Общи разпоредбистраница20/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   36
Приложение № 2 към чл. 57

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.,

доп., бр. 49 от 2009 г.,

изм., бр. 16 от 2014 г.)

РАДИОЛОКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ И ПРИБОРИ ЗА УКАЗВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ЗАВИВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНИ НА БОРДА НА КОРАБИ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА


СЪДЪРЖАНИЕ

Определения

Част I: Минимални изисквания и условия за изпитване на радиолокационното оборудване, използвано на борда на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища

Част II: Минимални изисквания и условия за изпитване на приборите за указване на скоростта на завиване, използвани на борда на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища

Част III: Изисквания по отношение на монтажа и условията за изпитване на показателите на радиолокаторите и приборите за указване на скоростта на завиване, използвани на борда на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища

Част IV: Удостоверение за правилност на монтажа и годност за работа на радиолокационното оборудване и приборите за указване на скоростта на завиване, използвани на борда на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища

Част V: Регистър на компетентните органи, техническите служби, одобреното навигационно радиолокационно оборудване, одобрените прибори за указване на скоростта на завиване и одобрените специализирани фирми

Част VI: Еквивалентно оборудване

Определения:

1. "Типово изпитване" означава процедура на изпитване, както е посочено в част I, член 4 или част II, член 1.03, която техническата служба използва, за да провери съответствието с изискванията по това приложение. Типовото изпитване представлява неразделна част от типовото одобрение.

2. "Типово одобрение" означава административната процедура, чрез която се потвърждава, че оборудването отговаря на изискванията на това приложение.

По отношение на навигационното радиолокационно оборудване тази процедура включва разпоредбите съгласно част I членове 5 - 7 и 9. По отношение приборите за указване на скоростта на завиване процедурата включва разпоредбите съгласно част II, членове 1.04 - 1.06 и 1.08.

3. "Удостоверение за изпитване" означава документ, в който са вписани резултатите от типовото изпитване.

4. "Заявител" или "производител" означава всяко юридическо или физическо лице, под чието име, търговска марка или друга форма на идентификация се произвежда или продава оборудването, представено за изпитване, и което е отговорно за всички въпроси, свързани с типовото изпитване и процедурата за типово одобрение, по отношение на техническата служба и одобряващия орган.

5. "Техническа служба" е организация, оправомощена от Изпълнителна агенция "Морска администрация" по реда на Наредба № 4 от 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (ДВ, бр. 104 от 2011 г.), която извършва типовото изпитване.

6. "Декларация на производителя" означава декларацията, чрез която производителят удостоверява, че оборудването отговаря на приетите минимални изисквания и че във всяко отношение е еднакво с типа, предоставен за изпитване.

7. "Декларация за съответствие" съгласно Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие (ОВ L 91 от 1999 г. ) означава декларация в съответствие с Директива 1999/5/ЕО, Приложение II, параграф 1, чрез който производителят потвърждава, че въпросните продукти отговарят на приложимите изисквания на директивата.

8. "Компетентен орган" е Изпълнителна агенция "Морска администрация".


ЧАСТ I

Минимални изисквания и условия за изпитване на радиолокационно оборудване, използвано на борда на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища

Съдържание

Член 1 - Обхват

Член 2 - Предназначение на радиолокационното оборудване

Член 3 - Минимални изисквания

Член 4 - Типови изпитвания

Член 5 - Заявление за типово изпитване

Член 6 - Типово одобрение

Член 7 - Маркиране на оборудването и номер на типовото одобрение

Член 8 - Декларация от производителя

Член 9 - Изменения в типово одобрено оборудване


Член 1

Обхват


Тези разпоредби прилагат минималните изисквания към радиолокационното оборудване, използвано на борда на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, както и условията за проверка на съответствието с тези минимални изисквания.
Член 2

Предназначение на навигационното радиолокационно оборудване


Навигационното радиолокационно оборудване улеснява плаването на кораба чрез подаване на разбираемо радиолокационно изображение за местоположението му спрямо шамандури, брегови линии и навигационни съоръжения, както и като позволява надеждно и своевременно разпознаване на други кораби и препятствия, подаващи се над водната повърхност.
Член 3

Минимални изисквания

1. С изключение на изискванията относно електромагнитната съвместимост (член 3, точка 1, буква б) от Директива 1999/5/ЕО) и на изискванията за ефективно използване на радиочестотния спектър, за да се избегнат вредни радиосмущения, произтичащи от член 3, параграф 2 от Директива 1999/5/ЕО, навигационното радиолокационно оборудване, използвано на корабите, плаващи по вътрешни водни пътища, трябва да отговаря на изискванията на европейски стандарт EN 302194-1:2006.

2. Точка 1 се прилага за оборудването Inland ECDIS за вътрешно корабоплаване, което може да се използва в навигационен режим. Това оборудване трябва също така да изпълнява изискванията на стандартите Inland ECDIS за вътрешно корабоплаване във версията, валидна към датата на издаване на типовото одобрение.


Член 4

Типови изпитвания

1. Съответствието на минималните изисквания, определени в чл. 3, т. 1, се установява чрез типово изпитване.

2. Ако оборудването премине типовото изпитване, Изпълнителна агенция "Морска администрация" издава удостоверение за изпитване. Ако оборудването не отговори на минималните изисквания, заявителят се уведомява писмено за причините за отказ на одобрение.


Член 5

Заявление за типово изпитване

1. Заявление за типово изпитване на навигационно радиолокационно оборудване се подава до оправомощена техническа служба.

Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява Европейската комисия за техническите служби.

2. Всяко заявление се придружава от следните документи:

а) подробни технически описания;

б) пълен комплект документи за монтаж и обслужване;

в) подробен наръчник за експлоатация;

г) кратък наръчник за експлоатация; и

д) когато е приложимо, доказателство за предходни преминати изпитвания.

3. В случай че не се предвижда заявителят да притежава декларация за съответствие съгласно Директива 1999/5/ЕО, изготвена едновременно с типовото одобрение, декларация за съответствие трябва да се представи заедно със заявлението за типово изпитване.
Член 6

Типово одобрение

1. Изпълнителна агенция "Морска администрация" издава типово одобрение в съответствие с удостоверението за изпитване и уведомява Европейската комисия за оборудването, за което е издадено типово одобрение. Съответното уведомление включва номера на типовото одобрение, обозначението на типа, името на производителя, името на притежателя на типовото одобрение и датата на типовото одобрение.

2. Изпълнителна агенция "Морска администрация" или техническата служба, оправомощена от агенцията, има право по всяко време да избере оборудване от производствена серия за проверка.

3. Ако при проверката бъдат установени дефекти в оборудването, типовото одобрение може да бъде отменено от Изпълнителна агенция "Морска администрация".
Член 7

Маркиране на оборудването и номер на типовото одобрение

1. Всеки компонент на оборудването се маркира незаличимо със:

а) името на производителя;

б) търговското обозначение на оборудването;

в) типа на оборудването, и

г) серийния номер.

2. Номерът на типовото одобрение, определен от компетентния орган на държава членка, се поставя по траен начин върху дисплея така, че да остава ясно видим, след като оборудването бъде монтирано.

Съставът на номера на типовото одобрение: e-NN-NNN

е = Европейски съюз

NN = номер на държавата, издала типовото одобрение, където:

01 = Германия

18 = Дания

02 = Франция

19 = Румъния

03 = Италия

20 = Полша

04 = Нидерландия

21 = Португалия

05 = Швеция

23 = Гърция

06 = Белгия

24 = Ирландия

07 = Унгария

26 = Словения

08 = Чешка република

27 = Словакия

09 = Испания

29 = Естония

11 = Обединено кралство

32 = Латвия

12 = Австрия

34 = България

13 = Люксембург

36 = Литва

14 = Швейцария

49 = Кипър

17 = Финландия

50 = Малта
NNN = трицифрен номер, който се определя от компетентния орган.

3. Номерът на типовото одобрение се използва само заедно със съответното типово одобрение.

Задължение на заявителя е да представя и полага номера на типовото одобрение.
Член 8

Декларация от производителя

Всяка единица оборудване се придружава от декларация на производителя.
Член 9

Изменения на типово одобрено оборудване

1. Всякакви изменения, внесени в оборудване, което вече е одобрено, водят до анулиране на типовото одобрение. Когато се планират изменения, данните за тях се представят в писмена форма на компетентната техническа служба.

2. Изпълнителна агенция "Морска администрация" решава след консултации с техническата служба дали типовото одобрение остава валидно, или се налага нова проверка или типово изпитване.

В случай на ново типово изпитване се определя нов номер на типовото одобрение.
ЧАСТ II

Минимални изисквания и условия за изпитване на приборите за указване на скоростта на завиване, използвани на борда на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища


Съдържание
ГЛАВА 1

Общи положения


Член 1.01 - Обхват

Член 1.02 - Предназначение на приборите за указване на скоростта на завиване

Член 1.03 - Типово изпитване

Член 1.04 - Заявление за типово изпитване

Член 1.05 - Типово одобрение

Член 1.06 - Маркиране на оборудването и номер на типовото одобрение

Член 1.07 - Декларация от производителя

Член 1.08 - Изменения в типово одобрено оборудване


ГЛАВА 2

Общи минимални изисквания към приборите за указване на скоростта на завиване

Член 2.01 - Конструкция, проектиране

Член 2.02 - Паразитни излъчвания и електромагнитна съвместимост

Член 2.03 - Експлоатация

Член 2.04 - Инструкции за експлоатация

Член 2.05 - Монтаж на сензора
ГЛАВА 3

Минимални експлоатационни изисквания към приборите за указване на скоростта на завиване

Член 3.01 - Експлоатационна готовност на приборите за указване на скоростта на завиване

Член 3.02 - Показване на скоростта на завиване

Член 3.03 - Измервателни обхвати

Член 3.04 - Точност на показваната скорост на завиване

Член 3.05 - Чувствителност

Член 3.06 - Наблюдение на експлоатацията

Член 3.07 - Нечувствителност към другите нормални движения на кораба

Член 3.08 - Нечувствителност към магнитни полета

Член 3.09 - Съпътстващи индикатори
ГЛАВА 4

Минимални технически изисквания към приборите за указване на скоростта на завиване

Член 4.01 - Експлоатация

Член 4.02 - Амортизиращи устройства

Член 4.03 - Свързване на допълнително оборудване
ГЛАВА 5

Условия и процедури за изпитване на приборите за указване на скоростта на завиване

Член 5.01 - Безопасност, капацитет на натоварване и електромагнитна съвместимост

Член 5.02 - Паразитни излъчвания

Член 5.03 - Процедури на изпитване

Допълнение: Максимални толеранси за грешките в показанията на приборите за указване на скоростта на завиване


ГЛАВА 1

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Член 1.01

Обхват


Тези разпоредби излагат минималните изисквания към приборите за указване на скоростта на завиване, използвани на борда на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, както и условията за проверка на съответствието с тези минимални изисквания.
Член 1.02

Предназначение на приборите за указване на скоростта на завиване

Приборът за указване на скоростта на завиване е предназначен да улеснява плаването с радиолокатор и да измерва и показва скоростта на завиване (извършване на поворот) на кораба към левия или десния борд.
Член 1.03

Типово изпитване

1. Съответствието с минималните изисквания към приборите за указване на скоростта на завиване съгласно глави 2 - 4 се установява чрез типово изпитване.

2. Ако оборудването премине типовото изпитване, техническата служба издава удостоверение за изпитване. Ако оборудването не отговори на минималните изисквания, заявителят се уведомява писмено за причините за отказ на одобрение.


Член 1.04

Заявление за типово изпитване

1. Заявления за типово изпитване на прибор за указване на скоростта на завиване се подават до съответната техническа служба.

Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява Европейската комисия за техническите служби.

2. Всяко заявление се придружава от следните документи:

а) подробни технически описания;

б) пълен комплект документи за монтаж и обслужване;

в) инструкции за експлоатация.

3. Чрез изпитвания заявителят доказва или дава възможност да се докаже, че оборудването отговаря на минималните изисквания на тези разпоредби.

Резултатите от изпитванията и докладите от измерванията се прилагат към заявлението.

Тези документи и информацията, получена при изпитванията, се съхраняват от компетентния орган.
Член 1.05

Типово одобрение

1. Изпълнителна агенция "Морска администрация" издава типово одобрение в съответствие с удостоверението за изпитване.

Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява Европейската комисия за одобреното от нея оборудване. Съответното уведомление включва номера на типовото одобрение, типовото обозначение, името на производителя, името на притежателя на типовото одобрение и датата на типовото одобрение.

2. Изпълнителна агенция "Морска администрация" или техническата служба, определена от Изпълнителна агенция "Морска администрация", има право по всяко време да избере оборудване от производствената серия за проверка.

Ако при проверката се установят дефекти в оборудването, типовото одобрение може да бъде анулирано.


Член 1.06

Маркиране на оборудването и номер на типовото одобрение

1. Всеки компонент на оборудването се маркира незаличимо със:

а) името на производителя;

б) търговското обозначение на оборудването;

в) типа на оборудването, и

г) серийния номер.

2. Номерът на типовото одобрение, определен от Изпълнителна агенция "Морска администрация", се поставя по траен начин върху устройството за управление така, че да остава ясно видим, след като оборудването бъде монтирано.


Съставът на номера на типовото одобрение: e-NN-NNN

e = Европейски съюз

NN = код на страната, издала типовото одобрение, където:

01 = Германия

18 = Дания

02 = Франция

19 = Румъния

03 = Италия

20 = Полша

04 = Нидерландия

21 = Португалия

05 = Швеция

23 = Гърция

06 = Белгия

24 = Ирландия

07 = Унгария

26 = Словения

08 = Чешка република

27 = Словакия

09 = Испания

29 = Естония

11 = Обединено кралство

32 = Латвия

12 = Австрия

34 = България

13 = Люксембург

36 = Литва

14 = Швейцария

49 = Кипър

17 = Финландия

50 = Малта
NNN = трицифрен номер, който се определя от компетентния орган.

3. Номерът на типовото одобрение се използва само заедно със съответното типово одобрение.

Задължение на заявителя е да представя и полага номера на типовото одобрение.
Член 1.07

Декларация от производителя

Всяка единица оборудване се придружава от декларация на производителя.
Член 1.08

Изменения в типово одобрено оборудване

1. Всякакви изменения, внесени в оборудване, което вече е одобрено, водят до анулиране на типовото одобрение.

Когато се планират изменения, данните за тях се представят в писмена форма на компетентната техническа служба.

2. Изпълнителна агенция "Морска администрация" решава след консултации с техническата служба дали типовото одобрение остава валидно, или се налага нова проверка или типово изпитване.

В случай на ново типово изпитване се определя нов номер на типовото одобрение.


ГЛАВА 2

ОБЩИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРИБОРИТЕ ЗА УКАЗВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ЗАВИВАНЕ


Член 2.01

Конструкция, проектиране

1. Приборите за указване на скоростта на завиване трябва да бъдат годни за експлоатация на борда на корабите, плаващи по вътрешни водни пътища.

2. Конструкцията и проектирането на оборудването трябва да бъдат в съответствие с най-новите постижения в областта от гледна точка както на механиката, така и на електротехниката.

3. Ако тази наредба не предвижда текстове по отношение на електрозахранването, безопасността, взаимното смущаване на бордовото оборудване, разстоянието на безопасност от компаса, устойчивостта на климатични въздействия, механичната якост, отражението върху околната среда, излъчването на шум със звукови честоти и маркировките на оборудването, се прилагат изискванията и методите за изпитване, съдържащи се в европейски стандарт EN 60945:2002.

Оборудването трябва също така да отговаря на всички изисквания на това приложение при температури на околната среда от 0 до 40° С.


Член 2.02

Паразитни излъчвания и електромагнитна съвместимост

1. Общи изисквания

Приборите за указване на скоростта на завиване трябва да отговарят на изискванията на Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост и за отмяна на Директива 89/336/ЕИО (ОВ L 390 от 2004 г.).

2. Паразитни излъчвания

В честотните обхвати от 156 до 165 mHz, от 450 до 470 mHz и от 1,53 до 1,544 GHz интензитетът на полето не превишава 15 µV/m. Тези интензитети на полето са валидни за разстояние на изпитване 3 m от оборудването, което се изпитва.


Член 2.03

Експлоатация

1. Оборудването има толкова устройства за управление, колкото са необходими за правилната му експлоатация.

Конструкцията, маркировката и боравенето с устройствата за управление са такива, че да позволяват използването им по прост, еднозначен и бърз начин. Разположението им е такова, че доколкото е възможно, да се предотвратяват грешките при работа.

Устройствата за управление, които не са необходими за нормална работа, не следва да са леснодостъпни.

2. Всички устройства за управление са оборудвани със символи или маркировки на английски език. Символите отговарят на изискванията на европейски стандарт EN 60417:1998.

Всички цифри и букви имат височина не по-малко от 4 mm. Ако може да бъде доказано, че поради технически причини цифри и букви с височина 4 mm не са възможни и ако за експлоатацията могат да бъдат приети цифри и букви с височина, по-малка от 4 mm, се допуска намаляване до 3 mm.

3. Оборудването се проектира така, че грешките при работа да не могат да доведат до отказ.

4. Всякакви функции над и свръхминималните изисквания, каквито са съоръженията за свързване с друго оборудване, се подсигуряват по такъв начин, че оборудването да отговаря на минималните изисквания при всякакви условия.
Член 2.04

Инструкции за експлоатация

За всяка единица оборудване се предоставя подробна инструкция за експлоатация. Тя трябва да бъде на разположение на английски, немски, нидерландски и френски език и да съдържа най-малко следната информация:

а) задействане и експлоатация;

б) поддръжка и обслужване;

в) общи указания за безопасността.

Член 2.05

Монтаж на сензора

Ориентацията на монтажа спрямо линията на кила е означена върху сензорната част на индикатора на скоростта на извършване на поворот. Предоставят се инструкции за монтаж за осигуряване на максимална нечувствителност към другите нормални движения на кораба.
ГЛАВА 3

МИНИМАЛНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРИБОРИТЕ ЗА УКАЗВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ЗАВИВАНЕ


Член 3.01

Експлоатационна готовност на прибора за указване на скоростта на завиване

1. При включване от напълно изключено състояние приборът за указване на скоростта на завиване е в пълна работна готовност в рамките на 4 минути и работи в рамките на толеранса на изискваната точност.

2. При задействане на прибора се включва предупредителен сигнал. Трябва да бъде възможно едновременното наблюдаване и боравене с прибора за указване на скоростта на завиване.

3. Безжични устройства за дистанционно управление не се допускат.
Член 3.02

Показване на скоростта на завиване

1. Скоростта на завиване се показва върху градуирана скала, в средата на която е отбелязана точка "0". Посоката и степента на завиване трябва да могат да бъдат разчитани с необходимата точност. Показатели, различни от индикатори с формата на стрелки и хистограми, не се допускат.

2. Скалата на индикатора има дължина не по-малко от 20 сm и може да бъде кръгла или праволинейна.

Праволинейните скали могат да бъдат разположени само хоризонтално.

3. Не се допускат индикатори, които са само цифрови.


Член 3.03

Измервателни обхвати

Индикаторите на скоростта на извършване на поворот могат да бъдат снабдени с един или повече измервателни обхвати. Препоръчват се следните измервателни обхвати: 30 °/min, 60 °/min, 90 °/min, 180 °/min и 300 °/min.
Член 3.04

Точност на показваната скорост на завиване

Показваната скорост на завиване не може да се отклонява с повече от 2 % от измеримата максимална стойност или с повече от 10 % от действителната стойност; според това коя ще се окаже по-голяма (виж допълнението).
Член 3.05

Чувствителност

Експлоатационният праг следва да бъде по-нисък или равен на промяната в ъгловата скорост, еквивалентна на 1 % от показваната стойност.
Член 3.06

Следене на работата

1. В случай че приборът за указване на скоростта на завиване не работи в изисквания обхват на точност, това трябва да бъде показано.

2. Ако се използва жироскоп, всеки критичен спад в ъгловата скорост на жироскопа се сигнализира от индикатор. Критичен спад в ъгловата скорост на жироскопа е налице, когато точността спадне с 10 %.


Член 3.07

Нечувствителност към другите нормални движения на кораба

1. Напречното бордово клатене на кораба до 10° при скорост на поворота от 4 °/s не трябва да води до грешки при измерванията извън определените толеранси.

2. Въздействия като тези, които могат да се получат при швартоване, не трябва да водят до грешки при измерванията извън определените толеранси.


Член 3.08

Нечувствителност към магнитни полета

Приборът за указване на скоростта на завиване трябва да бъде нечувствителен към магнитните полета, които обичайно се наблюдават на борда на кораба.
Член 3.09

Съпътстващи индикатори

Съпътстващите индикатори трябва да отговарят на всички изисквания, приложими към приборите за указване на скоростта на завиване.
ГЛАВА 4

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРИБОРИТЕ ЗА УКАЗВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ЗАВИВАНЕ


Член 4.01

Експлоатация

1. Всички устройства за управление следва да бъдат разположени така, че при използването им никоя информация да не остава извън полезрението и радарната навигация да не бъде затруднявана.

2. Всички устройства за управление и индикатори трябва да са оборудвани с незаслепяващ източник на светлина, съобразен с околните условия на осветление и пригоден за намаляване до нула посредством независим уред за управление.

3. Настройката на уредите за управление трябва да е такава, че движението надясно или нагоре да има положителен ефект върху променливата, а движенията наляво и надолу да имат отрицателен ефект.

4. Ако се използват бутони, те трябва да могат да бъдат откривани и задействани чрез допир. Те трябва да имат също така ясно осезаемо прекъсване на контакта. При наличие на многофункционални бутони трябва да бъде очевидно кое йерархично равнище е активно.


Член 4.02

Успокоители

1. Сензорната система трябва да бъде защитена с успокоители срещу критични стойности. Коефициентът на затихване (63 % от пределната стойност) не трябва да превишава 0,4 s.

2. Индикаторът трябва да бъде защитен с успокоители срещу критични стойности.

Допускат се уреди за управление за засилване на успокояването.

Коефициентът на затихване при никакви обстоятелства не трябва да превишава 5 s.


Член 4.03

Свързване на допълнително оборудване

1. Ако приборът за указване на скоростта на завиване може да бъде свързан със съпътстващи индикатори или подобно оборудване, индикацията на промяната на скоростта на извършване на оборот следва да остава използваема като аналогов електрически сигнал. Приборът за указване на скоростта на завиване може освен това да притежава цифров интерфейс в съответствие с параграф 2.

Скоростта на извършване на поворот трябва да продължава да бъде показвана при галванично разделяне спрямо земя и еквивалентно на аналогово напрежение 20 mV/°/min ± 5 % и максимално вътрешно съпротивление 100 W.

Полярността трябва да е положителна, когато корабът завива дясно на борд, и отрицателна, когато корабът завива ляво на борд.

Работният праг не трябва да превишава 0,3 °/min.

Нулевата грешка не трябва да превишава 1 °/min при температури от 0 до 40° С.

Когато индикаторът е включен, а сензорът не е изложен на влиянието на движението, паразитното напрежение в изходящия сигнал, измерено с нискочестотен филтър с лента на пропускане 10 Hz, не трябва да превишава 10 mV.

Сигналът за скоростта на извършване на поворот се получава без допълнително успокояване извън границите, посочени в член 4.02, параграф 1 от тази глава.

2. Цифровият интерфейс трябва да бъде проектиран в съответствие с европейски стандарти EN 61162-1:2008, EN 61162-2:1998 и EN 61162-3:2008.

3. Осигурява се външен превключвател за аларма. Превключвателят се инсталира като галванично изолиран прекъсвач за индикатора.

Външната аларма се включва при затваряне на контакта в един от следните случаи:

а) в случай че приборът за указване на скоростта на завиване бъде изключен;

б) в случай че приборът за указване на скоростта на завиване не работи;

в) в случай че уредът за управление е реагирал на прекомерна грешка (чл. 3.06 от това приложение).

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница