Общи разпоредбистраница2/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Раздел I

Общи изисквания
Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Корабите се оборудват с надеждна рулева система за осигуряване на маневреност, която се изисква съгласно глава четвърта.

(2) Рулевата система се проектира така, че не допуска рулят да изменя положението си без команда.

(3) Рулевата система осигурява управление на кораба при постоянен ъгъл на крена до 15° и температура от -20° до +50°С.

Чл. 39. (1) Съставните части на рулевата система са с такава здравина, че винаги да издържат на натоварванията, на които са подложени при нормална експлоатация.

(2) Рулевата система се проектира по начин, който да не допуска каквито и да са външни сили, приложени към руля, да нарушават работата на рулевата система и задвижващото го устройство.Чл. 40. (1) Рулевата система включва и механичен привод, ако това е необходимо за задействане на руля.

(2) Рулевата машина с механичен привод се предпазва от претоварвания посредством система, която ограничава въртящия момент, създаван от механичния привод.

(3) Отворите за балерите на руля и уплътненията им се проектират така, че да се предотвратява изпускането на масла, замърсяващи водата.
Раздел II

Устройство за управление на рулевата машина
Чл. 41. (1) Ако рулевата машина е с механичен привод, се осигурява наличие на второ устройство за управление или за включване на ръчен привод, което в случай на повреда или неизправност на устройството за управление се привежда в действие в рамките на 5 s.

(2) Ако второто устройство за управление на рулевата машина или ръчният привод не заработи автоматично, се осигурява възможност това да се направи веднага с едно просто и бързо действие на рулевия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Второто устройство за управление на рулевата машина или ръчният привод осигурява маневреността, изискваща се съгласно глава четвърта.

Чл. 42. Към хидравличния привод на рулевата машина не могат да се включват други консуматори.

Чл. 43. Хидравличните резервоари се снабдяват с предупредителна система, която следи за спадане на нивото на маслото под минималното ниво, необходимо за безопасна работа.

Чл. 44. Размерите, разположението и подреждането на тръбите, доколкото е възможно, изключват механични повреди и повреди от пожар.

Чл. 45. Хидравличните маркучи:

1. могат да се използват само ако поглъщането на вибрациите или свободата на движение на компонентите прави използването на маркучи неизбежно;

2. се оразмеряват най-малко за максималното работно налягане;

3. се подменят най-малко на всеки 8 години.Чл. 46. Хидравличните цилиндри, хидравличните помпи и хидравличните двигатели и електродвигателите подлежат на проверка най-много на всеки 8 години.

Чл. 47. (1) Щурвалът на ръчния привод не се привежда в действие с механичен привод.

(2) Независимо от положението на руля при автоматично превключване на ръчен привод не се допуска откат на щурвала.


Раздел III

Източници на захранване
Чл. 48. (1) Рулевите системи, оборудвани с два механични привода, се осигуряват с най-малко два източника на електрическо захранване.

(2) Когато резервният източник на захранване на рулевата система с механичен привод не работи непрекъснато по време на движение на кораба, буферно устройство с достатъчен капацитет осигурява захранване на рулевата система за времето, необходимо за включване в действие на втория източник.Чл. 49. Не се допуска включване на други потребители към захранването на рулевата система.
Раздел IV

Рулеви системи с винто-рулеви колони, водометни и крилчати движители и носови подрулващи устройства
Чл. 50. (1) Когато управлението на посоката на упора на винто-рулевите колони, водометния или крилчатия движител или носовото подрулващо устройство е електрическо, хидравлично или пневматично, се осигуряват две независими приводни системи между тях и рулевата рубка, които отговарят на изискванията по чл. 38 - 49.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Алинея 1 не се прилага, ако системите, посочени в ал. 1, не са необходими за постигане на маневреността, изисквана по глава четвърта или ако е необходимо само при изпитванията за спиране.Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) При наличие на две или повече независими винто-рулеви колони, водометни или крилчати движители или носови подрулващи устройства не е необходима резервна система за управление, в случай че корабът запазва маневреността си при повреда на едно от тези устройства.
Раздел V

Индикатори и контролни устройства
Чл. 52. (1) Положението на руля се обозначава с индикатор в рулевата рубка.

(2) В случай че индикаторът по ал. 1 е електрически, той се захранва с отделен фидер.Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) В поста за управление се осигурява оптична и звукова сигнализация за:

1. спадане нивото на маслото в хидравличните резервоари под минималното ниво;

2. спадане на работното налягане в хидравличната система;

3. повреди на електрическото захранване на управлението на руля;

4. повреди на електрическото захранване на управлението на приводите;

5. повреди на регулатора за скоростта на завиване;

6. повреди на буферните устройства.

Чл. 54. (1) Регулаторите за скоростта на завиване и техните съставни части отговарят на изискванията, определени в раздел ХVIII на глава осма.

(2) Правилното функциониране на регулатора за скоростта на завиване се обозначава в рулевата рубка чрез зелена индикаторна светлина.

(3) Липсата или недопустимите изменения на захранващото напрежение и недопустимото спадане скоростта на въртене на жироскопа се обозначават в рулевата рубка.

Чл. 55. (1) Когато има други рулеви системи освен регулатора за скоростта на завиване, в рулевата рубка се означава коя от системите е активна.

(2) В рулевата рубка се осигурява възможност за незабавно преминаване от една система към друга.

(3) Регулаторът за скоростта на завиване не трябва да влияе на другите системи за управление на руля.

Чл. 56. Регулаторът за скоростта на завиване се осигурява с независимо електрическо захранване.

Чл. 57. Жироскопите, датчиците и приборите за указване скоростта на завиване, използвани при регулаторите за скоростта на завиване, отговарят на минималните технически изисквания и условията за изпитване на прибор за указване скоростта на завиване съгласно приложение № 2.
Раздел VI

Приемно изпитване

(Загл. изм. – ДВ, бр. 16 от 2014 г.)
Чл. 58. (1) Правилното монтиране на рулевата система се проверява от ИА "МА", която има право да изиска следните документи:

1. описание на рулевата система;

2. чертежи и технически данни на устройството за управление на рулевата машина;

3. технически данни относно рулевата машина;

4. електрическа схема на свързване;

5. описание на регулатора за скоростта на завиване;

6. експлоатационни инструкции за рулевата система.

(2) Работата на цялата рулева система се проверява чрез ходови изпитвания.

(3) Ако е монтиран регулатор за скоростта на завиване, проверява се надеждното поддържане на предварително определения курс и безопасното преодоляване на завои.

Чл. 59. (1) Рулевите системи с механичен привод подлежат на проверка от овластено за това лице-експерт в съответната област:

1. преди въвеждането им в експлоатация;

2. след повреда;

3. след всяко изменение или ремонт;

4. периодично, най-малко веднъж на 3 години.

(2) Проверката по ал. 1 обхваща най-малко:

1. съответствието с утвърдените чертежи и при периодични проверки дали в рулевите системи са внасяни изменения;

2. функционално изпитване на рулевите системи за всички експлоатационни режими;

3. визуално и проверка за херметичност на хидравличните елементи, по-специално вентили, тръбопроводи, хидравлични маркучи, хидравлични цилиндри, хидравлични помпи и хидравлични филтри;

4. визуално електрическите елементи, по-специално релетата, електродвигателите и защитите;

5. оптичните и звуковите устройства за контрол.

(3) Лицето по ал. 1 издава удостоверение (сертификат) за резултатите от проверката, подписано от него и съдържащо датата на извършването й.


Глава шеста

РУЛЕВА РУБКА
Раздел I

Общи изисквания
Чл. 60. (1) Рулевата рубка се устройва по такъв начин, че рулевият да е в състояние във всеки момент, когато корабът е на ход, да изпълнява задълженията си.

(2) При нормални условия на експлоатация не се допуска налягането на звука, създаван от кораба и измерен на равнището на главата на рулевия в позицията на управление, да превишава 70 dB(A).

(3) Рулевата рубка, оборудвана за управление от едно лице с помощта на радиолокатор, се оборудва така, че рулевият да управлява кораба в седнало положение, като всички прибори за управление, контрол и наблюдение са разположени така, че той да ги ползва, без да става от своето място и без да губи от полезрение екрана на радиолокатора.
Раздел II

Безпрепятствено наблюдение
Чл. 61. (1) Рулевата рубка се конструира така, че да се осигурява безпрепятствено наблюдение във всички посоки.
(2) Не се допуска мъртвата зона за рулевия пред кораба в състояние без товар и с половината от запасите, но без баласт, да превишава две дължини на кораба или 250 m, което от двете разстояния е по-малкото.

(3) Оптичните и електронните средства за намаляване на мъртвата зона не се допуска да се вземат под внимание при проверката.

(4) За допълнително намаляване на мъртвата зона могат да се използват само подходящи електронни средства.

Чл. 62. (1) Полето на безпрепятствено наблюдение за рулевия при неговото обичайно положение е най-малко 240°, от които не по-малко от 140° са в пределите на полукръг напред от кораба.

(2) По обичайната ос на зрението на рулевия не се допуска да има разположени прозоречни рамки, мачти или други вертикални конструкции.

(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" има право да изиска монтиране на подходящи оптични и електронни устройства, когато е осигурено поле на безпрепятствено наблюдение, не по-малко от 240° от хоризонта.

(4) Височината на долния край на страничните прозорци се поддържа възможно най-ниска, а височината на горния край на страничните и задния прозорец се поддържа възможно най-висока.

(5) В случаите по ал. 1 - 4 се приема, че височината, на която се намира окото на рулевия, е 1650 mm над палубата в рулевата рубка.

Чл. 63. (1) Горният край на гледащите напред прозорци на рулевата рубка се изисква да е достатъчно висок, за да позволи при височина на окото 1800 mm безпрепятствено наблюдение напред от най-малко 10° над хоризонталната равнина на височината на окото.

(2) Осигуряването на ясен изглед през предното стъкло при всякакви метеорологични условия се осъществява с подходящи средства.

(3) Рулевите рубки се остъкляват с обезопасено стъкло, което осигурява преминаване на най-малко 75 % от светлината.

(4) Предните стъкла на мостика са незаслепяващи или монтирани, така че да се изключат отражения.

(5) Изискването по ал. 4 се счита за изпълнено, когато прозорците са под наклон спрямо вертикалната равнина, който формира външен ъгъл минимум 10° и не по-голям от 25°.
Раздел III

Общи изисквания към оборудването за управление, наблюдение и контрол
Чл. 64. (1) При експлоатацията на кораба се използва оборудване за управление, което се привежда лесно, ясно и недвусмислено в работно положение.

(2) За лесното отчитане на контролните уреди се осигурява възможност тяхната осветеност да се регулира без степени до пълното им затъмняване.

(3) Осветлението на контролните уреди се проектира и изпълнява, така че да не е натрапчиво и да не затруднява разчитането им.

(4) В рулевата рубка се осигурява система за тестване на алармените и индикаторните светлини.Чл. 65. (1) За установяване дали дадена система е в процес на работа, се задейства зелена индикаторна светлина.

(2) Всяка неизправност или повреда на системите, които изискват контрол, се обозначава с червени предупредителни светлини.

(3) Включването на червена предупредителна светлина се дублира с предупредителен звуков сигнал.

(4) Звуковите предупреждения се дават с единичен, общ сигнал.

(5) Равнището на налягане на звука при предупредителния звуков сигнал трябва да превишава максималното равнище на налягане на околния шум в рулевата рубка с най-малко 3 dB(A).

(6) Допуска се предупредителният звуков сигнал да се изключи, след като неизправността или повредата се приеме. Това изключване не пречи предупредителният звуков сигнал да се задейства от друга неизправност.

(7) Червените предупредителни светлини се изключват само когато неизправността бъде отстранена.

Чл. 66. Устройствата за контрол и индикация се проектират и изготвят така, че да се превключват автоматично към друг източник на енергия при изключване на основния им източник на захранване.
Раздел IV

Специфични изисквания към оборудването за управление, индикация и контрол на главните двигатели и рулевата система
Чл. 67. (1) Главните двигатели и рулевата система се управляват и контролират от рулевата рубка.

(2) Главен двигател с реверсивна муфа, която може да бъде задействана от рулевата рубка или с гребен винт с регулируема стъпка, която може да бъде изменяна от рулевата рубка, се пуска и спира само от машинното отделение.Чл. 68. (1) Всеки главен двигател се управлява посредством ръкохватка, движеща се по дъга във вертикална равнина, приблизително успоредна на надлъжната ос на кораба.

(2) Ръкохватката се поставя по начин:

1. осигуряващ, че преместването й към носа на кораба ще води до движение на кораба напред, а преместването й към кърмата - до движение на кораба назад;

2. осигуряващ, при преминаване на ръкохватката през неутрално положение, включването на реверсивната муфа и обръщането на посоката на движение;

3. недопускащ самоволно изместване на ръкохватката от неутрално положение.

Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) Посоката на задвижващата тяга, действаща на кораба и скоростта на въртене на винта или главните двигатели, се указват.

Чл. 70. Устройствата за контрол и индикация, изисквани съгласно чл. 53, 101 и 117, се разполагат в рулевата рубка.

Чл. 71. (1) Корабите с рулева рубка, оборудвана за управление от едно лице с помощта на радиолокатор, се управляват чрез ръкохватка, която да може лесно да се движи с ръка.

(2) Положението на ръкохватката по отношение на надлъжната ос на кораба се изисква да съответства точно на положението на перата на руля.

(3) Ръкохватка, оставена в зададено положение, не се допуска да води до изменение в положението на перата на руля.

(4) Неутралното положение на ръкохватката се изисква да е ясно означено.Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Когато корабът е снабден с носови рули или специални рули, в частност за движение на заден ход, те се задвижват от рулевата рубка, оборудвана за управление от едно лице с помощта на радиолокатор, със специални ръкохватки, които след необходимите промени отговарят на изискванията по чл. 71.

(2) Изискването по ал. 1 важи и когато при състави от кораби се използва рулева система, монтирана на кораб, различен от този, който задвижва състава.Чл. 73. (1) Когато се използват регулатори за скоростта на завиване, се допуска при поставяне на ръкохватката за управление на скоростта на завиване в зададеното положение да не се променя избраната скорост.

(2) Ръкохватката за управление се конструира и изработва така, че да може да се движи по достатъчно широка дъга, с която да се гарантира необходимото точно позициониране.

(3) Неутралното положение на ръкохватката ясно се разграничава от другите положения.

(4) Допуска се осветлението на скалата на прибора за указване на скоростта за завиване да се регулира плавно.Чл. 74. (1) Устройствата за дистанционно управление на цялата рулева система се монтират неподвижно и разполагат така, че избраният курс да бъде ясно видим.

(2) Ако устройствата за дистанционно управление могат да бъдат изключени, те се оборудват с индикаторно устройство, показващо съответните експлоатационни състояния - работещо или неработещо.

(3) Ръкохватките за управление се разполагат така, че да се борави лесно с тях.

Чл. 75. Помощните системи към рулевата система, като подрулващи устройства, устройствата за дистанционно управление, немонтирани стационарно, се считат за допустими, при условие че могат по всяко време да бъдат активирани с команда от рулевата рубка.

Чл. 76. (1) При системите с винто-рулеви колонки, водометни или крилчати движители и носови подрулващи устройства, като устройства за управление, индикация и контрол могат да бъдат приети и други равностойни подходящи устройства.

(2) За системите по ал. 1 се прилагат изискванията по чл. 67 - 75, като се отчитат специфичните характеристики и разположението на тези системи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) Всяка система, указана в ал. 1, се управлява посредством ръкохватка, отговаряща на изискванията по чл. 68, движеща се по дъга във вертикална равнина, приблизително успоредна на посоката на движение, придавано от системата.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) Положението на ръкохватката по ал. 3 ясно определя и посоката на движение, придавано на кораба.

(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) Ако винто-рулевата колона или крилчатият движител при системи по ал. 1 не се управляват с ръкохватки, ИА "МА" може да позволи да не се прилагат изискванията по ал. 3, като това се посочва в т. 52 на приложение № 26 към Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи.
Раздел V

Навигационни светлини, светлинни и звукови сигнали
Чл. 77. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Навигационните светлини, техните осветители и принадлежности носят маркировката за одобрение, посочена в Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. относно морското оборудване (ОВ L 46 от 1997 г.).

Чл. 78. (1) Разположението и цветът на светлинните индикатори за навигационните светлини и светлинните сигнали съответстват на реалното им положение и цвят.

(2) Повредата на навигационна светлина или светлинен сигнал води до изгасване на съответния светлинен индикатор или до подаване на сигнал по друг начин.Чл. 79. (1) В рулевите рубки, оборудвани за управление от едно лице с помощта на радиолокатор, се осигурява възможност за включване на звуков сигнал с бутон, задействан чрез натиск.

(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за сигнала "Дръжте се встрани от мен" в съответствие с Правилника за плаване в българския участък на р. Дунав, приет с Постановление № 7 на МС от 1992 г. (ДВ, бр. 6 от 1992 г.).Чл. 80. Навигационните светлини съответстват на изискванията, описани в приложение № 2.
Раздел VI

Радиолокатори и прибори за указване скоростта на завиване
Чл. 81. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" одобрява типовете радиолокационни станции и прибори за указване скоростта на завиване.

(2) Рулевите рубки се оборудват с радиолокатори и прибори за указване скоростта на завиване в съответствие с изискванията в част І и част ІІ от приложение № 2.

(3) При монтажа и оперативното тестване за годност за работа на навигационните радиолокационни системи и приборите за указване скоростта на завиване и техните индикатори се спазват изискванията за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, посочени в част ІІІ от приложение № 2.

(4) Изпълнителна агенция "Морска администрация" изпраща списък с типово одобрените навигационни радиолокатори и прибори за указване скоростта на завиване до Европейската комисия съгласно приложение № 2 към чл. 57 или въз основа на типови одобрения, признати за еквивалентни.Чл. 82. Индикаторът на прибора за указване скоростта на завиване се разполага пред рулевия и в неговото полезрение.

Чл. 83. В рулевите рубки, оборудвани за управление от едно лице с помощта на радиолокатор:

1. не се допуска радиолокаторните екрани да се изместват значително извън оста на полезрението на рулевия в нормалното му местоположение;

2. се използва радиолокаторното изображение, което е съвършено ясно без помощта на тубус или сенник при всякакви условия на осветеност извън рулевата рубка;

3. ндикаторът на прибора за указване скоростта на завиване се разполага точно над или под радиолокационното изображение или се включва в него.


Раздел VII

Радиотелефонни системи на кораби с рулеви рубки, оборудвани за управление от едно лице с помощта на радиолокатор
Чл. 84. (1) На кораби с рулеви рубки, оборудвани за управление от едно лице с помощта на радиолокатор, радиосъобщенията при категориите радиослужби "кораб-кораб" и "навигационна информация" се приемат чрез високоговорител, а изходящите съобщения - чрез фиксиран микрофон.

(2) Режимът на приемане или предаване се избира с натискане на бутон.

(3) Микрофоните за категориите радиослужби по ал. 1 не могат да се използват за обществена кореспонденция.

(4) Корабите с рулеви рубки, оборудвани за управление от едно лице с помощта на радиолокатор, се осигуряват с радиотелефонна система за категория радиослужба "обществена кореспонденция", която позволява приемането на съобщения да е възможно от мястото на рулевия.


Раздел VIII

Системи за вътрешна връзка на кораба
Чл. 85. (1) На кораби с рулеви рубки, оборудвани за управление от едно лице с помощта на радиолокатор, се монтират системи за вътрешнокорабна връзка.

(2) Вътрешнокорабната връзка по ал. 1 се изисква да се поддържа със:

1. носовата част на кораба или състава от кораби;

2. кърмовата част на кораба или състава от кораби, ако не е възможна пряка връзка от поста за управление;

3. кабините на екипажа;

4. кабината на капитана.

(3) Съобщенията в местата от кораба по ал. 2 се приемат чрез високоговорител, а предават - чрез фиксиран микрофон.

Чл. 86. Допуска се връзката с носа или кърмата на кораба или състава от кораби да се осъществява и чрез радиотелефон.
Раздел IХ

Система за тревога
Чл. 87. (1) Всеки кораб се оборудва със самостоятелна система за тревога, която достига до жилищните помещения, машинните отделения и помпените помещения.

(2) Превключвателят за алармените сигнали се разполага в обхвата на рулевия и се осигурява срещу автоматично изключване.

(3) Не се допуска нивото на звуковото налягане на алармения сигнал в жилищните помещения да бъде по-малко от 75 dB(A).

(4) В машинните отделения и помпените помещения звуковият алармен сигнал се дублира с мигаща светлина, видима от всички страни и ясно забележима от всяка точка.


Раздел Х

Отопление и вентилация
Чл. 88. Рулевите рубки се оборудват с ефикасни системи за отопление и вентилация, които могат да бъдат регулирани.
Раздел ХI

Устройство за управление за кърмовите котви
Чл. 89. На кораби и състави от кораби с рулева рубка, оборудвана за управление от едно лице с помощта на радиолокатор, по-дълги от 86 m или по-широки от 22,90 m, кърмовите котви могат да се отдават от рулевия пост.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница