Общи разпоредбистраница13/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   36
Раздел IV

Вписвания в корабното удостоверение на Общността
Чл. 487. Когато кораб се използва за задвижване на състав или да бъде тласкан в състав, съответствието му с изискванията по чл. 474 - 486 се вписва в корабното удостоверение на Общността.

Чл. 488. В корабното удостоверение на Общността на задвижващия кораб се вписват:

1. одобрените състави и бордово свързани групи;

2. видовете обвързване;

3. определените максимални сили на обвързване;

4. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) където е целесъобразно - минималната сила на опън на въжетата за надлъжното обвързване и броят намотки на въжетата на кнехтовете.
Глава седемнадесета

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛАВАЩИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПЛАВАЩИТЕ УСТРОЙСТВА
Раздел I

Общи положения
Чл. 489. (1) По отношение построяването и оборудването на плаващите съоръжения се прилага глава втора, глави шеста - тринадесета и глава шестнадесета.

(2) По отношение на плаващите съоръжения със собствени средства за задвижване се прилагат и изискванията на глави четвърта и пета.

(3) Не се допуска движителите, позволяващи придвижване на малки разстояния, да съставляват собствено средство за задвижване.
Раздел II

Изключения
Чл. 490. Допуска се ИА "МА" да освобождава от прилагане на изискванията:

1. по чл. 8 и 9;

2. по раздел II на глава шеста;

3. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) максималното ниво на налягане на шума съгласно чл. 276, ал. 2 да бъде превишено, докато работи оборудването на плаващото съоръжение, при условие че през периода на работа никой не спи на борда през нощта;

4. други изисквания относно конструкцията, работното оборудване или съоръжение, при условие че във всеки случай се осигурява еднаква безопасност.

Чл. 491. Допуска се ИА "МА" да освобождава от прилагане на изискванията:

1. по чл. 194, ако по време на експлоатация на плаващите съоръжения те могат да бъдат надеждно закотвени с работна котва или пилони;

2. ако плаващите съоръжения, които са със собствено средство за задвижване, се оборудват с най-малко една котва, която съответства на изискванията по чл. 194, при което емпиричният коефициент "к" се приема за 45, а най-малката височина на борда е равна на "Т";

3. по чл. 273, ал. 2, ако жилищните помещения могат да бъдат адекватно осветени с електричество.Чл. 492. Допуска се ИА "МА" да освобождава от спазването на изискванията по:

1. чл. 125, ал. 2;

2. чл. 135, ал. 2;

3. чл. 204, ал. 1;

4. чл. 316.
Раздел III

Допълнителни изисквания
Чл. 493. (1) Плаващите съоръжения, на които по време на работа се намират хора, се оборудват с обща система за тревога.

(2) Аларменият сигнал е ясно различим от другите сигнали и в рамките на кабините, и на всички работни места, създава ниво на звука най-малко 5 dB(A) по-голямо от максималното ниво на фоновия шум.

(3) Задължително се осигурява възможност за задействане на системата за тревога от рулевата рубка и основните работни места.

Чл. 494. Използва се работно оборудване достатъчно здраво, за да издържи на натоварванията, на които се подлага, и отговарящо на всички изисквания на Директива 98/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки по отношение на машините (ОВ, L 207 от 1998 г.).

Чл. 495. (1) Устойчивостта и здравината на работното оборудване и по целесъобразност - на неговите принадлежности, се изисква да са такива, че да издържат на силите, получени от очакваните крен, диферент и движение на плаващите съоръжения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Ако товарите се повдигат с кранове, максималният допустим товар, произтичащ от условията за устойчивост и якост на плаващото съоръжение, се изписва по траен начин на табелки на палубата и в местата за управление.

(3) Ако товароподемността може да бъде увеличена чрез свързване към допълнителни плаващи платформи, одобрените стойности със и без такива допълнителни плаващи платформи се указват ясно.
Раздел IV

Остатъчно разстояние на безопасност, остатъчен надводен борд и опитно креноване
Чл. 496. (1) По смисъла на тази глава остатъчно разстояние на безопасност е най-краткото вертикално разстояние между водната повърхност и най-ниската част на плаващото съоръжение, след която то вече не е водонепроницаемо, като се вземат предвид кренът и диферентът, които са в резултат от моментите по чл. 500, ал. 5 и 6 и чл. 501 - 505.

(2) Остатъчното разстояние на безопасност е достатъчно съгласно чл. 500, ал. 1 и 2 за всеки защитен от пръски и атмосферни въздействия отвор, ако е не по-малко от 300 mm.

(3) Ако отворът не е защитен от пръски и атмосферни въздействия, остатъчното разстояние на безопасност е не по-малко от 400 mm.

Чл. 497. (1) За целите по тази глава остатъчен надводен борд означава най-краткото вертикално разстояние между водната повърхност и горната повърхност на палубата до бордовете, като се вземат предвид кренът и диферентът, резултат от моментите по чл. 500, ал. 5 и 6 и чл. 501 - 505.

(2) Остатъчният надводен борд е достатъчен съгласно чл. 500, ал. 1 и 2, ако е не по-малко от 300 mm.

(3) Допуска се остатъчният надводен борд да бъде намален, ако се докаже че са изпълнени изискванията по чл. 507.

Чл. 498. (1) В случай че формата на корпуса видимо се различава от тази на понтон, както е случаят с цилиндричните плаващи платформи, или напречното сечение на плаващата платформа има повече от четири страни, ИА "МА" може да изиска или одобрява остатъчен надводен борд, който е различен от указания в чл. 496, ал. 2.

(2) Изискването по ал. 1 важи и за плаващи съоръжения, състоящи се от няколко корпуса.Чл. 499. (1) Потвърждението на устойчивостта съгласно чл. 500 - 507 се базира на изпълнено опитно креноване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Ако по време на опитното креноване не се достигнат необходимите ъгли на крен или ако опитното креноване води до неоправдано големи технически трудности, то може да се замени с изчисление за определяне на центъра на тежестта и водоизместването на плаващото съоръжение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Резултатът от изчислението на водоизместването по ал. 2 се проверява чрез измерване на газенето, като разликата не е повече от ± 5 %.
Раздел V

Потвърждаване на устойчивостта
Чл. 500. (1) Предвид натоварванията, възникващи при експлоатация на работно оборудване и по време на плаване, се изисква да се потвърждава, че стойностите на разстоянието на безопасност и остатъчният надводен борд са достатъчни.

(2) За потвърждението по ал. 1 се изисква сумата от ъглите на диферента и крена да не превишават 10° и дъното на корпуса да не се показва.

(3) Потвърждаването на устойчивостта включва представяне на следните данни и документи:

1. чертежи на корпуса на плаващото съоръжение и работното оборудване, подробни данни за тях, необходими за потвърждаване на устойчивостта: съдържание на резервоарите, отворите за достъп до вътрешността на плаващото съоръжение и др.;

2. хидростатични данни или криви;

3. криви на рамото на изправящия момент на статичната устойчивост, доколкото се изисква съгласно чл. 507;

4. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) описание на условията за работа, включително данни за теглото и центъра на тежестта, влючително в състояние без товар и положението на оборудването при транспортиране;

5. изчисления на кренящия момент, диферента и изправящия момент с описание на ъглите на крен и диферент и съответните остатъчни надводен борд и разстояние на безопасност;

6. обобщение на резултатите от изчисленията с определяне на параметрите за работа и максималните натоварвания.

(4) Потвърждението на устойчивостта на кораба се основава като минимум на следните предполагаеми натоварвания:

1. относително тегло на изкопаваните продукти при драги:
а) пясък и чакъл: 1,5 t/m3;

б) много мокри пясъци: 2,0 t/m3;

в) почва, средно: 1,8 t/m3;

г) смес на пясък и вода в канали: 1,3 t/m3;


2. при грайферни драги стойностите по т. 1 се завишават с 15 %;

3. при хидравличните драги се взема предвид максималната товароподемност.

(5) При потвърждението на устойчивостта се отчитат моментите, породени от:

1. товара;

2. асиметриите в конструкцията;

3. налягането на вятъра;

4. завиване по време на движение на самоходни плаващи съоръжения;

5. странични течения, ако има такива;

6. баласт и провизии;

7. натоварванията на палубата и по целесъобразност от товар;

8. открити повърхности на течности;

9. сили на инерция;

10. друго механично оборудване.

(6) Моментите, които могат да действат едновременно, се сумират.Чл. 501. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Моментът, причиняван от налягането на вятъра съгласно чл. 500, ал. 5, т. 3, се изчислява по следната формула:
Mw = c.pw.A.(lw + T/2) [kNm],

където:


с е коефициент на съпротивление, зависещ от формата: за носещи конструкции с = 1,2; за греди с плътно сечение с = 1,6; и при двете стойности са предвидени евентуални силни пориви на вятър; цялата площ, обхваната от контурната линия на носещата конструкция, се взема като повърхността, изложена на вятъра;

pw - специфичното налягане на вятъра; то се приема за еднакво като 0,25 kN/m2;

А - страничната равнина над равнината на най-дълбоко газене, в m2;

lw - разстоянието от центъра на площта на страничната равнина А до равнината на най-дълбоко газене (m2).Чл. 502. За да се определят моментите, дължащи се на завой в движение, съгласно чл. 500, ал. 5, т. 4 при самоходни плаващи съоръжения се използва формулата по чл. 355.

Чл. 503. Моментът, получен вследствие странично течение съгласно чл. 500, ал. 5, т. 5, се взема под внимание само за плаващи съоръжения, които са закотвени или швартовани в течението при работа.

Чл. 504. От гледна точка на определянето на устойчивостта се определя най-неблагоприятната степен на запълване на резервоарите, а съответният момент се включва в изчислението, когато се пресмятат моментите, породени от течен баласт и течни провизии съгласно чл. 500, ал. 5, т. 6.

Чл. 505. Моментът, получен вследствие на инерционните сили съгласно чл. 500, ал. 5, т. 7, се отчита в необходимата степен, в случай че моментите на товара и работното оборудване е вероятно да се отразят на устойчивостта.

Чл. 506. (1) Изправящите моменти за корпуси с бордове се пресмятат по формулата:

където:


__

MG е метацентричната височина, в m;

φ - ъгълът на крен, в градуси.
(2) Формулата по ал. 1 е валидна за ъгъл на крена до 10° или до ъгъл на крена, съответстващ на потапяне края на палубата или изплаване скула на дъното, като меродавен е по-малкият ъгъл.

(3) Допуска се формулата по ал. 1 да се прилага за скосени бордове до ъгъл на крена до 5°, като граничните стойности по чл. 500, ал. 4 - 6 и чл. 501 - 505 също могат да се прилагат.

(4) Ако конкретната форма на корпуса (корпусите) не позволява опростяването по ал. 3, се използват кривите на рамото на изправящия момент по чл. 500, ал. 3, т. 3.

Чл. 507. В случай че се използва намален остатъчен надводен борд съгласно чл. 497, ал. 3, за всички експлоатационни случаи се доказват следните изисквания:

1. след корекцията за откритите повърхности на течностите метацентричната височина да е минимум 0,15 m;

2. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) за ъглъл на крена между 0 и 30° да е налице рамо на изправящия момент най-малко:

където:


е ъгълът на крена, от който кривата на рамото на изправящия момент показва отрицателни стойности (диапазон на устойчивостта); той не е по-малък от 20° или 0,35 rad и не се въвежда във формулата като по-голяма стойност от 30° или 0,52 rad, приемайки radian (rad) (1° = 0,01745 rad) като единица на φ°;

3. сборът от ъгъла на крена и диферента да не превишава 10°;

4. да остава остатъчно разстояние на безопастност, отговаряща на изискванията по чл. 496;

5. да остава остатъчен надводен борд най-малко 0,05 m;

6. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) за ъглъл на крена между 0° и 30° да е налице остатъчно рамо на изправящия момент най-малкокъдето:


е ъгълът на крена, от който кривата на рамото на изправящия момент показва отрицателни стойности; той не се въвежда във формулата като по-голяма стойност от 30° или 0,52 rad; остатъчно рамо на изправящия момент означава максималната съществуваща разлика при 0 до 30° наклон между кривата на рамото на изправящия момент и кривата на рамото на кренящия момент; ако отвор към вътрешността на кораба бъде достигнат от вода при ъгъл на крена, по-малък от този, съответстващ на максималната разлика между кривите на моментите, под внимание се взема рамото, съответстващо на този ъгъл на крена.

Чл. 508. Маркировките за газене и скалите на газене се поставят съгласно чл. 23 - 27.

Чл. 509. (1) Допуска се чл. 496 - 507 да не се прилагат към плаващи съоръжения, при които са налице следните условия:

1. работните съоръжения не могат по никакъв начин да променят техния крен или диферент;

2. всяко изместване на центъра на тежестта може реално да бъде изключено.

(2) При всички случаи на работа, при максимален товар разстоянието на безопасност е най-малко 300 mm, а надводният борд - не по-малко от 150 mm.

(3) За отвори, които не могат да бъдат пръскозащитени и защитени от лоши атмосферни условия, безопасното разстояние е не по-малко от 500 mm.
Раздел VI

Изисквания за плаващите устройства
Чл. 510. Плаващите устройства се изработват от метал или друг материал със същите якостни и динамични свойства.

Чл. 511. Дебелината на обшивката и пределните стойности на равномерното износване на обшивката на плаващите устройства се определят по реда на чл. 6.

Чл. 512. Устойчивостта на плаващите устройства се определя по документацията по чл. 500, ал. 3 и чрез опитно креноване съгласно чл. 499.

Чл. 513. Разстоянието за безопасност при максимално натоварване на плаващите устройства е не по-малко от 300 mm, а надводният борд - не по-малко от 50 mm.

Чл. 514. При наличие на отвори в плаващото устройство, които не са защитени от пръски и атмосферни въздействия, разстоянието на безопасност е не по-малко от 600 mm.

Чл. 515. (1) Плаващите устройства се оборудват с швартово и леерно устройство, буртици, отблъсквачи и преходен мост (сходня) с парапети или леери и сваи.

(2) Покритието на палубата и преходните мостове се изработват от материали, предпазващи от подхлъзване.

(3) Плаващите устройства, предназначени за приставане и престой на кораби, се оборудват с устройства за подаване на електрическа енергия и вода, с телефонни или други кабелни връзки за престояващите кораби.

Чл. 516. (1) Устройствата за швартоване включват най-малко два двойни швартови кнехта, разположени в носовия и кърмовия край на плаващото устройство.

(2) Към всеки кнехт се осигуряват достатъчен брой стоманени швартови въжета.

(3) Не се допуска броят на швартовите въжета да бъде по-малък от шест.

(4) Въжетата по ал. 3 са с дължина от 40 до 100 m и с диаметър, определен с изчисленията по чл. 203, ал. 4 - 5.Чл. 517. (1) Плаващите устройства се оборудват с твърдо леерно ограждане с минимална височина 800 mm, в което се допускат проходи за преминаване, затварящи се с гъвкави леери.

(2) В случаите по ал. 1 се допуска ИА "МА" да разрешава част от ограждането на плаващото устройство да е с гъвкави леери при спазване на следните изисквания:

1. провисването по цялата дължина на гъвкавия леер не превишава 100 mm;

2. леерите са окачени на неподвижно закрепени стойки;

3. разстоянието между стойките е до 1500 mm.

Чл. 518. Буртиците и отблъсквачите на плаващите устройства се изработват от материал, който не наранява корпусите на приставащите кораби.

Чл. 519. (1) Плаващите устройства се закрепват към брега чрез подпори (сваи) от подходящ материал, разположени в носовия и кърмовия край на устройството.

(2) Размерите на сваите, якостта и допустимите им натоварвания се определят в документацията по чл. 524.

(3) Сваите се закрепват надеждно към брега и се обвързват към плаващото устройство.

Чл. 520. (1) Връзката между плаващото устройство и брега се осъществява чрез преходен мост (сходня) с конструкция, надеждно закрепена от двата края: към брега и към плаващото устройство, съобразена с възможните колебания на водния стоеж.

(2) Преходният мост се оборудва с твърдо леерно ограждане от двете страни и осигурява двупосочно движение на хора.

(3) Подходът от брега към преходния мост и плаващото устройство се обозначават с табела или по друг подходящ начин и се указват редът и условията за качване, преминаване и престой на хора.

(4) Мястото за приставане към плаващото устройство се обозначава с табела или по друг подходящ начин, като се указват редът и условията за приставане и престой на подхождащите кораби.Чл. 521. Плаващите устройства, предназначени за престой на хора, ботели, ресторанти, басейни, спортни площадки и др., допълнително се оборудват с котвено устройство, отговарящо на изискванията по чл. 194.

Чл. 522. Плаващите устройства се оборудват с достатъчно стационарно монтирани средства за осветление на преходните мостове и проходите за преминаване.

Чл. 523. (1) Всички плаващи устройства се снабдяват най-малко с по един спасителен кръг в носовата и кърмовата част, оборудвани със спасително плаващо въже с дължина 30 m и диаметър от 8 до 11 mm.

(2) Плаващите устройства, предназначени за престой на хора, се снабдяват и с индивидуални спасителни средства, отговарящи на изискванията по чл. 228, като броят им се определя в зависимост от максимално разрешения брой хора, и лодка за оказване на помощ на човек зад борда.

(3) На плаващи устройства по ал. 2 на видно място с табела или по друг подходящ начин се посочват правилата за оказване на първа помощ на пострадали хора.

(4) На плаващи устройства по ал. 2 спасителните кръгове се оборудват със светещ буй.

(5) Евакуационните изходи и пътища на плаващите устройства по ал. 2 се обозначават със стикери, табели или по друг подходящ начин.

Чл. 524. Плаващите устройства се проектират и строят по одобрена от ИА "МА" проектно-техническа документация.

Чл. 525. (1) За извършване на проверка за удостоверяване техническото състояние на новорегистрирано плаващо устройство собственикът или упълномощено от него лице подават заявление до ИА "МА" и представят плаващото устройство за преглед, за което се съставя протокол.

(2) Плаващите устройства подлежат на периодичен преглед на всеки 36 месеца.

(3) За извършване на прегледа по ал. 2 собственикът или упълномощено от него лице подава писмено заявление в ИА "МА".

(4) Към заявлението по ал. 3 се представя протокол (акт) за измерени остатъчни стойности на дебелините на метала или материала, от който е изработен корпусът на плаващите устройства.

(5) Прегледът по ал. 2 се извършва в 7-дневен срок от получаване на заявлението.
Глава осемнадесета

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТНИТЕ ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
Раздел I

Условия за експлоатация
Чл. 526. (1) Работните плавателни средства, определени като такива и на които е издадено корабното удостоверение на Общността по реда на Наредба № 5 за корабните документи, имат право да плават извън работните площадки само без товар.

(2) Ограничението по ал. 1 се вписва в корабното удостоверение на Общността.

(3) За вписването по ал. 2 заявителят представя документ, издаден от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", посочващ времетраенето на работите и географските граници на работната площадка, в която плавателното средство може да се експлоатира.

Чл. 527. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Построяването и оборудването на работните плавателни средства е в съответствие с глави втора - тринадесета, освен ако в настоящата глава не бъде определено друго.
Раздел II

Изключения
Чл. 528. (1) За работните плавателни средства се прилагат изискванията по:

1. член 8;

2. глави четвърта и пета - когато плавателното средство е самоходно;

3. член 203, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 2 - 9.

(2) Допуска се ИА "МА" да разрешава изключения от изискванията относно построяването, разпределението и оборудването, при условие че във всеки случай е осигурена равностойна безопасност.

Чл. 529. Допуска се ИА "МА" да разреши освобождаване от прилагане разпоредбите по:

1. членове 125 - 129 в случаите, когато не е необходим екипаж;

2. член 202 и чл. 203, ал. 10, т. 10 в случаите, когато:

а) работните плавателни средства могат да бъдат надеждно закотвени с работни котви или пилони;

б) самоходните работни плавателни средства са оборудвани най-малко с една котва, отговаряща на изискванията по чл. 202, при което емпиричният коефициент "k" се приема за 45, а за "Т" се счита най-малката височина;

3. член 202, т. 3 в случаите, когато работните плавателни средства не са самоходни.


Раздел III

Разстояние на безопасност и надводен борд
Чл. 530. (1) Ако работното плавателно средство се използва като баржа за мелиорация или саморазтоварваща се баржа, разстоянието на безопасност извън трюмното пространство е най-малко 300 mm, а надводният борд - не по-малко от 150 mm.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да разрешава по-малък надводен борд, ако чрез изчисления се докаже, че устойчивостта е достатъчна за товар с относително тегло 1,5 t/? и че палубата не влиза във водата.

(3) При изчисленията по ал. 2 се взема под внимание влиянието на течните товари.

Чл. 531. (1) Към работни плавателни средства, които не са указани в чл. 530, се прилагат разпоредбите по чл. 20 - 21.

(2) При необходимост ИА "МА" може да определи стойности за разстояние на безопасност и надводен борд, различни от указаните в ал. 1.


Раздел IV

Корабни лодки
Чл. 532. (1) На работните плавателни средства не се изисква екипаж, когато е налице едно от следните условия:

1. не са самоходни;

2. има корабни лодки на работния участък.

(2) Изключенията по ал. 1 се вписват в корабното удостоверение на Общността.


Глава деветнадесета

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОРАБИ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА ОТ ЗОНА 4
Чл. 533. (1) Като изключение от чл. 20 безопасното свободно пространство на врати и отвори, различни от трюмни люкове, за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища от зона 4, се намалява, както следва:

1. за отвори, защитени от пръски и атмосферни въздействия - до 150 mm;

2. за отвори, незащитени от пръски и атмосферни въздействия - до 200 mm.

(2) Като изключение от чл. 21 минималният надводен борд за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища от зона 4, се допуска да е 0 mm, ако безопасното свободно пространство съгласно ал. 1 е спазено.


Глава двадесета

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОРАБИТЕ ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Чл. 534. По отношение на построяването и оборудването на корабите за спорт и развлечение се прилагат чл. 535 - 536.

Чл. 535. Корабите за спорт и развлечение отговарят на разпоредбите на:

1. глава втора, чл. 4 - 5, чл. 6, ал. 1 - 2, ал. 6, чл. 8, ал. 1 - 5 и чл. 13;

2. глава четвърта;

3. глава пета, чл. 38, ал. 1, чл. 54 - 57;

4. глава шеста, чл. 60, ал. 1 - 2, чл. 61 - 63, чл. 64, ал. 1 - 3, чл. 67, чл. 77, ал. 1 и чл. 91 - в случаите, когато е налице рулева рубка, оборудвана за управление от едно лице с радиолокатор;

5. глава седма, чл. 92, чл. 94 - 95, чл. 100, чл. 102, ал. 1, чл. 104 - 114, чл. 117, чл. 124 - 125, чл. 127, чл. 128, ал. 2, чл. 131, ал. 1 - 2, чл. 132, чл. 134 - 135;

6. глава осма, чл. 152, ал. 1 - 2;

7. глава девета, чл. 195 - 196, чл. 198 - 201, чл. 202, т. 1 - 3;

8. член 203, ал. 1, т. 1, т. 5 - 9, ал. 2 - 6, ал. 11, чл. 204, ал. 1, т. 1 - 2 и т. 4, като в тези случаи на борда има най-малко два пожарогасителя;

9. член 204, ал. 2 - 6, чл. 205 - 225, чл. 227 - 228;

10. глава дванадесета;

11. глава тринадесета.Чл. 536. Първоначалният преглед и редовните прегледи на корабите за спорт и развлечение, предмет на Директива 94/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законoвите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно корабите за спорт и развлечение (ОВ L 164 от 1994 г.) (Директива 94/25/ЕО), включват извършване на проверка за съответствие с изискванията само на:

1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) членове 54 - 57 - в случаите, когато има указател за скоростта на завиване;

2. член 60, ал. 2, чл. 61 - 63, чл. 64, ал. 1 и чл. 91 - в случаите, когато е налице рулева рубка, оборудвана за управление от едно лице с помощта на радиолокатор;

3. член 92, ал. 2, чл. 94, чл. 102, ал. 1, чл. 110, ал. 1, чл. 125, чл. 134 - 135;

4. член 195 - 196, чл. 198, ал. 3 - 5, чл. 201, ал. 6, чл. 202, т. 2 - 3, чл. 203, ал. 1, т. 1, т. 5 - 9, ал. 2 - 6, ал. 11, чл. 204, ал. 1, т. 2 и 4, ал. 2 - 6, чл. 205, чл. 207, чл. 227 - 228;

5. глава дванадесета;

6. глава тринадесета:

а) прилага се изцяло, ако инсталацията за втечнен газ е била поставена след пускането на пазара на кораба за спорт и развлечение;

б) във всички останали случаи, различни от буква "а", се прилагат само следните членове от главата:

ба) член 338;

бб) член 339, като изпитването за приемане след пускане в работа на инсталацията за втечнен газ се провежда съгласно изискванията на Директива 94/25/ЕО и актът за приемането се представя на ИА "МА";

бв) членове 340 - 341, като инсталацията за втечнен газ се изисква да съответства на Директива 94/25/ЕО.


Глава двадесет и първа

УСТОЙЧИВОСТ НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ КОНТЕЙНЕРИ
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница