Общи разпоредбистраница17/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   36
§ 2. Разпоредбата по чл. 3, ал. 1 влиза в сила след следващия подновителен преглед за съществуващите кораби, но не по-рано от 30.12.2013 г., а за пътническите кораби, ро-ро корабите и високоскоростните кораби не по-късно от 30.12.2018 г.

§ 3. Разпоредбите по параграфи от 5 до 11 се прилагат само по отношение на плавателни средства в експлоатация, които към 30 декември 2008 г. имат валидно корабно удостоверение, съгласно Правилата за освидетелстване на корабите по Рейн, в сила от 31 декември 1994 г. или които са били в строеж или реконструкция на 31 декември 1994 г.

§ 4. По отношение плавателните средства, които не са обхванати в § 3, се прилагат разпоредбите по § 12.

§ 5. Плавателните средства, които към момента на приемане на тази наредба не съответстват напълно на разпоредбите й:

а) се адаптират, за да бъдат в съответствие с тези разпоредби, съгласно сроковете, посочени в таблицата по § 6;

б) до адаптирането им се изисква да съответстват на Правилата за освидетелстване на корабите по р. Рейн, в сила от 31 декември 1994 г.

§ 6. Разпоредбите на наредбата се прилагат в съответствие с таблицата в приложение № 4.

§ 7. За плавателните средства, построени на или преди 1 април 1976 г., в допълнение към разпоредбите на § 5 и 6, могат да бъдат прилагани разпоредбите по § 8.

§ 8. Разпоредбите на наредбата се прилагат в съответствие с таблицата в приложение № 5.

§ 9. Изискванията по чл. 415, ал.1 са в сила по отношение на кораби за дневни пътувания, заложени на или преди 1 април 1976 г. до първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г., с условието, че само боите, лаковите покрития и другите материали, използвани върху повърхности по маршрутите за евакуация, и другите материали за повърхностна обработка на панели трябва да бъдат огнеустойчиви и че не могат да образуват опасни количества дим или отровни изпарения.

§ 10. Изискванията по чл. 422, ал. 1 са в сила по отношение на кораби за дневни пътувания, построени на или преди 1 април 1976 г. до първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г., с условието, че ще бъде достатъчно, ако вместо траповете или стълбищата във формата на носеща стоманена конструкция траповете, служещи като маршрут за евакуация, бъдат проектирани така, че да остават използваеми при пожар за същото време, както и стълбите във формата на носеща стоманена конструкция.

§ 11. Други изключения:

1. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) За плавателните средства, надводният борд на които е определен съгласно член 4.04 на Правилата за освидетелстване на корабите на Рейн в сила към 31 март 1983 г., съответният контролен орган има право по искане на собственика да определи надводен борд в съответствие с член 4.03 на Правилата за освидетелстване на корабите по р. Рейн във версията им към 1 януари 1995 г.

2. Плавателните средства, заложени преди 1 юли 1983 г., които не съответстват на глава девета, като минимум трябва да съответстват на глава 6 от Правилата за освидетелстване на корабите на Рейн в сила към 31 март 1983 г.

3. Изискванията по чл. 373, ал. 1, т. 1 - 5 и чл. 428, ал. 2, т. 1 по отношение правилото за дължината на единичния шланг важат само по отношение на плавателни средства, заложени след 30 септември 1984 г., и реконструкциите на съответните части най-късно при първото подновяване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 01.01.2045 г.

4. Ако бъде трудно от практическа гледна точка да се прилагат разпоредбите на настоящата глава след изтичане на преходните разпоредби или ако изпълнението води до неоправдано високи разходи, ИА "МА" може да одобри частични изключения от тези разпоредби на база препоръки от Комитета по чл. 19 от Директивата. Тези изключения се вписват в корабното удостоверение на Общността.

5. Когато по отношение изискванията за проектиране на оборудването тази разпоредба препраща към европейски или международен стандарт, това оборудване след изменение на стандарта може да продължи да се използва за още 20 години след промяната на стандарта.§ 12. Частични изключения по отношение на плавателни средства, които не са обхванати от § 3 и 4:

1. разпоредбите съгласно таблицата по § 13 важат по отношение на:

а) плавателните средства, на които корабното удостоверение в съответствие с Правилата за освидетелстване на корабите на Рейн е било издадено за първи път между 1 януари 1995 г. и 30 декември 2008 г., при условие че не са били в строеж или реконструкция на 31 декември 1994 г.;

б) плавателните средства, които са получили друг лиценз за движение между 1 януари 1995 г. и 30 декември 2008 г.;

2. трябва да се докаже, че тези плавателни средства съответстват на Правилата за освидетелстване на корабите на Рейн, валидни към датата, на която е издадено корабно удостоверение или друг лиценз за движение;

3. плавателното средство трябва да бъде приспособено, за да съответства на разпоредбите, които влизат в сила след издаването за първи път на корабно удостоверение или друг лиценз за движение в съответствие с преходните разпоредби съгласно таблицата по § 13;4. не се прилага § 11, т. 4 - 5.

§ 13. Разпоредбите на наредбата се прилагат в съответствие с таблицата в приложение № 6.

§ 14. За плавателни средства, които не плават във водни пътища от зона R, вече са в експлоатация и първоначалното корабно удостоверение на Общността им е било издадено преди 30 декември 2008 г. и са получили друг лиценз за движение преди 30 декември 2008 г., се прилагат и разпоредбите, посочени в § 18.

§ 15. За плавателните средства по § 14 се доказва, че съответстват на разпоредбите на глави от 1 до 12 на Приложение II към Директива 82/714/ЕИО към датата, на която им е издадено корабно удостоверение или другият лиценз за движение.

§ 16. Корабните удостоверенията на Общността на плавателните средства по § 14, издадени преди 30 декември 2008 г., остават валидни до датите на изтичане на указаните в тях срокове и подлежат на периодичен преглед от ИА "МА" преди изтичането на тези срокове.

§ 17. Към плавателни средства, които са в експлоатация, не плават във водни пътища от зона R, не съответстват изцяло на изискванията на Директива 2006/87/ЕО, оборудвани са да съответстват на разпоредбите, които влизат в сила след издаването първоначалното им корабно удостоверение на Общността или другите лицензи за движение, се прилагат изключения в съответствие с разпоредби, посочени в таблицата в § 18.

§ 18. Разпоредбите на наредбата се прилагат в съответствие с таблицата в приложение № 7.

§ 19. В допълнение към разпоредбите по § 18 плавателните средства, които са били заложени преди 1 януари 1985 г., могат да бъдат освободени да спазват следните разпоредби при условията, указани в колона 3 на таблицата в § 21, при условие че безопасността на кораба и неговия екипаж е осигурена по подходящ начин.

§ 20. Разпоредбите на наредбата се прилагат в съответствие с таблицата в приложение № 8.

§ 21. В случай че прилагането на разпоредбите по § 14 - 20 след изтичане на действието на преходните разпоредби се окаже трудно на практика или води до неоправдано високи разходи, ИА "МА" може да разреши изключение от прилагане на тези разпоредби въз основа на препоръките на комитета по чл. 19 на Директива 2006/87/ЕО, като тези изключения се записват в корабното удостоверение на Общността.

§ 22. Наредбата се издава на основание чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване.

§ 23. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" издава указания по прилагането на наредбата.

§ 24. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2006/87/ЕО, както е последно изменена.

§ 25. Наредбата отменя Наредба № 22 от 2005 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (ДВ, бр. 85 от 2005 г.).

§ 26. В Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи (ДВ, бр. 88 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се чл. 12а - 12ж:

"Чл. 12а. (1) Корабното удостоверение на Общността за плаване по вътрешни водни пътища се издава на кораби, построени след 30 декември 2008 г., след техническа проверка, извършена преди кораба да бъде пуснат на вода, и е предназначена да провери дали той отговаря на техническите изисквания, предвидени в Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(2) Корабното удостоверение на Общността за плаване по вътрешни водни пътища се издава на кораби, посочени в чл. 2 от Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, след техническа проверка, извършена след изтичане на удостоверението на кораба, но във всеки случай не по-късно от 30 декември 2018 г., за да се провери дали корабът отговаря на техническите изисквания, предвидени в Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(3) В държавите - членки на ЕС, при които срокът на валидност на националното удостоверение на кораба е по-кратък от пет години, такива удостоверения могат да бъдат издавани до пет години след 30 декември 2008 г.

(4) Всяко несъответствие на техническите изисквания, определени в Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, се посочва в корабното удостоверение на Общността за плаване по вътрешни водни пътища.

(5) В случай че ИА "МА" счете, че несъответствието не представлява явна опасност, корабът може да продължи да оперира до момента, в който частите или местата му, установени като несъответстващи на изискванията, бъдат заменени или променени, след което тези части или места съответстват на изискванията на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(6) Явна опасност по ал. 5 е налице, когато изискванията за структурната якост на построяването, плавателните качества, маневреността или специалните възможности на кораба в съответствие с Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, могат да бъдат засегнати.

(7) Отклоненията от изискванията на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, които се допускат в нея, не се разглеждат като недостатъци, представляващи явна опасност.

(8) Подмяната на съществуващи части с идентични части или с такива, равностойни от гледна точка на технология и дизайн при текущи ремонти и поддръжка, не се разглеждат като замяна по ал. 5.Чл. 12б. Срокът на валидност на удостоверението на Общността за плаване по вътрешни водни пътища се определя за всеки конкретен случай от ИА "МА".

Чл. 12в. Изпълнителна агенция "Морска администрация" преиздава валидно корабно удостоверение на Общността за плаване по вътрешни водни пътища, което е било изгубено или повредено. Новото удостоверение е със срок не по-дълъг от срока на изгубеното удостоверение.

Чл. 12г. (1) Корабно удостоверение на Общността за плаване по вътрешни водни пътища се подновява при изтичане на неговия срок на валидност.

(2) При подновяване на корабно удостоверение на Общността за плаване по вътрешни водни пътища, издадено преди и след 30 декември 2008 г., се прилагат разпоредбите на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.Чл. 12д. Валидността на удостоверението може по изключение да бъде продължена в съответствие с Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища от ИА "МА". Продължената валидност се посочва в удостоверението.

Чл. 12е. (1) В случай на основни изменения или ремонти, които променят структурната якост на построяването, плавателните качества, маневреността или специалните възможности на кораба в съответствие с Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, това следва да бъде подложено преди всяко следващо пътуване на техническа проверка в съответствие с чл. 12а. След тази проверка се издава ново корабно удостоверение, установяващо техническите характеристики на кораба, или наличното удостоверение се променя по съответния начин.

(2) Ако удостоверението е издадено в друга държава членка, ИА "МА", когато е издала или подновила удостоверението, уведомява по съответния ред компетентния орган в другата държава членка в срок един месец.Чл. 12ж. (1) Отказът за издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността за плаване по вътрешни водни пътища се мотивира и се посочва пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва.

(2) Заинтересованите лица се уведомяват за отказа.

(3) Отказът подлежи на обжалване по реда на Администативнопроцесуалния кодекс.

(4) Всяко валидно корабно удостоверение може да бъде отнето от ИА "МА", ако корабът престане да отговаря на техническите изисквания, указани в удостоверението."

2. В чл. 38, ал. 1 думите "Корабното удостоверение" се заменят с "Удостоверението на Общността".

3. Създават се чл. 38а и 38б:

"Чл. 38а. Изпълнителна агенция "Морска администрация" води регистър по образец, приложение № 26а към Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, за всички издавани удостоверения на Общността по чл. 38.

Чл. 38б. (1) Допълнително удостоверение на Общността (приложение № 26а) за корабоплаване във вътрешни водни пътища се издава на кораби, притежаващи корабни удостоверения, издадени в съответствие с чл. 22 от Конвенцията за корабоплаването по р. Рейн, както е последно изменена, когато:

1. оперират във водните пътища на зони 3 и 4 на Приложение № 1 на Директива 2006/87/ЕО, ако искат да се възползват от занижаването на техническите изисквания по тези водни пътища;

2. оперират във водните пътища на зони 1 и 2 на Приложение № 1 на Директива 2006/87/ЕО или по отношение пътническите плавателни съдове, когато оперират във водни пътища на зона 3, които не са свързани с плавателни вътрешни водни пътища на друга държава членка, ако въпросната държава членка е приела допълнителни технически изисквания за тези водни пътища в съответствие с член 5, параграфи 1, 2 и 3 на Директива 2006/87/ЕО.

(2) Удостоверението по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" със срок на валидност не повече от 10 години."


4. Приложение № 26 се изменя така:
"Приложение № 26

към чл. 38, ал. 15. Създава се приложение 26а:"Приложение № 26а

към чл. 38а

ДИРЕКЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ/ЛОМ”

РЕГИСТЪР


на удостоверенията на Общността за корабоплаване по вътрешни водни пътищаГодина ............................

(Лява страница)


Корабно удостоверение на Общността за плаване по вътрешните водни пътища

Име на кораба

Уникален Европейски идентификационен номер на кораба

Собственик

Регистър на кораба

Тип на корабаДен

Месец

Име

Адрес

Място

Номер

(Дясна страница)


Пълна товароподемност съгласно мерителното свидетелство или удостоверението за водоизместимост (*)

Зони или участъци от водни пътища, според случая

Забележки относно допълнителни или специални проверки, отнемане или анулиране на удостоверението

Корабното удостоверение на Общността за плаване по вътрешни водни пътища е валидно до:

Други бележки

Дата на мерителното свидетелство

Тонажна марка

t/m3


От

До
(*) Когато отсъства мерително свидетелство, прави се оценка на собственото тегло или водоизместимостта.

6. Създава се приложение № 26б:
"Приложение № 26б

към чл. 38б, ал. 1

"
§ 27. В Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (ДВ, бр. 52 от 2004 г.) се създава глава пета:

"Глава пета


ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВЕРКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КОРАБИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ
ВОДНИ ПЪТИЩА
Чл. 50. (1) Техническа проверка за издаване на удостоверението по чл. 12а от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи се извършва от ИА "МА", която може да не подложи кораба изцяло или отчасти на техническа проверка, когато е видно от валидното удостоверение, издадено от одобрена от ИА "МА" класификационна организация, че корабът удовлетворява изцяло или отчасти техническите изисквания на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" съставя списък, посочващ кои лица са компетентни да извършват технически проверки, и уведомява за това Комисията.Чл. 51. Изпълнителна агенция "Морска администрация" проверява дали корабът има валидно удостоверение в съответствие с чл. 12а от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, както и дали удовлетворява изискванията, установени в корабното удостоверение, или представлява явна опасност за лицата на борда, околната среда или корабоплаването. Компетентните органи вземат всички необходими мерки в съответствие с Приложение VIII на Директива 2006/87/ЕО.

Чл. 52. (1) В рамките на ИА "МА" за всеки конкретен случай могат да се създават инспекционни органи за технически проверки за съотвествие на корабите с изискванията на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(2) Инспекционните органи по ал. 1 се състоят от председател и експерти.

(3) Във всеки орган по ал. 1 в качеството на експерти участват най-малко:

1. длъжностно лице от ИА "МА";

2. експерт по проектиране на плавателни съдове по вътрешни водни пътища и техните двигатели;

3. навигационен експерт, притежаващ удостоверение за корабоплаване.

(4) Председателят и експертите от всеки орган по ал. 1 се назначават със заповед на изпълнителния директор на ИА "МА".

(5) При поемане на задълженията си председателят и експертите подават писмена декларация, че ще ги изпълняват напълно независимо. От длъжностните лица не се изискват декларации.Чл. 53. (1) Заинтересованите лица подават заявление за проверка.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" определя мястото и датата на извършване на проверката в срок до 7 дни от постъпване на заявлението и посочва документите, които следва да се представят.Чл. 54. (1) Корабопритежател, собственик на кораб, който не е посочен в чл. 2, ал. 1 от Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, или негов представител има право да подаде заявление за удостоверение на Общността.

(2) Заявлението се удовлетворява, ако плавателният съд отговаря на изискванията на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.Чл. 55. (1) Собственикът или негов представител представя кораба в разтоварен, почистен вид и с необходимото оборудване.
(2) Лицата по ал. 1 оказват необходимото за проверката съдействие.

(3) Органът по чл. 52, ал. 1 изисква проверка в сух док при първа възможност. Тази проверка може да бъде отменена, ако може да бъде представено удостоверение за класификация или удостоверение от одобрена класификационна организация, доказващо, че построяването отговаря на нейните изисквания, или се представи удостоверение, доказващо, че друг компетентен орган вече е извършил проверка в сух док с друга цел.

(4) В случай на периодична проверка или проверка, както е предвидено в чл. 15 от Директива 2006/87/ЕО, органът по чл. 52, ал. 1 има право да изиска проверка вън от водата.

(5) Органът по чл. 52, ал. 1 провежда изпитвания по време на първоначалната проверка на моторния кораб или състав или когато съществени промени са извършени на тласкащото или управляващо оборудване.

(6) Органът по чл. 52, ал. 1 може да изиска по-нататъшни допълнителни изпитвания и други придружаващи документи, включително при строенето на кораб.

Чл. 56. (1) Срокът на валидност на удостоверенията на Общността, издавани за новопостроени плавателни съдове в съответствие с разпоредбите на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, се определя от ИА "МА" и не може да е по-дълъг от:

1. пет години за пътническите кораби;

2. десет години за всички останали плаващи средства.

(2) Срокът на валидност се посочва в удостоверението на Общността.

(3) При плавателни съдовете, които са въведени в експлоатация преди проверката, ИА "МА" определя срока на валидност на удостоверението на Общността индивидуално за всеки случай предвид резултатите от проверката. Валидността обаче не може да надхвърля сроковете, посочени в ал. 1.

(4) Корабособственикът или негов представител съобщава на ИА "МА" всички промени в името или собствеността на кораба, евентуални повторни измервания и промени в официалния номер, регистрацията или пристанището на домуване и изпраща удостоверението на Общността на ИА "МА" за отразяване на промените.

(5) Изпълнителна агенция "Морска администрация" има право да добави всякаква информация или да промени удостоверението на Общността.

(6) В случай че ИА "МА" добави промяна или информация към удостоверение на Общността, тя уведомява за това компетентния орган, издал удостоверението.Чл. 57. (1) Корабите се подлагат на периодични проверки, преди да изтекат техните удостоверения на Общността.

(2) След обосновано искане от корабособственик или негов представител ИА "МА" има право по изключение и без допълнителни проверки да разреши продължаване на валидността на удостоверението на Общността за не повече от шест месеца.

(3) Продължението по ал. 2 се дава в писмен вид и се съхранява на борда на плаващото средство. И в този случай компетентният орган определя срока на валидност на удостоверението на Общността съгласно резултатите от проверката.

(4) Срокът на валидност се записва в удостоверението на Общността и се уведомява органът, който го е издал.

(5) Когато срокът на валидността не се продължава, а удостоверението на Общността е подменено, старото удостоверение на Общността се връща на издалия го компетентен орган.

Чл. 58. (1) Корабособственикът или негов представител има право да поиска проверка по собствена инициатива по всяко време.

(2) В случаите по ал. 1 ИА "МА" е длъжна да извърши проверката в 28-дневен срок от постъпването на заявлението.Чл. 59. Корабособственикът или негов представител поема всички разходи във връзка с проверката на кораба и издаването на удостоверение на Общността.

Чл. 60. Изпълнителна агенция "Морска администрация" информира за съдържанието на удостоверение на Общността и издава извадки или копия на удостоверенията на Общността, удостоверени като верни с оригинала и означени като такива на лица, доказали наличието на правен интерес.

Чл. 61. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" определя поредни номера на издаваните от нея удостоверения на Общността и води регистър по образец, приложение № 5в към Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, за всички издавани удостоверения на Общността.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" запазва оригиналите или копия от всички издадени от нея удостоверения на Общността и вписва в тези удостоверения информация за изменения заедно със случаите на анулиране или подмяна на удостоверения на Общността.Чл. 62. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" вписва в удостоверението на Общността официалния номер, определен за този кораб от компетентния орган на държавата членка, в която корабът е бил регистриран или има пристанище на домуване.

(2) Когато се отнася за кораби от страни, които не са членки, официалният номер, който се вписва в удостоверението на Общността, се определя от компетентния орган, издаващ това удостоверение.

(3) Разпоредбите по ал. 1 и 2 не се прилагат за кораби с развлекателна цел.

(4) Корабособственикът или негов представител подава заявление до ИА "МА" за определяне на официален номер.

(5) Корабособственикът или негов представител е отговорен за поставяне на официалния номер, вписан в удостоверението на Общността, и снемането му, след като престане да бъде валиден.

Чл. 63. (1) В случай че разпоредбите на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, изискват използване или наличие на борда на кораба на определени материали, инсталации или артикули от оборудването или възприемане на определени аспекти при проектирането или определени мероприятия, ИА "МА" може да позволи използване или наличие на борда на посочения кораб на други материали, инсталации или артикули от оборудването или възприемане на други аспекти при проектирането или други мероприятия, ако те бъдат признати за равностойни по реда на чл. 19, ал. 2 от Директива 2006/87/ЕО.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" при наличие на препоръка от Комитета по чл. 19, ал. 2 от Директива 2006/87/ЕО има право да издаде удостоверение на Общността за изпитвателни цели и за ограничен срок за конкретен кораб с нови технически спецификации, които се отклоняват от изискванията на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, при условие че тези спецификации предлагат равностойна безопасност.

(3) Обстоятелствата по ал. 1 и 2 се вписват в удостоверението на Общността и ИА "МА" уведомява комисията за тях.

Чл. 64. (1) В случай че ИА "МА" при проверка установи, че удостоверението, съхранявано на борда на кораба, е невалидно или че корабът не отговаря на изискванията, заложени в това удостоверение, но тази невалидност или несъответствие на изискванията не представляват явна опасност, корабособственикът или негов представител взема всички необходими мерки за набавяне на удостоверението и привеждане на кораба в съответствие с изискванията на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява органа, който е издал удостоверението или го е подновил до седем дни от извършването на проверката.Чл. 65. (1) Ако след проверката по чл. 64, ал. 1 ИА "МА" установи, че удостоверение липсва или че корабът представлява явна заплаха, тя има право да спре кораба от плаване, докато не бъдат предприети мерките по чл. 64, ал. 1.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" дава задължителни указания, изпълнението на които да позволи на кораба да продължи плаването си по безопасен начин до място, където да бъде проверен или ремонтиран.

(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява органа, който е издал удостоверението или го е подновил до седем дни от даването на указанията.

Чл. 66. Изпълнителна агенция "Морска администрация", ако е прекратила плаването на кораба или е уведомила корабособственика за намерението си да стори това, в случай че несъответствията по чл. 64 и 65 не бъдат отстранени, уведомява органа в държавата членка, който е издал удостоверението или го е подновил последно, в рамките на седем дни за решението, което е взела или възнамерява да вземе.

Чл. 67. (1) Всяко решение да се спре преминаването на кораб се мотивира и се посочва пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва.

(2) Заинтересованите лица се уведомяват за решението.

(3) Решението подлежи на обжалване по реда на Администативнопроцесуалния кодекс."

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница