Национальное бюро статистики республики молдоваСкачать 105.82 Kb.
Дата09.05.2016
Размер105.82 Kb.
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА http://www.statistica.md

Denumirea: Наименование:

____________________________________________


_____________________________________________________________
Adresa: Адрес:
Raionul (municipiul) ____________________________________

Район (муниципий)
Oraşul_________________________________________________

Город
Satul (comuna)_________________________________________

Село (коммуна

Strada _____________________________________nr. _______

Улица
Cod CUIÎO

Код ОКПО
Cod IDNO

Код

Forma de proprietate

Форма собственности ____________________________

(Cod CFP)Koд КФС

Conducătorul _________________________________________


Руководитель
(semnătura/ подпись)

L.Ş/ М.П. „______”___________________200____


Executantul______________________________tel.__________

Исполнитель (nume, prenume / фамилия, имя)
RAPORT STATISTIC

(anual)
CTATИCTИЧEСКИЙ ОТЧET

(годовой)
Nr. 1-MF


Existenţa şi mişcarea mijloacelor fixe

Наличие и движение основных средств


în anul

за год


În conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 412-XV din 9.12.2004 «Cu privire la statistica oficială» organele statisticii oficiale:

- au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice si juridice, indiferent de forma de proprietate;

- asigură соnfidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utilizarea lor numai în scорuri statistice.

Neprezentarea la timp a datelor statsitice, prezentarea de date eronate sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.В соответствии с Законом Республики Молдова N 412-XV oт 9.12.2004 «Об официальной статистике», органы официальной статистики:

-имеют право получать статистические данные от всех физических и юридических лиц, независимо от формы собственности ;

-гарантируют конфиденциальность по­лученных индивидуальных данных и их использование только в статистических целях.

Непредставление в установленный срок статистических данных, представление недостоверных данных или в неполном объеме является правонарушением и санкционируется в соответствии с действующим законодательством..

Аргоbat prin Ordinul BNS al Republicii Moldova

Nr 88. din 3.10.2012

Утвержден приказом НБС Республики Молдова

88 от 3.10.2012Prezintă organului teritorial pentru statistică pînă pe data de 31 martie:

- primăriile satelor (comunelor), oraşelor, municipiilor;

- Banca Naţională a Moldovei ;

- băncile comerciale.Представляют территориальному органу статистики до 31 марта,

- примэрии сел (коммун), городов, муниципиев;

- Национальный банк Молдовы;

- коммерческие банки.


Existenţa şi mişcarea mijloacelor fixe

Наличие и движение основных средств

mii lei, тыс. лейDenumirea activităţii economice*

Наименование экономической деятельности

Existenţa mijloacelor fixe la începutul anului

Наличие основных средств на начало года

Intrate

Поступило

Corectarea valorii

Корректировка стоимости

Ieşite

Выбыло

Transferate

Переведено

Existenţa mijloacelor fixe la sfîrşitul anului

Наличие основных средств на конец года

Suma de uzură acumulată la sfîrşitul anului

Накопленный износ на конец года

Uzura mijloacelor fixe, calculată în cursul anului de gestiune

Начисленный износ основных средств за отчетный год

Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe

(col.7-col.8)Балансовая стоимость основных средств

(гр.7-гр.8)

total

всего

inclusiv reevaluarea (+, -)

в том числе переоценка

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Agricultura, economia vînatului şi silvicultura

Сельское хозяйство, охота и лесоводство2. Activităţi financiare

Финансовое посредничество3. Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor

Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. Administraţie publică

Государственное управление

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.Învăţămînt

Образование

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6.Sănătate şi asistenţă socială

Здравоохранение и социальные услуги

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. Activităţi asociative

Деятельность ассоциаций и объединений8. Activităţi recreative, culturale şi sportive

Деятельность в областях организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Total

Всего

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* Notă: Distribuirea valorii mijloacelor fixe pe genuri de activitate se efectuează în conformitate cu Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM), ediţia 2009. Primăriile satelor (comunelor), oraşelor, municipiilor vor distribui valoarea mijloacelor fixe în dependenţă de tipul instituţiilor, finanţate din bugetul local.

Примечание: Распределение стоимости основных средств по видам деятельности производится в соответствии с классификатором видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ), 2009 года издания. Примэрии сел (коммун), городов, муниципиев распределяют стоимость основных средств в зависимости от типа учреждения, финансированные из местного бюджета.

Precizări metodologice privind modul de întocmire a Raportului statistic Nr.1-MF „Existenţa şi mişcarea mijloacelor fixe”

Методологические указания по заполнению статистического отчета 1-MF «Наличие и движение основных средств»


Raportul statistic se întocmeşte anual de către autorităţile publice locale ale municipiilor Chişinău, Bălţi şi Comrat, primăriile oraşelor, satelor (comunelor), Banca Naţională a Moldovei şi băncile comerciale.

Totalurile coloanelor 1- 9 (pentru instituţiile şi organizaţiile bugetare) trebuie să corespundă coloanelor din formularul nr.5 „Raport privind circulaţia mijloacelor fixe”, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.11 din 01.02.2007.

Corespondenţa coloanelor este următoarea:

Col. 1 „Total” a raportului statistic 1-MF rnd.120, col. 3 a formularului nr.5;

Col. 2 „Total” a raportului statistic 1-MF rnd.140, col.3 a formularului nr.5;

Col. 5 „Total” a raportului statistic 1-MF rnd.170, col.3 a formularului nr.5;

Col.7 „Total” a raportului statistic 1-MF rnd.120, col.6 a formularului nr.5;

Col.8 „Total” a raportului statistic 1-MF rnd.130, col.6 a formularului nr.5;

Col.9 „Total” a raportului statistic 1-MF rnd.131, col.6 a formularului nr.5.

Rîndul 1 „Agricultura, economia vînatului şi silvicultura” include informaţii privind mişcarea mijloacelor fixe în instituţiile ce prestează servicii în domeniul culturii plantelor, în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare).

Rîndul 2 ”Activităţi financiare” include informaţii privind mişcarea mijloacelor fixe în Banca Naţională a Moldovei, băncile comerciale.

Rîndul 3 „Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor” include informaţii privind mişcarea mijloacelor fixe în instituţiile cu domeniul de cercetare şi dezvoltare şi de servicii prestate întreprinderilor.

Rîndul 4 „Administraţia publică” include informaţii privind mişcarea mijloacelor fixe în organele administraţiei publice centrale şi locale, serviciul fiscal, serviciul vamal, serviciile economice, statistice şi sociologice, justiţiei, poliţiei, unităţile de pompieri.

Rîndul 5 „Învăţămînt” include informaţii privind mişcarea mijloacelor fixe în instituţiile primare, secundare, superioare, pentru adulţi şi alte forme de învăţămînt.

Rîndul 6 „Sănătate şi asistenţă socială” include informaţii privind mişcarea mijloacelor fixe în instituţiile ce prestează servicii veterinare şi de asistenţă socială.

Rîndul 7 „Activităţi asociative” include informaţii privind mişcarea mijloacelor fixe în organizaţiile asociative (asociaţiile de specialişti: scriitori, pictori, actori ş.a.), sindicatele salariaţilor, organizaţiile politice şi religioase ş.a.Rîndul 8 „Activităţi recreative, culturale şi sportive” include informaţii privind mişcarea mijloacelor fixe în instituţiile cu activităţi recreative, culturale şi sportive.

Статистический отчет заполняется один раз в год местными органами управления муниципиев Кишинэу, Бэлць и Комрат, примэриями городов, сел (коммун), Национальным банком Молдов и коммерческими банками.

Итоги столбцов от 1-9 (для бюджетных организаций и учреждений) должны соответствовать строкам отчета nr.5 „Отчет движения основных средств, утвержденный приказом №.11 от 01.02.2007 Министерства Финансов Республики Молдова.

Соответствие граф следующее:

Гр.1 «Всего» стат.отчета 1-MFстр.120, гр.3 отчета nr.5;

Гр.2 «Всего» стат.отчета 1-MFстр.140, гр.3 отчета nr.5;

Гр.5«Всего» стат.отчета 1-MFстр.170, гр.3 отчета nr.5;

Гр.7 «Всего» стат.отчета 1-MFстр.120, гр.6 отчета nr.5;

Гр.8 «Всего» стат.отчета 1-MFстр.130, гр.6 отчета nr.5;

Гр.9 «Всего» стат.отчета 1-MFстр.131 гр.6 отчета nr.5.

Строка 1 «Сельское хозяйство, охота и лесоводство» содержит информацию о движении основных средств в учреждениях предоставляющих услуги выращивания культур и услуги в области животноводства (кроме ветеринарных).

Строка 2 «Финансовое посредничество» содержит информацию о движении основных средств Национального Банка Молдовы, коммерческих банков.

Строка 3 «Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям» содержит информацию о движении основных средств в учреждениях исследований и разработок и предоставлении услуг предприятиям .

Строка 4 «Государственное управление» содержит информацию о движении основных средств в центральных и местных органов управления, налоговой службы, таможни, экономических и социологических служб, юстиции, полиции.

Строка 5 «Образование» содержит информацию о движении основных средств в учреждениях начального, среднего, высшего, для взрослых и прочего образования.

Строка 6 «Здравоохранение и социальные услуги» содержит информацию о движении основных средств в учреждениях предоставляющие ветеринарные и социальные услуги.

Строка 7 «Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги» содержит информацию о движении основных средств в членские организации (ассоциации специалистов: писателей, художников, актеров и др), профсоюзы наемных работников, политические и религиозные организации и др..

Строка 8 «Деятельность в областях организации отдыха и развлечений, культуры и спорта» содержит информацию о движении основных средств в учреждениях занятыми организацией отдыха и развлечений, культуры и спорта.База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница