Общи разпоредбистраница22/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   36

Кипър

Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронна поща
Ако не е посочена одобрена фирма, в съответната държава не е предоставено одобрение на фирми.

5.Регистър на органите, извършващи типово изпитване на навигационното радиорокационно оборудване и приборите за указване на скоростта на завиване

Номер

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес на електронната поща

Държава


ЧАСТ VI


Еквивалентно оборудване

(1) Навигационно радиолокационно оборудване: Типови одобрения въз основа на Резолюция 1989-II-33 на Централната комисия за корабоплаването по река Рейн от 19 май 1989 г., последно изменена с Резолюция 2008-II-11 от 27 ноември 2008 г. (*)

(2) Прибор за указване на скоростта на завиване: Типови одобрения въз основа на Резолюция 1989-II-34 на Централната комисия за корабоплаването по река Рейн от 19 май 1989 г., последно изменена с Резолюция 2008-II-11 от 27 ноември 2008 г. (*)

(3) Монтираните и работещи навигационно радиолокационно оборудване и прибори за указване на скоростта на завиване съответстват на Резолюция 1989-II-35 на Централната комисия за корабоплаването по река Рейн от 19 май 1989 г., последно изменена с Резолюция 2008-II-11 от 27 ноември 2008 г. (*)

___________

(*) Изисквания към монтажа и работата на навигационно радиолокационно оборудване и прибори за указване на скоростта на завиване за корабоплаване по река Рейн.“
Приложение № 3 към чл. 111, ал. 2

(Доп. – ДВ, бр. 16 от 2014 г.)

Предупредителни знаци


Фигура 1

Вход за външни лица забранен

Цветове: червено/бяло/черно

Фигура 2

Забранено паленето на огън и пушенето

Цветове: червено/бяло/черно

Фигура 3

Пожарогасител

Цветове: червено/бяло

Фигура 4

Предупреждение за обща опасност

Цветове: черно/жълто


Фигура 5

Маркуч за гасене на пожар

Цветове: червено/бяло

Фигура 6

Пожарогасителна инсталация

Цветове: червено/бяло

Фигура 7

Да се носят предпазни средства против шум

Цветове: синьо/бяло

Фигура 8

Комплект за първа помощ

Цветове: зелено/бяло


Фигура 9

Бързозатварящ се клапан на цистерната

Цвят: кафяв/бял

Фигура 10

Спасителна жилеткаЦвят: Син/бял

Реално използваните символи може леко да се различават или бъдат по-подробни от графичните изображения в настоящето допълнение, стига значението да не бъде променено и разликите и промените да не го правят неразбираемо.


Приложение № 3а към чл. 585

(Ново - ДВ, бр. 30 от 2009 г.,

изм., бр. 49 от 2009 г.,

изм. и доп., бр. 16 от 2014 г.)
Административни инструкции

№ 1: Изисквания към способността за отклоняване и извършване на поворот

№ 2: Изисквания относно предписаните скорост (напред), способност за

спиране и способност за движение на заден ход

№ 3: Изисквания към съединителните системи и съединителните устройства

за корабите, годни да задвижват или да бъдат задвижвани в състав с твърди

връзки

№ 4: (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Прилагане на преходни разпоредби№ 5: Измервания на шума

№ 6: (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Прилагане на правилата от глава

четиринадесета "Специфични изисквания към пътническите кораби"

№ 7: Специални котви с намалена маса

№ 8: Здравина на водонепроницаеми прозорци

№ 9: Изисквания към автоматичните спринклери за вода под налягане

№ 10: Оставено празно

№ 11: Попълване на удостоверението на Общността

№ 12: Горивни цистерни на плаващо оборудване

№ 13: Минимална дебелина на корпуса на баржи

№ 14: Оставено празно

№ 15: Управляемост на съда на собствен ход

№ 16: Оставено празно

№ 17: Подходяща пожароизвестителна система

№ 18: Доказване на плавателност, диферент и устойчивост на разделени

части на кораб

№ 19: Оставено празно

№ 20: Оборудване за кораби, които ще бъдат експлоатирани съгласно

стандарти S1 и S2

№ 21: Изисквания към ниско разположено осветление

№ 22: Специфични нужди за безопасност на лица с намалена подвижност

№ 23: Оставено празно

№ 24: Подходящо оборудване за сигнализиране на наличието на газ

№ 25: Електрически кабели

№ 26: Експерти/компетентни лица

№ 27: Кораби за спорт и развлечение (Кораби с развлекателна цел)

Забележки:

В съответствие с чл. 5, параграф 7 от Директива 2006/87/ЕО всяка държава членка може да разреши в рамките на територията си за елементи, обхванати от приложение IV, по-малко строги изисквания за съответните стойности, посочени в административните инструкции по-долу, за кораби, плаващи изключително по водни пътища от зона 3 и зона 4.

В съответствие с чл. 5, параграфи 1 и 3 от Директива 2006/87/ЕО всяка държава членка може да приеме в рамките на територията си за елементи, обхванати от приложение III, по-строги изисквания за съответните стойности, посочени в административните инструкции по-долу, за кораби, плаващи по водни пътища от зона 1 и зона 2.
АДМИНИСТРАТИВНА ИНСТРУКЦИЯ № 1
Изисквания, свързани със способността за отклоняване и извършване на поворот (чл. 36 и 37 във връзка с чл. 28, ал. 1, чл. 30, ал. 1, чл. 31, 485 и 486)

1. Общи условия и гранични условия, свързани с изпитването на способността за отклоняване

1.1. Съгласно чл. 37 корабите и съставите трябва да могат своевременно да предприемат действие за отклоняване и способността за такова действие се доказва с маневри за отклоняване на изпитвателен полигон в съответствие с чл. 30. Това се доказва чрез симулирани маневри за отклоняване ляво и дясно на борд с предписани стойности, при които за определени скорости на завиване на кораба в отговор на завъртане на щурвала до крайно положение и след това изправянето му да се спази определен интервал от време.

По време на изпитванията изискванията от раздел 2 се спазват, като се поддържа дълбочина под кила най-малко 20 % от газенето, но не по-малка от 0,50 m.

2. Процедура за изпитване за отклоняване и записване на данните

(Диаграма в приложение 1)

2.1. Маневрите за отклоняване се провеждат, както следва:

В началото на маневрата (време t0 = 0 s, скорост на завиване r = 0°/min, ъгъл на руля d0 = 0°, обороти на двигателя, поддържани постоянни) корабът или съставът се движи с постоянна скорост от V0 = 13 km/h спрямо водата, действие за отклоняване ляво или дясно на борд се започва, като се завърти щурвалът до крайно положение. В началото на маневрата рулят трябва да се завърти на ъгъл d или рулевото устройство - на ъгъл da в случай на активно рулево устройство, в съответствие с указанията, дадени в точка 2.3. Ъгълът d на руля (примерно 20° към десния борд) се поддържа, докато се достигне стойността r1 на скоростта на завиване, посочена в точка 2.2, съответстваща на размерите на кораба или състава. Когато се достигне скорост на завиване r1, времето t1 се записва и рулят се завърта на същия ъгъл на противоположната страна (напр. 20° към левия борд), така че да се спре завиването и да се започне завиване в обратната посока, т.е. да се намали скоростта на завиване до r2 = 0 и отново да се повиши до стойността, посочена в точка 2.2. Когато се достигне скорост на завиване r2 = 0, се записва времето t2. Когато се достигне скоростта на завиване r3, посочена в точка 2.2, рулят се завърта в обратна посока на същия ъгъл d с цел завиването да спре. Записва се времето t3. Когато се достигне скорост на завиване r4 = 0, се записва времето t4 и корабът или съставът се връща към първоначалния си курс.

2.2. В зависимост от размерите на корабите или съставите и от дълбочината h на водата трябва да се спазят следните гранични стойности за достигане на скорост на завиване r4:


Времената t1, t2, t3 и t4, необходими за достигане на скоростите на завиване r1, r2, r3 и r4, се записват в протоколите от измерванията в приложение 2. Стойностите на t4 трябва да не надвишават границите, посочени в таблицата.

2.3. Провеждат се най-малко четири маневри за отклоняване, а именно:


- една надясно с ъгъл на руля d = 20°

- една наляво с ъгъл на руля d = 20°

- една надясно с ъгъл на руля d = 45°

- една наляво с ъгъл на руля d = 45°.


Ако е необходимо (напр. в случай на неточност на измерените стойности или недобре извършени маневри), маневрите за отклоняване се повтарят. Скоростите на завиване, посочени в точка 2.2, и граничните времена трябва да бъдат спазени. При активни рулеви устройства или специални типове рул, по преценката на експерт в зависимост от типа рулева система може да се избере положение da на рулевото устройство или ъгъл da на руля, различен от d = 20° и d = 45°.

2.4. С цел да се определи скоростта на завиване, в съответствие с приложение IX към директивата на борда трябва да има индикатор за скоростта на завиване.

2.5. В съответствие с чл. 31 степента на натоварване по време на маневрата за отклоняване трябва да е между 70 и 100 % от максималната товароподемност. Ако изпитването е проведено с по-малко натоварване, разрешението за плаване по и срещу течението се ограничава до това натоварване.

Процедурата при маневри за отклоняване и използваните термини са показани на диаграмата в приложение 1.

3. Способност за извършване на поворот

Способността за извършване на поворот на плавателни съдове и състави, чиято дължина (L) не надвишава 86 m и чиято широчина (B) не надвишава 22,90 m, се счита за достатъчна съгласно чл. 37 във връзка с чл. 29, ал. 1, когато по време на маневра поворот при движение с начална скорост 13 km/h спрямо водата срещу течението са спазени граничните стойности за спиране с нос по течението, определени в административна инструкция № 2. Условията от раздел 1.1 за дълбочина под кила трябва да са спазени.


4. Други изисквания

4.1. Независимо от точки от 1 до 3 трябва да са изпълнени следните условия:

а) за рулеви системи с ръчен привод един оборот на щурвала трябва да съответства на ъгъл на руля най-малко от 3°;

б) за силовите рулеви системи, когато рулят е максимално потопен, трябва да е възможно да се постигне средна ъглова скорост от 4°/s за целия диапазон на въртене на руля.

Това изискване също трябва да се провери при движение на кораба с пълна скорост за завъртане на руля в интервала от 35° към левия борд до 35° към десния борд. В допълнение трябва да се провери дали рулят запазва положението си при максималния ъгъл при максимална задвижваща мощност. За активна рулева система или специални типове рул тези разпоредби се прилагат след съответните промени.

4.2. Ако някое от допълнителното оборудване, споменато в чл. 32, е необходимо за постигане на изискваните маневрени способности, то трябва да отговаря на изискванията от глава пета, а в позиция 52 от удостоверението на Общността се вписва следната забележка:

"Рулове за заден ход (*)/носови подрулващи системи (*)/друго оборудване, посочено в позиция 34, е (*)/са (*) необходимо(и) за спазване на изискванията за маневреност от глава четвърта.

_________________________

(*) Ненужното се зачерква."

5. Записване на данните и протоколи

Измерванията, съставянето на протоколите и записването на данните се извършват съгласно процедурата, определена в приложение 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

към административна инструкция № 1


Диаграма на маневрата за отклоняване

t0 = Начало на маневрата за отклоняване

t1 = Време за достигане на скорост на завиване r1

t2 = Време за достигане на скорост на завиване r2

t3 = Време за достигане на скорост на завиване r3

t4 = Време за достигане на скорост на завиване r0 = 0 (край на маневрата за отклоняване)

d = Ъгъл на руля [°]

r = Скорост на завиване [°/min]


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

към административна инструкция № 1


Протокол за маневрата за отклоняване и за способността за извършване на поворотКонтролен орган: ............................

Дата:............................

Име:............................

Име на кораба:............................

Собственик: ............................

Вид на кораба:............................

Изпитвателен полигон: ............................

или състава:............................

Съответно водно ниво [m]:............................

L x B [m x m]: ............................

Дълбочина на водата h [m]: ............................

Ttest [m]: ............................

h/T:............................

Скорост на течението [m/s]:

Натоварване: .....................................................%

от ............................

(по време на изпитването) [t]: ............................

товароподемност:............................

Индикатор за скоростта на завиване

Тип:............................

Тип конструкция на руля: нормална конструкция/специална конструкция (*)

Активна рулева система: да/не (*)

Резултати от маневрите за отклоняване:


Способност за извършване на поворот (*)

Географско положение в началото на маневрата за

поворот .......................................................... km

Географско положение в края на маневрата за по-

ворот ............................................................. km

Рулеви апарат

Вид на управлението: ръчен привод/силово (*)

Ъгъл на руля за един оборот на щурвала (*):...°

Ъглова скорост на руля в целия му диапазон (*):

.....................................................................°/s

Ъглова скорост на руля в диапазона от 35° към левия

борд до 35° към десния борд (*):.......°/s

___________________________

(*) Ненужното се зачерква.

АДМИНИСТРАТИВНА ИНСТРУКЦИЯ № 2


Изисквания относно предписаните скорост (напред), способност за спиране и способност за движение на заден ход

(чл. 33, 34 и 35 във връзка с чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и 485)

1. Максимална предписана скорост (напред) в съответствие с чл. 33

Скоростта спрямо водата е удовлетворителна в съответствие с чл. 33, ал. 1, когато стане най-малко 13 km/h.

По време на изпитванията, също както при изпитването за спиране, трябва да са спазени следните изисквания:

а) дълбочината под кила, определена в точка 2.1, трябва да бъде спазена,

б) трябва да се извършат измерването, записването, регистрирането и оценката на данните от изпитването.

2. Способност за спиране и способност за движение на заден ход, предписани в съответствие с чл. 34 и 35

2.1. Съдове и състави се считат за способни да спират своевременно с нос по течението в съответствие с чл. 34, ал. 1, ако това се докаже с изпитване за спиране спрямо сушата, с нос по течението при начална скорост спрямо водата 13 km/h, с дълбочина под кила, равна на най-малко 20 % от газенето, но не по-малка от 0,50 m.

а) В течаща вода (скорост на течението 1,5 m/s) спирането спрямо водата трябва да се осъществи на не повече от следното разстояние, измерено по брега:

550 m за съдове и състави със:

- дължина L > 110 m, или

- широчина B > 11,45 m, или

480 m за съдове и състави със:

- дължина L Ј 110 m, и

- широчина B Ј 11,45 m.

Маневрата за спиране е завършена, когато се спре спрямо сушата.

б) При тиха вода (скорост на течението, по-малка от 0,2 m/s) спирането спрямо водата трябва да се осъществи на не повече от следното разстояние, измерено по брега:

350 m за съдове и състави със:

- дължина L > 110 m, или

- широчина B > 11,45 m, или

305 m за съдове и състави със:

- дължина L Ј 110 m, и

- широчина B Ј 11,45 m.

При тиха вода се провежда изпитване, за да се покаже, че при движение на заден ход може да се постигне скорост, не по-малка от 6,5 km/h.

Измерването, записването и регистрирането на данните от изпитването, посочени в буква а) или б), се провеждат съгласно процедурата, определена в допълнение 1.

По време на цялото изпитване корабът или съставът трябва да имат достатъчна маневреност.

2.2. В съответствие с чл. 31 по време на изпитването корабите трябва да са натоварени, доколкото е възможно, до 70 - 100 % от товароподемността им. Това натоварено състояние се оценява в съответствие с допълнение 2. Когато корабът или съставът е натоварен на по-малко от 70 % по време на изпитването, допустимата максимална водоизместимост при плаване по течението се определя в съответствие с действителното натоварване, ако граничните стойности от точка 2.1 са спазени.

2.3. Ако действителните стойности на началната скорост и скоростта на течението по време на изпитването не отговарят на условията, определени в точка 2.1, получените резултати се оценяват съгласно процедурата, описана в допълнение 2.

Допустимото отклонение от началната скорост от 13 km/h не трябва да бъде повече от + 1 km/h, а скоростта на течението при течаща вода трябва да бъде между 1,3 и 2,2 m/s, като в противен случай изпитванията се повтарят.

2.4. Допустимата максимална водоизместимост или съответното максимално натоварване, или максималното потопено сечение за кораби и състави при плаване по течението се определя въз основа на изпитванията и се вписва в удостоверението на Общността.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница