляване на съпротивлението от наклона RG съгласно формула 4.4

д) Изчисляване на vIIactual съгласно формула 4.5е) Изчисляване на FPOR съгласно формула 4.6 и таблица 2

FPOR = 0,118 x 1 500 = 177 [kN]

ж) Изчисляване на SIIactual, като се използват формула б) и резултатите от в), г), д) и е)з) Изчисляване на общото разстояние съгласно формула 3.1

Sactual = 74,51 + 228,9 = 303,4 m

Забележка. Изразът (RtmII - RG), който е функция на D, при действителна стойност от 20,67 kN очевидно е относително малък в сравнение с k3 . FPOR с действителна стойност от 203,55 kN, така че с цел опростяване SII може да се приеме за пропорционално на D, т.е. sII = Constant . D.

4.3. Изчисляване на sreference

Начални стойности


а)

б)


в) изчисляване на RTmIIreference

г) Съпротивление RG, дължащо се на наклона, както в точка 4.2


д) Изчисляване на vIIreference


е) FPOR както в точка 4.2
ж) Изчисляване на SIIreference, като се използват формула б) и резултатите от в) до е)


з) Изчисляване на общото разстояние

4.4. Проверка за спазване на допустимото разстояние за спиране при стандартни условия sstandart съгласно формула 2.1 от допълнение 2Заключение:

Допустимата гранична стойност далеч не е постигната, т.е.:

- без проблеми е възможно допускане за плаване по течението при настоящата степен на натоварване (0,8 . Dmax),

- възможна е по-висока степен на натоварване и може да бъде изчислена съгласно точка 5 по-долу.

5. Възможно увеличение на Dactual при плаване по течението
От това следва, че:

Тъй като (Dreference)Limit > Dmax (8 756 > 6 474), това формирование (вж. точка 1) може да бъде допуснато за плаване по течението с пълно натоварване.


ПРИМЕР II

1. Данни за корабите и състава

Формирование: голям моторен кораб, задвижващ

2 лихтера един до друг отпред и

1 лихтер, свързан бордово


2. Стойности, измерени по време на маневрата за спиране

3. Гранична стойност съгласно точка 2.1, буква а) или б) от административната инструкция, която да се сравни със sstandard

Тъй като B > 11,45 m и съставът е в течаща вода, за този състав е приложимо следното съгласно точка 2.1, буква а):

sstandard Ј 550 m

4. Определяне на коригираното разстояние на спиране в сравнение със стандартни условия

- Измерена стойност:

smeasured = 340 m

- изчисления, които трябва да се направят:

sactual като сума от

sIactual (съгласно формула 4.1 от допълнение 2 с VLactual)

и

sIIactual (съгласно формули 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 и 4.6 от допълнение 2 с действителните скорости vLactual (вж. в 2 по-горе) и Dactual)sreference: sum sIreference + sIIreference (съгласно формули от 4.1 до 4.6 от допълнение 2 с еталонни скорости и в съответствие с допълнение 2, защото степента на натоварване е > 70 % от максималното, където Dreference = Dactual и Treference = Tactual)

  • да се провери:

в противен случай

sactual

- изчислете:

s*standard = 550 m, като се намали Dactual до D*
4.1. Коефициенти за изчислението съгласно допълнение 2

Таблица 1
Таблица 2 (за съвременни дюзи със заоблен заден ръб)

f = 0,118

4.2. Изчисляване на sIactual

а) sIactual като се използват стойностите, измерени по време на маневрите за спиране

sIactual = k1 . vLactual . tIactual

sIactual = 0,95 . 4,8 . 16 = 73 m

б) Формула за sIIactual

в) Изчисляване на RTmIIactual съгласно таблица 3 и формула 4.3 от допълнение 2г) Изчисляване на съпротивлението RG, дължащо се на наклона, съгласно формула 4.4 от допълнение 2д) Изчисляване на vIIactual съгласно формула 4.5 от приложение 2е) Изчисляване на FPOR съгласно формула 4.6 от приложение 2

FPOR = 0,118 . 1 500 = 177 [kN]

ж) Изчисляване на s, като се използват формула б) и резултатът от букви в), г), д) и е)
з) Изчисляване на общото разстояние съгласно формула 3.1

sactual = 73 + 402 = 475 m

4.3. Изчисляване на sreference

Начални стойности:а)


б)


в) Изчисляване на R


г) Съпротивление RG, дължащо се на наклона, както в точка 4.2

д) Изчисляване на VIIreference
е) FPOR както в точка 4.2

ж) Изчисляване на SIIreference, като се използват формула б) и резултатите от букви от в) до е)
з) Изчисляване на общото разстояние


4.4. Проверка за спазване на допустимото разстояние за спиране при стандартни условия Sstandard съгласно формула 2.1 от допълнение 2


Заключение: Граничната стойност категорично е надхвърлена; допускане за плаване по течението е възможно само с ограничение за натоварването. Това ограничено натоварване може да се определи в съответствие с № 5 по-долу.

5. Допустимото D* при плаване по течението съгласно формула 2.1 от допълнение 2Поради това:Следствие: Тъй като при плаване по течението допустимата водоизместимост D е само 7 950 m3, допустимата за това формирование товароподемност (доп. Dwt.) е приблизително:


Допустима товароподемност (вж. точка 1)

0,66 . 10 700 = 7 112 t

АДМИНИСТРАТИВНА ИНСТРУКЦИЯ № 3
Изисквания към съединителните системи и съединителните устройства за плавателни средства, годни да задвижват или да бъдат задвижвани в състав с твърди връзки

(чл. 474 - 477, 478 - 480, 485, 486, 487, 488)

В допълнение към изискванията от глава шестнадесета се спазват и съответните разпоредби от действащите нормативни актове в държавитe членки.

1. Общи изисквания

1.1. Всяка съединителна система трябва да гарантира твърдото свързване на всички кораби от състава, т.е. при предвидими експлоатационни условия съединителното устройство да не позволява надлъжно или напречно движение между корабите, така че групата да може да се разглежда като "плавателна единица".

1.2. Съединителната система и нейните компоненти трябва да са безопасни и лесни за използване, позволявайки на кораба да бъде свързано бързо, без да се застрашава персоналът.

1.3. Породените сили при предвидими експлоатационни условия трябва да бъдат правилно абсорбирани и предадени безопасно на конструкцията на съда от съединителната система и нейните компоненти.

1.4. Да е налице достатъчен брой съединителни точки.

2. Съединителни сили и оразмеряване на съединителни устройства

Съединителните устройства на съставите и формированията от кораби, на които предстои да бъдат разрешени, трябва да са оразмерени, така че да гарантират достатъчни нива на безопасност. Това условие се счита за изпълнено, ако за съединителните сили, определени съгласно т. 2.1, 2.2 и 2.3, се приеме, че са якостта на опън за оразмеряване на надлъжните съединителни компоненти.

2.1. Съединителни точки между тласкач и тласкани лихтери или други плавателни средства:


2.2. Съединителни точки между тласкащ моторен кораб и тласкани кораби


2.3. Съединителни точки между тласкани кораби

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница