Общи разпоредбистраница12/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   36
Раздел VI

Специални изисквания за грот-гиковете и гафелите
Чл. 460. (1) Грот-гиковете от дърво съответстват на следните минимални изисквания:


Дължина * (m)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Диаметър (сm)

14

15

16

17

18

20

21

23

24

25

26

27

(*) Обща дължина на грот-гика


(2) Диаметърът на грот-гика при палеца на шарнира е не по-малко от 72 % от диаметъра по ал. 1.

(3) Диаметърът на грот-гика при шкотовия ъгъл е не по-малко от 85 % от диаметъра по ал. 1.

(4) Най-големият диаметър на грот-гика, измерен от мачтата, е на 2/3 от дължината му.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Когато ъгълът между грот-гика и задния ръб на платното е по-малък от 65°, грот-шкотът е прикрепен към края на нока или точката на закрепване на шкота не е в една равнина с шкотовия ъгъл, в съответствие с чл. 452, ал. 2 - 3, ИА "МА" може да изиска по-голям диаметър.

(6) При ветрилни площи, по-малки от 50 m2, ИА "МА" одобрява намаления на размерите по ал. 1.

Чл. 461. (1) Гафелите от дърво отговарят на следните минимални изисквания:


Дължина * (m)

4

5

6

7

8

9

10

Диаметър (сm)

10

12

14

16

17

18

20

(*) Обща дължина на гафела

(2) Незакрепената част на гафела не превишава 75 % от дължината му.

(3) Силата на опън при скъсване на фала е най-малко равна на 1,2 пъти силата на опън при скъсване на дирик-фала.

(4) Горният ъгъл на фала не превишава 60°.

(5) Като изключение по ал. 4, когато горният ъгъл на фала превишава 60°, силата на опън при скъсване на фала се коригира, за да устои на натоварванията, които възникват.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) При ветрилни площи, по-малки от 50 m2, ИА "МА" има право да одобри намаления на размерите по ал. 1.
Раздел VII

Специални изисквания за неподвижния такелаж
Чл. 462. Форщаговете и вантите съответстват на следните минимални изисквания:


Дължина на мачтата* (m)

11

12

13

14

15

16

17

18

Сила на опън на форщага (kN)

160

172

185

200

220

244

269

294

Сила на опън на вантите (kN)

355

415

450

485

525

540

630

720

Брой на четирипредните въжета и ванти на всеки борд

3

3


3

3

3

3

3

4

4

(*) Разстояние от топа или салинга до палубата


Чл. 463. (1) Бакщаговете, стенгите, кливер-щаговете, утлегарите и вантите на бушприта съответстват на следните минимални изисквания:


Дължина на мачтата * (m)

<13

13 - 18

>18

Сила на опън на бакщага (kN)

89

119

159

Сила на опън на стенгата (kN)

89

119

159

Дължина на стенгата (m)

<6

6 - 8

>8

Сила на опън на кливер-щаговете (kN)

58

89

119

Дължина на утлегара (m)

<5

5 - 7

>7

Сила на опън на вантите на бушприта (kN)

58

89

119

(*) Разстояние от топа или салинга до палубата


(2) Структурата на въжето се базира на метода на изработка на въжета 6 x 7 FE от клас на здравина 1,550 kN/mm2.

(3) В класа на здравина по ал. 1 може да сe използва метод на изработка 6 x 36 SE или 6 x 19 FE.

(4) По-голямата еластичност на метода на изработка 6 x 19 позволява силите на опън по ал. 1 да се завишат с 10 %.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Използване на въжета с различна структура се допуска, ако притежават равностойни свойства.

(6) При използване на неподвижен такелаж силите на опън по ал. 1 се завишат с 30 %.

Чл. 464. (1) Допуска се за такелажа да се използват само вилки, халки, винтови обтегачи и болтове от одобрен тип.

(2) Използват се болтове, вилки, халки и винтови обтегачи, приспособени за надеждно закрепване.Чл. 465. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Силата на опън на всеки ватерщаг е не по-малко от 1,2 пъти по-голяма от силата на опън на съответните стенги и утлегари.

Чл. 466. (1) Свързващите стоманени кабели могат да бъдат във формата на сплитания, съединителни ръкави или уплътняващи муфи. Сплитанията са шнуровани, а краищата им - усукани.

(2) Огоните са оборудвани с уши.

(3) Въжетата се разполагат по такъв начин, че да не пречат на входовете и траповете.

(4) За кораби с водоизместване, по-малко от 30 ?, ИА "МА" допуска следните намаления на силите на опън:
Водоизместване, разделено на броя мачти (m3)

Намаление (%)

> 20 до 30

20

10 до 20

35

< 10

60


Раздел VIII

Специални изисквания за подвижния такелаж
Чл. 467. (1) За подвижния такелаж се използват въжета от влакна или стоманени нишки.

(2) Минималната сила на опън и диаметрите на подвижния такелаж според ветрилната площ отговарят на следните минимални изисквания:
Видове подвижен

такелаж


Материал на въжето

Ветрилна площ (m2)

Минимална сила на опън (kN)

Диаметър на въжето (mm)

Стакселни

фалове


Стоманени

нишки


До 35

20

6

> 35

38

8

Влакна (полипро-пилен - РР)

Диаметър на въжето от минимум 14 mm

и един шкив за всеки 25 m2 или частта от тяхГафелни

фалове
Марсови

фалове


Стоманени

нишки


До 50

20

6

> 50 до 80

30

8

> 850 до 120

60

10

> 120 до 160

80

12

Влакна РР

Диаметър на въжето от минимум 18 mm

и един шкив за всеки 30 m2 или частта от тяхСтакселни

шкоти


Влакна РР

До 40

14> 40

18За ветрилни площи над 30 m2 шкотите са във формата на талии

или са пригодени за боравене с лебедкаГафелни/марсови

шкоти


Стоманени нишки

< 100

60

10

100 до 150

85

12

> 150

116

14

При марсовите шкоти са необходими еластични

свързващи елементи (плъзгачи)Влакна (РР)

Диаметърът на въжето е минимум 18 mm и има

най-малко три шкива. Когато ветрилната площ е

по-голяма от 60 m2, се осигурява един шкив за всеки 20 m2

(3) Подвижният такелаж, който е част от устройството за обтягането, има сила на опън, съответстваща на съответните щагове или ванти.

(4) Ако са използвани материали, различни от указаните в ал. 1, се спазват стойностите за сила на опън по ал. 2.

(5) Забранява се използване на въжета от полиетиленови влакна.


Раздел IХ

Арматура и части на такелажа, оборудване и платна
Чл. 468. (1) При използване на въжета от стоманени нишки или влакна диаметрите на шкивовете на въжетата (измерени от ос до ос на въжетата) съответстват на следните минимални изисквания:


Въжета със стоманени нишки (mm)
6

7

8

9

10

11

12

Въжета с влакна (mm)
16

18

20

22

24

26

28

Шайба на въжето (mm)
100

110

120

130

145

155

165

(2) Допуска се изключение от ал. 1, когато диаметърът на шкивовете на въжетата е шест пъти по-голям от диаметъра на въжето със стоманени нишки, при условие че въжето със стоманени нишки не преминава постоянно през шкивовете.Чл. 469. (1) Силата на якост на арматурата (вилки, халки, винтови обтегачи, планки с ухо, болтове, пръстени и скоби) е съвместима със силата на опън на неподвижния и подвижния такелаж, който е прикрепен към тях.

(2) Укрепването на футоксите на обтягането и вантите се проектира така, че да поема силите, на които те са подложени.

(3) Към всяко ухо се прикрепва само по една скоба заедно със съответното обтягане и ванти.

(4) Блоковете на фаловете и топенантите се закрепват здраво към мачтата и въртящите се детайли, използвани за целта, и се изисква да са в добро състояние.

(5) Приставките към шарнирните болтове, кофел-нагелите и кофел-планките се конструират така, че да са в състояние да устоят на натоварванията, на които се подлагат.

Чл. 470. (1) Платната се монтират така, че да се прибират по прост, бърз и безопасен начин.

(2) Ветрилната площ съответства на вида на кораба и водоизместването му.Чл. 471. (1) Корабите с утлегар или бушприт се оборудват с мрежа и достатъчен брой закрепващи и обтягащи устройства.

(2) Оборудването по ал. 1 не се изисква, ако утлегарът или бушпритът е оборудван с ръчна стропа и опорно въже за краката така, че да позволява закачане на предпазните колани, които се носят на борда.

(3) За работа по такелажа се осигурява въжена люлка.
Раздел Х

Изпитване
Чл. 472. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" проверява такелажа не по-малко от един път на две и половина години.

(2) Проверката по ал. 1 включва най-малко:

1. платната, включително въжетата, шкотовите ъгли и рифовете;

2. състоянието на мачтите и рангоутите;

3. състоянието на неподвижния, подвижния такелаж и свръзките на стоманените въжета;

4. приспособленията за бързо и безопасно прибиране на платната;

5. надеждността на закрепване на блоковете на фаловете и топенантите;

6. закрепването на табернаклите и другите точки за връзване на неподвижния и подвижния такелаж на кораба;

7. лебедките за боравене с платната;

8. другите приспособления, монтирани за плаване под платна;

9. мерките, взети за избягване износването на рангоутите, неподвижния и подвижния такелаж и платната;

10. оборудването съгласно чл. 471.Чл. 473. (1) Частта на дървената мачта, минаваща през палубата и намираща се под палубата, се преглежда през интервали, определени от ИА "МА", но не по-рядко от всяка периодична проверка съгласно Наредба № 11 за прегледите на корабите и корабопритежателите.

(2) За проверката по ал. 1 мачтата се изважда от основата си.

(3) На борда се съхранява издадено, подписано и датирано от ИА "МА" удостоверение от последната проверка, извършена съгласно ал. 1.
Глава шестнадесета

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ТЛАСКАН ИЛИ ВЛАЧЕН СЪСТАВ ИЛИ

БОРДОВО СВЪРЗАНА ГРУПА
Раздел I

Кораби, предназначени да тласкат и да бъдат тласкани
Чл. 474. (1) Корабите, предназначени да тласкат, включват устройство за тласкане.

(2) Корабите по ал. 1 се проектират и оборудват така, че:

1. да позволяват на екипажите лесно и безопасно преминаване на екипажа от тласкача на тласкания кораб през устройството за тласкане;

2. да заемат фиксирано положение спрямо тласкания кораб;

3. да предотвратяват относително движение между корабите от състава.

Чл. 475. (1) За обвързване на корабите с въжета тласкачът се оборудва най-малко с две специални лебедки или равностойни свързващи устройства за обтягане на въжетата.

(2) Свързващите устройства по ал. 1 позволяват постигане на твърда връзка с корабите от тласкания състав.Чл. 476. (1) За състави от тласкач и един тласкан кораб се допуска свързващо устройство с контролируема подвижна връзка при завиване на състава.

(2) За осигуряване на връзката по ал. 1 се използват задвижващи звена, които поглъщат предаваните сили и се управляват лесно и безопасно.

(3) За задвижващите звена по ал. 2 се спазват изискванията по чл. 41 - 46 и чл. 48 - 49.

Чл. 477. За тласкачите не са задължителни изискванията за таранната преграда по чл. 8, ал. 1 - 5.

Чл. 478. (1) За лихтери без рулева система, жилищни помещения, машинни или котелни отделения не се прилагат изискванията по:

1. глави четвърта - шеста и единадесета;

2. членове 125 - 129, чл. 202 - 203 и чл. 227.

(2) За лихтери с рулева система, жилищни помещения, машинни или котелни отделения се прилагат съответните изисквания по тази наредба.Чл. 479. За лихтер за морски превоз с дължина L до 40 m:

1. изискванията за таранните прегради по чл. 8 не са задължителни, ако челните им страни са способни да издържат на товар минимум 2,5 пъти по-голям от определения за таранните прегради на кораби със същото газене, предназначени за плаване по вътрешните водни пътища, построени според изискванията на призната класификационна организация по реда на Наредба № 4 за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели;

2. по изключение от чл. 124 отсеците на двойното дъно, до които достъпът е труден, не се отводняват, ако обемът им не надвишава 5 % от максимално допустимото водоизместване на лихтера за превоз на морски кораб.

Чл. 480. Корабите, предназначени да бъдат тласкани, се оборудват с швартови устройства, осигуряващи безопасно обвързване с другите кораби.
Раздел II

Кораби, предназначени за движение в бордово свързани групи, в състав или предназначени за влачене
Чл. 481. Корабите, предназначени да задвижват бордово свързани групи, се оборудват с кнехтове или равностойни устройства, които вследствие броя и разположението им позволяват съставът да бъде обвързан по безопасен начин.

Чл. 482. Кораби, предназначени за придвижване в състав, се оборудват с устройства за обвързване, кнехтове или равностойни устройства, които вследствие броя и разположението им позволяват безопасно обвързване с другите плавателни средства в състава.

Чл. 483. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Кораби, предназначени за влачене или тласкане, отговарят на следните изисквания:

1. устройствата им за влачене са разположени така, че ползването им не застрашава безопасността на кораба, екипажа или товара;

2. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) влекачите и тласкачите са оборудвани с буксирна кука, която да може да се освободи безопасно от рулевата рубка, като това изискване не се прилага, ако конструктивно или чрез друго приспособление се предотвратява преобръщането;

3. устройствата им за влачене се състоят от лебедки или буксирна кука и други елементи, които са поставени пред равнината на гребните винтове; това изискване не се прилага за кораби, които се управляват с движители като винто-рулеви колони или крилчати движители;

4. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) за спомагателни кораби, които (в съответствие с приложимите наредби на навигационните служби на държавите - членки на Европейския съюз), оказват съдействие само чрез влачене на моторни кораби, като изключение от т. 3 се допуска да имат устройство за влачене от типа на кнехт, което се приема за достатъчно, и се прилагат изискванията по т. 2;

5. в случай че буксирните въжета могат да се закачат на кърмата на кораба, се осигуряват насочващи бугели и уловители за буксирните въжета.Чл. 484. Не се допуска влачене по течението от кораби с дължина L, превишаваща 86 m.
Раздел III

Изпитвания на състави и бордово свързани групи
Чл. 485. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) За да се допусне тласкач или моторен кораб да движи твърдо свързан състав, за което се правят записи в корабното удостоверение на Общността, ИА "МА" решава какви състави и бордово свързани групи да се представят за освидетелстване и провежда указаните в чл. 29 изпитвания на съставите и бордово свързаните групи, като по отношение на заявените състави и бордово свързани групи изпитванията са за най-неблагоприятните варианти.

(2) Изпитванията на състава съответстват на изискванията по чл. 29 - 37.

(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" проверява дали фиксираната връзка на всички кораби в състава се поддържа при маневрите съгласно глава четвърта.

Чл. 486. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Ако по време на ходовите изпитвания по чл. 485 на борда на тласканите кораби или на задвижваните в бордово свързана група има отделно оборудване, като рулева система, задвижващи звена или оборудване за маневриране или управляеми завъртания, с оглед изпълнение на изискванията по чл. 29 - 37 за кораба, задвижващ състава, в корабното удостоверение на Общността се вписват следните данни: видове състави и бордово свързани групи, положението му в състава, наименованието и европейския идентификационен номер на кораба и на корабите със специфично оборудване, използвано в хода на изпитванията.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница