Общи разпоредбистраница16/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   36
Раздел ІІ

(Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.)

Заявление за одобрение на типа
Чл. 611. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) Производителят подава пред Изпълнителна агенция "Морска администрация" заявление за одобрение на типа на корабна станция за пречистване на отпадъчни води.

(2) Към заявлението се прилагат информационна папка съгласно § 1, т. 132 , проектопротокол за параметрите на корабната станция за пречистване на отпадъчни води съгласно § 1, т. 135, и проект на ръководство на производителя за проверка на компоненти и параметри, свързани с пречистването на отпадъчните води за въпросния тип бордова пречиствателна станция съгласно § 1, т. 136.

(3) За типовото изпитване производителят демонстрира прототип на корабната станция за пречистване на отпадъчни води.

Чл. 612. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Ако при конкретно заявление за одобрение на типа на корабна станция за пречистване на отпадъчни води Изпълнителна агенция "Морска администрация" счете, че заявлението, подадено във връзка с представения прототип на станция, не съответства на характеристиките на този тип корабна станция за пречистване на отпадъчни води, посочени в приложение № 10, част II, допълнение I, то за одобрението по чл. 611 трябва да бъде предоставен друг прототип (ако е необходимо – допълнителен), който се определя от Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Чл. 613. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) За всеки тип корабна станция за пречистване на отпадъчни води, който трябва да бъде одобрен, се подава отделно заявление.
Раздел ІІІ

(Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.)

Процедура за одобрение на типа
Чл. 614. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) Заявлението се подава до Изпълнителна агенция "Морска администрация", която издава одобрението на типа за корабна станция за пречистване на отпадъчни води. Одобрението на типа корабна станция съответства на описанията в информационната папка и отговаря на изискванията на тази глава.

(2) Изпълнението на изискванията по ал. 1 се преценява съгласно приложение № 11.Чл. 615. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) За всеки тип корабна станция за пречистване на отпадъчни води, която одобрява, Изпълнителна агенция "Морска администрация" попълва всички съответни части на сертификата за одобрение на типа (приложение № 10, част III). Изпълнителна агенция "Морска администрация" съставя или проверява съдържанието на азбучния указател към информационния пакет.

(2) Сертификатите за одобрение на типа се номерират в съответствие с метода, посочен в приложение № 10, част IV.

(3) Изготвеният сертификат за одобрение на типа и допълненията към него се предават на заявителя.

Чл. 616. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) Ако корабната станция за пречистване на отпадъчни води, подлежаща на одобряване, може да изпълнява функцията си или притежава специфични свойства само в комбинация с други компоненти на кораба, на който тя ще се инсталира, и ако по тази причина съответствието с едно или повече изисквания може да бъде проверено само ако подлежащата на одобряване корабна станция за пречистване на отпадъчни води работи заедно с други реални или симулирани компоненти на кораба, обхватът на одобрението на типа на тази корабна станция за пречистване на отпадъчни води следва да бъде съответно ограничен.

(2) В случаите по ал. 1 всички ограничения за използването и всички изисквания за инсталирането се описват подробно в сертификата за одобрение на типа за този тип пречиствателна станция.Чл. 617. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" изпраща на Европейската комисия списък на типовете корабни станции за пречистване на отпадъчни води (включително подробни данни, така както са посочени в приложение № 10, част V, за които е издала, отказала или отменила одобрение през въпросния период, всеки път, когато този списък се изменя).

(2) Ако бъде поискано от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, Изпълнителна агенция "Морска администрация" изпраща:

1. копие от сертификата за одобрение на типа за типа корабна станция за пречистване на отпадъчни води, със или без информационен пакет, за всеки тип корабна станция за пречистване на отпадъчни води, за която е издала, отказала или отменила одобрение, и ако е приложимо,

2. изготвеният съгласно чл. 623 списък на корабните станции за пречистване на отпадъчни води, които са произведени в съответствие с издадените одобрения на типа, и в който списък се съдържат данните, посочени в приложение № 10, част VІ.Чл. 618. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Веднъж годишно, или допълнително при поискване, Изпълнителна агенция "Морска администрация" изпраща на Европейската комисия копие от спецификацията, посочена в приложение № 10, част VІІ, относно типовете корабни станции за пречистване на отпадъчни води, за които е издадено одобрение на типа след последното уведомление.
Раздел ІV

(Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.)

Изменение на одобрения на типа
Чл. 619. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) Заявителят по чл. 611 е длъжен да информира Изпълнителна агенция "Морска администрация" за всяка промяна в данните, съдържащи се в информационния пакет.

(2) Заявлението за изменение или удължаване на дадено одобрение на типа се подава само до Изпълнителна агенция "Морска администрация".Чл. 620. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) Ако характеристиките на корабната станция за пречистване на отпадъчни води, както са описани в информационния пакет, са променени, Изпълнителна агенция "Морска администрация":

1. според необходимостта издава поправените страници от информационния пакет, отбелязвайки всяка от тях, за да посочи ясно естеството на промяната и датата на преиздаване, и всеки път, когато се издават преразгледани страници, азбучният указател на информационния пакет, приложен към сертификата за одобрението на типа, също бива съответно актуализиран;

2. издава преразгледан сертификат за одобрение на типа (означен с допълнителен номер), ако някаква информация в него (без приложенията към него) се е променила или ако минималните изисквания по тази глава са били изменени след датата на издаване на първоначалното одобрение, като в преразгледания сертификат за одобрение трябва ясно да е посочена причината за промяната, както и датата на преиздаването.

(2) Ако Изпълнителна агенция "Морска администрация" счете, че е необходимо провеждането на нови проби или изпитвания поради промяна в информационния пакет, уведомява производителя за това и издава документите, посочени в чл. 617, ал. 2, само след успешно приключване на новите проби или изпитвания.


Раздел V

(Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.)

Съответствие
Чл. 621. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Върху всяка корабна станция за пречистване на отпадъчни води, произведена в съответствие с одобрението на типа, производителят поставя маркировките, посочени в приложение № 10, част І, включително номера на одобрението на типа.

Чл. 622. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Ако в одобрението на типа се съдържат ограничения за използването в съответствие с чл. 616, производителят прилага към всяка произведена единица подробна информация относно тези ограничения и всички изисквания за инсталиране.

Чл. 623. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) При поискване от Изпълнителна агенция "Морска администрация" производителят представя списък на серийните номера на всички корабни станции за пречистване на отпадъчни води, които са произведени в съответствие с изискванията по тази глава, считано от последния доклад или от момента, в който тези разпоредби са влезли в сила за първи път, в рамките на 45 работни дни след края на всяка календарна година и незабавно след всяка допълнителна дата, посочена от Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(2) Списъкът по ал. 1 определя съответствието между серийните номера, съответните типове корабни станции за пречистване на отпадъчни води и номерата на одобренията на типа.

(3) Освен това списъкът по ал. 1 включва и специална информация за случаите, в които производителят прекратява производството на корабна станция за пречистване на отпадъчни води от одобрен тип.

(4) Производителят съхранява събираните данни за период от поне 40 години.


Раздел VІ

(Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.)

Проверка на серийни номера
Чл. 624. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" като компетентен орган, издаващ одобрение на типа, трябва да гарантира, че серийните номера на корабните станции за пречистване на отпадъчни води, произведени в съответствие с изискванията по тази глава, са регистрирани от производителя.

Чл. 625. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Допълнителна проверка на серийните номера може да се извършва заедно с проверката на съответствието на производството, предвидена в чл. 628 и 629.

Чл. 626. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) По отношение на проверката на серийните номера производителят или негови представители на територията на Република България при поискване незабавно предоставят на Изпълнителна агенция "Морска администрация" необходимата информация относно директните им купувачи, както и серийните номера на корабните станции за пречистване на отпадъчни води, които са докладвани като произведени в съответствие с чл. 623.

Чл. 627. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Ако при поискване от Изпълнителна агенция "Морска администрация" производителят не може да изпълни изискванията съгласно раздел V "Съответствие", одобрението за съответния тип корабна станция за пречистване на отпадъчни води може да бъде отменено. В такъв случай се използва процедурата за уведомяване съгласно чл. 634.
Раздел VІІ

(Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.)

Съответствие на производството
Чл. 628. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" при издаване одобрение на типа проверява предварително – ако е необходимо, работейки в сътрудничество с компетентните органи на други държави членки, че са взети подходящите мерки, за да се гарантира ефективна проверка на съответствието на производството по отношение на изискванията съгласно приложение № 10, част I.

Чл. 629. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" при издаване одобрение на типа проверява – ако е необходимо, работейки в сътрудничество с компетентните органи на други държави членки, дали мерките, посочени в чл. 628, продължават да бъдат достатъчни и дали всяка корабна станция за пречистване на отпадъчни води, притежаваща номер на типово одобрение в съответствие с изискванията по тази глава, продължава да отговаря на описанието от сертификата за типово одобрение и приложенията към него за одобрения тип корабна станция за пречистване на отпадъчни води.

Чл. 630. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да признава сходни изпитвания, извършени от компетентните органи на други държави членки, за еквивалентни на изискванията, посочени в разпоредбите на чл. 628 и 629.
Раздел VІІІ

(Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.)

Несъответствие с одобрения тип корабна станция за пречистване на отпадъчни води
Чл. 631. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Счита се, че е налице несъответствие с одобрения тип корабна станция за пречистване на отпадъчни води, когато има отклонения от характеристиките в сертификата за одобрение на типа или от информационния пакет съгласно чл. 620.

Чл. 632. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) Ако Изпълнителна агенция "Морска администрация" установи, че корабни станции за пречистване на отпадъчни води не съответстват на типа корабна станция за пречистване на отпадъчни води, за които е издала одобрението, тя взема необходимите мерки, за да гарантира, че корабните станции за пречистване на отпадъчни води, намиращи се в производство, отново биват приведени в съответствие с типа одобрена корабна станция за пречистване на отпадъчни води.

(2) В случаите по ал. 1 Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява компетентните органи на други държави членки и Европейската комисия за предприетите мерки, които могат да стигнат до отменяне на одобрението на типа.Чл. 633. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) Ако Изпълнителна агенция "Морска администрация" е в състояние да докаже, че корабни станции за пречистване на отпадъчни води, притежаващи номер на одобрение на типа, не съответстват на одобрения тип корабна станция за пречистване на отпадъчни води, тя може да поиска от компетентния орган, издал одобрението на типа, да разпореди проверка на произвеждания тип корабна станция за пречистване на отпадъчни води за съответствие с одобрения тип корабна станция за пречистване на отпадъчни води.

(2) Такова действие трябва да бъде предприето в рамките на шест месеца от датата на искането.Чл. 634. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява съответните чужди компетентни органи и Европейската комисия в срок от един месец за всяко отменяне на одобрение на типа и за причините за това отменяне.
Раздел IХ

(Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.)

Измерване на случайна проба/специално изпитване
Чл. 635. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) Не по-късно от три месеца след пускането в експлоатация на пътническия кораб или в случай на модернизиране на корабна станция за пречистване на отпадъчни води, след като тя бъде инсталирана и бъдат проведени подходящи експлоатационни изпитвания, Изпълнителна агенция "Морска администрация" взема случайна проба по време на експлоатацията на пътническия кораб с цел проверка на стойностите, определени в таблица 2 от приложение № 9.

(2) През различни интервали Изпълнителна агенция "Морска администрация" извършва проверки на функционалните възможности на корабната станция за пречистване на отпадъчни води чрез измервания на случайни проби с цел проверка на стойностите, определени в таблица 2 от приложение № 9.

(3) Ако Изпълнителна агенция "Морска администрация" установи, че стойностите от измерванията на случайните проби не съответстват на стойностите, определени в таблица 2 от приложение № 9 , тя може да поиска:

1. дефектите в корабната станция за пречистване на отпадъчни води да бъдат отстранени, за да се гарантира доброто й функциониране;

2. корабната станция за пречистване на отпадъчни води отново да бъде приведена в съответствие с одобрението на типа, или

3. да бъде проведено специално изпитване в съответствие с чл. 637.

(4) Щом бъдат отстранени несъответствията и корабната станция за пречистване на отпадъчни води бъде отново приведена в съответствие с одобрението на типа, Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да извършва нови измервания на случайни проби.

(5) Ако недостатъците не бъдат отстранени или съответствието на корабната станция за пречистване на отпадъчни води със спецификациите на одобрението на типа не бъде възстановено, Изпълнителна агенция "Морска администрация" запечатва корабната станция за пречистване на отпадъчни води и прави съответното вписване в позиция 52 от корабното удостоверение на Общността.Чл. 636. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Случайните проби се измерват в съответствие със спецификациите от таблица 2 от приложение № 9.

Чл. 637. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) Ако Изпълнителна агенция "Морска администрация" установи някакви несъответствия в корабната станция за пречистване на отпадъчни води, сочещи отклонение от одобрението на типа, се провежда специално изпитване за определяне на нейното текущо състояние по отношение на компонентите, специфицирани в Протокола за параметрите на корабната станция за пречистване на отпадъчни води, калибрирането и задаването на параметрите на корабната станция за пречистване на отпадъчни води.

(2) Ако Изпълнителна агенция "Морска администрация" счита, че корабната станция за пречистване на отпадъчни води не е в съответствие с одобрения тип корабна станция за пречистване на отпадъчни води, може да предприеме следните действия:

1. да изиска:

а) съответствието на корабна станция за пречистване на отпадъчни води да бъде възстановено;

б) одобрението на типа в съответствие с раздел ІV "Изменение на одобрения на типа" да бъде изменено по съответен начин, или

2. да нареди измерване в съответствие с изпитвателната спецификация, както е определено в приложение № 10.

(3) Ако не бъде възстановено съответствието или одобрението на типа не бъде съответно изменено или ако от измерванията, извършени в съответствие с ал. 2, т. 1, буква "б", стане очевидно, че пределните стойности, определени в таблица 1 от приложение № 9, не са спазени, Изпълнителна агенция "Морска администрация" запечатва корабната станция за пречистване на отпадъчни води и прави съответното вписване в позиция 52 от корабното удостоверение на Общността. За кораби, плаващи под чуждо знаме, Изпълнителна агенция "Морска администрация" съобщава на съответния орган, издал корабното удостоверението на Общността.

Чл. 638. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.)Изпитванията по чл. 637 се извършват въз основа на ръководството на производителя за проверка на свързаните с пречистването компоненти и параметри на корабната станция за пречистване на отпадъчни води. Ръководството се съставя от производителя и се одобрява от Изпълнителна агенция "Морска администрация". В него се указват свързаните с пречистването компоненти, както и настройките, критериите за оразмеряване и параметрите, които да се прилагат, за да се гарантира, че стойностите, посочени в таблици 1 и 2 от приложение № 9, се поддържат постоянно. То трябва да съдържа най-малко следната информация:

1. спецификация на типа корабна станция за пречистване на отпадъчни води с описание на процеса и указание дали преди корабната станция за пречистване на отпадъчни води трябва да бъдат инсталирани резервоари за отпадъчни води;

2. списък на компонентите, специфични за пречистването на отпадъчните води;

3. прилаганите критерии за проектиране и оразмеряване, спецификации и наредби за оразмеряване;

4. схематично представяне на корабната станция за пречистване на отпадъчни води с характеристики за разпознаване на одобрените компоненти, свързани с пречистването (например каталожни номера върху компонентите).

Чл. 639. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Корабна станция за пречистване на отпадъчни води, която е била спряна, може да бъде върната в експлоатация само след специално изпитване, проведено в съответствие с чл. 637, ал. 1.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "плавателно средство" е кораб или елемент от плаващо оборудване;

2. "кораб" е кораб, плаващ по вътрешните водни пътища;

3. "кораб, плаващ по вътрешните водни пътища" е кораб, предназначен изключително да плава по вътрешните водни пътища;

4. "морски кораб" е кораб, сертифициран за плаване на море;

5. "самоходен кораб" е самоходен товарен кораб или самоходен танкер;

6. "самоходен танкер" е кораб, предназначен за превоз на товари в стационарни танкове и построен да плава независимо със собствена механична уредба;

7. "самоходен товарен кораб" е кораб, различен от самоходен танкер, предназначен за превоз на товари и построен да плава независимо със собствена механична уредба;

8. "баржа канален тип" е кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, с дължина не по-голяма от 38,5 m и широчина не по-голяма от 5,05 m и обикновено опериращ по канала Рейн-Рона;

9. "влекач" е кораб, построен специално, за да извършва влачене;

10. "тласкач" е кораб, построен специално за задвижване на конвои от кораби чрез тласкане;

11. "баржа" е несамоходна сухотоварна баржа или несамоходна танк-баржа;

12. "несамоходна танк-баржа" е кораб, предназначен за превоз на товари в стационарни танкове и построен да бъде влачен или тласкан, нямащ собствена механична уредба за придвижване или имащ такава само за ограничени маневри;

13. "несамоходна сухотоварна баржа" е кораб, който не е несамоходна танк-баржа, предназначен за превоз на товари и построен да бъде влачен или тласкан, нямащ собствена механична уредба за придвижване или имащ такава само за ограничени маневри;

14. "лихтер" е танк-лихтер, обикновен лихтер или лихтер за морски превоз;

15. "танк-лихтер" е кораб, предназначен за превоз на товари в закрепени неподвижно танкове, построен или специално модифициран за тласкане, нямащ собствена механична уредба за придвижване или имащ такава само за ограничени маневри, когато не е част от тласкан конвой;

16. "обикновен лихтер" е кораб, предназначен за превоз на товари, който не е танк-лихтер, построен или специално модифициран, за да бъде тласкан, и който или не притежава собствена двигателна сила, или притежава единствено двигателна сила, достатъчна за извършване на ограничени маневри, когато не е част от тласкан конвой;

17. "лихтер за морски превоз" е лихтер, построен, за да бъде превозван на борда на морски кораб и да плава по вътрешни водни пътища;

18. "пътнически кораб" е кораб за дневно пътуване или с кабини, построен и екипиран да превозва повече от 12 пътници;

19. "пътнически платноход" е пътнически кораб, построен и екипиран да може да бъде задвижван и с платна;

20. "пътнически кораб за дневно пътуване" е пътнически кораб без кабини за нощувка на пътниците;

21. "кораб с кабини" е пътнически кораб с кабини за нощувка на пътниците;

22. "високоскоростен кораб" е самоходно плаващо средство, способно да развива скорости над 40 km/h по отношение на водата;

23. "плаващо съоръжение" е плаваща конструкция, носеща механични инсталации, например кранове, драги, екскаватори или елеватори;

24. "работно плавателно средство" е кораб, подходящо построен и екипиран за ползване по работни участъци, като мелиорационни, бункерни или понтонни шлепове, понтони или плавателни средства за струпване на камъни;

25. "кораб за спорт и развлечение" е кораб, който не е пътнически кораб и е предназначен за спорт и развлечение;

26. "корабна лодка" е лодка за използване при превоз, спасяване на хора или имущество и за цели, свързани с експлоатацията;

27. "плаващо устройство" е всяко устройство, което обикновено не е предназначено за местене (понтон, док, пристан, хангар за кораби, ботел, плаващ басейн, увеселително заведение или ресторант и други);

28. "съединение от плаващ материал" е плот или друга конструкция или съвкупност, способна да плава, която не е кораб или плаващо съоръжение или оборудване;

29. "военен кораб" е всеки кораб, който принадлежи към въоръжените сили на някоя държава, има външни знаци за различаване на неговата националност, намира се под командването на офицер на кадрова военна служба, името на когото е вписано в списъка на офицерите от военноморските сили на държавата или в друг подобен документ, и има екипаж, подчинен на военна дисциплина;

30. "граничнополицейски кораб" е всеки кораб, използван за охрана на държавната граница и плаващ под военноморски флаг;

31. "състав от кораби" е твърдо свързани или плавателни средства, взети на буксир;

32. "формирование" е форма на състава от кораби;

33. "твърд състав" е тласкан състав или бордово свързана група;

34. "тласкан състав" е твърдо свързани кораби, най-малко един от които се разполага пред кораба, обезпечаващ придвижването на състава, наричан "тласкач(и)"; състав, състоящ се от тласкач и тласкани плавателни средства, при съединяването на които се допуска подвижност във връзката, и който също се разглежда като твърд състав;

35. "бордово свързана група" е състав от плавателни средства, твърдо свързани борд към борд, при което нито един от тях не е разположен пред кораба, движещ състава;

36. "влачен състав" е състав от едно или повече плавателни средства, оборудване или обекти, влачени от едно или повече плавателни средства, явяващи се част от състава;

37. "главно машинно отделение" е помещение, в което са монтирани двигатели, осигуряващи движението на кораба;

38. "машинно отделение" е помещение, в което са монтирани двигатели с вътрешно горене;

39. "котелно отделение" е помещение с работещи с гориво установки, предназначени за производство на пара или гореща течност;

40. "закрита надстройка" е водонепроницаема, твърда, непрекъсната конструкция от твърди стени, постоянно и водонепроницаемо съединени с палубата;

41. "рулева рубка" е помещението, оборудвано с всички системи за управление и наблюдение на кораба, необходими за маневриране;

42. "жилищни помещения" са местата, предназначени за използване от лицата, които обикновено живеят на борда, включващи камбуз, складови пространства за провизии, тоалетни и хигиенни помещения, перални съоръжения, площадки и проходи, с изключение на рулевата рубка;

43. "пространство за пътниците" са местата на борда, предвидени за пътниците, и затворени места като салони, офиси, магазини, фризьорски салони, сушилни, перални, сауни, тоалетни, хигиенни помещения, пасарели, свързващи преходи и стълбища, които не са оградени със стени;

44. "център за управление" е рулева рубка, място, което съдържа авариен електрогенератор или части от него, или място с център с постоянно присъствие на обслужващия персонал или членове на екипажа, например за оборудване за противопожарна сигнализация, дистанционно управление на врати или пожарогасителни инсталации;

45. "стълбищна клетка" е клетката на вътрешно стълбище или на асансьор;

46. "салон" е стая от корабната кабина или пространството за пътниците; на борда на пътническите кораби камбузът не се разглежда като салон;

47. "камбуз" е стая с печка или друго подобно устройство за готвене;

48. "склад" е стая за съхранение на запалими течности или стая с площ над 4 m2 за съхранение на провизии;

49. "трюм" е частта от кораба, ограничена от носови и кърмови прегради, открита или закрита посредством люкови закрития, предназначена за превоз на товари, опаковани или насипни, или в цистерни, непредставляващи част от корпуса;

50. "закрепена цистерна" е цистерна, съединена с корпуса, стените на която са образувани от самия корпус или са отделени от корпуса;

51. "работно място" е мястото, където членовете на екипажа изпълняват своите задължения, включително траповете, крановете и корабните лодки;

52. "коридор" е място, предназначено за нормално придвижване на лицата и товарите;

53. "безопасно място" е мястото, ограничено отвън от вертикална повърхност, преминаваща на разстояние 1/5 BWL, успоредно диаметралната равнина, в равнината на най-дълбоко газене;

54. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) "сборни пунктове" са частите на кораба, които са специално защитени и в които лицата на борда се събират в случай на опасност;

55. "пунктове за евакуация" са частите от сборните пунктове на кораба, откъдето може да се осъществява евакуация на пътниците;

56. "равнина на максималното газене" е равнината, съответстваща на максималното газене, до която равнина се допуска да плава корабът;

57. "разстояние на безопасност" е разстоянието между равнината на максималното газене и успоредната равнина, преминаваща през най-ниската точка, над която корабът не се счита за водонепроницаем;

58. "остатъчно разстояние на безопасност" е оставащият вертикален клиренс в случай, че корабът се обърне на една страна, между равнището на водата и най-ниската точка от потопената страна, над която корабът не се счита за водонепроницаем;

59. "надводен борд (f)" е разстоянието между равнината на максималното газене и успоредната равнина, преминаваща през най-ниската точка на палубата към борда или при липса на палуба - през най-ниската точка от горния ръб на стоманената или дървена обшивка на корпуса;

60. "остатъчен надводен борд" е оставащият вертикален клиренс в случай, че корабът се обърне на една страна, между равнището на водата и горната повърхност на палубата в най-ниската точка от потопената страна или, при липса на странична палуба, през най-ниската точка на горния край на дъсчената облицовка или обшивка;

61. "пределна линия" е въображаемата линия върху бордовата обшивка, минаваща на най-малко 10 сm под палубата на преградите и най-малко на 10 сm под най-ниската водонепроницаема точка на бордовата обшивка; при липса на палуба на преградите се използва линия, минаваща на не по-малко от 10 сm под най-ниската линия на външната водонепроницаема обшивка;

66. "палуба на преградите" е палубата, на която се поставят необходимите водонепроницаеми прегради и от която се измерва надводният борд;

67. "преграда" е стена с определена височина, обикновено вертикална, разделяща кораба и свързана с обшивката на същия, обшивката или други прегради;

68. "напречна преграда" е преграда, простираща се от единия до другия борд на кораба;

69. "таранна преграда" е първата напречна водонепроницаема преграда, достигаща до палубата на преградите, считано от носа на кораба;

70. "стена" е разделителна повърхност, в повечето случаи вертикална;

71. "лека преграда" е преграда, която не е водонепроницаема;

72. "дължина (L)" е максималната дължина на корпуса в метри, изключвайки руля и бушприта;

73. "габаритна дължина (LOA)" е най-голямата дължина на кораба в метри, в която са включени цялото закрепено оборудване, като части от рулевата система или силовите, механични или други подобни приспособления;

74. "дължина по водолинията (LWL)" е дължината на корпуса в метри, измерена при най-дълбоко газене;

75. "широчина (B)" е максималната широчина на корпуса в метри, измерена по външния край на обшивката на корпуса (изключвайки гребни колела, протектори и др. подобни);

76. "обща широчина (BOA)" е максималната широчина на плавателното средство в метри, включително гребни колела, протектори, механични устройства и др. подобни;

77. "широчина по водолинията (BWL)" е широчината на корпуса в метри, измерена по външния край на обшивката на корпуса в линията на най-дълбоко газене;

78. "височина (H)" е най-късото вертикално разстояние в метри между най-ниската точка на корпуса или кила и най-ниската точка на палубата отстрани на кораба;

79. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) "газене (T)" е вертикалното разстояние в метри между най-ниската точка на корпуса, като не се взимат предвид килът или други прикрепени приспособления, и линията на максималното газене;

80. "носов перпендикуляр" е вертикалната линия в предната точка на пресичане на корпуса с линията на най-дълбоко газене;

81. "широчина на свободния проход по борда" е разстоянието в метри между вертикалната линия, преминаваща през най-изпъкналата част от коминкса в прохода, и вертикалната линия, преминаваща през вътрешната страна на ограждението (леер, кландер), от външната страна на прохода;

82. "рулева система" е цялото оборудване, необходимо за управление на кораба с руля, обезпечаващо маневреността, посочено в глава пета;

83. "рул" е рул или рулове с балери, включително секторните румпели и компонентите, съединяващи с устройствата на рулевото управление;

84. "устройство на рулевото управление" е част от рулевата система, която обезпечава движението на руля;

85. "компонент за рулевото управление" е компонент за управление, разположен между източниците на енергия и рулевата система;

86. "източник на енергия" е подаването на сила към устройство на рулевото управление и рулевата апаратура, корабната електрическа мрежа, акумулатор или двигател с вътрешно горене;

87. "уредба за управление" са съставните части и електрическите вериги за работа на рулевото управление чрез електрозахранване;

88. "задвижващо звено на рулевата апаратура" е управлението на рулевата апаратура, нейното задвижващо звено и силов източник;

89. "ръчен привод" е система, посредством която ръчно от щурвала се предава движение на руля чрез механична или хидравлична предавка, без какъвто и да е допълнителен източник на енергия;

90. "ръчно управляем хидравличен привод" е ръчно управлявана хидравлична предавка;

91. "регулатор на скоростта на завиване" е оборудване, което автоматично достига и поддържа зададена скорост на завиване на кораба в съответствие с предварително избрани стойности;

92. "рулева рубка за управление на кораба с радиолокатор от един човек" е рулева рубка, оборудвана по такъв начин, че при плаване с радиолокатор маневрите на кораба да могат да се осъществяват от един човек;

93. "водонепроницаем" е конструктивен елемент или устройство, монтирани така, че да не допускат проникване на вода;

94. "защитен от пръски и атмосферни въздействия" е конструктивен елемент или устройство, монтирани така, че при нормални условия да пропускат само незначително количество вода;

95. "газонепроницаем" е конструктивен елемент или устройство, монтирани така, че да предотвратяват проникването на газ или пара;

96. "негоримо вещество" е вещество, което нито гори, нито отделя пари в количества, способни да се възпламенят при достигане на температура около 750 °С;

97. "материал, задържащ огъня" е материал, който не се запалва лесно или чиято повърхност най-малкото ограничава разпространяването на огъня съгласно процедурата за тестване съгласно чл. 413, ал. 3;

98. "огнеустойчив" е свойството на конструктивните елементи или устройства, както е сертифицирано съгласно процедурата за тестване съгласно чл. 413, ал. 4;

99. "Кодекс на процедурите за противопожарни изпитвания" е Международният кодекс за прилагане на процедурите за противопожарни изпитвания, приет с Резолюция MSC.61(67) от Комитета по морска безопасност към ИМО;

100. (изм. – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) "класификационна организация" е класификационна организация, одобрена в съответствие с критериите и процедурите от Приложение VII от Директива на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО (2006/87/ЕО) на Съвета (ОВ L 389 от 2006 г.);

101. "радарно съоръжение" е електронно навигационно средство за откриване и изобразяване на заобикалящите обекти и трафика;

102. "устройствата за ECDIS за вътрешните водни пътища "Inland ECDIS"" е стандартизирана система за изобразяване на електронни навигационни карти за вътрешните води и съпътстващата информация, която изобразява избраната информация от собствените електронни навигационни карти за вътрешните води и може по избор да дава информация от другите датчици на плавателното средство;

103. "оборудване за Inland ECDIS" е оборудване за изобразяване на електронни навигационни карти за вътрешните водни пътища, което може да работи в два различни режима: информационен и навигационен;

104. "информационен режим" е използване на ECDIS за вътрешните водни пътища само за информационни цели без засичане с радариолокатор;

105. "навигационен режим" е използване на ECDIS за вътрешните водни пътища със засичане с радариолокатор за навигация с плавателно средство;

106. "обслужващ персонал" са всички служители на борда на пътническия кораб, които не са членове на екипажа;

107. "лица с ограничена подвижност" са лица с конкретни проблеми при ползването на обществен транспорт, като възрастни хора, хора с недъзи или със сетивни увреждания, в инвалидни колички, бременни жени и хора, придружаващи малки деца;

108. "корабно удостоверение на Общността" е удостоверение, издадено на кораб, плаващ по вътрешни водни пътища, от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, удостоверяващо съответствието му с техническите изисквания на Директива 2006/87/ЕО съгласно Наредба № 5 за корабните документи;

109. "мъртва зона" е зоната на възпрепятствана видимост на рулевия;

110. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., бр. 16 от 2014 г.) "навигационни светлини" са светлините от сигналните лампи за идентифициране на кораба;

111. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., бр. 16 от 2014 г.) "светлинни сигнали" са светлините, използвани в допълнение на визуални или звукови сигнали;

112. (нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) "общо газене (TOA)" е вертикалното разстояние в метри между най-ниската точка на корпуса, включително кила или други прикрепени приспособления, и линията на максималното газене;

113. (нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) "двигател" е двигател, който работи на принципа на самовъзпламеняването чрез сгъстяване (дизелов двигател);

114. (нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) "задвижващ двигател" е двигател за задвижването на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, както е определено в чл. 2 от Директива 97/68/ЕО;

115. (нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) "спомагателен двигател" е двигател, предназначен за приложения, различни от задвижването на кораб;

116. (нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) "оборотен (заменящ) двигател" е вече използван, основно ремонтиран двигател, предназначен да замени действащ двигател и който е със същата конструкция (редови двигател, V-образен двигател) като двигателя за замяна, който има същия брой цилиндри и чиято мощност и обороти не се различават с повече от 10 % от мощността и скоростта на двигателя за замяна;

117. (нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) "типово одобрение" е процедурата, определена в чл. 2, второ тире от Директива 97/68/ЕО, както е изменена, при която държава член на Европейския съюз удостоверява, че типът двигател или поколение двигатели отговарят на съответните технически изисквания относно нивото на емисиите на газообразни и прахови замърсяващи вещества от двигателя (двигателите);

118. (нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) "изпитване на монтажа" е процедурата, чрез която компетентният орган гарантира, че дори и ако двигател, монтиран на кораб, от издаването на типовото одобрение е претърпял модификации или приспособявания по отношение на нивото на емисиите на газообразни и прахови замърсяващи вещества, то той все още отговаря на техническите изисквания на глава двадесет и шеста;

119. (нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) "междинно изпитване" е процедурата, чрез която компетентният орган гарантира, че дори и ако двигател на кораб от изпитването на монтажа е претърпял модификации или приспособявания по отношение на нивото на емисиите на газообразни и прахови замърсяващи вещества, то той все още отговаря на техническите изисквания на глава двадесет и шеста;

120. (нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) "специално изпитване" е процедурата, чрез която компетентният орган гарантира, че след всяка сериозна модификация на двигател на кораб по отношение на нивото на емисиите на газообразни и прахови замърсяващи вещества, той все още отговаря на техническите изисквания на глава двадесет и шеста;

121. (нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) "поколение двигатели" е група от двигатели, определена от производителя, за които въз основа на тяхната конструкция се очаква да имат сходни характеристики на емисиите на газообразни и прахови замърсяващи вещества, както е определено в чл. 2, четвърто тире от Директива 97/68/ЕО, както е изменена, и които съответстват на изискванията на раздел II на глава двадесет и шеста;

122. (нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) "производител" е лицето или организацията, които са отговорни пред одобряващия орган за всички аспекти на процеса на типово одобрение и за осигуряване на съответствието на производството, като не е необходимо лицето или организацията да участват пряко във всички етапи на производството на двигателя;

123. (нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) "протокол за параметрите на двигателя" е документът в Административна инструкция № 23 по приложение № 3а, в който се вписват всички параметри, заедно с промените, и включва съставните елементи и настройките на двигателя, които засягат нивото на емисиите на газообразни и прахови замърсяващи вещества от двигателя;

124. (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) "Инструкции на производителя на двигателя за наблюдение на съставните елементи и параметрите на двигателя от значение за отработилите газове" е документът, създаден за целите на извършването на изпитването на монтажа и на междинното и на специалното изпитване;

125. (нова – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) "експерт" е лице, признато от Изпълнителна агенция "Морска администрация" или от организация, оправомощена от Изпълнителна агенция "Морска администрация", притежаващо специализирани познания в съответната област въз основа на професионалната си подготовка и опит, напълно запознато със съответните правила и регламенти и общоприетите технически правила (например стандартите EN, съответното законодателство, техническите правила на други държави членки) и което е в състояние да обследва съответните системи и оборудване и да предоставя експертна оценка за техническото им състояние;

126. (нова – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) "компетентно лице" е лице, придобило достатъчни познания в съответната област въз основа на професионалната си подготовка и опит и е достатъчно запознато със съответните правила и регламенти и общоприетите технически правила (например стандартите EN, съответното законодателство, техническите правила на други държави членки), за да бъде в състояние да направи оценка на оперативната безопасност на съответните системи и оборудване;

127. (нова – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) "оборудване за включване в Информационната система за изобразяване на електронни навигационни карти на вътрешните водни пътища (наричана по-нататък "Inland ECDIS за вътрешното корабоплаване"), което може да се използва в навигационен режим, се определя като навигационно оборудване;

128. (нова – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) "одобрение на типа" означава решението, с което Изпълнителна агенция "Морска администрация" потвърждава, че дадена корабна станция за пречистване на отпадъчни води отговаря на техническите изисквания на тази глава;

129. (нова – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) "специално изпитване" означава процедурата, провеждана в съответствие с чл. 637 и 638, чрез която Изпълнителна агенция "Морска администрация" гарантира, че корабната станция за пречистване на отпадъчни води, експлоатирана на кораба, отговаря на изискванията по глава двадесет и седма;

130. (нова – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) "производител" означава лицето, отговорно пред Изпълнителна агенция "Морска администрация" за всички аспекти на процедурата за одобряване на типа и за гарантиране на съответствието на производството; това лице или орган не е нужно да участва във всички етапи на изграждането на корабната станция за пречистване на отпадъчни води; ако корабната станция за пречистване на отпадъчни води бъде трансформирана чрез промени или модернизиране след първоначалното си произвеждане, за да бъде използвана на кораба за целите на тази глава, лицето или органът, направили промените или модернизирането, се считат за производител;

131. (нова – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) "информационен документ" означава документът, посочен в приложение № 10, част II, в който е поместена информацията, която трябва да се представи от заявителя;

132. (нова – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) "информационна папка" означава пълният набор от данни, чертежи, фотографии или други документи, предоставени от заявителя на техническата служба или на Изпълнителна агенция "Морска администрация", както е указано в информационния документ;

133. (нова – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) "информационен пакет" означава информационната папка и всякакви изпитвателни протоколи или други документи, които техническата служба или Изпълнителна агенция "Морска администрация" са приложили към информационната папка при изпълнение на функциите си;

134. (нова – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) "сертификат за одобрение на типа" означава документ, изготвен в съответствие с приложение № 10, част IIІ, с който Изпълнителна агенция "Морска администрация" удостоверява одобрението на типа;

135. (нова – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) "протокол за параметрите на корабната станция за пречистване на отпадъчни води" означава документ, изготвен в съответствие с приложение № 10, част VIIІ, в който се записват всички параметри, включително компоненти от и регулировки на корабната станция за пречистване на отпадъчни води, които оказват въздействие върху нивото на пречистване на отпадъчните води, включително и промените в тях;

136. (нова – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) "ръководство на производителя за проверка на компонентите и параметрите, свързани с пречистването на отпадъчните води" означава документът, съставен в съответствие с чл. 639 за целите на извършването на специалното изпитване;

137. (нова – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) "битови отпадъчни води" означава отпадъчните води от камбузите, каюткомпаниите, умивалните и пералните помещения, както и фекалните води;

138. (нова – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) "утайки от отпадъчни води" означава остатъци, натрупвани от експлоатацията на станцията за пречистване на отпадъчни води на борда на кораба.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница