Общи разпоредбистраница15/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   36
Раздел III

Надводен борд, плавателност, устойчивост и делене на отсеци
Чл. 571. Надводният борд на високоскоростните кораби е не по-малък от 500 mm.

Чл. 572. При извършването на преглед на високоскоростни кораби на ИА "МА" се предоставя надлежна документация за:

1. характеристиките на плавателност и устойчивост, достатъчни за безопасността, когато корабът се използва във водоизместващ режим както незасегнат, така и повреден;

2. характеристиките на устойчивост и системите за стабилизиране, осигуряващи безопасността на кораба, когато се използва в режим на глисаж и в преходен режим;

3. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) характеристиките на устойчивост при глисаж и преходен режим, които са достатъчни за привеждане на кораба в режим на покой при всеки отказ на система.


Раздел IV

Рулева рубка
Чл. 573. (1) Рулевата рубка се устройва така, че:

1. рулевият и втори член на екипажа да могат във всеки момент да изпълняват задълженията си, докато корабът е в движение;

2. постът на рулевия е устроен съобразно работните места на лицата по т. 1, като уредите за навигация, маневриране, контрол и свръзка и другите важни оперативни средства за управление са в достатъчна близост, така че втори член на екипажа да може заедно с рулевия да получава необходимата информация и да борави с уредите и устройствата седнал;

3. постът на рулевия е организиран така, че да позволява управление от едно лице с помощта на радиолокатор;

4. вторият член на екипажа да разполага със собствен радиолокационен екран на работното си място (може и изведен екран от същия радиолокатор) и да има възможност да се намеси от своето работно място за предаване на информация и за управление на задвижването на кораба.

(2) Уредите по ал. 1, т. 2 се разполагат така, че лицата по ал. 1, т. 1 да имат възможност да работят с тях без никаква пречка, включително и когато са с поставени предпазни колани.Чл. 574. (1) За рулевия в седнало положение не може мъртвата зона пред носа на кораба да е по-голяма от една дължина на кораба независимо от количеството товар.

(2) Не се допуска сумарната дъга на мъртвите сектори от право по курса до 22,5° по посока към кърмата от всеки борд да превишава 20°, като всеки отделен мъртъв сектор не превишава 5°, а чистият сектор между два мъртви сектора е не по-малко от 10°.Чл. 575. (1) Таблата с уредите за работа и управление на устройствата по чл. 581 - 583 се разполагат в отделни и ясно маркирани места в рулевата рубка.

(2) Изискването по ал. 1 може да се приложи за контролирането на устройствата за спускане на колективното спасително оборудване.

(3) За местата и уредите, които са осветени при ползване, се използва червена светлина.

Чл. 576. (1) Изисква се да бъдат взети необходимите мерки така, че отраженията от прозорците по възможност да се избягват.

(2) Изисква се да бъдат осигурени средства за избягване на заслепяване от слънчева светлина.

(3) Не се допуска използването на отразяващи материали за повърхностите в рулевата рубка.
Раздел V

Допълнително оборудване
Чл. 577. Високоскоростните кораби имат следното оборудване:

1. радиолокатор и прибор за указване скоростта на завиване съгласно чл. 81 - 82;

2. леснодостъпно индивидуално спасително оборудване, отговарящо на европейски стандарт EN 395:1998 за максималния брой лица, допускани на борда.
Раздел VI

Закрити пространства, изходи и маршрути за евакуация
Чл. 578. Обществените места, жилищните помещения и оборудването, което се намира в тях, се проектират така, че никое лице, което правилно ги използва, да не получи нараняване при обичайно или аварийно потегляне или спиране или при маневра при нормално плаване и при условия на отказ или повреда.

Чл. 579. (1) За информиране на пътниците за мерките за безопасност всички пътнически високоскоростни кораби се оборудват с акустични или сигнални устройства, които ясно се виждат и чуват от всички на борда.

(2) Устройствата по ал. 1 са проектирани така, че да позволяват на капитана да дава по тях указания на пътниците.

(3) Всеки пътник се осигурява с достъп до инструкциите за аварийни ситуации в близост до мястото си за сядане, в това число и план на кораба, показващ всички изходи, маршрути за евакуация, аварийно оборудване, спасително оборудване и указания за ползването на спасителните жилетки.

Чл. 580. Изходите и маршрутите за евакуация отговарят на следните условия:

1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) от поста на рулевия има лесен, безопасен и бърз достъп до пространствата и жилищните помещения, достъпни за пътниците;

2. маршрутите за евакуация, водещи към аварийните изходи, са ясно и трайно маркирани;

3. всички изходи са надлежно маркирани, като работата на отварящия механизъм е очевидна и отвън, и отвътре;

4. към маршрутите за евакуация и аварийните изходи води съответна система от указания по безопасността;

5. до изходите е осигурено достатъчно място за присъствие на член на екипажа.


Раздел VII

Противопожарна защита и гасене на пожари
Чл. 581. (1) Коридорите, кабините и жилищните помещения, достъпни за пътниците, а също камбузите и машинните отделения се свързват с подходяща пожароизвестителна система.

(2) Всеки възникнал пожар и мястото му автоматично се изобразяват на място, в което постоянно има членове на екипажа.Чл. 582. Машинните отделения се оборудват с неподвижно монтирана пожарогасителна система, отговаряща на изискванията по чл. 211 - 225.

Чл. 583. (1) Кабините и жилищните помещения, достъпни за пътниците, и техните трасета за евакуация се оборудват със система струйници за вода под налягане съгласно чл. 207 - 210.

(2) За отработената вода се осигурява възможност бързо да се отвежда и направо навън.


Глава двадесет и четвърта

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИТЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ С МИНИМАЛЕН ЕКИПАЖ
Чл. 584. (1) Самоходните кораби, тласкачите, тласканите състави и пътническите кораби се проверяват за съответствие с разпоредбите по ал. 2 - 3, като съответствието или несъответствието се записва от ИА "МА" в т. 47 на корабното удостоверение на Общността.

(2) Корабите по ал. 1 отговарят на Стандарт S1, ако се спазват следните изисквания:

1. задвижващите системи са подредени така, че промяната на скоростта и посоката на тягата на винтовете се осъществява от поста на рулевия и е осигурена възможност спомагателните двигатели, необходими за експлоатацията, да се включват и изключват от поста на рулевия, освен ако това не става автоматично или двигателите не работят без прекъсване през целия преход;

2. в рулевата рубка е осигурена възможност за осъществяване на наблюдение с помощта на прибори, които включват звукови и зрителни сигнали, при навлизане в критичен обхват на следните параметри:

а) температура на водата за охлаждане на главния двигател;

б) налягане на смазочното масло за главните двигатели и трансмисии;

в) налягане на маслото и въздуха за реверсивните установки, трансмисии или винтовете на главните двигатели;

г) ниво на вода в машинното отделение;

3. сигналите на звуковата аларма по т. 2 са комбинирани в едно звуково предупреждаващо устройство, като могат да се изключат веднага, след като сигнал за повреда бъде потвърден, а визуалните алармени сигнали се изключат само след като повредите, които са ги задействали, бъдат отстранени;

4. подаването на горивото и охлаждането на главния двигател е автоматично;

5. рулевата система е пригодена за боравене от един човек, дори и при най-дълбоко газене, без да се изисква прилагане на особена сила;

6. осигурена е възможност за подаване на съответните визуални и звукови сигнали от поста на рулевия, изисквани според разпоредбите на Правилника за плаване в българския участък на р. Дунав, приет с Постановление № 7 на МС от 1992 г. (ДВ, бр. 6 от 1992 г.);

7. когато няма пряка връзка между поста на рулевия и носовата част, кърмата, жилищните помещения и машинните отделения, е осигурена система за гласова връзка, а връзката с машинните отделения е под формата на зрителен или звуков сигнал;

8. изискваните корабни лодки са пригодени да се освобождават от един член на екипажа, действащ сам, и за подходящо време;

9. наличен е прожектор, оборудван за управление от рулевата рубка;

10. боравенето с манивели и подобни въртящи се части на повдигателни устройства не изисква сила, по-голяма от 160 N;

11. буксирните лебедки, вписани в корабното удостоверение на Общността, са моторизирани;

12. трюмните помпи и помпите за миене на палубата са моторизирани;

13. основните управляващи механизми и контролни уреди са ергономично разположени;

14. оборудването съгласно чл. 38, ал. 1 се управлява дистанционно от рулевата рубка.

(3) Корабите по ал. 1 отговарят на Стандарт S2, ако се спазват следните изисквания:

1. за самоходните кораби, управлявани самостоятелно - изискванията на Стандарт S1 и допълнително включено подрулващо устройство, което може да се управлява от поста на рулевия;

2. за самоходните кораби, задвижващи бордово свързана група - изискванията на Стандарт S1 и допълнително включено подрулващо устройство, което може да се управлява от поста на рулевия;

3. за самоходните кораби, задвижващи тласкан състав, съставен от самоходния кораб и плавателното средство пред него - изискванията на Стандарт S1 и допълнително включени хидравлични или електрически съединителни лебедки, като това оборудване не се изисква, ако челното плаващо средство в тласкания състав е оборудвано с включено подрулващо устройство, което може да се управлява от поста на рулевия на тласкащия самоходен кораб;

4. за тласкачите, задвижващи тласкани състави - изискванията на Стандарт S1 и допълнително включени хидравлични или електрически съединителни лебедки, като това оборудване не се изисква, ако челното плаващо средство в тласкания състав е оборудвано с включено подрулващо устройство, което може да се управлява от поста на рулевия на тласкача;

5. за пътническите кораби - изискванията на Стандарт S1 и допълнително включено подрулващо устройство, което може да се управлява от поста на рулевия, като това оборудване не се изисква, ако задвижващата и рулевата система на пътническия кораб гарантират равностойна маневреност.


Глава двадесет и пета

(Нова - ДВ, бр. 30 от 2009 г.)

АДМИНИСТРАТИВНИ ИНСТРУКЦИИ, ПРИЕТИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, ПАРАГРАФ 1 ОТ ДИРЕКТИВА 2006/87/ЕО
Чл. 585. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Административните инструкции, приети по реда на чл. 20, параграф 1 от Директива 2006/87/ЕО, и които са определени с Директива 2008/126/ЕО на Комисията от 19 декември 2008 г. за изменение на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (OB, L 32 от 31.1.2009 г.), са посочени в Приложение 3а.
Глава двадесет и шеста

(Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г.)

ЕМИСИИ ОТ ГАЗООБРАЗНИ И ПРАХОВИ ЗАМЪРСЯВАЩИ ВЕЩЕСТВА ОТ ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ

Раздел I

(Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г.)

Общи разпоредби
Чл. 586. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) (1) Без да се засягат изискванията на Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1997 г. за сближаване законодателствата на държавите членки във връзка с мерките за ограничаване емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника (ОВ, L 59 от 1998 г.), както е изменена, транспонирана в Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2006 г.), разпоредбите по тази глава се прилагат за всички двигатели с номинална мощност, надхвърляща 19 kW, монтирани на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища или на машини на борда на такъв кораб.

(2) Двигателите по ал. 1 отговарят на изискванията на Директива 97/68/ЕО, както е изменена.Чл. 587. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) Спазването на пределните нива на емисиите на отработени газове, приложими за съответния етап, се определя въз основа на типово одобрение съгласно раздел II.

Чл. 588. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) (1) След монтиране на двигател на борда, но преди да започне използването му, се провежда изпитване на монтажа.

(2) В зависимост от резултатите от изпитването по ал. 1, което може да е част от първоначалния преглед на кораба или част от специална инспекция поради монтиране на двигател, двигателят се регистрира в корабното удостоверение на Общността, ако то се издава за първи път, или ако е издадено - промяната на двигателя се вписва в удостоверението.

(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да не извърши изпитване на монтажа съгласно ал. 1, ако двигател с номинална мощност PN, ненадхвърляща 130 kW, е заменен с двигател, попадащ в обхвата на същото типово одобрение.

(4) В случаите по ал. 3 корабопритежателят или упълномощено от него лице уведомява ИА "МА" за замяната на двигателя и изпраща копие на документа за типово одобрение и подробности за идентификационния номер на новия монтиран двигател.

(5) Изпълнителна агенция "Морска администрация" отразява измененията в т. 52 на приложение № 26 към Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи.

Чл. 589. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) Междинните изпитвания на двигателя се провеждат съгласно глава пета на Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите.

Чл. 590. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) След всяка значителна модификация на двигателя, която може да повлияе на емисиите на газообразни и прахови замърсяващи вещества от него, се провежда специално изпитване.

Чл. 591. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) Резултатите от изпитванията по чл. 588 - 590 се регистрират в протокол за параметрите на двигателя.

Чл. 592. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" вписва номерата на типовото одобрение и идентификационните номера на всички двигатели, които са монтирани на борда на кораба и които трябва да отговарят на изискванията на тази глава в т. 52 на приложение № 26 към Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи.

(2) За двигателите по ал. 1, посочени в чл. 9, параграф 4, буква "a" от Директива 97/68/ЕО, е достатъчно записването на идентификационния номер.Чл. 593. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) За изпълнението на задачите по тази глава ИА "МА" може да упълномощи техническа служба по раздел IV.
Раздел II

(Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г.)

Признати типови одобрения
Чл. 594. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) (1) Типовите одобрения се признават, при условие че използването на двигателя попада в обхвата на съответното типово одобрение, както следва:

1. типови одобрения съгласно Директива 97/68/ЕО;

2. типови одобрения, които съгласно приложение II, параграф 2 на Директива 97/68/ЕО, се признават за еквивалентни.

(2) За всеки типово одобрен двигател на борда на кораба се съхраняват следните документи или техни копия:

1. сертификат за одобрение на типа по чл. 8, ал. 2 от Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители;

2. инструкциите на производителя на двигателя за наблюдение на съставните му елементи и параметрите на двигателя от значение за отработилите газове;

3. протоколът за параметрите на двигателя.
Раздел III

(Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г.)

Изпитване на монтажа и междинно и специално изпитване
Чл. 595. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) (1) По време на изпитването на монтажа по чл. 588, при междинни изпитвания по чл. 589 и при специални изпитвания по чл. 590 ИА "МА" проверява текущото състояние на двигателя по отношение на съставните елементи, реглажи и параметрите, специфицирани в инструкциите по § 1, т. 124.

(2) Ако по време на прегледа се установи, че двигателят не отговаря на одобрения тип двигател или на одобреното поколение двигатели, ИА "МА" може:

1. да изисква:

а) да се предприемат стъпки за възстановяване на съответствието на двигателя;

б) да се извършат съответните необходими промени в документа за типово одобрение;

2. да нареди измерване на действителните емисии.

(3) Ако възстановяването на съответствието на двигателя е неуспешно или при липса на съответните промени в сертификата за одобрение на типа, или ако измерванията покажат несъответствие с пределните нива на емисиите, ИА "МА" отказва да издаде корабно удостоверение на Общността или отнема всяко корабно удостоверение на Общността, което вече е било издадено.

Чл. 596. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) На двигатели със системи за обработка на отработените газове се извършват проверки, за да се установи дали тези системи работят правилно при изпитването на монтажа и/или на междинното и на специалното изпитване.

Чл. 597. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) (1) Изпитванията съгласно чл. 595, ал. 1 се извършват при спазване на инструкциите на производителя на двигателя за наблюдение на съставните елементи и параметрите на двигателя от значение за отделянето на отработените газове.

(2) Инструкциите, които се изготвят от производителя и са одобрени, уточняват съставните елементи от значение за отделянето на отработените газове, както и реглажите и параметрите, чрез които може да се постигне непрекъснато съответствие с пределните нива на емисиите на отработените газове.

(3) Инструкциите по ал. 1 съдържат минимум:

1. типа на двигателя и, ако е възможно, поколенията двигатели с посочване на номиналната мощност и номиналните обороти;

2. списък на съставните елементи и параметрите на двигателя от значение за отделянето на отработените газове;

3. точни характеристики за идентифициране на позволените съставни елементи от значение за отделянето на отработените газове (например серийните номера върху съставните елементи и др.);

4. параметрите на двигателя, от значение за отделянето на отработени газове, като например регулировъчните диапазони за момента на впръскване, допустимата температура на водата за охлаждане, максималното обратно налягане на отработените газове и др.

(4) Инструкциите включват и процедури за проверка относно ефикасната работа на уредбата за обработка на отработените газове, когато инструкциите се отнасят за двигатели, на които са монтирани системи за обработка на отработените газове.Чл. 598. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) (1) Монтажът на двигателите на борда на кораба се извършва при спазването на ограниченията, посочени в типовото одобрение.

(2) Подналягането при всмукване и обратното налягане на отработените газове не може да надхвърлят стойностите, посочени за одобрения тип двигател.

(3) Ако двигателите, монтирани на борда, принадлежат на едно поколение двигатели, не могат да бъдат извършвани реглажи или модификации, които биха могли да се отразят неблагоприятно на емисиите на отработените газове и на праховите емисии или които излизат извън предложения диапазон на регулиране.

(4) Ако след типово одобрение съществува нужда от реглажи или модификации на двигателя, те се вписват надлежно в протокола за параметрите на двигателя по чл. 590.

(5) Ако резултатите от изпитването на монтажа и от междинното изпитване покажат, че параметрите, съставните елементи и настройките на монтираните на борда двигатели отговарят на спецификациите, определени в инструкциите по § 1, т. 124, се приема, че емисиите на отработените газове и праховите емисии отговарят на основните пределни нива.

Чл. 599. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) (1) За двигатели с типово одобрение ИА "МА" може да съкрати изпитването на монтажа и междинното изпитване в случаите, предвидени в този раздел.

(2) Независимо от възможността за съкратено изпитване по ал. 1 се провежда пълно изпитване на поне един цилиндър или един двигател от поколение двигатели.

(3) Пълното изпитване по ал. 2 може да бъде съкратено само ако всички останали цилиндри или двигатели работят като двигателя, който е изпитан.
Раздел IV

(Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г.)
Технически служби
Чл. 600. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) (1) Техническите служби отговарят на европейските стандарти относно общите изисквания за компетентност на лаборатории за изпитване и калибриране (EN ISO/IEC 17025:2000 г.) и на следните условия:

1. да не са производители на двигатели;

2. ако използват инсталации извън собствената си лаборатория за изпитване, да са получили разрешение от ИА "МА" за целите на тази глава;

3. да докажат, че са признати да извършват видовете дейности по изпитване и калибриране в рамките на Европейския съюз, ако това се изиска от ИА "МА".

(2) Служби от трета държава могат да бъдат посочени за призната техническа служба единствено в рамките на двустранно или многостранно споразумение между Европейския съюз и третата държава.

Чл. 601. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) Държавите членове информират Комисията за наименованията и адресите на техническите служби, които заедно с националния компетентен орган на съответната държава член са отговорни за прилагането на настоящата глава.
Глава двадесет и седма

(Нова – ДВ, бр. 16 от 2014 г.)

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА БОРДА НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ
Раздел І

(Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.)

Общи разпоредби
Чл. 602. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Разпоредбите на тази глава се прилагат за всички пречиствателни станции за пречистване на отпадъчни води, инсталирани на борда на пътническите кораби.

Чл. 603. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) При типовото изпитване корабните станции за пречистване на отпадъчни води трябва да са в съответствие с пределните стойности, дадени в таблица 1 от приложение № 9.

(2) По време на експлоатация на кораба се изисква спазването на контролните стойности, дадени в таблица 2 от приложение № 9.

(3) При случайната проба не трябва да бъдат надвишени съответните стойности от таблици 1 и 2 от приложение № 9.

Чл. 604. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) Не се допускат процедури, използващи продукти, съдържащи хлор.

(2) Също така не се допуска да бъдат разредени битовите отпадъчни води, за да бъде намалено специфичното замърсяване и по този начин да се даде възможност за изхвърлянето им.Чл. 605. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) На борда на кораба се вземат адекватни мерки за складиране, съхранение (ако е необходимо) и изхвърляне на утайките от отпадъчни води.

(2) Мерките включват изготвяне на план за управление на утайките от отпадъчните води.Чл. 606. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) Съответствието с пределните стойности, дадени в таблица 1 от приложение № 9, се потвърждава чрез типово изпитване и чрез одобрение на типа.

(2) Одобрението на типа се удостоверява в сертификата за одобрение на типа.

(3) Корабопритежателят или негов упълномощен представител прилага копие от сертификата за одобрение на типа към заявлението за проверка на кораба в съответствие с чл. 53 от Наредба № 11 от 2011 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите.

(4) На борда на всеки пътнически кораб се съхранява копие от сертификата за одобрение на типа и от протокола за параметрите на корабната станция за пречистване на отпадъчни води.Чл. 607. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) След монтиране на борда на кораба на станция за пречистване на отпадъчни води производителят провежда експлоатационни изпитвания преди започване на редовната експлоатация.

(2) В позиция 52 от корабното удостоверение на Общността за корабоплаване по вътрешните водни пътища на Общността се прави запис за корабната станция за пречистване на отпадъчни води заедно със следните данни за нея:

1. наименование;

2. номер на одобрението на типа;

3. сериен номер;

4. година на производство.Чл. 608. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) След всяка значителна промяна в дадена корабна станция за пречистване на отпадъчни води, имаща въздействие върху пречистването, се извършва специално изпитване в съответствие с чл. 638.

Чл. 609. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) За изпълнение на изискванията, посочени в тази глава, Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да използва технически служби.

(2) Техническите служби трябва да отговарят на европейския стандарт относно общите изисквания за компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (EN ISO/IEC 17025:2005-8), като се вземат предвид следните условия:

1. производителите на корабни станции за пречистване на отпадъчни води не могат да бъдат признавани за технически служби;

2. за целите на тази глава техническата служба може с разрешението на Изпълнителна агенция "Морска администрация" да използва съоръжения извън собствената си лаборатория.

(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява Европейската комисията за наименованията и адресите на техническите служби, отговорни за изпълнението на изискванията, посочени в тази глава.

Чл. 610. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) На корабната станция за пречистване на отпадъчни води се извършва редовно техническа поддръжка в съответствие с указанията на производителя, за да се гарантира, че е в пълна изправност.

(2) За потвърждаване на техническото обслужване по ал. 1 на борда се води дневник за поддръжката.


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница