Нараяна нараяна бела га йиту бела га йитустраница3/5
Дата01.05.2016
Размер0.51 Mb.
1   2   3   4   5

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ РАНДЖИТ ЕШВАР МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ РАМАКАНТ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

ВЕЧЕРНИЕ БАДЖАНЫ

САНДЬЯКАЛЧЕ БАДЖАН

1.

ДАНЬЯ ХО ПРАДАК - ШИНА САДГУРУ - РАЙАЧИ

ДАНЬЯ ДАНЬЯ ХО ПРАДАК - ШИНА ШРИ - ГУРУ - РАЙАЧИ

ДЗАЛИ ТВАРА СУР - ВАРА ВИМАНА УТА - РАЙА - ЧИ

ДАНЬЯ ХО ПРАДАК - ШИНА САДГУРУ - РАЙАЧИ

ДАНЬЯ ДАНЬЯ ХО ПРАДАК - ШИНА ШРИ - ГУРУ - РАЙАЧИ

ПАДО - ПАДИ ГАДА - ЛЯ АПАРА ПУНЬЯ ЧЯ РАШИ

САКАЛА - ХИ ТИР - ТИ ГАДА - ЛИ АММА АДИ - КАРУНИ КАШИ

ДАНЬЯ ХО ПРАДАК - ШИНА САДГУРУ - РАЙАЧИ

ДАНЬЯ ДАНЬЯ ХО ПРАДАК - ШИНА ШРИ - ГУРУ - РАЙАЧИ

КОТИ БРАМА - ХАТЬЯ ХАРИ - ТИ КАРИТА ДАНДА - ВАТА

ЛОТАН - ГАНА ГАЛИТА МОКША ЛЁ - ЛЕ ПАЙЯТА

ДАНЬЯ ХО ПРАДАК - ШИНА САДГУРУ - РАЙЯЧИ

ДАНЬЯ ДАНЬЯ ХО ПРАДАК - ШИНА ШРИ - ГУРУ - РАЙАЧИ

МРУДАНГА ТАЛА ГОЛА БАКТА БАВА - РТИ ГАТИ

НАМА - САН - КИРТАНИ НИТЬЯ - НАНДЕ НАЦОТИ

ДАНЬЯ ХО ПРАДАК - ШИНА САДГУРУ - РАЙАЧИ

ДАНЬЯ ДАНЬЯ ХО ПРАДАК - ШИНА ШРИ - ГУРУ - РАЙАЧИ

ГУРУ - БАДЖАНА - ЦА МАХИМА НА КАЛЕ НИГА - МА ААГА - МАНСИ

АНУБАВА ДЖЕ ДЗАНАТИ ТЕ ГУРУ - ПАДИЧИ АБИЛАЩИ

ДАНЬЯ ХО ПРАДАК - ШИНА САДГУРУ - РАЙАЧИ

ДАНЬЯ ДАНЬЯ ХО ПРАДАК - ШИНА ШРИ - ГУРУ - РАЙАЧИ

ПРАДАК - ШИНА КАРУНИ ДЕХА БАВИ ВАХИЛЯ

ШРИ - РАГНАТ - МАДЖА ВИТТАЛА ПУДЕ УБА РА - ХИЛЯ

ДАНЬЯ ХО ПРАДАК - ШИНА САДГУРУ - РАЙАЧИ

ДАНЬЯ ДАНЬЯ ХО ПРАДАК - ШИНА ШРИ - ГУРУ - РАЙАЧИ

2.

АЛАКША ЛАКШУ - НИ ПАХЕ НИДЖА - ВАСТУ

ПАРАТ - ПАРА ЧИНМАЯ БРАМА - РУПА ТЕДЖА ПРАТТ - ЯКША АХЕ

ГУРУ - ПАДА ВАНДУНИ ААДИ ПАХИ ТУ

РУДАЙЯН - ТАРИ ШОДУНИ МАНА - ТЕДУРТА КАРИ БО - ДУНИ

КААМА - КРОДА МАДА - МАТЦАРА АНГИ

ДАМБА - ХАНКАРА ДЖИРА - УНИ ДВАЙТА - КАЛЬПАНА МАРА ТЬЯГУНИ

ЭКА - ГРЕЙ МАНА СВА - СТА КАРОНИ

БАЙСА ПАДМА - ШАНИ МУДРА ЛАВА АТМА - БА - ШАНИ

ДРУШТИ ААТА ДРУШТИ СУ - РАНГА

КАРУ - НИЯ САМА - ДРУШТИ МАГА

НАНА ТОРЕЙ - ЦИ РАНГА СУРАНГА

РАКТА - ШВЕТА - ПИТА АХЕ ПУ - ДЕ НИЛ - ВАРНА ТЕДЖА ДЗАНАВЕ

АЛАКШЬЯ ЛАКШУНИ ПАХЕ НИДЖА - ВАСТУ

НИЛА - ВАРНА ТЕ БИМБА - КАШИ

ЧАЙТАНЬЯ - ЧИ МУСА ТЬЯ - МА - ДИ ВАСТУ ДЗАДАЛИ АСЕ

РИ - КУТА БЕДУНИ УЛЁТА ДЗАТА

МИ МАРГА - НЕ ДАСЕ РУПА АРУПА ХОУНИ ПРА - ВЕША

УНМАНА ХОУНИЯ БРАМА - РАН - ДРИ

САМАДИ ЛАВУ - НИ БАСЕ ТЕ - ТЕ КАЛА КАДА НА ДАСЕ

СИДДА - ПУРУША ТО ЙОГА САДУНИ

ТАПА - СТАВИТО КАРУНИ ХАРАНА

АПУЛЯ АПАНА РА - ХЕ НИМАГНА

ТЬЯЛЯ - ЧИ ПРА - ПТИ ХОЯ ЧАРА - ЧАРА АВА - ГЕЧИ БРАМА АХЕ

АЛАКШЙА ЛАКШУНИ ПАХИ НИДЖЁВАСТУ

САД - ГУРУ - КРУПА ДЗАКАМА - ЧИ ВАРИ

ДЖАЛА ГАВА ЛАГЕЛА ТОЧИ ГАЙАЛА - ГАТИ ГУМАТО

БИДЖА - МАНТРА ХА ДЗАПА ГАЙАТРИ

АСТО - ПРАХАРА ЙОДЖИ - ТО САДАНА ГАДИ ПАЛА ГАДИ СА - ДИТО

АХАМ - БАВЕ МИ ПАНА ТАНА ДАНА

ГУРУ - ЧАРАНИ АРПИТО ТО ХА МУЛА ПИТТЯ ЭТЧИТО

АКАНДА ТАН - МАЙЯ ТЯ - ТА ЛЮБ - ДУНИ

НИДЖА ВАСТУ ЛАКШИТО ЛО - ЧАНИ

НИРА - ПЕКША ТО НИРМАЛА ПРАНИ

ДЖАГААТА ВЕДА РАХЕ АНТАРИ ГНЬЯНА - БОДА - РАСА ПИЙЕ

АЛАКШЬЯ ЛАКШУ - НИ ПАХЕ НИДЖА - ВАСТУ

САД - ГУРУ - КРУПА УТТАМА ДЖЬЯСИ

СА - ХАДЖА ХА - ТАСИ АЛИ ТЬЯЛА НИДЖА - ВАСТУ ЛА - ДАЛИ

ПАХА - ТА ПАХА - ТА АТМА ДЖЬОТА ХИ

ВАЙ - РАГЬЕ ПА - ДЗАЛЁ - ЛИ ЧИНМАЙА ВАСТУ ДАЛА - МАЛА - ЛИ

ША - ХА - ЛИРАНГА САНТА ПРАМАНА

ДАНЬЯ ГУРУ - МА - УЛИ АНАНДЕ ХАРИ - ВАРА КРУПА КЕЛИ

КАВАНА - КАТА КШЕ КАРИ СИДДАНТА

ГАНА - ПАТИ БИМА - СЕНА ГАТО СА - БЕТА

ГУРУ - ПУТРА ТО ГНЬЯНА - ВАНТА

ЭЙКУНИ ТАЛ - ЛИНА ХОЙЕ ЛЮНГАРА

ВЬЯ - РТА ЧАВАТИ ВАХЕ

АЛАКШЬЯ ЛАКШУНИ ПАХЕ НИДЖА - ВАСТУ

3.

КАЙЯ САНГУ МЕ Я САМАРТА - ЧИ ТОРИ

БАДЖА - КАСИ АППАНА - АЙСА КАРИ

САД - ГУРУ - РАДЖА ТАН - МАЙЯ ЧАТРА - ПАТИ

МАДЗА КАРУНИ СЕЙВЕ АДИ - ПАТИ

СО - ХАМ ШАБДА СА - НА - ДА ДЕУНИ ХАТИ 2 раза

ШИРИ ХААТА ТЕВИЛА МУДРАН - КИТА

КАЙЯ САНГУ МЕ Я САМАРТА - ЧИ ТОРИ

БАДЖА - КАСИ АППАНА - АЙСА КАРИ

АХАН - КАРА - ЦИ ДУРГА ААВА - РИЛЕ

ТАЙЯ - ВАРУНИ МАДЗА - ЛА ПАТА - ВИЛИ

ПУРВА - ДВАРА ТРИ - КУТА ДЕКИ - ЙЕЛИ 2 раза

РАДЖЁ - ДРУШТИ БРАМА - ЯСИ ДЖИН - КИ - ЙЕЛЕ

КАЙЯ САНГУ МЕ Я САМАРТА - ЧИ ТОРИ

БАДЖА - КАСИ АППАНА - АЙСА КАРИ

ТЕ - ТУ - НИ УРДВА ПАНТЕ ПАШЧИМ - МАРГА ПАХЕ

САТТВА - ГУНИ ШРИ - ХАТИ ВИШНУ ААХЕ

ТАЙЯ ВАЛАН - ГОНИ ВАРУТА ДЗАЙЁ 2 раза

ТАМО ГОЛЯ - ТИ РУДРА ДИСА - ТАХЕ

КАЙЯ САНГУ МЕ Я САМАРТА - ЧИ ТОРИ

БАДЖА - КАСИ АППАНА - АЙСА КАРИ

ГНЬЯНА - ША - СТРА ГЕ - УНИ - Я ХАТИ

КЕЛИ ТАМО - АГНЬЯНА - ЧИ ШАНТИ

ПУННЬЯ - ГИРИ ТЕ - ТУНИ ДЕЙКЕ ПУДАТИ 2 раза

ШУДДА АДИ - ШТА - НА ВИШВА - МУРТИ

КАЙЯ САНГУ МЕ Я САМАРТА - ЧИ ТОРИ

БАДЖА - КАСИ АППАНА - АЙСА КАРИ

УБА РА - ХОНИ ТАЙЯ ГИРИ - ВАРИ

ДЕКЕ БРАМАР - ГУМФА ГАДА - ДА ОВРИ

АУТА - ПИТА - ВАРУТИ ШОБЕ БАРИ 2 раза

ПАРАМА - НАН - ДА ААХЕ ТАЙЯ ГАРИ

КАЙЯ САНГУ МЕ Я САМАРТА - ЧИ ТОРИ

БАДЖА - КАСИ АПАНА - АЙСА КАРИ

БОДА - БАЛИ - Я ПРА - ВЕ - ШАЛО ТЕ -ТА

АХАН - КАРА ДЗАЛА ВАТА - ХАТА

ВИДЖАЙ - ДУН - ДУ - БИ ВАДЗАТИ АНУ - ХАТА 2 раза

БРАМА - ДРУШТИ - ТА ПАВ - ЛО НИДЖА - ВИШРАНТА

КАЙЯ САНГУ МЕ Я САМАРТА - ЧИ ТОРИ

БАДЖА - КАСИ АППАНА - АЙСА КАРИ

БАКТИ - НИШАНА ЦАДА - ВИЛЕ ВАРИ

ДЖЕ КА БРАМА БАСАТА ЧАРА - ЧАРИ

РАМА НАМЕ ГАР - ДЗАТИ ДЖАЙ - ДЖАЙ КАРИ 2 раза

ДАСА - ПАНА НА УРЕ ТЕ - ТЕ УРИ

КАЙЯ САНГУ МЕ Я САМАРТА - ЧИ ТОРИ

БАДЖА - КАСИ АППАНА - АЙСА КАРИ

4.

САКЬЙА РАМА СИДДАРАМА ВИШРАНТИ ТУЗЕ НАМИ

МА - НУНИ МАДЗА - ЛЯ НЕ ТВАРЕ НИДЗЁ - СУКА - ДАМИ

АВ - ЦАТА СУТ - КРУ - ТЕ НАРА - ДЕХА ЗАЛИ БЕТИ

ПАШУ - СУТА - ДЗАЙЯ ДАНА ДАМИ ПРИТИ МО - ТИ

МАЗИ - МАЗИ МАНУ - НИ МЯ ДАРИЛИ ПОТИ

ЯН - ЧА САНГЕ БОГИЛ - Я ДУККА КОТИ

САКЬЙА РАМА СИДДА РАМА ВИШРАНТИ ТУДЖЕ НАМИ

СОДУНИ СВА - ХИТА ДАВА - ЛО ДИША ДАХИ

ШАВ - ВАТА ЗАЛО МАГУТА КАУ - ТУКА ПАХИ

ПАРИ КАЛА - ДЖАНА ХЕ НА ДЕТИ КАВА - ДИ ТЕ ХИ

ПАРИ ХИ АША ПАПИНИ ЛЯДЗАТА НАХИ

САКЬЙА РАМА СИДДА РАМА ВИШРАНТИ ТУЗЕ НАМИ

ДЗАВ - ВАРИ ДРУ - ДА - ТА ТАВ - ВАРИ ЙА ТАНУ - ЧИ ПРИТИ

ДЖАР - ДЖАРА ДЗА - ЛИЯ АВА - ГЕ - ЧИ НИН - ДАКИ ХОТИ

ЙАЧИ ДУ - ХУ - КЕ ТУДЗАЛЯ МИ САНГУ КИТИ

МА - НУНИ ЕЙТО ШРИД - ХАРА КАКУ - ЛЁТИ

САКЬЙА РАМА СИДДА РАМА ВИШРАНТИ ТУДЗЕ НАМИ

5.

КАЙЯ САНГУ МИ Я САНТАН - ЦИ УПА - КАРА 2 раза

МАДЗА НИРАНТАРА 3 раза

ДЗАГА ВИТИ

САХАДЖА БОЛЁ - НЕ ХИТА УПА - ДЕША 2 раза

КАРУНИ САЙАСА 3 раза

ШИКА - ВИТИ

КАЙЯ ДЯВЕ ТЯНСИ ВАВЕ УТТО - РАИ 2 раза

ТЕВИ - ТА ХА ПАИ 3 раза

ДЖИВА ТОДА

ТУКА МАНЕ ВАТСА ДЕНУ - ВЕЙЧА ЧИТТИ 2 раза

ТАЙСЕ МАДЗА ЭЙТЕ 3 раза

САМБА - ЛИТИ

6.

ЗАЛИ САНДЬЯ ЗАЛИ САНДЬЯ САНДЕХА МАЗА ГЕЛА

АТМА - РАМА РУДАИ САХА - ДЖИ ААЛА

ГУРУ - КРУПА НИРМОЛА БАГИ - РАТИ

ШАНТИ КШАМА ЯМУНА САРАСВАТИ

АЙ - ШИ - ПАДЭ ЭКАТРА ДЖЁТЕ ХОТИ

СВАНУ - БАВА СНАНА ХЕ МУКТА - СТИТИ

ЗАЛИ САНДЬЯ ДЗАЛИ САНДЬЯ САНДЕХА МАЗА ГЕЛА

САД - БУДИ - ЦЕ ГАЛОНИ ДАРБА - САНА

КШАМА ДАЙЯ ШРИ - ГУРУ ПАДМА - САНА

ШАМА ДАМА АНГИ ВИ - БУТИ ЛЕ - ПАНА

ВАЦЕ УТЧАРИ КЕШАВА - НАРАЯНА

ЗАЛИ САНДЬЯ ЗАЛИ САНДЬЯ САНДЕХА МАДЗА ГЕЛА

БОДА - ПУТРА НИРМАН(А) ЗАЛЯ ДЖЕХАН

МАМА - ТА МАТАРИ МАРОНИ ГЕЛИ ТЕВ - ХАН

БАКТИ БАХИНА ААЛИ АСЕ ГАВА

ААТАН САНДЬЯ КАРУ МИ КАЙЩИ КЕ - ВАН

ЗАЛИ САНДЬЯ ЗАЛИ САНДЬЯ САНДЕХА МАДЗА ГЕЛА

САХАДЖА КАРМЕ ЗАЛИ БРАМАРПАНА

АЙ - СЕ АЙ - КОНИ НИВАТИ САДУДЖЯНА

ДЖЯНА НОХЕ АВА - ГА - ЧИ ДЖЯНАР - ДАНА

ЭКА ДЖАНАР - ДАНИ ЛЯДХА - ЛИ НИДЖА - КУНА

ЗАЛИ САНДЬЯ ЗАЛИ САНДЬЯ САНДЕХА МАДЗА ГЕЛА

7.

НИРАН - ДЖАНИ ВАНИ ДЕКИЛИ МИ ГААЙЯ

ТИНА ТИЧЕ ПААЙЯ ЧАРА МУКА

САХА -СРА ТИЧЕ НАЙЯНА НАВА ТИЧЕ КААНА

САТРА - ВИЧЕ СТАНА ЭКА ШИНГА

АЙ - ЩИ ХИ КАМА - ДЕНУ ВЬЯСА - НЕ ПАЛИЛИ

ШУКА - НЕ ВАЛИЛИ ДЖАНАКА - ГАРИ

ТУКА МАНЕ АЙ - СЕ БАГЬЯ НАРА БЕ - ТЕ

АБА - ГЬЙА КАРАНТЕ ВАЙА ГЕЛЕ

ДЕХА ТО ПАНДАРИ ПРЕМА ПУНДА - ЛИКА

СВАБАВА САНМУКА ЧАНДРА - БАГА

ВИВЕКА - ЧИ ВИТА АТМА ПАНДАРИ - РАВА

ДЖЕ - ТЕ ТЕ - ТЕ ДЕВА ТА - СА - ВА - ЛЯ

КШАМА ДАЙЯ ДЁНИ РУКМИНИ ТЕ РАИ

ДО - ХИ - КАДЕ БАХИ УБИ АСЕ

БУДИ ВА ВАЙ - РАГЬЯ ГАРУД(А) ХАНУМАНТА

КАРА ДЗОДОНИ ТЕ - ТЕ ПУДЕ УБА

ТУКА МАНИ АМИ ДЕКИЛИ ПАНДАРИ

ЦУКОВИЛИ ФЕРИ ЦАУРЯН – ШИЧИ

Зажигание арати лампы

ХЕНЧИ ДАНА ДЕГА ДЕВА

ТУДЗА ВИСАРА НА ВАВА

ГУН(А) ГА - ЙН АВАДИ

ХЕЙЧИ МАДЖИ САРВ(А) ДЗОДИ

НА - ЛАГЕ МУКТИ ДАНА САМПАДА

САНТ(А) - САНГ(А) ДЕГА СА - ДА

ТУКА МАНЕ ГАРБ(А) - ВАСИ

СУКЕ ГАЛЯВЕ АМАНСИ

ШРИ НИСАРГАДАТТА МАШАРАДЖ АРАТИ

АРАТИ АВАДУТА

ГУРУ НИСАРГАДАТТА

ПРАБУД(А) ГНЬЯНА ДУТА

АВАТАРА - СИ АНАН - ТА

АРАТИ АВАДУТА

ПАРАМЕША АТМА - РАНГА

ТОВ(А) ВИГНЬЯНА - ГАНГА

НАШИТ(А) БАВ(А) - САНГА

НИТТЁ ВАХИ ПРАН - ШАТА

АРАТИ АВАДУТА

ГУРУ НИСАРГАДАТТА

ПРАБУД(А) ГНЬЯНА ДУТА

АВАТАРА - СИ АНАН - ТА

АРАТИ АВАДУТА

БАКТ(А) ХЕ МИН(А) ГАН(А)

ТУДЗ(А) АНАНЁ ШЁРАНА

ВАНИ - ДИТИ ТАВ(А) ЧЁРАНЁ

ТУЧИ ТРАТА САМАРТА

АРАТИ АВАДУТА

ГУРУ НИСАРГАДАТТА

ПРАБУД(А) ГНЬЯНА ДУТА

АВАТАРА - СИ АНАН - ТА

АРАТИ АВАДУТА

АТМА - ВИШ - РАМА ДАМА

ТАВ(А) АПАР(А) МАХИМА

ГУРУ - ДАС НОМИ ТУМА

БАКТ(А) БАГЬЯ ВИДАТТА

АРАТИ АВАДУТА

ГУРУ НИСАРГАДАТТА

ПРАБУД(А) ГНЬЯНА ДУТА

АВАТАРА - СИ АНАН - ТА

АРАТИ АВАДУТА

ШРИ РАНДЖИТ МАХАРАДЖ АРАТИ

АРАТИ РАНДЖИТА

САДГУРУ САМАРТА

БОУДУНИ НИДЗ(А) БАКТА

УТТАРИ ЛЕСИ ДЖАГАТА

АРАТИ РАНДЖИТА

ТУДЗА РУПА ААТАВИТТА

НУРЕ САНСАРА ЧИНТА

ААТМА СВАРУП(А) ДАТТА

ЧЁРНИ ТЕВИТО МАТА

АРАТИ РАНДЖИТА

САДГУРУ САМАРТА

БОУДУНИ НИДЖ(А) БАКТА

УТТОРИ ЛЕСИ ДЖА - ГАТА

АРАТИ РАНДЖИ - ТА

КАЛЬПАНА ХИТС(А) ВРУТТИ

ГНЬЯНИ КАРУНИ НИ - ВРУТТИ

МУКТИ ВАРИЛЯ БАКТИ

ДААВИЛИ ТУ БАКТА

АРАТИ РАНДЖИ - ТА

САДГУРУ САМАРТА

БОУДУНИ НИДЖ(А) БАКТА

УТТОРИ ЛЕСИ ДЖА - ГАТА

АРАТИ РАНДЖИ - ТА

ТОВ(А) ДИВЁ ГУРУ - ПРЕМА

ДИСЁ - ТОСЭ Н(А) СИМА

СИДДАРАМА ШИШЁТ - ТОМА

ТУДЗЕ ШЁРЁН(А) АНАНТА

АРАТИ РАНДЖИ - ТА

САДГУРУ САМАРТА

БОУДУНИ НИДЖ(А) БАКТА

УТТОРИ ЛЕСИ ДЖА - ГАТА

АРАТИ РАНДЖИ - ТА

СУКА САХИТА ДУ - ХУ - ЧА - РАХИТА НИРМАЛА ЭЙКАНТА

КАЛИ - МАЛЯ - ДАХ - НА ГАХ - НА СВАМИ САМАРТ(А)

НА КАЛЕ БРАМА - ДИКА АНТА АНАНТА

ТО ТУ АММА СУЛАБ(А) ДЖАЙ КРУПА – ВАНТА

ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ КАРУН(А) - КАРА

АРАТИ ОВАЛУ САД - ГУРУ МАХЕР(А)

ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ ДЕВ

МАЙЕ - ВИНА МАХЕРА ВИШРАНТИ ТАВ(А)

ШАБДИ АРТА - ЛАВ БОЛЁ - НЕ ВАВ(А)

САД - ГУРУ - ПРАСАДЕ СУ - ЛАБ УПАВ(А)

РАМИ - РАМ - ДАСА ФАЛА - ЛЯ САД - БАВ(А)

ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ КАРУНА - КАР(А)

АРАТИ ОВАЛУ САД - ГУРУ МАХЕРА

ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ ДЕВ

ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ

ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ДЖЕЙ ДЖЕЙ - 3 раза

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САД - ГУР(У) - НАТ

ШРИ СИДДААРАМЕШВАР МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

БАВ - ПАРАК

БАКТА - КАРЬЯ КАЛЬПА - ДРУМ

ШРИ ГУРУ САРВА - БАУМАМ

ШРИ - МАД РАДЖА - ДИ - РАДЖ ЙОГИ МАХАРАДЖ

ТРИБУВА - НА - НАНДА АДВАЙТ АБЕД

НИРАНДЖАН НИРГУН НИРАВА - ЛАМБ ПАРИ - ПУРНА

САДО - ДИИТ(А) САКАЛА - МАТ СТАПНА - ЧАРЬЯ

ШРИ САД - ГУРУ СИДДАРАМЕШВАР МАХАРАДЖ

ПАТРИ ЙАТИ - ВАРЬЯ БАВ - ПАРАК

САДО - ДИИТ(А) САДГУРУ ШРИ НИСАРГАДАТТА МАХАРАДЖ

НИРАНДЖАНИ ЙАТИ - ВАРЬЯ БАВ - ПАРАК

САДО - ДИИТ ШРИ САТГУРУ РАДЖИ - ЭШВАРА МАХАРАДЖ

МУМБАИ ЙАТИ - ВАРЬЯ БАВО ПАРАК

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ СИДДААРАМЕШВАР МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ БАУСАХЕБ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ ГУРУЛИНГАДЖАНГАМ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ КАДДСИДЕШВАР МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ НИСАРГАДАТТА МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТШРИ БАЙНАТ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ РАНДЖИТ ЕШВАР МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ РАМАКАНТ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

ШРИ РАМАКАНТ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

НОЧНЫЕ БАДЖАНЫ

ПАТРИЧЕ БАДЖАН

Ночные баджаны, в зависимости от дня недели,

начинаются по разному:

Четверг ( День Гуру )

ДЖЕЙ ДЖЕЙ ГУРУ МАХАРАДЖ ГУРУ - 3раза

ДЖЕЙ ДЖЕЙ ПАРАБРАМА САДГУРУ

ДЖЕЙ ГУРУ ДЖЕЙ ГУРУ ДЖЕЙ ГУРУ …

Пятница ( День Рамы )

ПАВАНА РАМА ПАТИТА РАВНА РАМА 2 раза

ПАВАНВА РАМА - ааа

ПАВАНА РАМА ПАТИТА РАВНА РАМА 2 раза

ХАРИ НАРАЯНА ГУРУ НАРАЯНА

ГАДИ ГАДИ ДЖИВЕ КАРИ ПАРАЯНА

ТАВА ДА - СОХАМ НАРАЯНА

ХАРИ НАРАЯНА ГУРУ НАРАЯН

ГАДИ ГАДИ ДЖИВЕ КАРИ ПАРАЯНА

ТАВА ДА - СОХАМ НАРАЯНА

ХАРИ НАРАЯНА ГУРУ НАРАЯНА

ЛАКШМИ ШРИ - РАНГ - ДАР СИТА - РАГУВИР ПАДЕ - ГОВИНДА

ХАРИ ХАРИ РАДЕ ГОВИНДА РУК - МАЙ ПАНДАРАНГА

Суббота

МАРУТИ ШАКЬЯ БАЛА - БИМА БАДЖАНА ЛАГО ДЕ ПРЕМА 2 раза

БАДЖАНА ЛАГО ДЕ ПРЕМА БАДЖАНА ЛАГО ДЕ ПРЕМА 2 раза

МАРУТИ ШАКЬЯ БАЛА - БИМА БАДЖАНА ЛАГО ДЕ ПРЕМА 2 раза

Воскресенье

САМБА САДАШИВА САМБА САДАШИВА САМБА САДАШИВА ХАРА ХАРА 2раза

САМБА САДАШИВА САМБА САДАШИВА САМБА САДАШИВА ХАРА 2раза

САМБА САДАШИВА САМБА САДАШИВА САМБА САДАШИВА ХАРА ХАРА 2раза

Понедельник ( День Шивы)

САМБА САДА ШИВА САМБА

Вторник (День Деви)

САМБА САДАШИВА САМБА САДАШИВА САМБА САДАШИВА ХАРА ХАРА 2раза

САМБА САДАШИВА САМБА САДАШИВА САМБА САДАШИВА ХАРА 2раза

САМБА САДАШИВА САМБА САДАШИВА САМБА САДАШИВА ХАРА ХАРА 2раза

Среда

ХАРИ ХАРИ ВИТТОЛА РУК - МАЙ ВИТОБА

Основные баджаны

АБАНГАС

1.

ДЖАНМА - ЧЕ ТЕ МУЛА ПАХИЛЕ ШОДУНА

ДУ - ХУ - КАСИ КАРАНА ДЖАНМА ГЬЯВА

ПАПА - ПУНЬЯ КАРУНИ ДЖАНМА ЭЙТО ПРАНИ

НАРА - ДЕХА ЭЙ - УНИ ХАНИ КЕЛИ

РАДЖА - ТАМА - САТТВА ААХЕ ДЖЬЯ - ЧЕ АНГИ

ЙА - ЦА ГУНИ ДЖАГИ ВАЙА ГЕЛА

ТАМА МАНА - ДЖЕ КААЙА НАРАКА - ЧЕ КЕВАЛА

РАДЖА ТО САБАЛА МАЙЯ - ДЖЯЛА

ТУКА МАНЕ ЭЙ - ТЭ САТ - ВА - ЧЕ САМАР - ТЬЁ

КАРАВА ПАРМАР - ТА АХАР - НИШИ

2.

АХАРА - НИШИ САДА ПАРМАР - ТА КАРАВА

ПААЙА НА ТЕ - ВАВА ААДА - МАРГИ

ААДА - МАРГИ КОНИ ДЖАНА ДЖЕ ДЗА - ТИЛЁ

ТЬЯ - ТУНИ КАДИЛЁ ТОЧИ ГНЬЯНИ

ТОЧИ ГНЬЯНИ КАРА ТАРИ ДУДЖИ - ЯНШИ

ВЕЙЛО - ВЕЛА ТЬЯСИ ШАРАН ДЗАВЕ

ААПАНА ТАРЕЛА НАВЕ ТЕ НАВАЛА

КУЛЕ УДДА - РИЛА САРВАН - ЧИ ТО

ШАРАНЁ ГЕЛИ - ЯНЕ КААЙА ХОТЕ ФАЛА

ТУКА МАНЕ КУЛА УДДА - РИЛЕ

3.

УДДА - РИЛЕ КУЛЁ АПАНА ТАРЕЛА

ТОЧИ ЭКА ЗАЛЯ ТРАЙЛО - КЬЯТА

ТРАЙЛО - КЬЯТА ЗАЛЕ ДВАЙТАЧИ НИМАЛЕ

АЙСЕ САДИ - ЕЛИ САДАН БАРА - ВЕ

БАРА - ВЕ САДАНА ШУКА ШАНТИ МАНА

КРОДА НАХИ ДЗАНА ТИЛЁ - БАРИ

ТИЛЁ - ВАРИ НАХИ ЧИТТАСИ ТО МАЛА

ТУКА МАНЕ ДЖАЛА ГАНГЕ - ЦЕ ТЕ

4.

ДЗАИСИ ГАНГА ВАХЕ ТАЙСЕ ТЬЯЧЕ МАНА

БАГА - ВАНТА ДЗАНА ТЯЙЧЕ - ДЗАВА - ЛИ

ТЯЙЧЕ - ДЗАВА - ЛИ ДЕВА БАКТИ - БАВЕ УБА

СВАНАНДА - ЦА ГА - БА ТАЙЯ ДИСЕ

ТАЙЯ ДИСЕ РУПА АНГУШТА - ПРАМАНА

АНУ - БАВИ КУНА ЗАНАТИ ХЕ

ЗАНАТИ ХЕ КУНА СВАТМА - НУБАВИ

ТУКА МАНЕ ПАДАВИ ДЖЬЯ - ЧИ ТЬЯЛА

5.

ДЖЬЯЧИ ТЬЯЛА ПАДА - ВИ ИТА - РА НА САДЖЕ

САНТА - ЛА УМА - ДЖЕ АТМА - СУКА

АТМА - СУКА ГЬЯ - РЕ УГА - ДА ГНАН - ДРУШТИ

ЯВИНА ЦАВА - ТИ КАРУ НАКА

ПУРВИ - ЦА ДЗА ДОРА УГА - ВА - ЛА

УГА - ВЕЛА ПРА - РАБ - ДА САНТА - САНГЕ - КАРУНИ

ПРАТЬЯ - КША ПУРАНИ ВАР - НИ - ЕЛЕ

ВАР - НИ - ЕЛЬЯ ЭКА ГУНА - НАМА - ГОШЕ

ДЗАТИЛЁ РЕ ДОША ТУКА МАНЕ

6.

ДОША РЕ ДЗА - ТИЛЁ АНАНТА ДЖАНМА - ЦЕ

ПААЙА ТЬЯ ДЕВАЦЕ НА СОДА - ВЕ

НА СОДА - ВЕ ПААЙА НИШ - ЧАЙЯ ТО КАРА

АЛА - ВА ША - РАН - ГА - ДАРА БАВА - БАЛЕ

ДА - РУНИ КЕШАВА ААНА БАВА - БАЛЕ

ПАПЙЯ НА КАЛЕ КАХИ КЕЛЬЯ

НА КАЛЕ ТО ДЕВА САНТА - САНГА - ВАЦУНИ

ВАСАНА ДЗАЛОНИ ШУДДА КАРА

ШУДДА КАРА МАНА ДЕХА - ТИТА ВА - ВЕ

ВАСТУСИ ОЛ - КАВЕ ТУКА МАНЕ

7.

ОЛА - КАРЕ ВАСТУ САНДАРЕ КАЛЬПАНА

НАКА АДА - РАНА ДЗАУ ЗАНИ

ЗАНИ ДЗАЛА КОТЕ БУДА - ВАЛА - ХИИТА

ВИЧАРИ МАНАТА АПУЛЙА

АПУЛЙА ДЖИВЕ ШИВАСИ ПА - ХАВЕ

АТМА - СУКА ГЬЯ - ВЕ ВЕЛО - ВЕЛА

ГЬЯВЕ АТМА - СУКА СВА - РУПИ МИЛЯВЕ

БУТИ ЛИНА ВА - ВЕ ТУКА МАНЕ

8.

БУТИ ЛИНА ВА - ВЕ САНГА - ВЕ НОЛЁ - ГЕЙЧИ

ААТАН АХАН - КАРА - ЧИ ШАНТИ КАРА

ШАНТИ КАРА ТУММИ МАМА - ТА НА - САВИ

АНТА - РИ ВАСА - ВИ БУТА - ДАЙЯ

БУТА - ДАЙЯ ТЕ - ВА МАГА КАЙЯ УНЕ

ПРАТАМА САДАНА ХЕН - ЧИ АСЕ

АСО - ХЕ САДАНА ДЖАН - ЧЕ ЧИТТИ ВАСЕ

МАЙА - ДЖАЛА НАСЕ ТУКА МАНЕ

9.

МАЙА - ДЖАЛА НАСЕ ЙЯ НАМЕ - КА - РУНИ

ПРИТИ ЧАКРА - ПАНИ АСО ДЬЯВИ

АСО ДЬЯВИ ПРИТИ САДУН - ЧЕ ПАЙЯСИ

КАДА КИР - ТАНАСИ СОДУ НАЙЕ

СОДУ НАЙЕ ПУ - РАНА - ШРА ВАНА КИРТАНА

МА - НАНА НИДИ - ДЬЯСА САКШАТ - КАРА

САКШАТ - КАРА ДЗАЛИЙЯ САХАДЖА САМАДИ

ТУКА МАНЕ УПА - ДИ ГЕЛИ ТЬЯ - ЧИ

10.

ГЕЛИ ТЬЯЧИ ДЗАНА БРАМА ТОЧИ ДЗАЛА

АНТАРИ НИВАЛА ПУРНА - ПАНЕ

ПУРНА - ПАНЕ ДАЛА РАХ - ТО КАЙША РИТИ

ТЬЯЧИ ААТАН СТИ - ТИ САНГАТО МИ

САНГАТО МИ ТУММА ЭЙКА МАНО - ГАТА

РАХ - ТО МУРКА - ВАТА ДЖАГА - МАДЖИ

ДЖАГАТА ПИША - ЧЧА АНТА - РИ ША - ХАНА

САДА БРАМИ ДЗАНА НИМАГНА ТО

НИМАГНА ТО САДА ДЗАЙСА МАКА - РАНДА

АНТАР - БА - ХЬА БЕДА ВЕГА - ЛЯ - ЛЕ

ВЕГА - ЛА - ЛЕ БЕДА КИТИ ТЬЯ АСАТИ

РУД - ГАТА ТЬЯ - ЧИ ГАТИ НА КАЛЕ КАВА - НАЛА

НА КАЛЕ КАВА - НАЛА ТЬЯ - ЧЕ ХЕ - ЧИ ВАРМА

ЙОГИ ДЗАНЕ ВАРМА КУНА ТЬЯЧИ

КУНА - ТЬЯЧИ ДЗАНЕ ДЖЕ ТАЙСЕ АСАТИ

ТУКА МАНЕ БРАНТИ ДУДЖИ - ЙАЛА

11.

ДУДЖИ - ЙАЛА БРАНТИ БАВИ - КАЛА ШАНТИ

САДУ - ЧИ ТИ ВРУТТИ ЛИНА ДЗАЛИ

ЛИНА ДЗАЛИ ВРУТТИ БРАМА - ТЕ МИЛЯЛЕ
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница