Общи разпоредбистраница11/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   36
Раздел ХIII

Организация по безопасността
Чл. 432. (1) На пътническите кораби се съставя разписание по безопасността.
(2) Разписанието по безопасността описва задълженията на екипажа и обслужващия персонал при:

1. авария;

2. пожар на борда;

3. евакуация на пътниците;

4. човек зад борда.

(3) В разписанието по ал. 1 се вземат под внимание специфичните мерки за лица с ограничена подвижност.

(4) На членовете на екипажа и обслужващия персонал съгласно разписанието по безопасността се възлагат различни задължения в зависимост от длъжностите, които заемат.

(5) Изискват се специални указания за екипажа, които в случай на опасност да гарантират херметичното затваряне на всички врати и отвори във водонепроницаемите прегради, съгласно раздел II на тази глава.

(6) Разписанието по безопасността включва план по безопасността, в който ясно и прецизно се определят:

1. пространствата, предназначени за ползване от лица с ограничена подвижност;

2. маршрутите за евакуация и пунктовете за сбор и евакуация по чл. 375;

3. спасителните средства и корабните лодки;

4. пожарогасителите и спринклерните системите за гасене на пожар и разпръскване под налягане;

5. другото оборудване за безопасност;

6. алармената система по чл. 389, ал. 2, т. 1;

7. алармената система по чл. 389, ал. 2, т. 2 и 3;

8. вратите в преградите по чл. 347, ал. 5 - 6 и местата за управлението им, както и другите отвори по чл. 347, ал. 10 - 11, чл. 348 и 362;

9. вратите по чл. 418;

10. противопожарните регулатори;

11. пожароизвестителната система;

12. aварийният захранващ агрегат;

13. устройствата за управление на вентилационната система;

14. устройствата за свързване с брега;

15. устройствата за прекъсване подаването на гориво;

16. инсталациите с втечнен газ;

17. системите за публично оповестяване;

18. радиотелефонното оборудване;

19. комплектите за първа помощ.Чл. 433. (1) Разписанието по безопасността по чл. 432, ал. 1 и планът по безопасността по чл. 432, ал. 6 се утвърждават от ИА "МА" и се поставят на видно място на всяка палуба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Във всяка кабина се поставя инструкция за поведението на пътниците и опростен план по безопасността, съдържащ само информацията по чл. 432, ал. 6, т. 1 - 6.

(3) Инструкцията за действие на пътниците включва най-малко определение за извънредните ситуации (пожар, наводнение, обща опасност), описание на различните видове алармени сигнали, указания за маршрутите за евакуация, начина на действие, запазването на спокойствие, указания за тютюнопушенето, използването на огън и открит пламък, отварянето на прозорци, ползването на някои видове оборудване.

(4) Данните по ал. 3 се изписват на български, английски, немски, френски и холандски език.


Раздел ХIV

Съоръжения за събиране и пречистване на отпадъчни (сточни) води

(Загл. изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.)
Чл. 434. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г., бр. 16 от 2014 г.) Пътническите кораби се оборудват с цистерни за събиране на битови отпадъчни води в съответствие с ал. 2 или с подходящи корабни станции за пречистване на отпадъчни води в съответствие с глава двадесет и седма.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Цистерните по ал. 1 за събиране на отпадъчни (сточни) води са с достатъчна вместимост и се оборудват с устройство, показващо нивото им.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Корабът се снабдява с помпи и тръбопроводи за изпразване на цистерните, чрез които отпадъчните (сточните) води да бъдат отвеждани и от двата борда на кораба.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Допуска се приемане на отпадъчни (сточни) води от други кораби.

(5) Тръбопроводите се снабдяват със заустващо устройство, съответстващо на европейски стандарт EN 1306:1996.
Раздел ХV

Изключения за определени пътнически кораби
Чл. 435. (1) За пътническите кораби, на които е разрешено да се превозват до 50 пътници, с дължина LWL до 25 m като алтернатива на осигуряването на достатъчна устойчивост след повреда по смисъла на изискванията на чл. 357 - 363 след симетрично наводняване се доказва съответствието със следните критерии:

1. газенето на кораба да не преминава пределната линия; и

2. метацентричната височина GMR да е най-малко 0,10 m.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Необходимата остатъчна плавателност се осигурява чрез съответния избор на материали, използвани за построяването на корпуса, или посредством пенопластови блокове, неподвижно прикрепени към корпуса.

(3) За кораби с дължина, по-голяма от 15 m, остатъчната плавателност може да бъде осигурена чрез съчетание от пенопластови блокове и отсеци, отговарящи на изискванията за непотопимост при повреда на един водонепроницаем отсек съгласно раздел III на тази глава.

(4) Допуска се за пътнически кораби по ал. 1 ИА "МА" да разрешава изключения до 5 % от чистата височина, изисквана съгласно чл. 373, ал. 1, т. 3 и чл. 374, ал. 1, т. 2.

(5) Ако се допусне изключение по ал. 4, съответните части се маркират в различен цвят.

Чл. 436. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) По изключение от чл. 359 пътническите кораби с дължина не по-голяма от 45 m и одобрени да превозват не повече от 250 пътници не е необходимо да отговарят на изискванията при повреда на два отсека.

Чл. 437. (1) Допуска се ИА "МА" да разреши да не се прилага чл. 228, ал. 1 за пътнически кораби с дължина до 25 m и одобрени да превозват до 250 пътници, при условие че са оборудвани с платформа, достъпна и от двата борда на кораба, точно над товарната водолиния, така че бъде възможно хората да бъдат изваждани безопасно от водата.

(2) Пътническите кораби по ал. 1 могат да се оборудват със съпоставимо оборудване за безопасно изваждане от водата, което отговаря на следните условия:

1. да се управлява от един човек, включително и когато е подвижно;

2. да е извън опасната зона на задвижващите устройства;

3. да е възможна ефективна връзка между капитана и лицето, отговарящо за оборудването.

Чл. 438. (1) Допуска се ИА "МА" да разреши да не се прилага чл. 228, ал. 1 за пътнически кораби с дължина до 45 m и одобрени да превозват до 600 пътници, при условие че са оборудвани с платформа съгласно изискванията по чл. 437, ал. 1 или с равностойно оборудване съгласно изискванията по чл. 437, ал. 2.

(2) Пътническите кораби по ал. 1 се осигуряват с едно от следните устройства:

1. винторулеви колони, водометни, крилчати движители като основен движителен комплекс;

2. основен движителен комплекс с два движителя;

3. основен движителен комплекс и носово подрулващо устройство.

Чл. 439. Допуска се за пътнически кораби с дължина до 45 m и одобрени да превозват толкова пътници, колкото е дължината на кораба в метри, в пространството за пътници да има ръчно управлявана врата във водонепроницаема преграда без дистанционно управление съгласно чл. 347, ал. 5 и 6, в случай че са налице следните изисквания:

1. корабът има само една палуба;

2. вратата е достъпна направо от палубата и е на разстояние до 10 m от палубата;

3. долният край на отвора на вратата се намира на разстояние не по-малко от 30 cm от пода на пространството за пътници;

4. всеки от отсеците, разделени от вратата, е снабден със система за сигнализация за нивото на водата в трюма.

Чл. 440. На пътническите кораби по чл. 437 се допуска единият маршрут за евакуация да преминава през камбуза, но е задължително да има и втори маршрут за евакуация.

Чл. 441. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) За пътнически кораби с дължина до 45 m не се прилагат изискванията по чл. 343, т. 5, когато оборудването за газ е снабдено със съответни алармени системи за концентрация на въглеокис, представляващ риск за здравето, и за потенциално взривоопасни смеси на газ и въздух.

Чл. 442. За пътническите кораби с дължина до 25 m не се прилагат изискванията по:

1. чл. 364, ал. 2;

2. чл. 374, ал. 2, т. 3 относно камбузите, когато има и втори маршрут за евакуация;

3. чл. 386.Чл. 443. Разпоредбите на чл. 431 не се прилагат за кораби с кабини с дължина до 45 m, при условие че димозащитните качулки съответстват на броя койки и са леснодостъпни във всяка кабина.
Глава петнадесета

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪТНИЧЕСКИТЕ ВЕТРОХОДНИ КОРАБИ
Раздел I

Изключения за някои пътнически ветроходни кораби
Чл. 444. (1) За пътническите ветроходни кораби с LWL до 45 m и максимален допустим брой пътници, непревишаващ L в цели метри, не се прилагат разпоредбите по:

1. чл. 12, при условие че котвите не се превозват в котвения клюз;

2. чл. 203, ал. 10 - по отношение на дължината на трапа;

3. чл. 389, ал. 2, т. 1, буква "а" - относно системата за тревога, позволяваща на пътниците и екипажа да уведомяват командването;

4. чл. 441.

(2) Допуска се броят на пътниците да бъде завишен до 1,5LWL в цели метри, ако платната, такелажът и приспособленията на палубата го позволяват.


Раздел II

Изисквания за устойчивост на пътнически ветроходни кораби
Чл. 445. (1) При изчисляването на кренящия момент съгласно чл. 353 прибраните платна се вземат под внимание при определяне центъра на тежестта на кораба.

(2) Не се допуска при всички случаи на натоварване съгласно чл. 352, ал. 4 - 6 и при използване на стандартна подредба на платната кренящият момент от налягането на вятъра да причинява ъгъл на крен, по-голям от 20°.

(3) За спазване на изискването по ал. 2:

1. при изчисляването се приема постоянно налягане на вятъра 0,07 kN/m2;

2. остатъчното разстояние на безопасност трябва да e не по-малко от 100 mm;

3. се приема, че остатъчният надводен борд не е отрицателен.

(4) Рамото на изправящия момент при статичната устойчивост:

1. достига максималната си стойност при ъгъл на крен 25° или по-голям;

2. е равно най-малко на 200 mm при ъгъл на крен 30° или по-голям;

3. е положително при ъгъл на крен до 60°.

(5) Площта под кривата на рамото на изправящия момент се изисква да е най-малко:

1. 0,055 mrad до 30°;

2. 0,09 mrad до 40° или до ъгъла, при който необезопасен отвор достигне водната повърхност, ако е по-малък от 40°;

3. 0,03 mrad между 30° и 40°, или между 30° и ъгъла, при който необезопасен отвор достигне водната повърхност, ако е по-малък от 40°.


Раздел III

Корабостроителни и механични изисквания
Чл. 446. Оборудването се проектира за постоянен крен 20°.

Чл. 447. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да разреши чистата широчина за свързващите коридори и трапове на пътническите ветроходни кораби с дължина до 25 m да бъде по-малка от 800 mm.

(2) В случаите по ал. 1 не се допуска чистата широчина да бъде по-малка от 600 mm.Чл. 448. Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да разреши използване на подвижни перила в местата, където това е необходимо за управлението на платната.

Чл. 449. По смисъла на чл. 386 платната се считат за главен двигателно-движителен комплекс.

Чл. 450. (1) Допуска се височината на коминкса на вратите да бъде намалена на 200 mm над пода в помещенията за пътниците.

(2) Веднъж отворена, вратата е конструирана така, че да се затваря и заключва автоматично.

(3) Когато има възможност гребният винт да се върти на празен ход при плаване под платна, евентуално застрашените части на движителния комплекс се осигуряват със защита срещу повреди.
Раздел IV

Общи изисквания за такелажа, мачтите и рангоута
Чл. 451. Елементите на такелажа се монтират така, че да се предотврати недопустимото им износване от триене.

Чл. 452. (1) Когато за такелаж се използва материал, различен от дърво, или се използват специални видове такелаж, конструкцията им гарантира равностойни нива на безопасност при размерите и якостта съгласно тази глава.

(2) Якостта на такелажа се доказва:


1. по изчислителен път;

2. с потвърждение за достатъчна якост от одобрена класификационна организация съгласно Наредба № 4 за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели;

3. с оразмеряване по процедури, одобрени от ИА "МА".

(3) Доказателствата по ал. 2 се представят на ИА "МА".Чл. 453. (1) Всички рангоути се изработват от висококачествени материали.

(2) За мачти се използва дърво, което:

1. няма натрупвания на чепове;

2. няма беловина в рамките на определените размери;

3. е правослойно, доколкото е възможно;

4. съдържа колкото е възможно по-малко коси слоеве.

(3) При използване на дървесина - обикновен твърд бор или орегонски бор с високо качество, е допустимо диаметрите, указани в чл. 456 - 461, да се намалят с 5 %.

(4) За мачти, стенги, нок реи, гикове и бушприти се използва дървесина с равностойна якост, ако е без кръгло напречно сечение.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Основите на мачтите, табернаклите и закрепванията по палубата, по подовите покрития, носа и кърмата се изграждат така, че да могат да поемат натоварванията, на които са подложени, или да ги предават на други елементи от конструкцията на кораба.

Чл. 454. (1) В зависимост от устойчивостта на кораба и външните сили, на които е подложен, и разпределението на наличната площ на платната ИА "МА" въз основа на размерите, указани в чл. 456 - 461, и след като й бъдат представени доказателствата по чл. 452, ал. 2, разрешава намаляване на напречните сечения на рангоутите и където е целесъобразно - на такелажа.

(2) При период на бордово клатене на кораба в секунди, по-малко от 3/4 от широчината му в метри, размерите, указани в чл. 456 - 461, се завишават.

(3) Доказателствата по ал. 2 се представят в съответствие с чл. 452, ал. 2.

(4) В таблиците по чл. 456 - 466 се интерполират евентуални междинни стойности.Чл. 455. (1) Неподвижният и подвижният такелаж съответстват на изискванията за якост по чл. 462 - 467.

(2) Стоманени въжета се свързват в една от следните форми:

1. сплитания;

2. съединителни ръкави;

3. уплътняващи муфи.

(3) Сплитанията завършват с марки, а краищата им се обработват.

(4) Огънките на въжетата се оборудват с коуши.

(5) Въжетата се разполагат така, че да не пречат на входовете, траповете и проходите.


Раздел V

Специални изисквания за мачтите, стенгите, бушпритите и утлегарите
Чл. 456. (1) Мачтите от дърво съответстват на следните минимални изисквания:


Дължина * (m)

Дебелина на палубата (сm)

Диаметър на салинга

(сm)


Диаметър на езелхофта на мачтата (сm)

10

20

17

15

11

22

17

15

12

24

19

17

13

26

21

18

14

28

23

19

15

30

25

21

16

32

26

22

17

34

38

23

18

36

29

24

19

39

31

25

20

41

33

26

21

43

34

28

22

44

35

29

23

46

37

30

24

49

39

32

25

51

41

33

(*) Разстояние от салинга до палубата


(2) Ако мачтата има две реи, диаметрите се увеличават с най-малко 10 %.

(3) Ако мачтата има повече от две реи, диаметрите се увеличават с най-малко 15 %.

(4) Когато мачтите преминават през палубата, диаметърът на мачтата в долната й част е най-малко 75 % от диаметъра на мачтата на нивото на палубата.

(5) Оборудването на мачтата, мачтовите бугели, салингите и езелхофтите на мачтата се оразмеряват точно и се закрепят здраво.Чл. 457.(1) Дървените стенги съответстват на следните минимални изисквания:


Дължина *

(m)


Диаметър в долната част (сm)

Диаметър на половината дължина (сm)

Диаметър** ппри мястото на фиксиране (сm)

4

8

7

6

5

10

9

7

6

13

11

8

7

14

13

10

8

16

15

11

9

18

16

13

10

20

18

15

11

23

20

16

12

25

22

17

13

26

24

18

14

28

25

20

15

31

27

21

(*) Обща дължина на стенгата без топа на мачтата

(**) Диаметър на стегата в мястото на свързване
(2) Ако към стенгите на мачтата са поставени квадратни платна, размерите, указани в таблицата, се увеличават с 10 %.

(3) Дължината на застъпването между стенгата и мачтата е най-малко 10 пъти по-голямо от изисквания диаметър в основата на стенгата.Чл. 458. (1) Бушпритите от дърво съответстват на следните минимални изисквания:


Дължина * (m)Диаметър на бушприта към кърмата

(сm)


Диаметър на половината дължина

на бушприта (сm)4

14,5

12,5

5

18

16

6

22

19

7

25

23

8

29

25

9

32

29

10

36

32

11

39

35

12

43

39

(*) Обща дължина на бушприта


(2) Вътрешната част на бушприта е с дължина най-малко четири пъти по-голяма от диаметъра на бушприта към кърмата.

(3) Диаметърът на бушприта в предната му част е най-малко 60 % от диаметъра на бушприта в задната му част.


Чл. 459. (1) Утлегарите от дърво съответстват на следните минимални изисквания:


Дължина * (m)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Диаметър при форщевена (сm)

7

10

14

17

21

24

28

31

35

(*) Обща дължина на утлегарите


(2) Диаметърът на утлегара в предната му част е най-малко 60 % от диаметъра в задната му част.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница