Нови Београд шг „СтоловиСкачать 228.26 Kb.
Дата05.05.2016
Размер228.26 Kb.

Јавно Предузеће за газдовање шумама

СРБИЈАШУМЕ“, Нови Београд

ШГ „Столови“ Краљево

Индустријска 28, Краљево

Број: 98/2016-4

Датум: 30.03.2016


Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку 98/2016Предмет: ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НА СТРАНАМА БРОЈ 31-33 стоји:

7. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке

Отворени поступак 98/2016
ПАРТИЈА 1. – ПЕСТИЦИДИ И ИНСЕКТИЦИДИ


Редни број

Генерички назив;

Хемијски назив или Назив еквивалентног препаратаНазив и садржај активне

материја


Формулацијa, облик

Паковање

Јед. мере

Количина

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

Број и датум решења о издавњу дозволе за стављање у промет издато од надлежног органа

Рок важности решења до

Комерцијални (трговачки) назив понуђеног производа

Прoизвођач

НАПОМЕНЕ

1

2

3

4

5

6

7


8


9

10

11

12

1

Antracol WP - 70

Активна материја пропинеб 700 g/kg

квашљиви прашак-WP

1/1

kg

10
2

Bakarni kreč - 50

бакар из бакар-оксихлорида 500 g/kg

вододисперзибилне грануле

1/1

kg

10
3

Blue bordo

бакар из бордовске чорбе 200 g/l

вододисперзибилне грануле

1/1

l

5
4

Bordovska čorba 100 SC

бакар сулфата

суспензија

1/1

l

5
5

Captan 80 WG

каптан 800 g/kg

вододисперзибилне грануле

1/1

kg

5
6

Galofungin 500 SC

карбендазим 500 g/l

концентрована суспензија SC

1/1

l

10

 

 

 

 

 

7

Glifosat SL-480

глифосат - IPA 480 g/l

течни концентрат за раствор

1/1

l

10
8

Ridomil Gold Combi 45WG

Фолпет+металаксил

прах-М10
9

Galition extra

Активна материја

Хлорпирифос 37,5 gгранула10
10

Force 1,5G

Активна материја

Тефлутрин 15g/кггрануле5

ПАРТИЈА 2. - ЂУБРИВА

Редни број

Генерички назив,

хемијски назив

или назив еквивалентног препарата


Назив и садржај активне

материје


формулацијаоблик

Паковање

Јед. мере

Количина

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

Број и датум решења о издавњу дозволе за стављање у промет издато од надлежног органа

Рок важности решења до

Комерцијални (трговачки) назив понуђеног производа

Произвођач

НАПОМЕНЕ

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

11

12

1.

КАN

Азот (N) 27 +/-0.5%;

грануле за директну примену

50/1

kg

300
2.

NPK 15:15:15

Садржај влаге на 100 C, највише 2 %, садржај укупног азота (N) 15%,садржај фосфора (кao P205) растворљивог у 2 % лимунској киселини 15 %, садржај калијума (кao K20) 15%, садржај фосфора (кao P205) растворљивог у води у односу на садржај фосфора (кao P205) растворљивог у 2 % лимунској киселини од 0 до 90% гранулометријски састав: - грануле са пречником величине 1,0 - 5,0 mm мин 95


грануле за директну примену

50/1

kg

300
3.

MORTONIK 19-9-27

Мортоник 19-9-27

Азот (N) - 19%, фосфор (P) - 9%, калијум (K) - 27%

5/1

kg

5

ПАРТИЈА 3. - СУПСТРАТИ


Редни број

Генерички назив;

Хемијски назив или Назив еквивалентног препаратаНазив и садржај активне

материја


Формулацијa, облик

Паковање

Јед. мере

Количина

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

Број и датум решења о издавњу дозволе за стављање у промет издато од надлежног органа

Рок важности решења до

Комерцијални (трговачки) назив понуђеног производа

Прoизвођач

НАПОМЕНЕ

1

2

3

4

5

6

7


8


9

10

11

12

1

Тресет

Новобалт
1/1

kg

50.000

МЕЊА СЕ СА:
7. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке

Отворени поступак 98/2016

ПАРТИЈА 1. – ПЕСТИЦИДИ И ИНСЕКТИЦИДИ


Редни број

Генерички назив;

Хемијски назив или Назив еквивалентног препаратаНазив и садржај активне

материја


Формулацијa, облик

Паковање

Јед. мере

Количина

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

Број и датум решења о издавњу дозволе за стављање у промет издато од надлежног органа

Рок важности решења до

Комерцијални (трговачки) назив понуђеног производа

Прoизвођач

НАПОМЕНЕ

1

2

3

4

5

6

7


8


9

10

11

12

1

Antracol WP - 70

Активна материја пропинеб 700 g/kg

квашљиви прашак-WP

1/1

kg

10
2

Bakarni kreč - 50

бакар из бакар-оксихлорида 500 g/kg

вододисперзибилне грануле

1/1

kg

10
3

Blue bordo

бакар из бордовске чорбе 200 g/l

вододисперзибилне грануле

1/1

l

5
4

Bordovska čorba 100 SC

бакар сулфата

суспензија

1/1

l

5
5

Captan 80 WG

каптан 800 g/kg

вододисперзибилне грануле

1/1

kg

5
6

Galofungin 500 SC

карбендазим 500 g/l

концентрована суспензија SC

1/1

l

10

 

 

 

 

 

7

Glifosat SL-480

глифосат - IPA 480 g/l

течни концентрат за раствор

1/1

l

10
8

Ridomil Gold Combi 45WG

Фолпет+металаксил

прах-М

1/1

kg

10
9

Galition extra

Активна материја

Хлорпирифос 37,5 gгранула

1/1

kg

10
10

Force 1,5G

Активна материја

Тефлутрин 15g/кггрануле

1/1

kg

5


ПАРТИЈА 2. - ЂУБРИВА

Редни број

Генерички назив,

хемијски назив

или назив еквивалентног препарата


Назив и садржај активне

материје


формулацијаоблик

Паковање

Јед. мере

Количина

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

Број и датум решења о издавњу дозволе за стављање у промет издато од надлежног органа

Рок важности решења до

Комерцијални (трговачки) назив понуђеног производа

Произвођач

НАПОМЕНЕ

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

11

12

1.

КАN

Азот (N) 27 +/-0.5%;

грануле за директну примену

50/1

kg

300
2.

NPK 15:15:15

Садржај влаге на 100 C, највише 2 %, садржај укупног азота (N) 15%,садржај фосфора (кao P205) растворљивог у 2 % лимунској киселини 15 %, садржај калијума (кao K20) 15%, садржај фосфора (кao P205) растворљивог у води у односу на садржај фосфора (кao P205) растворљивог у 2 % лимунској киселини од 0 до 90% гранулометријски састав: - грануле са пречником величине 1,0 - 5,0 mm мин 95


грануле за директну примену

50/1

kg

300
3.

MORTONIK 19-9-27

Мортоник 19-9-27

Азот (N) - 19%, фосфор (P) - 9%, калијум (K) - 27%

5/1

kg

5


ПАРТИЈА 3. - СУПСТРАТИ


Редни број

Генерички назив;

Хемијски назив или Назив еквивалентног препаратаНазив и садржај активне

материја


Формулацијa, облик

Паковање

Јед. мере

Количина

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

Број и датум решења о издавњу дозволе за стављање у промет издато од надлежног органа

Рок важности решења до

Комерцијални (трговачки) назив понуђеног производа

Прoизвођач

НАПОМЕНЕ

1

2

3

4

5

6

7


8


9

10

11

12

1

Тресет

Новобалт

ПХ 3,5-4,5

бале од по 300

л

50.000

Председник комисије
Крстиња Мартиновић, дипл.ецц

База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница