Общи разпоредбистраница14/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   36
Раздел I

Общи положения

Чл. 537. (1) Разпоредбите по тази глава се прилагат за кораби, превозващи контейнери, за които се изискват документи за устойчивостта съгласно приложимите наредби на навигационните служби в сила в държавите - членки на Европейския съюз.

(2) Документите за устойчивостта се представят за проверка и се заверяват от ИА "МА".Чл. 538. (1) Документите за устойчивостта осигуряват на капитана пълна информация за устойчивостта на кораба за всички случаи на натоварване.

(2) Документите за устойчивостта на кораба съдържат най-малко:

1. информация за допустимите коефициенти на устойчивост, за допустимите стойности на

___


KG

или за допустимите стойности на височината на центъра на тежестта на товара;

2. данни относно отсеците, които могат да се пълнят с баластна вода;

3. форми за проверка на устойчивостта;

4. указания за употреба или примери на изчисления за ползване от капитана.

(3) За кораби, когато е въпрос на избор дали контейнерите да се превозват закрепени или незакрепени, се ползват отделни методи на изчисление за потвърждаване устойчивостта при превоз на закрепени и незакрепени контейнери.

(4) Контейнерите се считат за закрепени само ако всеки отделен контейнер е здраво фиксиран към корпуса на кораба чрез направляващо устройство или закрепващо оборудване и мястото му не може да се промени по време на пътуване.
Раздел II

Ограничения и методи на изчисление за потвърждаване устойчивостта при превоз на незакрепени контейнери
Чл. 539. За изчисляване устойчивостта на кораб при незакрепени контейнери се използват методи, съответстващи на следните условия:

1. метацентричната височина

___

MG

е най-малко 1,00 m;2. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) под съчетаното въздействие на центробежната сила, получена при завиване на кораба, налягането на вятъра и свободните повърхности на течностите, ъгълът на крена не превишава 5° и ръбът на палубата да не влиза във водата;

3. рамото на кренящия момент, породен от центробежната сила при завиване на кораба, се определя по формулата:

hkz = ckz .(v2/LwL).(KG - T '/2) [m];

където:


ckz е параметър (ckz = 0,04) [s2/m];

v - максималната скорост на кораба по отношение на водата (m/s);

___

KG - височината на центъра на тежестта на натоварения кораб над основната равнина (m);T' - газенето на кораба, когато е натоварен;

4. рамото на кренящия момент, породен от налягането на вятъра, се определя по формулата:

hKW = cKW.(A'/D').(lW + T'/2) [m],

където:


cKW е параметър (cKW = 0,025) [t/m2];

A' - напречната равнина над съответната равнина на газенето на кораба, когато е натоварен (m2);

D' - водоизместването на кораба, когато е натоварен (t);

lW - височината на центъра на тежестта на страничната равнина A' над съответната равнина на газене (m);

T' - газенето на кораба, когато е натоварен (m);

5. рамото на кренящия момент, породен от свободните повърхности на дъждовната вода и остатъчната вода в трюма или двойното дъно, се определя по формулата:

hKfO = (cKfO./D').Σ[b.l.(b - 0,55vb)] [m],

където:


cKfO е параметър (cKfO = 0,025) [t/m2];

b - широчината на въпросния трюм или секция от трюма (m); секциите от трюмовете, в които има открити повърхности, изложени на вода, се получават от надлъжното и/или напречно водонепроницаемо разделяне, което води до формиране на независими секции;

l - дължината на въпросния трюм или секция от трюма (m);

D' - водоизместиместване на кораба, когато е натоварен;

6. при всяко състояние на натоварване се взема под внимание половината гориво и запас от прясна вода (t).

Чл. 540. Устойчивостта на кораб, превозващ незакрепени контейнери, се счита за достатъчна, ако действителната

___


KG не превишава

___


KGzul, получена по следните формули, като

___


KGzul се изчислява за различните водоизмествания, покриващи целия обхват на стойности на газенето.

за (BWL/2F) не може да се приема стойност, по-малка от 11,5 (11,5 = 1/tan5°);за решаваща се приема най-ниската стойност на

___

KGzul от формулите по т. 1 и 2;във формулите:

___


KGzul е максимално допустимата височина на центъра на тежестта на натоварения кораб над основната му равнина (m);

___


KM - височината на метацентъра над основната му равнина (m) съгласно формулата за приближение по чл. 541;

F - съответният надводен борд при 1/2L (m);

Z - параметърът на центробежната сила, получаваща се при завиване, която се изчислява по формулата:

Z = (0,7v)2/9,81.1,25LWL = 0,04v2/LWL [-],

където:

V е максималната скорост на кораба по отношение на водата (m/s);Tm - съответното средно газене (m);

hKW - рамото на кренящия момент, получено от страничното налягане на вятъра, съгласно чл. 539, т. 4 (m);

hKfO - сборът от рамената на кренящия момент, резултат от свободните повърхности на течностите съгласно чл. 539, т. 5 (m).

Чл. 541. Когато отсъства таблица за хидростатичните криви, стойността на

___


KM за изчислението съгласно чл. 540 и 543 може да бъде определена по следните формули за приближение:

1. за кораби с форма на понтон:2. за други кораби:
Раздел III

Ограничения и методи на изчисление за потвърждаване устойчивостта при превоз на закрепени контейнери
Чл. 542. Всички методи за изчисляване устойчивостта на кораба при закрепени контейнери отговарят на следните условия:

1. метацентричната височина

___

MG

е не по-малка от 0,50 m;2. под съчетаното въздействие на центробежната сила, получена при завиване на кораба, налягането на вятъра и свободните повърхности на течностите, никой отвор в корпуса не се потапя;

3. рамената на кренящия момент, породени от центробежната сила при завиване на кораба, налягането на вятъра и свободните повърхности на течностите, се определят по формулите по чл. 539, т. 3 - 5;

4. при всеки случай на натоварване се взема под внимание половината гориво и запас от прясна вода.

Чл. 543. Устойчивостта на кораб, превозващ закрепени контейнери, се счита за достатъчна, ако действителната

___ ___


KG не превишава KGzul, получена по следните формули и изчислена за различни водоизмествания, покриващи целия обхват на стойностите на газенето:

като за (BwL/2F) не може да се приема стойност, по-малка от 6,6, и зане може да се приема стойност, по-малка от 0;като за решаваща се приема най-ниската стойност на

___

KGzul от формулите по т. 1 и 2 и в тези формули в допълнение към определените по-горе термини:I е напречният инерционен момент на площта на водолинията при Tm (m4) (за формулата за приближение виж чл. 539);

i - напречният момент на инерцията на площта на водолинията при височина

Tm + 2/3 [m4];

- водоизместване на кораба при Tm(m3);

F' - идеалният надводен борд F' = H' - Tm (m) или F' = (a.BWL)/2b [m], като за решаваща се приема най-ниската стойност;

a - вертикалното разстояние между долния край на отвора, който се потапя най-напред в случай на накреняване, и водолинията на кораба в нормално положение (m);

b - разстоянието до същия отвор от диаметралната равнина (m);

H' - идеалната странична височина H' = H + q/(0,9L.BWL) [m];

q - сборът от обемите на рубки, люкове, палубни сандъци и други надстройки с максимална височина 1,00 m над Н или до най-ниския отвор в разглеждания обем, като за решаваща се приема най-ниската стойност; частите от обемите, разположени в обхвата до 0,05L от краищата на кораба, не се вземат под внимание (m3).Чл. 544. Когато липсват данни за хидростатичните криви, стойността на напречния инерционен момент I на площта на водолинията може да се определи по следните формули за приблизително изчисляване:

1. за кораби с форма на понтон:2. за други кораби:
Раздел IV

Оценка на устойчивостта на кораб, превозващ контейнери
Чл. 545. За оценка на устойчивостта на кораба може да се използват документите по чл. 538, ал. 1 - 2.
Глава двадесет и втора

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОРАБИ С ДЪЛЖИНА НАД 110 m
Раздел I

Общи изисквания
Чл. 546. (1) Преди започване на строителството на кораби с дължина над 110 m, с изключение на морските кораби (строителство на нов кораб или удължаване на вече действащ такъв), корабособственикът или негов представител уведомява ИА "МА".

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" определя етапите на наблюдение при строителството на корабите по ал. 1.

(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" извършва наблюдение на определените етапи на строителството.

Чл. 547. Допуска се наблюдението на етапите на строителството по чл. 546, ал. 2 да не се извършва, ако преди започването се представи декларация от одобрена класификационна организация, че тя ще контролира строителството.

Чл. 548. Достатъчната здравина на корпуса на кораба (надлъжна, напречна и местна здравина) се удостоверява по реда на чл. 6, ал. 2.
Раздел II

Плавателност и устойчивост
Чл. 549. Разпоредбите по този раздел се прилагат за корабите с дължина над 110 m, с изключение на пътническите кораби.

Чл. 550. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Основните стойности за изчисляването на устойчивостта, водоизместването (теглото) на кораба без товар и разположението на центъра на тежестта се определят чрез експеримент с накреняване, извършен в съответствие с Приложение I към Резолюция MSC 267 (85) на Международната морска организация (ИМО) (Annex I to IMO Resolution MSC 267 (85).

Чл. 551. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2009 г., изм., бр. 16 от 2014 г.) (1) Заявителят представя изчисление, базирано на прилагането на метода на постоянното водоизместване, че плавателността и устойчивостта на кораба са адекватни в случай на нахлуване на вода.

(2) Всички изчисления се извършват при свободно потапяне и с подравняване на товара.

(3) Достатъчната плавателност и устойчивост на кораба в случай на нахлуване на вода се доказва с товар, съответстващ на максималното му газене и равномерно разпределен във всички трюмове, както и с максимални запаси и напълно зареден с гориво.

(4) При разнородни товари изчисляването на устойчивостта се извършва за най-неблагоприятните условия на натоварване.

(5) Изчисляването на устойчивостта по ал. 4 се извършва на борда на кораба.

(6) За целта на изчислението математическото доказателство за достатъчна устойчивост се определя за междинните етапи на наводняване (25 %, 50 % и 75 % запълване на отсеците с вода и където е целесъобразно, за етапа, непосредствено предхождащ напречното равновесие) и за крайния етап на наводняване при условията на натоварване, посочени в ал. 4.Чл. 552. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г., бр. 16 от 2014 г.) При повредено състояние на кораба се вземат предвид следните предпоставки:

1. размер на повредата по борда:

а) по протежение на надлъжната ос: не по-малко от 0,10 L;

б) по протежение на напречната ос: 0,59 m;

в) по вертикалата: от дъното нагоре без ограничения;

2. размер на повредата по дъното:

а) по протежение на надлъжната ос: не по-малко от 0,10 L;

б) протежение на напречната ос: 3,00 m;

в) по вертикалата: 0,39 m от основата нагоре, без да се брои утайникът;

3. всички прегради в повреденото помещение се смятат за повредени, което означава, че отделението се избира така, че корабът да остане на вода след наводняване на два или повече съседни отсека по дължина;

4. за главното машинно отделение се взема предвид само стандартът с един отсек, т.е. крайните прегради на машинното отделение се смятат за неповредени;

5. при повреда на дъното съседните напречни отсеци се разглеждат като наводнени;

6. проницаемостта се приема за 95 %;

7. ако изчислението докаже, че средната проницаемост на даден отсек е по-малка от 95 %, може да се използва изчислената стойност;

8. използваните стойности не трябва да бъдат по-малки от:

а) машинни и оперативни отделения: 85 %;

б) трюмове: 70 %;

в) двойни дъна, горивни цистерни, цистерни за баласт и други в зависимост от това дали според предназначението им те се приемат за пълни или празни при кораб, плаващ при максимално допустимо газене: 0 или 95 %;

9. изчисленията на ефекта при свободните повърхности в междинните етапи на наводняване се основават на брутната площ на повредените отсеци.

Чл. 553. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г., бр. 16 от 2014 г.) За всички междинни етапи на наводняване, посочени в чл. 551, се изпълняват следните критерии:

1. ъгълът на крена φ в равновесното положение на съответния междинен етап не надхвърля 15° (5°, когато контейнерите не са обезопасени);

2. отвъд указания в т. 1 ъгъл на крен в равновесното положение на въпросния междинен етап положителната част на кривата на рамото на изправящия момент дава стойност на рамото на изправящия момент GZ ≥ 0,02 m (0,03 m, когато контейнерите не са обезопасени), преди първият необезопасен отвор да бъде потопен или ъгълът на крена да достигне 27° (15°, когато контейнерите не са обезопасени);

3. отворите, които не са водонепроницаеми, не са потопени преди достигане на ъгъла на крена в равновесното положение на въпросния междинен етап.Чл. 554. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г., бр. 16 от 2014 г.) По време на крайния етап на наводняване трябва да са изпълнени следните изисквания:

1. долните краища на отворите, които не са водонепроницаеми (например вратите, прозорците, люковете за достъп), са на не по-малко от 0,10 m над повредената водолиния;

2. ъгълът на крена φ в равновесното положение не надхвърля 12° (5°, когато контейнерите не са обезопасени);

3. отвъд указания в т. 1 ъгъл на крен в равновесното положение на въпросния междинен етап положителната част на кривата на рамото на изправящия момент дава стойност на рамото на изправящия момент GZ ≥ 0,05 m и пространството под кривата достига поне 0,0065 m.rad, преди първият необезопасен отвор да бъде потопен или ъгълът на крена φ да достигне 27° (10°, когато контейнерите не са обезопасени) (фигура 1);Фигура 1
4. ако отворите, които не са водонепроницаеми, бъдат потопени преди достигане на равновесното положение, помещенията, позволяващи достъп, се считат за наводнени за целите на изчисляването на устойчивостта в повредено състояние.

Чл. 555. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Ако са оформени отвори за наводняване между отсеци с цел намаляване на асиметричното наводняване, отворите трябва да съответстват на следните условия:

1. за изчисляване на наводняването между отсеците се прилага Резолюция A.266 (VIII) на ИМО (IMO Resolution A.226 (VІІІ);

2. да бъдат самозадействащи се;

3. да не са оборудвани със спирателни кранове;

4. общото време, предвидено за компенсация, да не надвишава 15 минути.

Чл. 556. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г., бр. 16 от 2014 г.) Ако отворите, през които незасегнатите отсеци могат да бъдат допълнително наводнени, са пригодени за водонепроницаемо затваряне, спиращите наводняването устройства трябва да носят следното ясно четливо указание от двете страни: "Затвори веднага след преминаване".

Чл. 557. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) Доказването чрез изчисления съгласно чл. 551 – 555 се счита за изпълнено, ако изчисляването на устойчивостта в повредено състояние съгласно част 9 от Правилата към Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN) дава положителен резултат.

(2) Ако е необходимо, за изпълнение на изискванията от чл. 551, равнината на максималното газене се установява наново.


Раздел III

Допълнителни изисквания
Чл. 558. Корабите с дължина над 110 m:

1. се оборудват с една от следните системи:

а) (изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) многовинтови задвижващи системи: с най-малко два отделни двигателя с еднаква мощност и носово подрулващо устройство, което се управлява от рулевата рубка и е ефективно при кораб без товар;

б) (изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) едновинтова задвижваща система и носово подрулващо устройство, което се управлява от рулевата рубка и е със собствено силово захранване и също ефективно се използва, когато корабът е без товар и прави възможно придвижването на собствен ход при авария на основната система на задвижване;

2. се оборудват с радиолокатор заедно с прибор за указване скоростта на завиване съгласно чл. 81 - 82;

3. имат стационарна система от трюмни помпи съгласно чл. 124 - 131;

4. съответстват на изискванията по чл. 584, ал. 1.

Чл. 559. (1) Към корабите с дължина над 110 m, с изключение на пътническите кораби, се предявяват и следните изисквания:

1. в случай на злополука да бъде разделен на три части и средната третина да се отдели, без да се използва тежко аварийно-спасително подемно оборудване, като отделените части на кораба остават на вода след разделянето;

2. да имат удостоверение на борда, издадено от одобрена класификационна организация относно плавателността, диферента и устойчивостта на отделните части на кораба по т. 1, посочващо максимално допустимата степен на натоварване, над която плавателността на двете части вече не се осигурява;

3. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г., бр. 16 от 2014 г.) са построени като кораби с двойни корпуси съгласно ADN, при което за сухотоварните кораби се прилагат разделите от 9.1.0.91 до 9.1.0.95, а за танкерите – параграф 9.3.2.11.7 и разделите от 9.3.2.13 до 9.3.2.15 или параграф 9.3.3.11.7 и разделите от 9.3.3.13 до 9.3.3.15 от част 9 от ADN;

4. оборудват се с многовинтови задвижващи системи съгласно чл. 558, т. 1, буква "а".

(2) В т. 52 на удостоверението на Общността се записва, че корабите отговарят на всички изисквания по ал. 1, т. 1 - 4.Чл. 560. (1) Към пътническите кораби с дължина над 110 m освен чл. 558 се спазват и следните изисквания:

1. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) построени или реконструирани са за най-високия си клас под надзора на одобрена класификационна организация, което съответствие се потвърждава с удостоверение, издадено от одобрена класификационна организация, когато за досегашния клас то не е необходимо; или

2. имат двойно дъно с височина не по-малка от 600 mm и отговарят на едно от следните условия:

а) имат отсеци, осигуряващи в случай на наводняване на които и да са два съседни водонепроницаеми отсека, че корабът няма да потъне по-ниско от пределната линия и има остатъчно разстояние на безопасност 100 mm;

б) имат двоен корпус с разстояние не по-малко от 800 mm между страничната стена на кораба и надлъжната преграда;

3. оборудвани са с многовинтови задвижващи системи с най-малко два отделни двигателя с еднаква мощност и носово подрулващо устройство, което се управлява от рулевата рубка и може да се използва надлъжно и напречно;

4. пригодени са така, че котвата на кърмата може да бъде задействана от рулевата рубка.

(2) В т. 52 от корабното удостоверение на Общността се записва, че отговарят на всички изисквания по ал. 1.Чл. 561. Допуска се ИА "МА" да прилага § 3 - 13 по отношение на кораби, реконструирани за дължина над 110 m, само на основание конкретни препоръки от комитета по чл. 19 от Директива 2006/87/ЕО.
Глава двадесет и трета

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВИСОКОСКОРОСТНИТЕ КОРАБИ
Раздел I

Общи положения
Чл. 562. Не се допуска високоскоростните кораби да се строят като кораби с кабини.

Чл. 563. Забранено е високоскоростните кораби да се оборудват със:

1. уреди, снабдени с фитилени горелки съгласно чл. 299 - 300;

2. печки с изпарителни мазутни горелки съгласно чл. 301 - 307;

3. отоплителни устройства с твърдо гориво съгласно чл. 310 - 312;

4. уредби за втечнен газ съгласно глава тринадесета.

Чл. 564. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Високоскоростните кораби се строят и класифицират в съответствие с изискванията на Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите и под надзора на и в съответствие с действащите правила на одобрена класификационна организация, която има специални правила относно високоскоростните кораби, като класът на кораба следва да се поддържа.

Чл. 565. Допуска се изключение от разпоредбите на Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите, като корабните удостоверения на Общността, издадени съгласно разпоредбите по тази глава, могат да бъдат със срок на валидност не по-дълъг от пет години.

Чл. 566. Към високоскоростните кораби се прилагат и изискванията на глави от втора до четиринадесета, с изключение на:

1. член 18, ал. 2;

2. член 125, ал. 2;

3. член 235, ал. 2 - 3;

4. член 275, ал. 2;

5. член 373, ал. 1, т. 1.Чл. 567. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) По изключение от чл. 347, ал. 10 и чл. 439 всички врати във водонепроницаемите прегради на високоскоростните кораби могат да се управляват дистанционно.

Чл. 568. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) В случай на отказ или повреда на рулевата машина с механичен привод се осигурява без забавяне включването на второ отделно устройство на рулевата машина или ръчен привод.

Чл. 569. Изискванията относно клас на кораба се прилагат и относно високоскоростните кораби.
Раздел II

Седалки и предпазни колани
Чл. 570. (1) Високоскоростните кораби се оборудват със седалки за максимално допустимия брой пътници.

(2) Седалките се оборудват с предпазни колани.

(3) Предпазни колани по ал. 2 не се изискват, когато е осигурена подходяща защита от удар или ако коланите не се изискват съгласно глава 4, част 6 от Кодекса за високоскоростни кораби 2000 (HSC Code 2000).

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница